Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 102/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 102/2009 vp

102. PERJANTAINA 6. MARRASKUUTA 2009 kello 13.01

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.01-13.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

Maarit Feldt-Ranta  /sd (s)

Merikukka Forsius  /kok (s)

Maria Guzenina-Richardson  /sd

Hannu Hoskonen  /kesk

Sinikka Hurskainen  /sd (s)

Reijo Kallio  /sd

Anne Kalmari  /kesk (s)

Tanja Karpela  /kesk (p)

Elsi Katainen  /kesk

Kimmo Kiljunen  /sd

Juha Korkeaoja  /kesk

Jaakko Laakso  /vas (e)

Jari Larikka  /kok

Päivi Lipponen  /sd

Hannes Manninen  /kesk

Pentti Oinonen  /ps

Johanna Ojala-Niemelä  /sd (p)

Petteri Orpo  /kok (s)

Eero Reijonen  /kesk

Sari Sarkomaa  /kok (s)

Johanna Sumuvuori  /vihr (p)

Tommy Tabermann  /sd (s)

Marja Tiura  /kok (e)

Stefan Wallin  /r (e)

Unto Valpas  /vas

Jan Vapaavuori  /kok

Mirja Vehkaperä  /kesk (p)

Anu Vehviläinen  /kesk (e)

Henna Virkkunen  /kok (e)

Anne-Mari Virolainen  /kok

Raimo Vistbacka  /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

Kimmo Kiljunen  /sd (13.20)

__________


Hallituksen esitykset

Puhemies: Tasavallan presidentti on tänään 6.11.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset  HE 226-237/2009 vp .

__________


Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin  KK 713-717, 722, 732, 734-776, 778-785, 787-790, 792-803/2009 vp .

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 131/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 37/2009 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.11.2009 pidetyssä täysistunnossa. PTK 100/7

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

9 luvun 10 a §

Päivi Räsänen  /kd:    Arvoisa puhemies! Ehdotan, että eduskunta hyväksyy pykälän vastalauseen 2 mukaisena, mikä merkitsee sitä, että yksinhuoltajataloudet, isättömät lapset ja myös monilapsiset perheet huomioitaisiin hallituksen esitystä paremmin tässä isäkuukausiesityksessä.

Bjarne Kallis  /kd:    Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen tekemää ehdotusta.

Satu Taiveaho  /sd:    Arvoisa puhemies! Ehdotan, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen pykälämuutoksen.

Erkki Virtanen  /vas:    Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Taiveahon ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:  Ed. Päivi Räsänen on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Satu Taiveaho on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:  Ensin äänestetään ed. Taiveahon ehdotuksesta ed. Räsäsen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta ed. Päivi Räsäsen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Satu Taiveahon ehdotuksen äänin

jaa 150, ei 7; poissa 42. (Ään. 1)

2) Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 9 luvun 10 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 95, ei 61; poissa 43. (Ään. 2)

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2)  Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 119/2009 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2009 vp
Lakialoite LA 82/2008 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.11.2009 pidetyssä täysistunnossa. PTK 100/9

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

11 §

Bjarne Kallis  /kd:   Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 1, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kiinteistön veron yleisen veroprosentin alarajaa ei nosteta, aivan niin kuin edustajat toivoivat, kun asiaa käsiteltiin.

Päivi Räsänen  /kd:    Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Kalliksen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:  Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 100, ei 43, tyhjiä 17; poissa 39. (Ään. 3)

12 §

Bjarne Kallis  /kd:   Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Tämä koskee kiinteistöveron alarajaa asuntojen osalta.

Päivi Räsänen  /kd:    Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:  Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 12 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 99, ei 31, tyhjiä 30; poissa 39. (Ään. 4)

Eduskunta hyväksyi 14 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3)  Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 135/2009 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 21/2009 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.11.2009 pidetyssä täysistunnossa. PTK 100/10

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

10 §

Heli Paasio  /sd:    Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Rakel Hiltunen  /sd:   Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paasion ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:  Ed. Heli Paasio on ed. Rakel Hiltusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 62; poissa 35. (Ään. 5)

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4)  Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 130/2009 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 8/2009 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Asian käsittelyä jatketaan PTK 103/5

5)  Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 95/2009 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 15/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

6)  Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 122/2009 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 9/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

7)  Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, mielenterveyslain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 151/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 38/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

8)  Hallituksen esitys laiksi vähittäiskaupan aukioloajoista

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 84/2009 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 16/2009 vp
Lakialoite LA 44/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 10.11.2009 kello 14.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen