Gå till Riksdagen.fi suomi

Lagutskottets utlåtande 11/2010 rd

Granskad version 2.0 LaUU 11/2010 rd - E 34/2010 rd

Statsrådets utredning med anledning av ett meddelande från kommissionen - Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna - Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 26 maj 2010 statsrådets utredning med anledning av ett meddelande från kommissionen - Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna - Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet (E 34/2010 rd ) till lagutskottet för eventuella åtgärder. I utredningen ingår justitieministeriets och inrikesministeriets PM om genomförandet av Stockholmsprogrammet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, justitieministeriet
  • professor Kimmo Nuotio

Samband med andra handlingar

Lagutskottet har behandlat statsrådets utredning med anledning av ett mångårigt program för rättsliga och inrikesfrågor 2010 - 2014 med beteckningarna E 115/2007 rd och E 104/2009 rd och lämnat utlåtandena LaUU 9/2009 rd och LaUU 22/2009 rd . Dessutom har utskottet lämnat utlåtande LaUU 6/2009 rd om statsrådets redogörelse för EU-politiken (SRR 4/2009 rd ).

UTREDNINGEN

Förslag

Se: Meddelande från kommissionen - Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna - Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet.

Regeringens ståndpunkt

Se statsrådets utredning: justitieministeriets och inrikesministeriets E-skrivelse 20.5.2010 OM2010-00141 samt PM OM2010-00110.

Dokument: COM(2010) 171 slutlig.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se LaVL 11/2010 vp .

Utlåtande

Lagutskottet meddelar

att det omfattar regeringens hållning.

Helsingfors den 22 juni 2010

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Janina Andersson /gröna
vordf. Anna-Maja Henriksson /sv
medl. Esko Ahonen /cent
Kalle Jokinen /saml
Timo Kalli /cent
Oiva Kaltiokumpu /cent
Ilkka Kantola /sd
Sampsa Kataja /saml
Jari Larikka /saml
Sanna Lauslahti /saml
Outi Mäkelä /saml
Raimo Piirainen /sd
Tero Rönni /sd
Kari Uotila /vänst
Mirja Vehkaperä /cent


Sekreterare var

utskottsråd Marja Tuokila