Gå till Riksdagen.fi suomi

Lagutskottets betänkande 6/2006 rd

Granskad version 2.0 LaUB 6/2006 rd - RP 26/2006 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om immateriella rättigheter

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 4 april 2006 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om immateriella rättigheter (RP 26/2006 rd ) till lagutskottet för beredning.

Lagmotion

I samband med propositionen har utskottet behandlat en lagmotion om ändring av upphovsrättslagen och av vissa andra lagar om immateriella  rättigheter (LM 29/2006 rd - Jyrki Kasvi /gröna m.fl.), som remitterades till utskottet den 9 maj 2006.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande i ärendet. Utlåtandet (GrUU 15/2006 rd ) ingår som bilaga till betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

 • äldre regeringssekreterare Sami Sunila, handels- och industriministeriet
 • lagstiftningsråd Tatu Leppänen, justitieministeriet
 • direktör Satu Kangas, Mediernas Centralförbund
 • juridisk chef Riikka Tähtivuori, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
 • styrelseledamot Ville Oksanen, Electronic Frontier Finland ry
 • styrelseledamot Pekka Salomaa, Finska Föreningen för industriellt rättskydd r.f.
 • styrelsens vice ordförande Arto Alaspää, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
 • professor Juha Lappalainen
 • professor Olli Mäenpää
 • juris doktor Marcus Norrgård

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Helsingfors tingsrätt
 • Finlands näringsliv
 • Industrikonstförbundet ORNAMO rf.

PROPOSITIONEN OCH LAGMOTIONEN

Regeringens proposition

I propositionen föreslås det att lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter, upphovsrättslagen, varumärkeslagen, lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar, firmalagen, lagen om växtförädlarrätt, patentlagen, mönsterrättslagen samt lagen om nyttighetsmodellrätt ska ändras.

Med propositionen genomförs direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rätttigheter, som gavs år 2004.

Det föreslås att i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter ska tas in bestämmelser om ett förfarande där svaranden i ett tvistemål som gäller intrång i immateriella rättigheter ska kunna åläggas att ge information om ursprunget och distributionsnätet för varor och tjänster som gör intrång i rätten.

De bestämmelser i upphovsrättslagen som gäller avbrytande av åtgärder som gör material som påstås kränka upphovsrätten tillgängligt föreslås bli ändrade så att ett föreläggande om avbrytande ska kunna meddelas en mellanhand vars tjänster används för att kränka upphovsrätten, i brådskande fall också utan att den som påstås kränka upphovsrätten har hörts. Det föreslås att de bestämmelser som gäller verkställande av föreläggandet samt ställandet av säkerhet ska preciseras.

Bestämmelser om ett föreläggande om avbrytande, som stämmer överens med ovan nämnda bestämmelser i upphovsrättslagen och med de ändringar som föreslås bli gjorda i den, föreslås också bli intagna i varje lag om industriella rätttigheter.

Det föreslås att i varje lag om industriella rättigheter samt i upphovsrättslagen ska tas in bestämmelser med stöd av vilka domstolen i ett tvistemål som gäller intrång i en rätt ska kunna ge käranden tillstånd att på svarandens bekostnad vidta lämpliga åtgärder för att offentliggöra en dom.

Bestämmelser om domstolens möjlighet att förbjuda intrång i en rätt föreslås bli intagna i upphovsrättslagen och lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar.

Utöver de lagändringar som direktivet förutsätter föreslås det också att bestämmelserna om preskription av skadestånd som ska betalas på basis av ett intrång i industriella rättigheter och om preskription av gottgörelse ska förenhetligas så att gottgörelse och ersättning ska kunna krävas endast för de fem sista åren innan talan väcktes.

Avsikten var att lagarna skulle träda i kraft den 29 april 2006 i enlighet med direktivet.

Lagmotion

I lagmotionen LM 29/2006 rd föreslås bestämmelser i upphovsrättslagen om publicering av domar. Motionsställaren föreslår strängare bestämmelser än regeringen om möjligheterna att förplikta svaranden att finansiera publiceringen av en dom. Vidare förelås att publiceringsskyldigheten inte ska ses som ett tilläggsstraff och den får inte heller medföra oskäliga ekonomiska konsekvenser för svaranden.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Det huvudsakliga syftet med propositionen är att verkställa Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, nedan direktivet. Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet propositionen vara behövlig och motiverad. Utskottet tillstyrker lagförslagen med följande anmärkningar och ändringsförslag.

Publicering av en dom

Regeringen föreslår bestämmelser med stöd av vilka domstolen i ett tvistemål som gäller intrång i immaterialrätt ska kunna ge käranden tillstånd att på svarandens bekostnad publicera uppgifter om domen. I lagmotionen och delvis också i de sakkunnigas utredning kritiseras de föreslagna bestämmelserna för att i onödigt stor utsträckning möjliggöra tillstånd att publicera domen. Publiceringen av domen har rentav karaktäriserats som skamstraff.

Utskottet anser att de föreslagna bestämmelserna är nödvändiga för att skyldigheten enligt artikel 15 i direktivet ska uppfyllas. Med anledning av den kritik som beskrivits ovan betonar utskottet att de föreslagna bestämmelserna inte leder till att domen får mer publicitet eller utvidgar kärandens rätt att publicera domen jämfört med dagsläget. Det nya i bestämmelserna är bara att domen kan publiceras på svarandens bekostnad om domstolen så beslutar. För att förtydliga denna utgångspunkt föreslår utskottet att bestämmelserna ändras så att de tydligare än i propositionen gäller endast beslut om skyldigheten att ersätta publiceringskostnaderna.

Utskottet understryker att skyldigheten att ersätta publiceringskostnaderna inte är avsedd att vara en påföljd av straffkaraktär. Avsikten är att sådan information om intrång i immaterialrätt som är av betydelse för konsumenterna ska kunna spridas utan att rättsinnehavaren måste betala kostnaderna för det. Dessutom fäster utskottet uppmärksamhet vid synpunkterna i motiveringen till propositionen (s. 21) att sådant som gäller svarandens privatliv inte får publiceras och att namnet på en fysisk person i allmänhet inte behöver nämnas i informationen.

Förenhetligande av bestämmelserna om gottgörelse och skadestånd

Utöver de lagändringar som direktivet förutsätter föreslår regeringen också att bestämmelserna om preskription av skadestånd som ska betalas på basis av ett intrång i industriella rättigheter och om preskription av gottgörelse ska förenhetligas. Dessutom föreslås ändringar i varumärkeslagen (7/1964 ), lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991 ), firmalagen (128/1979 ) och lagen om växtförädlarrätt (789/1992 ) i syfte att förenhetliga bestämmelserna om skyldighet till gottgörelse och skadestånd på basis av intrång i industriella rättigheter.

Utskottet anser att de föreslagna ändringarna i sig är motiverade, men har fäst uppmärksamhet vid att propositionen i fråga om detta är inkonsekvent då bestämmelserna inte förenhetligas i tillräcklig omfattning. I upphovsrättslagen (404/1961 ) föreslås ingen sådan specialbestämmelse om preskription av skadestånd och gottgörelse som motsvarar preskriptionsbestämmelserna i lagarna om industriella rättigheter. I skadeståndsbestämmelserna i patentlagen (550/1967 ), mönsterrättslagen (221/1971 ) och lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991 ) föreslås heller inte motsvarande ändringar som i t.ex. lagen om växtförädlarrätt, fastän skadeståndsbestämmelserna i dessa fyra lagar nu har samma sakinnehåll. Det blir alltså fortfarande kvar skillnader mellan bestämmelserna, fastän målet i propositionen är att förenhetliga bestämmelserna. Dessa skillnader motiveras heller inte i propositionen. Det är viktigt att regeringen utreder om det behövs en särskild preskriptionsbestämmelse i upphovsrättslagen och om också skadeståndsbestämmelserna i patentlagen, mönsterrättslagen och lagen om nyttighetsmodellrätt bör ändras.

Detaljmotivering

1. Lag om ändring av lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

7 a §. Rätt till information i tvistemål. I 3 mom. i paragrafen stadgas att i fråga om en svarandes skyldighet eller rätt att trots åläggande vägra yppa en omständighet gäller det som i 17 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om vittne. Den föreslagna formuleringen innebär att svarandens eventuella tystnadsplikt eller -rätt kan beaktas först efter att åläggandet har getts. Utskottet anser det vara mer ändamålsenligt att den eventuella tystnadsplikten eller -rätten ska beaktas redan när åläggandet övervägs. Utskottet föreslår att bestämmelsen justeras så att den tjänar detta syfte.

Lagförslaget innehåller ingen bestämmelse om huruvida det åläggande som avses i paragrafen ska iakttas redan innan det vunnit laga kraft. Enligt motiveringen (s. 20) förutsätter skyldigheten att följa åläggandet inte att detta har vunnit laga kraft, om inte domstolen eller fullföljdsdomstolen bestämmer något annat. Utskottet anser att frågan om huruvida åläggandet ska iakttas innan det vunnit laga kraft måste avgöras i lagen för tydlighetens skull. När utskottet övervägt bestämmelsens innehåll har utskottet beaktat att det i praktiken blir onödigt att söka ändring, om rätten till information enligt bestämmelsen redan är uppfylld. Därför bör huvudregeln vara att åläggandet ska iakttas först efter att det vunnit laga kraft. Enligt 4 mom. som utskottet föreslår kan domstolen av särskilda skäl förordna att åläggandet ska iakttas innan det har vunnit laga kraft. Ett sådant särskilt skäl kan t.ex. vara att det uppenbart är fråga om piratism eller produktförfalskning.

Enligt motiveringen (s. 20, II) ska ett föreläggande som meddelats under en rättegång kunna överklagas separat på samma sätt som en deldom. Därför framhåller utskottet för tydlighetens skull att frågan om huruvida ett föreläggande ska ges åtminstone inte kan avgöras direkt genom en deldom, om också förhandsfrågan i tvistemålet huvudsakligen är om ett intrång har gjorts i den immateriella rätten. En sådan deldom är förknippad med en risk för motstridiga beslut om det eventuella intrånget. Frågan om ett intrång har skett måste vid behov först avgöras genom en mellandom, med beaktande av både huvudsaken och åläggandet som gäller rätten till information.

2. Lag om ändring av upphovsrättslagen

59 a §. Formuleringen av 1 mom. kan ge upphov till den felaktiga uppfattningen att det krävs tillstånd för att publicera uppgifter om en dom. Så som konstateras ovan i den allmänna motiveringen avses bestämmelsen dock endast gälla avgörandet om skyldigheten att ersätta kostnaderna för publiceringen. Även grundlagsutskottet anser i sitt utlåtande att det är lämpligare att utfärda bestämmelser t.ex. om domstolens behörighet att besluta att käranden på svarandens bekostnad kan publicera uppgifter om domen. Lagutskottet föreslår att formuleringen justeras så att den motsvarar detta ändamål.

En annan motsvarande omständighet som avses i paragrafens sista mening och som domstolen ska beakta vid prövningen av om tillstånd ska ges och om innehållet i det kan vara bl.a. huruvida svaranden är en privatperson eller en näringsidkare som handlat yrkesmässigt.

Formuleringen av 2 mom. kan ge en bild av att käranden på grund av ett åläggande blir skyldig att publicera uppgifter om domen. Avsikten med bestämmelsen är emellertid bara att rätten till ersättning förfaller, om inte uppgifterna om domen publiceras inom den tid som domstolen utsatt. Utskottet föreslår att formuleringen justeras så att den motsvarar detta ändamål.

När paragrafen tillämpas måste man enligt artikel 3 andra stycket i direktivet beakta att skyldigheten att ersätta publiceringskostnaderna ska stå i proportion till kränkningen. Samma krav gäller också det maximibelopp för ersättning som avses i 2 mom. Beloppet bör vara skäligt i förhållande till andra påföljder av samma kränkning. När ersättningsskyldigheten avgörs måste det också beaktas att målet med publiceringen, så som konstateras i den allmänna motiveringen, är att sprida information och inte att göra påföljderna av kränkningen strängare.

60 c §. Utskottet har korrigerat språkdräkten i första meningen i 2 mom.

Utskottet föreslår att 2 mom. kompletteras med en specialbestämmelse om delgivning. Då domstolen bereder mellanhanden tillfälle att bli hörd med anledning av ett yrkande som gäller föreläggande om avbrytande, kan meddelandet enligt den föreslagna bestämmelsen skickas per post, fax eller e-post. Bestämmelsen behövs i synnerhet för att säkerställa att hörandet av mellanhanden inte ger upphov till ett onödigt dröjsmål, då föreläggandet om avbrytande meddelas interimistiskt utan att den som påstås ha gjort en kränkning har hörts. Det föreslagna delgivningssättet kan anses vara tillräckligt, för mellanhänderna i datanäten är enligt utredning ofta kommersiella företag som inte är svåra att nå. Vid behov kan meddelandet dock skickas till mellanhanden mot mottagningsbevis eller på något annat bevisligt sätt som stadgats för tvistemål. Meddelandet ska skickas enligt 11 kap. i rättegångsbalken till den som påstås ha kränkt upphovsrätten.

Så som konstateras i motiveringen till propositionen (s. 23), ska mellanhanden alltid beredas tillfälle att yttra sig innan domstolen meddelar ett interimistiskt föreläggande med stöd av 3 mom. Utskottet betonar att mellanhanden snabbt måste beredas tillfälle att bli hörd, så att de skador som kränkningen orsakar upphovsrättshavaren blir så små som möjligt. Enligt den nya bestämmelse som utskottet föreslår i 2 mom. kan meddelandet till mellanhanden skickas t.ex. per e-post. Man ska heller inte ge mer tid för yttrandet än nödvändigt.

I sitt utlåtande har grundlagsutskottet fäst uppmärksamhet vid att ett interimistiskt föreläggande enligt 3 mom. gäller tills något annat bestäms. Men enligt motiveringen i propositionen förefaller bestämmelsens syfte att vara att föreläggandet om avbrytande ska återtas om domstolen efter att ha hört den som påstås ha gjort en kränkning kommer till att föreläggandet saknar grund, eller om den som påstås ha gjort en kränkning inte kan nås inom en skälig tid. Grundlagsutskottet anser det vara viktigt att bestämmelsen får en formulering som bättre svarar mot det här syftet. Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande föreslår lagutskottet att 3 mom. kompletteras med en bestämmelse om att domstolen efter att ha hört den som påstås ha gjort en kränkning utan dröjsmål ska besluta om föreläggandet ska vara i kraft eller återkallas. Bestämmelsen understryker domstolens skyldighet att snabbt behandla ärendet efter att den som påstås ha gjort en kränkning har yttrat sig om yrkandet som gäller föreläggandet om avbrytande.

Till skillnad från det som konstateras i motiveringen till propositionen (s. 23) anser lagutskottet att ett interimistiskt föreläggande om avbrytande inte bör återkallas enbart på grund av att den som påstås ha gjort en kränkning inte kan nås inom en skälig tid. Om detta var fallet, skulle den påstådda intrångsgivaren få också befogade förelägganden om avbrytande att bli återkallade bara genom att hålla sig undan för meddelandet.

I sitt utlåtande ser grundlagsutskottet det som viktigt att paragrafens 3 mom. kompletteras med en hänvisning lik den i 2 mom. till att föreläggandet om avbrytande förfaller om talan inte väcks inom utsatt tid. Med hänvisning till detta föreslår lagutskottet att hotet om att föreläggandet om avbrytande förfaller också ska gälla ett interimistiskt föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 3 mom. Bestämmelsen i 2 mom. om att föreläggandet förfaller föreslås bli kompletterad på detta sätt och flyttad till 4 mom. Det är konsekvent att fristen för väckande av talan är en månad oberoende av om föreläggandet meddelas med stöd av 2 eller 3 mom, anser utskottet.

Enligt 5 mom. i paragrafen har mellanhanden och den som påstås ha gjort en kränkning rätt till ersättning för skador och kostnader, om talan förkastas eller föreläggandet om avbrytande förfaller på grund av att talan inte har väckts inom utsatt tid. Utskottet anser att mellanhanden och den som påstås ha gjort en kränkning bör ha rätt till ersättning också i det fall att talan inte behandlas eller behandlingen lämnas därhän därför att käranden har återkallat sin talan eller inte kommit till domstolen. Detsamma gäller om ett interimistiskt föreläggande av avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. Bestämmelsen föreslås bli kompletterad enligt detta.

Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande betonar lagutskottet att domstolen bör beakta proportionalitetskravet när den överväger ett föreläggande om avbrytande som avses i denna paragraf. Föreläggandet får inte göra ingrepp i att materialet görs tillgängligt för allmänheten mer än vad som är nödvändigt med tanke på skyddet av upphovsrätten.

Ikraftträdandebestämmelse. I 3 mom. föreslås en språklig justering.

3. Lag om ändring av varumärkeslagen

40 §. Utskottet har ändrat vissa formuleringar i paragrafen.

41 a §. Utskottet föreslår samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 59 a § i lagförslag 2.

48 a §. Hänvisningarna i paragrafen till 38 § föreslås för klarhetens skull så preciserade att de endast gäller 38 § 1 mom. om förbudstalan. Den överflödiga formuleringen i 5 mom. "vars anslutning har använts för att göra det påstådda intrånget i varumärket" stryks. I övrigt föreslår utskottet samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 60 c § i lagförslag 2.

4. Lag om ändring av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

37 b §. Föreläggande om avbrytande för en mellanhand. Den överflödiga formuleringen i 5 mom. "vars anslutning har använts för att göra det påstådda intrånget i varumärket" stryks. I övrigt föreslår utskottet samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 60 c § i lagförslag 2.

40 a §. Offentliggörande  av en  dom.  Utskottet föreslår samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 59 a § i lagförslag 2.

5. Lag om ändring av firmalagen

18 a §. Den överflödiga formuleringen i 5 mom. "vars anslutning har använts för att göra det påstådda intrånget i firman" stryks. I övrigt föreslår utskottet samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 60 c § i lagförslag 2.

23 §. Utskottet har gjort vissa språkliga ändringar i 3 mom.

23 a §. Utskottet föreslår samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 59 a § i lagförslag 2.

6. Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt

29 a §. Föreläggande om avbrytande för en mellanhand. Den överflödiga formuleringen i 5 mom. "vars anslutning har använts för att göra det påstådda intrånget i varumärket" stryks. I övrigt föreslår utskottet samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 60 c § i lagförslag 2.

31 §. Gottgörelse och skadestånd. Utskottet föreslår att paragrafens rubrik kompletteras så att även gottgörelse nämns. Detta motsvarar bättre paragrafens innehåll.

I föreslagna 2-4 mom. används begreppet gottgörelse när man avser kompensation för intrång i växtförädlarrätt som ska betalas oberoende av uppsåt vid intrånget. Utskottet föreslår att också 1 mom. ändras så att man för konsekvensens skull använder samma begrepp för denna typ av gottgörelse.

Enligt 2 mom. i lagförslaget är den som gjort intrång skyldig att betala gottgörelse till innehavaren av förädlarrätten. I gällande lag har det inte individualiserats vem som har rätt till motsvarande ersättning, Eftersom växtförädlarrätten i de situationer som avses i 22 § inte längre gäller kan det uppstå oklarheter om individualiseringen av vem som ska få gottgörelsen formuleras på det sätt som föreslås i lagförslaget. Utskottet föreslår därför att formuleringen justeras så att den motsvarar gällande lag.

33 a §. Offentliggörande av  en dom.  Utskottet föreslår samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 59 a § i lagförslag 2.

Ikraftträdandebestämmelsen. Hänvisningen i 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen till 31 § 2-4 mom. har utsträckts till att omfatta också 1 mom., i vilket utskottet föreslår ändringar.

Ingressen. Eftersom utskottet föreslår att också 31 § 1 mom. ändras måste ingressen ändras.

7. Lag om ändring av patentlagen

57 b §. Hänvisningen i paragrafen till 57 § föreslås för klarhetens skull så preciserade att de endast gäller 57 § 1 mom. om förbudstalan. Den överflödiga formuleringen i 5 mom. "vars anslutning har använts för att göra det påstådda intrånget i varumärket" stryks. I övrigt föreslår utskottet samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 60 c § i lagförslag 2.

60 a §. Utskottet föreslår samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 59 a § i lagförslag 2.

Ikraftträdandebestämmelsen. Utskottet har justerat formuleringarna i 2 mom.

8. Lag om ändring av mönsterrättslagen

35 a §. Hänvisningarna i paragrafen till 35 § föreslås för klarhetens skull så preciserade att de endast gäller 35 § 1 mom. om förbudstalan. Den överflödiga formuleringen i 5 mom. "vars anslutning har använts för att göra det påstådda intrånget i varumärket" stryks. I övrigt föreslår utskottet samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 60 c § i lagförslag 2.

36 a §. Utskottet föreslår samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 59 a § i lagförslag 2.

9. Lag om ändring av lagen om nyttighetsmodellrätt

36 a §. Den överflödiga formuleringen i 5 mom. "vars anslutning har använts för att göra det påstådda intrånget i varumärket" stryks. I övrigt föreslår utskottet samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 60 c § i lagförslag 2.

38 a §. Utskottet föreslår samma ändringar och kommentarer om tillämpningen som i fråga om 59 a § i lagförslag 2.

Lagmotion

Lagmotion 29/2006 rd. Utskottet föreslår att upphovsrättslagens bestämmelser om offentliggörande av dom ändras enligt utskottets formuleringar. Därav följer att utskottet föreslår att lagmotionen avstyrks.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår lagutskottet

att lagförslagen godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag) och
att lagmotion LM 29/2006 rd förkastas.

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag


om ändring av lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen av den 7 april 2000 om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter (344/2000) ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 7 a § som följer:


1 §
(Som i RP)


7 a §
Rätt till information i tvistemål

(1 och 2 mom. som i RP)

Domstolen kan vid vite ålägga svaranden att ge den information som avses i denna paragraf. Domstolen bestämmer hur informationen skall ges. I fråga om en svarandes skyldighet eller rätt att (utesl.) vägra yppa en omständighet gäller det som i 17 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om vittne.

Domstolen kan av särskilda skäl förordna att ett åläggande enligt denna paragraf skall iakttas innan det har vunnit laga kraft. (Nytt)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen
(Som i RP)

_______________

2.

Lag


om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961) 60 och 60 c §, sådana de lyder i lag 821/2005, samt

fogas till lagen nya 56 g och 59 a § samt före vardera en ny mellanrubrik som följer:

Förbud mot kränkning

56 g §
(Som i RP)

Offentliggörande av en dom

59 a §

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller kränkning av upphovsrätten på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har av att vidta lämpliga åtgärder för att sprida uppgifter om en laga kraft vunnen dom i vilken svaranden har konstaterats ha kränkt upphovsrätten. Ett åläggande får inte ges om spridningen av uppgifterna har begränsats i någon annan lag. Vid prövningen av om ett åläggande skall ges och av innehållet i det skall domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, kränkningens art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäliga kostnader för offentliggörande som svaranden skall ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då den laga kraft vunna domen gavs (utesl.).

60 §
(Som i RP)


60 c §

(1 mom. som i RP)

Innan talan enligt 60 b § väcks kan den domstol som avses i den paragrafen på yrkande av upphovsmannen eller dennes företrädare meddela ett föreläggande om avbrytande, om förutsättningar enligt 1 mom. finns för det och om det är uppenbart att upphovsmannens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen skall bereda den mot vilken föreläggande begärs och den som gör material som påstås kränka upphovrätten tillgängligt för allmänheten tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller elektronisk post. I övrigt tillämpas 8 kap. i rättegångsbalken på  behandlingen av ärendet. (Utesl.)

Domstolen kan på begäran meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att höra den som påstås ha gjort en kränkning, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Föreläggandet är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort en kränkning skall utan dröjsmål efter att föreläggandet har meddelats beredas tillfälle att bli hörd. När denne har hörts skall domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet skall vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 7 kap. 16 § i utsökningslagen (37/1895), om inget annat följer av 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. i denna paragraf förfaller om talan enligt 60 b § inte väcks inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt föreläggande om avbrytande skall ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort en kränkning för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 60 b § förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks skall 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

_______________


(1 och 2 mom. som i RP)

Denna lags 60 och 60 c § tillämpas också på tvistemål som inletts före denna lags ikraftträdande. Till den del 60 § gäller tillämpningen av 56 g och 59 a § tillämpas paragrafen dock enligt det som i 2 mom. föreskrivs om tillämpningen av 56 g och 59 a §.

_______________

3.

Lag


om ändring av varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/1964) 38 och 40 § samt

fogas till lagen nya 41 a och 48 a § som följer:


7 kap.
Påföljd av intrång i varumärkesrätt


38 §
(Som i RP)


40 §

Talan om gottgörelse och ersättning för skada kan med stöd av 38 § yrkas endast för de fem senaste åren innan talan väcktes. Rätten till gottgörelse och ersättning för en skada går förlorad, om talan om gottgörelse och ersättning inte har väckts inom nämnda tid.

När det är fråga om ett varumärke som skyddats genom registrering, kan dock gottgörelse och ersättning för skada utan hinder av 1 mom. yrkas med anledning av ett intrång som gjorts före registreringsdagen, om talan väcks inom ett år från registreringsdagen.

41 a §

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller intrång i ett varumärke på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har för att vidta lämpliga åtgärder för att sprida uppgifter om en laga kraft vunnen dom i vilken svaranden har konstaterats ha gjort intrång i varumärkesrätten. Ett åläggande får inte ges om spridningen av uppgifterna har begränsats i någon annan lag. Vid prövningen av om ett åläggande skall ges och av innehållet i det skall domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, intrångets art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäliga kostnader för offentliggörande som svaranden skall ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då den laga kraft vunna domen gavs. (Utesl.)

48 a §

När domstolen behandlar talan enligt 38 § 1 mom. kan den på yrkande av innehavaren av en varumärkesrätt vid vite förordna att administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand avbryter den användning som påstås göra intrång i varumärket (föreläggande om avbrytande), om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den som påstås göra intrång i varumärket eller med hänsyn till mellanhänders eller varumärkesrättshavarens rättigheter.

Innan talan enligt 38 § 1 mom. väcks kan den domstol som avses i momentet på yrkande av innehavaren av en varumärkesrätt meddela ett föreläggande om avbrytande, om förutsättningar enligt 1 mom. finns för det och om det är uppenbart att varumärkesrättsinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen skall bereda den mot vilken föreläggande begärs och den som påstås göra intrång i rätten till ett varukännetecken tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller elektronisk post. I övrigt tillämpas 8 kap. i rättegångsbalken på behandlingen av ärendet. (Utesl.)

Domstolen kan på begäran meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att höra den som påstås ha gjort intrång, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Föreläggandet är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort intrång skall utan dröjsmål efter att föreläggandet har meddelats beredas tillfälle att bli hörd. När denne har hörts skall domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet skall vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända eller ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 7 kap. 16 § i utsökningslagen (37/1895), om inget annat följer av 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. i denna paragraf förfaller om talan enligt 38 § 1 mom. inte väcks inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt ett föreläggande om avbrytande skall ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort intrång, (utesl.) för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 38 § 1 mom. förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om ersättning av en skada och kostnader väcks skall 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen
(Som i RP)

_______________

4.

Lag


om ändring av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras rubriken för 6 kap., och

fogas till lagen av den 11 januari 1991 om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991) nya 37 a och 37 b §, till 38 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till lagen en ny 40 a § som följer:


6 kap.
Straff, ersättningar och säkerhetsåtgärder


37 a §
(Som i RP)


37 b §
Föreläggande om avbrytande för en mellanhand

(1 mom. som i RP)

Innan talan enligt 37 a § väcks kan den domstol som avses i paragrafen på yrkande av innehavaren av ensamrätten meddela ett föreläggande om avbrytande, om förutsättningar enligt 1 mom. finns för det och om det är uppenbart att ensamrättsinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen skall bereda den mot vilken föreläggande begärs och den som påstås göra intrång i den ensamrätt som gäller ett kretsmönster tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller elektronisk post. I övrigt tillämpas 8 kap. i rättegångsbalken på behandlingen av ärendet. (Utesl.)

Domstolen kan på begäran meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att höra den som påstås ha gjort intrång, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Föreläggandet är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort ett intrång skall utan dröjsmål efter att föreläggandet har meddelats beredas tillfälle att bli hörd. När denne har hörts skall domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet skall vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 7 kap. 16 § i utsökningslagen (37/1895), om inget annat följer av 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. i denna paragraf förfaller om talan enligt 37 a § inte väcks inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt ett föreläggande om avbrytande skall ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort ett intrång, (utesl.) för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 37 a § förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks skall 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

38 §
(Som i RP)


40 a §
Offentliggörande av en dom

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller kränkning av ensamrätten till ett kretsmönster på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har av att vidta lämpliga åtgärder för att sprida uppgifter om en laga kraft vunnen dom i vilken svaranden har konstaterats ha kränkt ensamrätten till ett kretsmönster. Ett åläggande får inte ges om inte spridningen av uppgifterna har begränsats i någon annan lag. Vid prövningen av om tillstånd skall ges och av innehållet i det skall domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, kränkningens art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäliga kostnader för offentliggörande som svaranden skall ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då den laga kraft vunna domen gavs. (Utesl.)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen
(Som i RP)

_______________

5.

Lag


om ändring av firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i firmalagen av den 2 februari 1979 (128/1979) 23 § och mellanrubriken framför den samt

fogas till lagen nya 18 a och 23 a § som följer:

Förbud mot användning av firma

18 a §

(1 mom. som i RP)

Innan talan enligt 18 § 2 mom. väcks kan den domstol som avses i paragrafen på yrkande av innehavaren av ensamrätt meddela ett föreläggande om avbrytande, om förutsättningar enligt 1 mom. finns för det och om det är uppenbart att ensamrättsinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen skall bereda den mot vilken föreläggande begärs och den som påstås göra intrång i rätten till en firma tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller elektronisk post. I övrigt tillämpas 8 kap. i rättegångsbalken på behandlingen av ärendet. (Utesl.)

Domstolen kan på begäran meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att höra den som påstås ha gjort ett intrång, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Föreläggandet är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort ett intrång skall utan dröjsmål efter att föreläggandet har meddelats beredas tillfälle att bli hörd. När denne har hörts skall domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet skall vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 7 kap. 16 § i utsökningslagen (37/1895), om inget annat följer av 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. i denna paragraf förfaller om talan enligt 18 § 2 mom. inte väcks inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt föreläggande om avbrytande skall ersätta den som meddelats föreläggande liksom också den som påstås ha gjort intrång, (utesl.) för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 18 § 2 mom. förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. föreläggandet om avbrytande förfaller med stöd av 2 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks skall 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

Ersättnings- och gottgörelseskyldighet

23 §

(1 och 2 mom. som i RP)

Gottgörelse och ersättning för skada kan yrkas endast för de fem senaste åren innan talan väcktes. Rätten till gottgörelse och ersättning för en skada går förlorad, om talan om gottgörelse och skada inte har väckts inom nämnda tid.

