Gå till Riksdagen.fi suomi

Lagutskottets betänkande 3/2011 rd

Granskad version 2.0 LaUB 3/2011 rd - Ö 1/2011 rd

Regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av Ålands lagtings initiativ som innehåller en hemställan om att regeringen ges i uppdrag att företa en översyn av strafflagens bestämmelser om sexualbrott samt att därefter vidta kompletterande åtgärder

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 20 maj 2011 regeringens skrivelse med anledning av Ålands lagtings initiativ som innehåller en hemställan om att regeringen ges i uppdrag att företa en översyn av strafflagens bestämmelser om sexualbrott samt att därefter vidta kompletterande åtgärder (Ö 1/2011 rd ) till lagutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande i ärendet (GrUU 3/2011 rd ). Utlåtandet återges efter betänkandet.

Samband med andra handlingar

Med hänsyn till slutsatsen i grundlagsutskottets betänkande har lagutskottet inte hört sakkunniga.

REGERINGENS SKRIVELSE

Regeringens skrivelse innehåller en hemställan om att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att företa en översyn av strafflagens bestämmelser om sexualbrott i enlighet med Ålands lagtings initiativ som ingår som bilaga till skrivelsen. Vidare bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att vidta sådana kompletterande åtgärder som nämns i skrivelsen.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Ålands lagtings initiativ till riksdagen innehåller ett förslag om att regeringen ska ges i uppdrag att se över bestämmelserna om sexualbrott i strafflagen och därefter vidta kompletterande åtgärder.

På beslut av riksdagen har grundlagsutskottet lämnat utlåtande (GrUU 3/2011 rd ) i saken. I sitt utlåtande begränsar sig grundlagsutskottet uteslutande till att se på hur långt Ålands lagtings initiativrätt sträcker sig och att bedöma initiativet i ljuset av den utredningen. På de grunder som framgår av utlåtandet konstaterar utskottet att lagtingsinitiativet i regeringens skrivelse inte uppfyller villkoren för lagtingets befogenheter att väcka initiativ enligt 22 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991 ). Det framhåller att Ålands lagting inte har befogenhet att väcka det slag av initiativ som avses i skrivelsen. Med anledning av grundlagsutskottets utlåtande har lagutskottet inte tagit upp initiativet i skrivelsen till behandling i sak.

Helsingfors den 25 oktober 2011

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Anne Holmlund /saml
vordf. Lars Erik Gästgivars /sv
medl. Johanna Jurva /sd
Aino-Kaisa Pekonen /vänst
Jaana Pelkonen /saml
Arto Pirttilahti /cent
Kristiina Salonen /sd
Jani Toivola /gröna
Kari Tolvanen /saml
Ari Torniainen /cent
Kaj Turunen /saf
ers. Anne Louhelainen /saf


Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne