Gå till Riksdagen.fi suomi

Lagutskottets betänkande 3/2006 rd

Granskad version 2.0 LaUB 3/2006 rd - RP 197/2005 rd

Regeringens proposition om godkännande av Förenta nationernas konvention mot korruption och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen samt ändring av 30 kap. 12 § i strafflagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 22 november 2005 en proposition om godkännande av Förenta nationernas konvention mot korruption och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen samt ändring av 30 kap. 12 § i strafflagen (RP 197/2005 rd ) till lagutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • lagstiftningsråd Ilari Hannula, justitieministeriet
  • polisöverinspektör Kaarle J. Lehmus, inrikesministeriet
  • statsåklagare Jukka Rappe, Riksåklagarämbetet
  • kriminalöverinspektör Sanna Palo, Centralkriminalpolisen
  • direktör Pentti Mäkinen, Centralhandelskammaren
  • vice ordförande Antti Pihlajamäki, Transparency Suomi ry
  • professor Raimo Lahti

Dessutom har Finlands näringsliv rf lämnat ett skriftligt utlåtande.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Förenta nationernas konvention mot korruption som ingicks i New York den 31 oktober 2003 till den del konventionen omfattas av Finlands behörighet.

Konventionen hänför sig till mutbrott och vissa andra korruptionsbrott, t.ex. penningtvätt. Konventionen innehåller bestämmelser om förebyggande, kriminalisering och bekämpande av dessa brott, internationellt samarbete och återställande av tillgångar. Dessutom innehåller konventionen bestämmelser som gäller tekniskt bistånd, informationsutbyte och mekanismer för övervakning av tillämpningen.

Den finska lagstiftningen uppfyller åtagandena i konventionen. I propositionen föreslås dock en ändring av strafflagen så att givande och tagande av muta i näringsverksamhet hör under allmänt åtal.

Regeringen föreslår att konventionen sätts i kraft med en s.k. blankettlag. Om lagens ikraftträdande bestäms genom förordning av republikens president. Ändringen av strafflagen avses träda i kraft omedelbart efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget behövligt och lämpligt. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Under behandlingens gång noterade lagutskottet att finländsk lagstiftning med hänsyn till 1 kap. 11 § i strafflagen, när en finländare utomlands gör sig skyldig till ett mutbrott i näringsverksamhet som avses i 30 kap. i strafflagen, kan tillämpas på gärningen bara om den också är straffbar enligt lagstiftningen i det land där den begås. För mutbrott inom den privata sektorn gäller således kravet på så kallad dubbel straffbarhet. Detta är enligt utskottet inte helt enkelt om man tar hänsyn till Finlands internationella rykte som ett okorrumperat land, liksom också Finlands ambitioner att motarbeta bestickning och annan korrumption både här hemma och utomlands. Därför är det angeläget att justitieministeriet gör en bedömning av möjligheterna att avskaffa kravet på dubbel straffbarhet vid mutbrott inom näringsverksamhet.

Under behandlingens gång har det också påpekats att 30 kap. i strafflagen, i motsats till kap. 16 och 40 kap. som tillämpas på tjänsteutövning, inte innehåller några grova former av mutbrott inom näringsverksamhet. Utskottet menar att det är svårt att se vad skillnaden kan bero på. Därför bör 30 kap. i strafflagen när tillfälle ges kompletteras med bestämmelser om allvarligare former av bestickning inom näringsverksamhet.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår lagutskottet

att riksdagen godkänner Förenta nationernas konvention mot korruption, ingången i New York den 30 oktober 2003, till de delar den omfattas av Finlands behörighet och
att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 21 mars 2006

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Tuija Brax /gröna
vordf. Susanna Rahkonen /sd
medl. Esko Ahonen /cent
Leena Harkimo /saml
Lasse Hautala /cent
Tatja Karvonen /cent
Petri Neittaanmäki /cent
Heli Paasio /sd
Lyly Rajala /saml
Jukka Roos /sd
Petri Salo /saml
Pertti Salovaara /cent
Minna Sirnö /vänst
Timo Soini /saf
Marja Tiura /saml


Sekreterare var

utskottsråd Risto Eerola