Gå till Riksdagen.fi suomi

Plenarprotokoll PR 117/2006 rd

Justerat 2.0r PR 117/2006 rd

117. FREDAGEN DEN 17 NOVEMBER 2006 kl. 13

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

Eva Biaudet  /sv

Mikko Elo  /sd

Jan-Erik Enestam  /sv

Tony Halme  /saf

Heidi Hautala  /gröna

Eero Heinäluoma  /sd

Hanna-Leena Hemming  /saml

Anne Huotari  /vänst

Susanna Huovinen  /sd

Liisa Hyssälä  /cent

Roger Jansson  /sv

Ilkka Kanerva  /saml

Jyrki Kasvi  /gröna

Jyrki Katainen  /saml

Miapetra Kumpula-Natri  /sd

Mikko Kuoppa  /vänst

Kari Kärkkäinen  /kd

Seppo Kääriäinen  /cent

Paula Lehtomäki  /cent

Leena Luhtanen  /sd

Petri Neittaanmäki  /cent

Outi Ojala  /vänst

Kalevi Olin  /sd

Heikki A. Ollila  /saml

Sirpa Paatero  /sd

Mauri Pekkarinen  /cent

Pirkko Peltomo  /sd

Kari Rajamäki  /sd

Eero Reijonen  /cent

Jukka Roos  /sd

Simo Rundgren  /cent

Martin Saarikangas  /saml

Suvi-Anne Siimes  /vänst

Jouko Skinnari  /sd

Timo Soini  /saf

Ilkka Taipale  /sd

Esko-Juhani Tennilä  /vänst

Pentti Tiusanen  /vänst

Oras Tynkkynen  /gröna

__________


Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

17.11 ledamöterna

Susanna Huovinen  /sd

Katri Komi  /cent

Seppo Kääriäinen  /cent

20 och 21.11 ledamot

Outi Ojala  /vänst


Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

17.11 ledamot

Sinikka Hurskainen  /sd


Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

17.11 ledamöterna

Heidi Hautala  /gröna

Anne Huotari  /vänst

Roger Jansson  /sv

Riikka Moilanen-Savolainen  /cent

Outi Ojala  /vänst

Sirpa Paatero  /sd

Aila Paloniemi  /cent

Jouko Skinnari  /sd

Timo Soini  /saf

17-21.11 ledamot

Suvi-Anne Siimes  /vänst

__________


Nya propositioner

Förste vice talmannen meddelar att republikens president i dag den 17 november 2006 har överlämnat regeringens propositioner  RP 260-266/2006 rd till riksdagen. Av dessa propositioner är nr 265 regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd).

  • Förste vice talmannen meddelar samtidigt att de budgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av denna komplettering till budgetpropositionen skall lämnas in till centralkansliet senast tisdagen den 21 november kl. 12.

__________


Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen  SS 747, 751, 755, 756, 764, 766, 767, 770, 773-775, 777, 780-783, 785, 801, 802, 804, 806, 810, 814, 818, 820, 822/2006 rd antecknas ha anlänt.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1)  Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Voteringar
Statsrådets redogörelse SRR 4/2006 rd
Kulturutskottets betänkande KuUB 12/2006 rd

Förste vice talmannen:  Utom dagordningen beslutar riksdagen nu om formuleringen av ett ställningstagande med anledning av statsrådets utbildningspolitiska redogörelse.

Till grund för behandlingen ligger det förslag till ordalydelse som kulturutskottet föreslår i sitt betänkande nr 12. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i onsdags.

Under debatten har ledamot Kaarina Dromberg föreslagit med bifall av ledamot Paula Risikko att riksdagen i sitt ställningstagande intar följande förslag till uttalanden:

1) uttalande 1 i reservation 1,

2) uttalande 2 i reservation 1,

3) uttalande 4 i reservation 1 samt

4) "Riksdagen förutsätter att de studerandes studiesociala ställning stärks på det sätt som föreslås i lagmotion LM 111/2006 rd genom att studiestödets studiepenning höjs för att bättre motsvara de studerandes levnadskostnader, genom att statsborgensbeloppet för studielån ändras och genom att gränserna för vad studerande får förtjäna fritt höjs med tio procent, på det sätt som föreslås i lagmotion LM 120/2006 rd genom att statsborgensbeloppet för studielån ändras och studielånen görs mer attraktiva genom ett större studielånsavdrag i beskattningen ."