23 a §

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller intrång i en firma på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har av att sprida uppgifter om en laga kraft vunnen dom i vilken svaranden har konstaterats ha gjort intrång i rätten till en firma. Ett åläggande får inte ges om spridningen av uppgifterna har begränsats i någon annan lag. Vid prövningen av om tillstånd skall ges och av innehållet i det skall domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, intrångets art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäliga kostnader för offentliggörande som svaranden skall ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då den laga kraft vunna domen gavs. (Utesl.)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen
(Som i RP)

_______________

6.

Lag


om ändring av lagen om växtförädlarrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1992 om växtförädlarrätt (789/1992) rubriken för 31 § och 31 § 2-4 mom. samt

fogas till lagen nya 29 a och 33 a § som följer:


29 a §
Föreläggande om avbrytande för en mellanhand

(1 mom. som i RP)

Innan talan enligt 29 § väcks kan den domstol som avses i paragrafen på yrkande av innehavaren av växtförädlarrätt meddela ett föreläggande om avbrytande, om förutsättningar enligt 1 mom. finns för det och om det är uppenbart att rättsinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen skall bereda den mot vilken föreläggande begärs och den som påstås göra intrång i en växtförädlarrätt tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller elektronisk post. I övrigt tillämpas 8 kap. i rättegångsbalken på behandlingen av ärendet. (Utesl.)

Domstolen kan på begäran meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att höra den som påstås ha gjort ett intrång, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Föreläggandet är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort ett intrång skall utan dröjsmål efter att föreläggandet har meddelats beredas tillfälle att bli hörd. När denne har hörts skall domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet skall vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 7 kap. 16 § i utsökningslagen (37/1895), om inget annat följer av 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. i denna paragraf förfaller om talan enligt 29 § inte väcks inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt föreläggande om avbrytande skall ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort ett intrång, vars anslutning har använts för att göra det påstådda intrånget i växtförädlarrätten, för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 29 § förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks skall 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

31 §
Gottgörelse och skadestånd

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet gör intrång i växtförädlarrätten eller bryter mot stadgandena i 22 § om användning av sortnamn är skyldig att betala skälig gottgörelse för utnyttjande av sorten och ersätta den skada som kränkningen medför. Om vårdslösheten endast är ringa kan skadeståndet jämkas. (Ny)

Om intrånget i växtförädlarrätten eller överträdelsen av 22 §, som gäller användning av sortnamn, inte skett uppsåtligen och inte beror på vårdslöshet, är den som gjort intrång skyldig att betala en skälig gottgörelse (utesl.) för utnyttjandet av sortnamnet.
(3 och 4 mom. som i RP)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


33 a §
Offentliggörande av en dom

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller intrång i växtförädlarrätten på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denna har av att vidta lämpliga åtgärder för att sprida uppgifter om en laga kraft vunnen dom i vilken svaranden har konstaterats ha gjort intrång i en växtförädlarrätt. Ett åläggande får inte ges om spridningen av uppgifterna har begränsats i någon annan lag. Vid prövningen av om tillstånd skall ges och om innehållet i det skall domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, intrångets art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäliga kostnader för offentliggörande som svaranden skall ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då den laga kraft vunna domen gavs. (Utesl.)

_______________


(1 och 2 mom. som i RP)

På intrång som gjorts före denna lags ikraftträdande tillämpas i stället för 31 § 1-4 mom. i denna lag de bestämmelser som gällde vid ikraftträdande.
(4 mom. som i RP)

_______________

7.

Lag


om ändring av patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i patentlagen av den 15 december 1967 (550/1967) 61 § 1 mom., sådant det lyder i lag 243/1997 samt

fogas till lagen nya 57 b och 60 a § som följer:


57 b §

När domstolen behandlar en talan enligt 57 § 1 mom. kan den på yrkande av patenthavaren vid vite förordna att administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand avbryter den användning som påstås göra intrång i ett patent (föreläggande om avbrytande), om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den person som påstås ha gjort intrång i patentet eller med hänsyn till mellanhänders eller patenthavarens rättigheter.

Innan talan enligt 57 § 1 mom. väcks kan den domstol som avses i paragrafen på yrkande av patenthavaren meddela ett föreläggande om avbrytande, om förutsättningar enligt 1 mom. finns för det och om det är uppenbart att patenthavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen skall bereda den mot vilken föreläggande begärs och den som påstås ha gjort intrång i patentet tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller elektronisk post. I övrigt tillämpas 8 kap. i rättegångsbalken på behandlingen av ärendet. (Utesl.)

Domstolen kan på begäran meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att höra den som påstås ha gjort intrånget, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Föreläggandet är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort ett intrång skall utan dröjsmål efter att föreläggandet har meddelats beredas tillfälle att bli hörd. När denne har hörts skall domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet skall vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 7 kap. 16 § i utsökningslagen (37/1895), om inget annat följer av 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. i denna paragraf förfaller om talan enligt 57 § 1 mom. inte väcks inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt föreläggande om avbrytande skall ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås göra ett intrång, (utesl.) för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 57 § förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. När talan om ersättning av skada och kostnader väcks skall 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

60 a §

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller intrång i ett patent på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har av att vidta lämpliga åtgärder för att sprida uppgifter om en laga kraft vunnen dom i vilken svaranden har konstaterats ha gjort intrång i patentet. Ett åläggande får inte ges om spridningen av uppgifterna har begränsats i någon annan lag. Vid prövningen av om tillstånd skall ges och om innehållet i det skall domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, intrångets art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäliga kostnader för offentliggörande som svaranden skall ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då den laga kraft vunna domen gavs. (Utesl.)

61 §
(Som i RP)

_______________


(1 mom. som i RP)

Denna lags 57 b och 61 § tillämpas också på tvistemål som inletts före denna lags ikraftträdande. Till den del 61 § gäller tillämpningen av 60 a § tillämpas paragrafen dock enligt det som i 3 mom. föreskrivs om tillämpningen av 60 a §.
(3 mom. som i RP)

_______________

8.

Lag


om ändring av mönsterrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till mönsterrättslagen av den 12 mars 1971 (221/1971) nya 35 a och 36 a § som följer:


35 a §

När domstolen behandlar talan enligt 35 § 1 mom. kan den på yrkande av innehavaren av mönsterrätt vid vite förordna att administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand avbryter användning som påstås göra intrång i mönsterrätten (föreläggande om avbrytande), om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den person som påstås ha gjort intrång i mönsterrätten eller med hänsyn till mellanhänders eller mönsterrättsinnehavares rättigheter.

Innan talan enligt 35 § 1 mom. väcks kan den domstol som avses i paragrafen på yrkande av innehavaren av mönsterrätten meddela ett föreläggande om avbrytande, om förutsättningar enligt 1 mom. finns för det och om det är uppenbart att mönsterrättsinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen skall bereda den mot vilken föreläggande begärs och den som påstås göra intrång i mönsterrätten tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller elektronisk post. I övrigt tillämpas 8 kap. i rättegångsbalken på behandlingen av ärendet. (Utesl.)

Domstolen kan på begäran meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att höra den som påstås ha gjort intrånget, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Föreläggandet är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort ett intrång skall utan dröjsmål efter att föreläggandet har meddelats beredas tillfälle att bli hörd. När denne har hörts skall domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet skall vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 7 kap. 16 § i utsökningslagen (37/1895), om inget annat följer av 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. i denna paragraf förfaller om talan enligt 35 § 1 mom. inte väcks inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt föreläggande om avbrytande skall ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort intrånget, vars anslutning har använts för att göra det påstådda intrånget i mönstret, för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 35 § förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. föreläggandet om avbrytande förfaller med stöd av 2 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks skall 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

36 a §

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller intrång i en mönsterrätt på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har av att vidta lämpliga åtgärder för att sprida uppgifter om en laga kraft vunnen dom i vilken svaranden har konstaterats ha gjort intrång i en mönsterrätt. Ett åläggande får inte ges om spridningen av uppgifterna har begränsats i någon annan lag. Vid prövningen av om tillstånd skall ges och av innehållet i det skall domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, intrångets art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäliga kostnader för offentliggörande som svaranden skall ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då den laga kraft vunna domen gavs. (Utesl.)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen
(Som i RP)

_______________

9.

Lag


om ändring av lagen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 10 maj 1991 om nyttighetsmodellrätt (800/1991) nya 36 a och 38 a § som följer:


36 a §

(1 mom. som i RP)

Innan talan enligt 36 § väcks kan den domstol som avses i paragrafen på yrkande av innehavaren av nyttighetsmodellrätten meddela ett föreläggande om avbrytande, om förutsättningar enligt 1 mom. finns för det och om det är uppenbart att nyttighetsmodellrättsinnehavarens rätttigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen skall bereda den mot vilken föreläggande begärs och den som påstås ha gjort intrång i en nyttighetsmodellrätt tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller elektronisk post. I övrigt tillämpas 8 kap. i rättegångsbalken på behandlingen av ärendet.

Domstolen kan på begäran meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att höra den som påstås ha gjort intrånget, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Föreläggandet är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort ett intrång skall utan dröjsmål efter att föreläggandet har meddelats beredas tillfälle att bli hörd. När denne har hörts skall domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet skall vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 7 kap. 16 § i utsökningslagen (37/1895), om inget annat följer av 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. i denna paragraf förfaller om talan enligt 36 § inte väcks inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt föreläggande om avbrytande skall ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort ett intrång, (utesl.) för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 36 § förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks skall 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

38 a §

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller intrång i en nyttighetsmodellrätt på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har av att vidta lämpliga åtgärder för att sprida uppgifter om en laga kraft vunnen dom i vilken svaranden har konstaterats ha gjort intrång i en nyttighetsmodellrätt. Ett åläggande får inte ges om spridningen av uppgifterna har begränsats i någon annan lag. Vid prövningen av om tillstånd skall ges och om innehållet i det skall domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, intrångets art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäliga kostnader för offentliggörande som svaranden skall ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då den laga kraft vunna domen gavs. (Utesl.)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen
(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 31 maj 2006

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Tuija Brax /gröna
vordf. Susanna Rahkonen /sd
medl. Esko Ahonen /cent
Leena Harkimo /saml
Lasse Hautala /cent
Tatja Karvonen /cent
Heli Paasio /sd
Lyly Rajala /saml
Tero Rönni /sd
Petri Salo /saml
Pertti Salovaara /cent
Minna Sirnö /vänst
Juhani Sjöblom /saml
Timo Soini /saf
Astrid Thors /sv


Sekreterare var

utskottsråd Tuomo Antila