Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 125/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 125/2004 vp

125. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 2004 kello 14

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Olavi Ala-Nissilä  /kesk

Tarja Cronberg  /vihr

Mikko Elo  /sd

Merikukka Forsius-Harkimo  /vihr

Susanna Haapoja  /kesk

Tuula Haatainen  /sd

Heidi Hautala  /vihr

Kauko Juhantalo  /kesk

Antti Kaikkonen  /kesk

Bjarne Kallis  /kd

Ilkka Kanerva  /kok

Antero Kekkonen  /sd

Juha Korkeaoja  /kesk

Irina Krohn  /vihr

Annika Lapintie  /vas

Paula Lehtomäki  /kesk

Outi Ojala  /vas

Kalevi Olin  /sd

Heikki A. Ollila  /kok

Iivo Polvi  /vas

Jukka Roos  /sd

Simo Rundgren  /kesk

Minna Sirnö  /vas

Osmo Soininvaara  /vihr

Astrid Thors  /r

Irja Tulonen  /kok

Erkki Tuomioja  /sd

Jari Vilén  /kok

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.11. edustajat

Olavi Ala-Nissilä  /kesk

Tuula Haatainen  /sd

Juha Korkeaoja  /kesk

Seppo Kääriäinen  /kesk

Outi Ojala  /vas

Astrid Thors  /r

23. ja 24.11. edustajat

Heidi Hautala  /vihr

Antti Kaikkonen  /kesk

Erkki Tuomioja  /sd

Jan Vapaavuori  /kok

Jari Vilén  /kok

23.-25.11. edustaja

Simo Rundgren  /kesk


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.11. edustaja

Kalevi Olin  /sd

23. ja 24.11. edustaja

Susanna Haapoja  /kesk


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.11. edustajat

Kalevi Lamminen  /kok

Eero Lämsä  /kesk

Riikka Moilanen-Savolainen  /kesk

Klaus Pentti  /kesk

Iivo Polvi  /vas

Leena Rauhala  /kd

Säde Tahvanainen  /sd

Irja Tulonen  /kok

Erkki Virtanen  /vas

Tuula Väätäinen  /sd

23. ja 24.11. edustajat

Irina Krohn  /vihr

Minna Sirnö  /vas

23.-26.11. edustaja

Tarja Cronberg  /vihr

__________


U-asiat

Puhemies: Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 18. päivänä marraskuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat  U 61-64/2004 vp .

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 61 osalta hallintovaliokunnan,

asian U 62 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asian U 63 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asian U 64 osalta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 121/2004 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2004 vp

Puhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä perustuslakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2)  Hallituksen esitys laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 149/2004 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 23/2004 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3)  Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 200/2004 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 24/2004 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4)  Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005-2009

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 144/2004 vp
Suuren valiokunnan mietintö SuVM 4/2004 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 18/2004 vp
Lakialoite LA 94/2004 vp

Puhemies: Jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä suuren valiokunnan mietinnön pohjalta päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5)  Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä sekä laiksi rautatielain muuttamisesta ja laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 182/2004 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 20/2004 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6)  Hallituksen esitys laiksi eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 87/2004 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 22/2004 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7)  Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi
Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 50, 164/2004 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 25/2004 vp
Lakialoite LA 11, 34, 55, 62, 75, 80, 82, 102, 108, 139, 161/2003 vp, 6, 36, 74, 79, 97, 107, 112, 121/2004 vp
Toimenpidealoite TPA 3, 40, 73/2003 vp, 34, 41, 77/2004 vp

Puhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esityksiin 50 ja 164 pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 126/1

8)  Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 166/2004 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 26/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9)  Hallituksen esitys laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 183/2004 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 27/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 126/2

10)  Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 122/2004 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 20/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11)  Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 171/2004 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 15/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

12)  Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2003

Ainoa käsittely
Kertomus K 2/2004 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 21/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 21.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

13)  Hallituksen esitys Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 204/2004 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 15/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14)  Hallituksen esitys laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 194/2004 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 9/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15)  Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 239/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

16)  Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 240/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu     

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

17)  Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 241/2004 vp

Ensimmäinen  varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Keskustelu    

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

18)  Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 242/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19)  Hallituksen esitys suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 243/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

20)  Hallituksen esitys kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 105/2004 vp
Suuren valiokunnan mietintö SuVM 5/2004 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 19/2004 vp
Lakialoite LA 77/2004 vp

Suuren valiokunnan mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen     varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 18.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Jarmo Vuorinen