Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Lakivaliokunnan mietintö 25/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0 LaVM 25/2002 vp - HE 264/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä tammikuuta 2003 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä (HE 264/2002 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitusneuvos Raija Merikalla, oikeusministeriö
  • vakuutusylituomari Timo Havu, vakuutusoikeus

Viitetieto

Esitys liittyy eduskunnassa viime syksynä käsiteltävänä olleeseen hallituksen esitykseen HE 101/2002 vp , josta lakivaliokunta on antanut mietinnön LaVM 23/2002 vp . Eduskunnan 13.12.2002 hyväksymiä lakeja ei vielä ole vahvistettu.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki siitä menettelystä, jota noudatettaisiin täytettäessä ensimmäisen kerran vakuutusoikeuden laamannin virkoja. Vakuutusoikeus on tarkoitus jakaa nykyisiä jaostoja suurempiin osastoihin, jotka voisivat erikoistua asiaryhmittäin ja pystyisivät toimimaan tulosyksikköinä. Osaston päällikkönä toimisi vakuutusoikeuden laamanni. Täytettäessä ensimmäisen kerran vakuutusoikeuden laamannin virkoja joudutaan siihen tilanteeseen, jossa kaikki vanhemmat vakuutustuomarit eivät saisi laamannin virkaa. Tältä osin ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki, joka sisältäisi menettelysäännökset nimitettäessä ensimmäisen kerran laamanneja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003 eli samanaikaisesti kuin eduskunnassa 13 päivänä joulukuuta 2002 hyväksytty vakuutusoikeuslaki.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Henrik Lax /r
vpj. Matti Vähänäkki /sd
jäs. Sulo Aittoniemi /alk
Leena-Kaisa Harkimo /kok
Erkki Kanerva /sd
Toimi Kankaanniemi /kd
Seppo Lahtela /kesk
Annika Lapintie /vas
Kari Myllyniemi /kesk
Susanna Rahkonen /sd
Tero Rönni /sd
Mauri Salo /kesk
Timo Seppälä /kok


Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo