Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 142/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 142/2001 vp

142. TORSTAINA 29. MARRASKUUTA 2001 kello 18

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Esko Aho  /kesk

Mikko Elo  /sd

Timo Ihamäki  /kok

Jouko Jääskeläinen  /kd

Kimmo Kiljunen  /sd

Riitta Korhonen  /kok

Marjaana Koskinen  /sd

Suvi Lindén  /kok

Leena Luhtanen  /sd

Tero Mölsä  /kesk

Susanna Rahkonen  /sd

Maija Rask  /sd

Mirja Ryynänen  /kesk

Sari Sarkomaa  /kok

Katja Syvärinen  /vas

Erkki Tuomioja  /sd

Lasse Virén  /kok

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.11. edustajat

Suvi Lindén  /kok

Maija Rask  /sd

29. ja 30.11. edustaja

Kimmo Kiljunen  /sd


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.11. edustaja

Marjaana Koskinen  /sd


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.11. edustajat

Timo Ihamäki  /kok

Jouko Jääskeläinen  /kd

Juha Karpio  /kok

Sirpa Pietikäinen  /kok

Susanna Rahkonen  /sd

Sari Sarkomaa  /kok

29. ja 30.11. edustaja

Tero Mölsä  /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 128/2001 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 18/2001 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)-4) asiasta.

Keskustelu

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2)  Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 130/2001 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 33/2001 vp
Lakialoite LA 177, 191/1999 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3)  Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 132/2001 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 17/2001 vp
Lakialoite LA 32/2000 vp, 138/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4)  Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 152/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 43/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 43. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 143/6

5)  Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 82/2001 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 22/2001 vp
Lakialoite LA 29, 67, 102/1999 vp, 116/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-14. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottamat uudet 15. ja 16. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu   

Ensimmäinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 143/3

6)  Hallituksen esitys laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 69/2001 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 24/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7)  Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 96/2001 vp (Seppo Kanerva  /kok ym.)

Toinen  varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8)  Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 136/2001 vp (Klaus Hellberg  /sd)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9)  Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 152/2001 vp (Anu Vehviläinen  /kesk)

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

10)  Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 153/2001 vp (Leena Rauhala  /kd)

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11)  Laki poliisilain 6 a ja 51 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 156/2001 vp (Matti Väistö  /kesk ym.)

Toinen  varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

12)  Hallituksen esitys laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 211/2001 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 25/2001 vp
Lakialoite LA 127/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13)  Hallituksen esitys laiksi turvallisuusselvityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 43/2001 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 26/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14)  Hallituksen esitys markkinaoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 105/2001 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 23/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15)  Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 205/2001 vp
Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 13/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16)  Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 139/2001 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 13/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17)  Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 151/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 44/2001 vp
Lakialoite LA 193/2000 vp, 50, 118/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen   varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 22.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen