Gå till Riksdagen.fi suomi

Lagutskottets betänkande 8/2006 rd

Granskad version 2.0 LaUB 8/2006 rd - RP 29/2006 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 25 april 2006 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen (RP 29/2006 rd ) till lagutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • tf. tingsdomare, regeringssekreterare Sami Sarvilinna, justitieministeriet
  • arbetsdomstolsråd Jorma Saloheimo, arbetsdomstolen
  • ordförande, president Pauliine Koskelo, domarförslagsnämnden
  • vicehäradshövding Kimmo Kurki, Finlands näringsliv
  • anställningsvillkorsexpert Nikolas Elomaa, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om arbetsdomstolen ändras så att tjänsterna som arbetsdomstolens president och arbetsdomstolsråd omvandlas till ordinarie. Genom ändringen garanteras ordförandena vid arbetsdomstolen större oavhängighet och opartiskhet speciellt med tanke på vad som föreskrivs i Finlands grundlag och den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Avgångsåldern för arbetsdomstolens president, arbetsdomstolsrådet samt arbetsdomstolens ledamöter och suppleanter ändras från 67 till 68 år i enlighet med den allmänna avgångsåldern i statstjänstemannalagen.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2007.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionens motivering och annan utredning finner utskottet propositionen behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget men med följande ändringsförslag.

I 2 § 2 mom. sägs att domarförslagsnämnden före en utnämnings framställning kan begära ett utlåtande om sökanden av de centralorganisationer som avses i 3 mom. Men enligt motiven (s. 8/I) är meningen att utlåtande ska begäras efter domarförslagsnämndens prövning inte bara av centralorganisationer utan också organisationer i motsvarande ställning i den offentliga sektorn. Utskottet föreslår att bestämmelsen kompletteras i motsvarighet till syftet i motiven.

Enligt föreslagna 2 § 3 mom. ska två av ledamöterna i arbetsdomstolen utses på framställning av bl.a. arbetsministeriet. Men enligt 17 § 7 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003) hör statsförvaltningens arbetsgivar-, personal- och arbetsmarknadspolitik och personalens anställningsvillkor till finansministeriets ansvarsområde. Därför föreslår utskottet att bestämmelsen ändras så att det är finansministeriet och inte arbetsministeriet som är med om att göra utnämningsframställningen.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår lagutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar i övrigt men 2 § med följande ändringar:

Utskottets ändringsförslag
2 §

(1 mom. som i RP)

Presidenten, arbetsdomstolsrådet och två ledamöter utnämns bland personer vilka inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Bestämmelser om utnämning av och behörighetsvillkor för presidenten och arbetsdomstolsrådet finns i lagen om utnämning av domare (205/2000). Innan en utnämningsframställning görs kan domarförslagsnämnden begära ett utlåtande om sökandena av de centralorganisationer och arbetsmarknadsverket som avses i 3 mom. samt av finansministeriet och Finlands Bank. De två ledamöter som avses i detta moment är vid behov vice ordförande. De skall ha avlagt examen som krävs för domartjänst och vara förtrogna med arbetsförhållanden. För vardera ledamoten utses två suppleanter som uppfyller samma behörighetsvillkor som ledamöterna.

Åtta av ledamöterna skall vara förtrogna med arbetsavtalsförhållanden. Av dessa ledamöter utnämns fyra på framställning av de mest representativa centralorganisationerna för arbetsgivarföreningarna samt fyra på framställning av de mest representativa centralorganisationerna för arbetstagarnas och funktionärernas fackföreningar. De fyra övriga ledamöterna skall vara förtrogna med tjänsteförhållanden. Två av dessa ledamöter utnämns på framställning av finansministeriet, kommunala arbetsmarknadsverket, evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk och Finlands Bank samt två på framställning av fackföreningarna för de mest representativa centralorganisationerna för tjänstemännen, Finlands Banks tjänstemän, de kommunala tjänsteinnehavarna samt de kyrkliga tjänsteinnehavarna. För varje ledamot utnämns två suppleanter på samma sätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingfors den 2 juni 2006

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Tuija Brax /gröna
vordf. Susanna Rahkonen /sd
medl. Esko Ahonen /cent
Leena Harkimo /saml
Lasse Hautala /cent
Tatja Karvonen /cent
Petri Neittaanmäki /cent
Heli Paasio /sd
Lyly Rajala /saml
Jukka Roos /sd
Petri Salo /saml
Pertti Salovaara /cent
Minna Sirnö /vänst
Timo Soini /saf


Sekreterare var

utskottsråd Tuomo Antila