Ledamot Unto Valpas har föreslagit med bifall av ledamot Matti Kangas att riksdagen i sitt ställningstagande intar följande förslag till uttalanden:

1) förslag 1 i reservation 2,

2) förslag 2 i reservation 2,

3) förslag 4 i reservation 2,

4) förslag 5 i reservation 2,

5) förslag 8 i reservation 2 och

6) förslag 9 i reservation 2.

Redogörelsen godkänns.

De åtta förslagen till uttalanden i kulturutskottets betänkande godkänns.

Förste vice talmannen:  Härefter skall riksdagen besluta om de övriga förslagen till uttalanden. Ledamot Drombergs förslag nr 4 om förbättrande av de studerandes studiesociala ställning är motstående till ledamot Valpas förslag nr 5. Omröstning förrättas först mellan dessa förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

De övriga förslagen är fristående och ställs vid omröstningarna vart för sig separat mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid 1) omröstningen mellan ledamot Valpas 5) förslag och ledamot Drombergs 4) förslag godkänner riksdagen ledamot Valpas 5) förslag med rösterna 100 ja och 48 nej, 7 blanka och 44 frånvarande. (Omr. 1)

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Valpas 5) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 89 ja och 65 nej, 45 frånvarande. (Omr. 2)

Vid omröstningen om ledamot Drombergs 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 111 ja och 45 nej, 43 frånvarande. (Omr. 3)

Vid omröstningen om ledamot Drombergs 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 114 ja och 43 nej, 42 frånvarande. (Omr. 4)

Vid omröstningen om ledamot Drombergs 3) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 90 ja och 67 nej, 42 frånvarande. (Omr. 5)

Vid omröstningen om ledamot Valpas 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 90 ja och 67 nej, 42 frånvarande. (Omr. 6)

Vid omröstningen om ledamot Valpas 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 90 ja och 67 nej, 42 frånvarande. (Omr. 7)

Vid omröstningen om ledamot Valpas 3) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 101 ja och 56 nej, 42 frånvarande. (Omr. 8)

Vid omröstningen om ledamot Valpas 4) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 98 ja och 59 nej, 42 frånvarande. (Omr. 9)

Vid omröstningen om ledamot Valpas 6) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 92 ja och 66 nej, 41 frånvarande. (Omr. 10)

Riksdagen har godkänt ett ställningstagande med anledning av redogörelsen enligt utskottets betänkande.

Ärendet är slutbehandlat.

Riksdagen går över till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2)  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Andra behandlingen
Regeringens proposition RP 76/2006 rd
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 29/2006 rd

Förste vice talmannen: Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen kan nu antas eller förkastas.

I samband med detta ärende är debatt tillåten även om ärendena 3)-5) på dagordningen.

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3)  Regeringens proposition med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt om ändring av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen
Regeringens proposition RP 79/2006 rd
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 30/2006 rd

Förste vice talmannen: Lagförslag 1 samt lagförslag 3-7 i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslag 1 och 3-7 antas.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 2 i regeringens proposition förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4)  Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsanstalternas verksamhetskapital och ansvarsskuld

Andra behandlingen
Regeringens proposition RP 77/2006 rd
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 31/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5)  Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen samt om upphävande av 64 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser och 96 § 2 mom. i lagen om försäkringsskassor

Andra behandlingen
Regeringens proposition RP 78/2006 rd
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 32/2006 rd

Förste vice talmannen: Lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition samt ett nytt lagförslag 4 i social- och hälsovårdsutskottets betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslag 1, 2 och 4 antas.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 3 i regeringens proposition förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6)  Regeringens proposition med förslag till ändring av lagar om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff och 37 § i lagen om verkställighet av böter

Andra behandlingen
Regeringens proposition RP 106/2006 rd
Lagutskottets betänkande LaUB 15/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7)  Regeringens proposition om godkännande av 1989 års internationella konvention om bärgning och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och om ändring av sjölagen, samt om godkännande av uppsägning av 1910 års konvention angående förenhetligande av vissa bestämmelser i fråga om assistans och bärgning

Dels enda, dels andra behandlingen
Regeringens proposition RP 97/2006 rd
Kommunikationsutskottets betänkande KoUB 19/2006 rd

Förste vice talmannen: Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av den i klämmen nämnda konventionen, likaledes om förslaget i andra klämmen, som gäller godkännande av den i klämmen nämnda reservationen samt om förslaget i tredje klämmen om godkännande av att den i klämmen nämnda konventionen sägs upp. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas.

Debatt (PTK 117/7).

Förslagen gällande konventionerna i betänkandets första, andra och tredje kläm godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8)  Regeringens proposition med förslag till lag om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi

Andra behandlingen
Regeringens proposition RP 99/2006 rd
Kommunikationsutskottets betänkande KoUB 20/2006 rd

Debatt (PTK 117/8).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9)  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Andra behandlingen
Regeringens proposition RP 111/2006 rd
Kommunikationsutskottets betänkande KoUB 21/2006 rd

Debatt (PTK 117/9, Thors 117/9/5).

__________

Förste vice talmannen: Plenum avbryts här och det fortsätter kl. 16.

__________

Plenum avbryts kl. 13.26.

__________

Plenum fortsätter

kl. 16

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

__________

Förste vice talmannen: Nu fortsätter behandlingen av 9) ärendet på dagordningen.

Debatten fortsätter (PTK 117/9).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10)  Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet samt revisionsberättelse över revisionen av statsbokslutet för år 2005

Bordläggning av betänkanden
Berättelse B 13/2006 rd
Finansutskottets betänkande FiUB 27/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

11)  Regeringens proposition med förslag till lag om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Bordläggning av betänkanden
Regeringens proposition RP 70/2006 rd
Lagutskottets betänkande LaUB 16/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

12)  Regeringens proposition med förslag till ändring av 5 kap. 12 § och 6 kap. 5 § i tvångsmedelslagen

Bordläggning av betänkanden
Regeringens proposition RP 140/2006 rd
Lagutskottets betänkande LaUB 17/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

13)  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Bordläggning av betänkanden
Regeringens proposition RP 86/2006 rd
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 36/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

14)  Regeringens proposition med förslag till lag om statens pensioner och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden
Regeringens proposition RP 173/2006 rd
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 37/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

15)  Statsrådets redogörelse för strukturen hos och förändringarna inom detaljhandeln samt specialfrågorna kring handeln

Bordläggning av betänkanden
Statsrådets redogörelse SRR 3/2006 rd
Ekonomiutskottets betänkande EkUB 17/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på onsdag.

16)  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Bordläggning av betänkanden
Regeringens proposition RP 209/2006 rd
Finansutskottets betänkande FiUB 28/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

17)  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 173 a § i mervärdesskattelagen

Bordläggning av betänkanden
Regeringens proposition RP 211/2006 rd
Finansutskottets betänkande FiUB 29/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

18)  Regeringens proposition med förslag till lag om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och Rumänien

Bordläggning av betänkanden
Regeringens proposition RP 212/2006 rd
Finansutskottets betänkande FiUB 30/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

19)  Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat skattskyldiga

Bordläggning av betänkanden
Regeringens proposition RP 158/2006 rd
Finansutskottets betänkande FiUB 31/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

20)  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

Bordläggning av betänkanden
Talmanskonferensens förslag TKF 3/2006 rd
Finansutskottets betänkande FiUB 32/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

21)  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ordningsvakter och till vissa lagar som har samband med det

Bordläggning av betänkanden
Regeringens proposition RP 265/2004 rd
Förvaltningsutskottets betänkande FvUB 22/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

22)  Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vägtrafiklagen och 89 § i fordonslagen

Bordläggning av betänkanden
Regeringens proposition RP 225/2006 rd
Kommunikationsutskottets betänkande KoUB 22/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

23)  Regeringens proposition med förslag till lag om pension för företagare och till vissa lagar, som har samband med den

Bordläggning av betänkanden
Regeringens proposition RP 197/2006 rd
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 38/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

24)  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Bordläggning av betänkanden
Regeringens proposition RP 91/2006 rd
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 39/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

__________

Plenum avslutas kl.16.03.