Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 114/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 114/2006 vp

114. TIISTAINA 14. MARRASKUUTA 2006 kello 14

3)  Hallituksen esitys laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista
Hallituksen esitys  HE 99/2006 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2006 vp
Yleiskeskustelu:
Markku Laukkanen /kesk (esittelypuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Aivan lyhyt esittelypuheenvuoro tähänkin lakiin.

Eli ensin nyt totean, kun esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki lapsipornografian levittämisen estotoimista, että tämä on nyt selkeästi hyvin tekninen laki. Liikenne- ja viestintävaliokunta ei lähtenyt avaamaan tätä laisinkaan tavallaan tänne substanssi-, sisältöpuolelle ja pohtimaan lapsipornokysymyksen laajuutta, sen ongelmallisuutta; kaikki varmasti tässä salissa voimme todentaa, että se on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen nimenomaan tietoverkkojen käyttöön liittyvä kysymys. Pulmana on ollut se, että poliisi ei ole voinut luovuttaa tällä hetkellä lapsipornografiaan liittyvää aineistoa ulkomailla ylläpidettävistä Internet-sivustoista teleyrityksille, ja tämä on muodostanut tavallaan nyt sen pulman, jonka takia tämän kaltainen tekninen lainsäädäntö tarvittiin. Siis tämän valmisteluun ryhdyttiin siksi, että epäselvyyttä on vallinnut siitä, saako poliisi luovuttaa laatimansa luettelon teleyritykselle, nimenomaisten säännösten puuttuessa, ja nyt luodaan pelisäännöt tälle, että tämän jälkeen voidaan luovuttaa.

Asiantuntijakuulemisessa tätä hallituksen esitystä pidettiin erittäin tärkeänä. Muun muassa lapsiasiainvaltuutettu piti lakiehdotusta hyvin perusteltuna ja myöskin asianmukaisesti valmisteltuna. Tämän hyväksymisen myötä vastuuketju lapsipornografian levittämisen ja myös hallussapidon torjunnassa tulee tiivistymään hyvin olennaisella tavalla.

Valiokunta haluaa kuitenkin korostaa, että tämä lakihan pohjautuu teleyritysten kannalta vapaaehtoisuudelle ja estotoimien tekninen toteutus jää hyvin pitkälle teleyritysten harkittavaksi. Siksi on hyvin tärkeää, että ministeriö alkuvaiheesta lähtien esitetyn mukaisesti suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti arvioi tämän lain tavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa ryhtyy sitten valmistelemaan velvoittavia lainsäädäntötoimia, mikäli nämä vapaaehtoiset toimet eivät johda sitten toivottaviin tuloksiin, siinä määrin laajaksi tämä lapsiporno-ongelmatiikka on tieto-verkkojen osalta todettu.

Vastuukysymykseen on kiinnitetty huomiota asian valiokuntakäsittelyssä, ja valiokunta haluaa korostaa, että ehdotettavalla 3 §:llä ei ole vaikutusta mahdollisiin vahingonkorvauskysymyksiin, vaan tapauskohtaisesti pätevät voimassa olevat yleiset tai sopimusoikeudelliset vahingonkorvaussäännöt. Kuluttajavirasto muun muassa piti tätä perustelujen kohtaa hyvin kannatettavana selvyyden varmistamiseksi. Lisäksi viittausta tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 13-15 §:n välittäjän vastuuvapaussäännöksiin pidettiin sitäkin selventävänä.

Totean vielä, että tämän kuulemisessa kuultiin nimenomaan tahoja, jotka ovat tämän teknisen toteutuksen kannalta olennaisia, ja että mietintö oli yksimielinen.

Raimo Vistbacka /ps:  Arvoisa herra puhemies! Niin kuin valiokunnan puheenjohtaja tuossa esittelyssä totesi, tämä mietintö oli yksimielinen. Aika pitkän kokemuksen perusteella voisin todeta, että harvinainen hallituksen esitys sikäli, että asiantuntijoitten taholta ei suurempaa kritiikkiä sitä kohtaan ollut. Erityisesti siellä tuli esille se, että kun poliisilla ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta tai ei suorastaan oikeutta luovuttaa näitä salassa pidettäviä tietoja, taikka ne on luokiteltu salaisiksi nimenomaan siltä osin, jos on Internetissä todettu lapsipornografista aineistoa niin nyt kun saadaan selkeät säännökset, poliisikin voi tämän perusteella laillisesti viedä niitä tietoja eteenpäin, ja myöskin se, että tämä perustuu nyt vapaaehtoisuuteen, niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi. Haluaisin kyllä itse korostaa sitä, että mikäli teleyritykset eivät nyt sitten hoida tätä sillä tavoin, mitä nyt ainakin valiokuntakuulemisessa tuli esille, niin ministeriön kyllä täytyy sitten arvioida, onko suoranaisesti velvoittavaa lainsäädäntöä harkittava ja kehitettävä, mikäli tämän lain kautta ei saada niitä tarkoitusperiä toteutetuksi, mistä alun perin lähdettiin liikkeelle.
Saara Karhu /sd:  Arvoisa puhemies! Hallituksen esitystä pidettiin kaiken kaikkiaan selkeyttävänä ja tarpeellisena, ja se sai kiitosta asiantuntijakuulemisessa. Erityisesti lapsiasiavaltuutettu oli tyytyväinen vastuuketjun uuteen, parempaan hallintaan ja nimenomaan levittämisen ja hallussapidon torjunnan tiivistymiseen.

Täytyy sanoa, ja kyllä asiantuntijakuulemisessa sen huomasi jälleen kerran, että vaikka kaikki ovat harvinaisen yksimielisiä ongelmasta ja itse tähän ongelmaan ei sen kummemmin valiokunnan kannanotoissa pureuduttukaan, aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja tuossa esittelypuheenvuorossaan sanoi, vaan pysyttiin tiukasti tässä valiokunnan omassa teknisluontoisessa substanssissa, niin todettiin se, että Internetin säätely on hankalaa. Tässä sitten korostuivat nämä vastuukysymykset liittyen sivujen sulkemiseen ja estoihin ja myös sitten se, että se on tässä kohtaa vapaaehtoista. Jos nyt sitten näyttää siltä, että tämä ei toteudu jatkossa, niin valiokunta esitti, että ministeriö sitten valmistelisi vähän velvoittavampaa lainsäädäntöä. Mutta tässä vaiheessa kaikki tuntuivat olevan hyvin tyytyväisiä ja esitystä pidettiin erittäin hyvänä.

Erkki Pulliainen /vihr:  Arvoisa puhemies! Tässähän on siis kysymys lapsipornografian levittämisen estotoimista. Kiinnitän vaan huomiota siihen pikanttiin yksityiskohtaan, minkä ihmeen hakusanan alla tämä esiintyy: tietoyhteiskunnan palvelut. Siis tämä kuvaa jotakin yhteiskuntamme nykytilasta ja ei vain meidän yhteiskuntamme vaan koko tämän kansainvälistyneen Internetin puitteissa toimivan yhteisön sisällöstä, kun joudumme tällaisen otsikon alla käsittelemään näin vakavaa asiaa. Sen rikollista puoltahan on käsitelty meilläkin lehdistössä ja tuomioistuimissa joka ikinen päivä.
Harry Wallin /sd:  Arvoisa puhemies! On todella hienoa, että tähän kuvottavaan, erittäin tuomittavaan rikollisuuteen on puututtu tässäkin lainsäädännössä voimakkaasti. Hyvä, että teleyritykset ovat mukana tässä vapaaehtoisesti, ettei ole tarvinnut lähteä siihen, että heidät siihen pakotettaisiin. Tällaista vastaavaa lainsäädäntöähän on jo monissa Euroopan unionin maissa, muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Lapsiasiavaltuutetun asiantuntijalausuntoon on tässä monta kertaa viitattu, mutta haluan siitä lainata sen tärkeimmän kohdan: "Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, vastuuketju lapsipornografian levittämisen ja myös hallussapidon torjunnassa tiivistyy olennaisesti. Laki tulisi saattaa voimaan mahdollisimman pian." Eli kyllä tässä on hienoa, että me, koko eduskunta, olemme yksimielisinä tämän hallituksen esityksen takana.

Mikko  Alatalo /kesk:  Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys lapsipornografian levittämisen estotoimista on tärkeä. Tällä lailla tehdään mahdolliseksi, että teleyritykset saavat käyttöönsä poliisin listat ulkomaisista lapsipornografiaa sisältävistä sivustoista, jotta ne voivat poistaa tai estää näiden sivujen näkymisen. Lainsäädännön osalta en voi olla ihan täysin tyytyväinen, että lain tulo on kestänyt näinkin monta vuotta, vaikka ongelma on ollut olemassa jo kymmenen vuotta. Kyseessä on ollut kuulemma lainsäädäntöongelma. Maalaisjärki on koetuksella, jos lapsipornografian kieltämisessä on muka lainsäädännöllisiä esteitä. Tällaista Belgian-tautia meille ei pidä istuttaa. Ei poliisilla itsellään ole ollut minkäänlaisia välineitä kytkeä ulkomaalaisia sivustoja pois päältä. Paljon helpompaa on tähän asti ollut julkaista televisioluvan maksaneiden listoja kuin siirtää poliisilta lapsipornosivustojen listoja teleoperaattoreille.

Se on nyt sitten Internet-operaattorin varassa, mitä he asian eteen tulevat tekemään. Valmius on ollut käsittääkseni hyvä, vaikka tiedän, että monen nettiasiantuntijan mielestä tämä on ensimmäinen askel netin ennakkosensuuriin, joka on sinänsä aika periaatteellinen kysymys. Mitkä sivustot seuraavaksi kielletään? Tämän sananvapauskysymyksen kanssa on oltava tulevaisuudessa tarkkana, mutta tietysti olen sitä mieltä, että lapsipornografia ei ole kuitenkaan minkäänlaista mielipiteen ilmausta.

Liikenne- ja viestintäministeriössä pitää nyt seurata, miten operaattorit tulevat reagoimaan: Tuleeko netin vapaudesta vai sen siisteydestä kilpailuetu yrityksille? Millaisen yhteiskuntamallin me haluamme nuorisollemme netin kautta antaa? Tanskassa teleyritys TDC ja poliisi ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jolla pyritään ehkäisemään lapsipornomateriaalin leviämistä ja levittämistä. Isossa-Britanniassa on oma vapaaehtoinen järjestelmänsä, ja sitä on hyvin toteutettu. Myös Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Kanadassa sekä Yhdysvaltojen muutamissa osavaltioissa on vastaavia menettelyjä.

Lapsipornografian torjuntaan tarvitaan monia keinoja. Pelastakaa Lapset ry pitää omaa ilmiantosivustoaan, jonne voi antaa vihjeitä lapsipornografiaa sisältävistä sivuista. Kansainvälinen yhteistyö on avainasemassa, nettihän ei tunne valtioiden välisiä rajoja.

Todellakin liikennevaliokunta oli yksimielinen lain tarpeellisuudesta. Tämä laki on välttämätön, mutta tietenkin se on vain osaratkaisu suureen kokonaisuuteen. Näitä suuria kansainvälisen Internetin kysymyksiä joudumme vielä monestikin läpikäymään.

Harry Wallin /sd:  Arvoisa puhemies! Halusin vielä käyttää puheenvuoron kertoakseni sen viestimäärän, mitä esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry, jolla on ollut nettivihjeprojekti meneillään, on saanut. Viestien määrä vihjepuhelimeen on ylittänyt 23 000 rajan, ja viestien määrä kuukaudessa on tasaantunut noin 900:aan. Yleensä nämä viestit ovat pääasiallisesti kohdentuneet ulkomailla sijaitseviin laittomiin lapsipornografian aineistoihin, eli nyt tämän lainsäädännön kautta voidaan näihin puuttua. Kun teleyritykset ovat mukana tässä vapaaehtoisesti, niin kyllä tällä lailla pystytään tukkimaan nämä tiet näiltä rikollisilta.
Markku Laukkanen /kesk:  Arvoisa herra puhemies! Vielä lyhyesti. Niin kuin tässä on nyt käynyt ilmi, kyse on vapaaehtoisesta säätelystä teleoperaattoreiden kannalta. Totta kai me odotamme, että he ottavat tämän asian erittäin vakavasti, mutta samalla kyse on myöskin tietysti laajemminkin siitä, millä tavoin nämä estotoimet, tämä teknologia, mihin ed. Alatalo viittasi, kehittyvät ja miten paljon niitä kehitetään, miten paljon yhteiskunta edistää niiden kehittämistä ja on valmis ottamaan niitä käyttöön.

Siksi olisi, arvoisa puhemies, hyvin tärkeätä, että tämä ei jäisi tavallaan vain tämmöiseksi suomalaiseksi hätähuudoksi torjua lapsipornografiaa, vaan että tähän mahdollisimman moni Euroopan unionin maa tavallaan unionitason kautta voisi lähteä mukaan. Jos unioni on tyrkyttämässä omaa eurooppalaista säätelyään ja regulaatiotaan vähän joka paikkaan, niin tässä olisi sellainen paikka, jossa sitä yli kansallisten rajojen menevää säätelyä erityisesti tarvitaan, koska myöskin kysymys haitasta on yli rajojen menevää, niin kuin kaikki tietoverkkorikollisuuteen ja sen haitallisiin ilmiöihin liittyvät ilmiöt ovat. Eli Suomen hallituksen kannattaa tätä kysymystä nyt myöskin pitää esillä ja jatkaa tämän asian valmistelua ja vientiä sitten myöskin Euroopan unionin tasolla eteenpäin, jotta saisimme selkeät pelisäännöt myöskin eurooppalaisella tasolla.

Yleiskeskustelu päättyy.