Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 19/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 MmVM 19/2010 vp - HE 191/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi luopumiseläkelain muuttamisesta (HE 191/2010 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö
  • lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö
  • lakimies Maire Lumiaho, Maa- ja metsäta­loustuottajain Keskusliitto ry
  • eläkejohtaja Pentti Saarimäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

  • Maaseutuvirasto MAVI
  • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luopumiseläkelakia siten, että luopumiseläkkeelle jäänyt maatalousyrittäjä, joka eläkkeen saamiseksi on aikoinaan antanut luopumiseläkelaissa tarkoitetun luopumissitoumuksen maataloustuotannosta ja pellon myyntirajoitussitoumuksen, voisi luovuttaa tai vuokrata sitoumuksenalaista peltomaata ilman rajoituksia. Eläkkeensaajien antamat sitoumukset ovat olleet voimassa jo vähintään 17 vuotta. Eläkkeensaajan luopumissitoumus maataloustuotannosta jäisi edelleen voimaan. Ehdotettu muutos antaisi eläkkeensaajalle mahdollisuuden luovuttaa luopumiseläketilan pellot ja sen lisäksi itse käyttää sitoumuksenalaista peltoa muuhun tarkoitukseen kuin maatalouden harjoittamiseen omaan tai yhteiseen lukuun ilman, että toimenpide tai toiminta vaikuttaisi luopumiseläkkeen maksamiseen. Lain tavoitteet on pääosin jo saavutettu sekä aikaisempien luovutusten että edellä tarkoitettujen sitoumusten avulla.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Jari Leppä /kesk
jäs. Lasse Hautala /kesk
Hannu Hoskonen /kesk
Anne Kalmari /kesk
Johanna Karimäki /vihr
Lauri Kähkönen /sd
Esa Lahtela /sd
Pentti Oinonen /ps
Klaus Pentti /kesk
Erkki Pulliainen /vihr
Kari Rajamäki /sd
Arto Satonen /kok
Katja Taimela /sd
Pekka Vilkuna /kesk
vjäs. Matti Kangas /vas


Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius