Gå till Riksdagen.fi suomi

Lagutskottets utlåtande 20/2010 rd

Granskad version 2.0 LaUU 20/2010 rd - E 137/2010 rd

Statsrådets utredning med anledning av ett meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om att förstärka sanktionssystemen i den finansiella tjänstesektorn

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 2 februari 2011 statsrådets utredning med anledning av ett meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om att förstärka sanktionssystemen i den finansiella tjänstesektorn (E 137/2010 rd ) till lagutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • lagstiftningsråd Markku Sorvari, finansministeriet
  • lagstiftningsråd Matti Marttunen, justitieministeriet
  • ledande rådgivare Erkki Kontkanen, Finansinspektionen

UTREDNINGEN

Förslag

Se: meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om att förstärka sanktionssystemen i den finansiella tjänstesektorn.

Regeringens ståndpunkt

Se statsrådets utredning: Finansministeriets E-skrivelse 24.1.2011 VM2011-00079 samt PM VM2011-00080, EUTORI-nr EU/2010/0079.

Dokument: KOM(2010) 716 slutlig.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se LaVL 20/2010 vp .

Utlåtande

Lagutskottet meddelar

att det omfattar regeringens hållning med vissa preciseringar.

Helsingfors den 7 februari 2011

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Janina Andersson /gröna
vordf. Anna-Maja Henriksson /sv
medl. Esko Ahonen /cent
Kalle Jokinen /saml
Oiva Kaltiokumpu /cent
Ilkka Kantola /sd
Outi Mäkelä /saml
Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
Tero Rönni /sd
Mauri Salo /cent
Kari Uotila /vänst
Mirja Vehkaperä /cent
Lasse Virén /saml


Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne