Gå till Riksdagen.fi suomi

Lagutskottets betänkande 19/2010 rd

Granskad version 2.0 LaUB 19/2010 rd - RP 157/2010 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 44 och 48 kap. i strafflagen, 58 § i naturvårdslagen och 20 § i miljöskyddslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 5 oktober 2010 en proposition med förslag till lagar om ändring av 44 och 48 kap. i strafflagen, 58 § i naturvårdslagen och 20 § i miljöskyddslagen (RP 157/2010 rd ) till lagutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har miljöutskottet lämnat utlåtande i ärendet. Utlåtandet (MiUU 16/2010 rd ) återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • lagstiftningssekreterare Sami Kiriakos, justitieministeriet
  • överinspektör Eriika Melkas, arbets- och näringsministeriet
  • regeringssekreterare Elise Sahivirta, miljöministeriet

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

  • kommunikationsministeriet
  • Finlands miljöcentral.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att strafflagen ändras så att bestämmelserna om juridiska personers straffansvar blir tillämpliga på straffbar användning av kärnenergi, brott mot bestämmelserna om explosiva varor och på ovarsam hantering.

Enligt förslaget ska gärningar som strider mot Europaparlamentets och rådets förordning om tvätt- och rengöringsmedel vara straffbara som miljöförstöring enligt strafflagen. Vissa gärningar som strider mot rådets förordning om skyddet av arter av vilda djur och växter, den s.k. CITES-förordningen, föreslås vara straffbara som naturskyddsbrott. De brott som anges ovan är straffbara redan i dag med stöd av bestämmelser om förseelser i speciallagar. I fortsättningen ska även bestämmelserna om juridiska personers straffansvar tillämpas på dem.

Bestämmelsen om miljöförstöring i strafflagen och bestämmelserna i miljöskyddslagen föreslås också bli ändrade så att de gäller Europaparlamentets och rådets nya förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

I propositionen föreslås dessutom en teknisk korrigering av ordalydelsen i bestämmelsen om naturskyddsförseelse i naturvårdslagen.

De föreslagna bestämmelserna genomför Europaparlamentets och rådets direktiv från november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Genom de föreslagna bestämmelserna görs dessutom de ändringar i lagen som följer av Europaparlamentets och rådets förordning från september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Lagarna avses träda i kraft senast den 25 december 2010, då Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser ska ha genomförts nationellt i Europeiska unionens medlemsstater.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Genom propositionen genomförs direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och straffbeläggs överträdelser av förordningen om tvätt- och rengöringsmedel och förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Dessutom ska allvarligare gärningar som strider mot CITES-förordningen om skyddet av arter av vilda djur och växter och som hittills har varit straffbara som naturskyddsförseelse framöver även vara straffbara som naturskyddsbrott. Den största ändringen i sak är att bestämmelserna om juridiska personers straffansvar blir tilllämpliga på straffbar användning av kärnenergi, brott mot bestämmelserna om explosiva varor och på ovarsam hantering.

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen är behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 26 oktober 2010

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Janina Andersson /gröna
vordf. Anna-Maja Henriksson /sv
medl. Esko Ahonen /cent
Kalle Jokinen /saml
Oiva Kaltiokumpu /cent
Ilkka Kantola /sd
Jari Larikka /saml
Sanna Lauslahti /saml
Raimo Piirainen /sd
Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
Tero Rönni /sd
Mauri Salo /cent
Kari Uotila /vänst
Mirja Vehkaperä /cent


Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne