Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 145/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 145/2004 vp

145. KESKIVIIKKONA 22. JOULUKUUTA 2004 kello 10

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Merikukka Forsius-Harkimo  /vihr

Juha Korkeaoja  /kesk

Kalevi Olin  /sd

Mauri Pekkarinen  /kesk

Säde Tahvanainen  /sd

Kimmo Tiilikainen  /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

Säde Tahvanainen  /sd

Juha Korkeaoja  /kesk

Mauri Pekkarinen  /kesk

__________


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.12. edustaja

Kalevi Olin  /sd


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.12. edustaja

Marjukka Karttunen  /kok

__________


Uudet hallituksen esitykset

Puhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 21. päivänä joulukuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset  HE 268-276/2004 vp .

__________


U-asiat

Puhemies: Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 21. päivänä joulukuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian  U 74/2004 vp .

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________


Vuoden 2004 valtiopäivien keskeyttäminen ja kokoontuminen vuoden 2005 valtiopäiville

Puhemies: Eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n perusteella puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän täysistunnon päätyttyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Puhemies:  Eduskunnan työjärjestyksen 1 §:n mukaisesti eduskunta kokoontuu vuoden 2005 valtiopäiville tiistaina 1. päivänä helmikuuta 2005 kello 12, jolloin vuoden 2004 valtiopäivät päättyvät.

__________


Valtioneuvoston selontekojen käsittelyn jatkaminen

Puhemies: Eduskunta on 26. päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt valtioneuvoston selonteon työelämästä työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Eduskunta on 20. päivänä lokakuuta 2004 lähettänyt valtioneuvoston selonteon esiopetusuudistuksen vaikutuksista ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sivistysvaliokuntaan.

Edelleen eduskunta on 24. päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt valtioneuvoston tulevaisuusselonteon väestökehityksestä, väestöpolitiikasta ja ikärakenteen muutokseen varautumisesta tulevaisuusvaliokuntaan.

Valtioneuvoston selonteon käsittelyä jatketaan perustuslain 49 §:n 2 momentin perusteella seuraavilla valtiopäivillä vain, jos eduskunta niin päättää. Eduskunnan työtilanteen vuoksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että mainittujen selontekojen käsittelyä jatketaan seuraavilla valtiopäivillä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 151, 244, 255/2004 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 41/2004 vp
Talousarvioaloite TAA 1-1069/2004 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41. Yleiskeskustelu pääluokista 29-32 päättyi viime istunnossa. PTK 144/2

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Tarja Cronberg  /vihr:  momentille 29.01.22 lisäyksenä 500 000 euroa pienten oppimisympäristöjen virtuaaliopetusmahdollisuuksien kehittämiseen. (TAA 43)
2. Marjukka   Karttunen    /kok:      momentille 29.07.21 lisäyksenä 100 000 euroa lasten ja nuorten liikennekasvatukseen. (TAA 253)
3. Janina    Andersson     /vihr:        momentille 29.10.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa yliopistojen perusopetuksen laadun parantamiseen. (TAA 623)
4. Sari Essayah  /kd:  momentille 29.10.21 lisäyksenä 100 000 euroa lasten ja varhaisnuorten monitieteellisen tutkimuskeskuksen perustamiseen Turkuun. (TAA 53)
5. Reijo Paajanen  /kok:  momentille 29.10.21 lisäyksenä 200 000 euroa jätehuoltoalan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. (TAA 653)
6. Lyly Rajala  /kok:  momentille 29.10.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa rakentamistekniikan diplomi-insinöörikoulutuksen sekä siihen liittyvän tutkimuksen käynnistämiseen Oulun yliopistossa. (TAA 691)
7. Lyly Rajala  /kok:  momentille 29.10.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa pappiskoulutuksen aloittamiseen Oulussa. (TAA 690)
8. Irja Tulonen  /kok:  momentille 29.10.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa yliopistojen toimintamenoihin. (Vastalause 1)
9. Irja Tulonen  /kok:  momentin 29.10.21 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää yliopistojen rahoitusjärjestelmän kehittämistä edelleen niin, että lisätään yliopistojen taloudellista itsenäisyyttä, rahoituksessa otetaan nykyistä enemmän huomioon opetuksen laatu ja yliopistojen perusrahoitus tutkimukseen ja opetukseen turvataan. Opetusministeriö asettaa selvityshenkilön tekemään esityksen yliopistojen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi." (Vastalause 1)
10. Tarja    Cronberg      /vihr:        momentille 29.20.25 lisäyksenä 10 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittamiseksi. (TAA 44)
11. Reijo Paajanen  /kok:  momentille 29.20.25 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä aluekehitystyöhön. (TAA 636)
12. Kaarina  Dromberg     /kok:      momentille 29.20.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa Uudenmaan ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen määrän lisäämiseen. (TAA 50)
13. Olli Nepponen  /kok:  momentille 29.20.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimustoimintaan. (TAA 526)
14. Tarja Cronberg  /vihr:  momentille 29.40.21 lisäyksenä 3 500 000 euroa kyläkoulujen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja säilyttämiseen erityisesti haja-asutusalueilla. (TAA 45)
15. Timo Soini  /ps:  momentille 29.40.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa valtion koulukotien nuorisorahojen lisäämiseen. (TAA 838)
16. Janina   Andersson      /vihr:     momentille 29.40.30 lisäyksenä 30 000 000 euroa yleissivistävän koulutuksen perusopetuksen laadun parantamiseen. (TAA 624)
17. Matti Kangas  /vas:  momentille 29.40.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa perusopetuksen laadun parantamiseen Keski-Suomessa. (TAA 210)
18. Leena Rauhala  /kd:  momentille 29.40.30 lisäyksenä 68 580 000 euroa kuntien sivistystoimen valtionosuuksiin. (Vastalause 3, TAA 230)
19. Minna Sirnö  /vas:  momentille 29.40.30 lisäyksenä 15 000 000 euroa kuntien aseman helpottamiseksi ja kuntien opetustoimen valtionosuuksien indeksitarkistuksen maksamiseksi täysimääräisenä. (Vastalause 2, TAA 828)
20. Leena Rauhala  /kd:  momentille 29.40.30 lisäyksenä 900 000 euroa koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. (TAA 705)
21. Marja Tiura  /kok:  momentille 29.40.30 lisäyksenä 500 000 euroa Pietarin Suomalaisen Koulun uusien tilojen peruskorjaukseen. (TAA 892)
22. Irja Tulonen  /kok:  momentille 29.40.30 lisäyksenä 45 000 000 euroa yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin, josta 5 000 000 euroa kohdennetaan määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamiseen kuntien opetus- ja kulttuuritoimessa. (Vastalause 1)
23. Irja Tulonen  /kok:  momentin 29.40.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että opetusministeriö erityisopetusta koskevaa selvitystä laatiessaan selvittää myös, miten integraatioperiaatetta on toimenpantu opetusta järjestettäessä." (Vastalause 1)
24. Irja Tulonen  /kok:  momentin 29.40.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että opettajankoulutuksen sisältöjen ja yhtenäisen perusopetuksen tavoitteiden vastaavuus kartoitetaan ja tarvittaessa käynnistetään hanke opettajankoulutuksen kehittämiseksi." (Vastalause 1)
25. Jaakko Laakso  /vas:  momentille 29.40.34 lisäyksenä 7 000 000 euroa Vantaan koulujen perustamishankkeisiin. (TAA 361)
26. Iivo Polvi  /vas:  momentille 29.40.34 lisäyksenä 5 000 000 euroa yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikor-keakoulujen perustamiskustannuksiin. (Vastalause 2, TAA 658)
27. Raimo     Vistbacka      /ps:       momentille 29.40.34 lisäyksenä 4 000 000 euroa koulujen home- ja kosteusvaurioiden ja -haittojen poistamiseen ja ehkäisyyn. (TAA 991)
28. Marjo   Matikainen-Kallström    /kok:  momentille 29.40.51 lisäyksenä 200 000 euroa iltapäiväkerhotoimintaan. (TAA 506)
29. Leena      Harkimo      /kok:      momentille 29.60.21 lisäyksenä 615 000 euroa ammattihelikopterilentäjien koulutukseen. (TAA 85)
30. Suvi Lindén  /kok:  momentille 29.69.22 lisäyksenä 10 000 000 euroa opettajien täydennyskoulutukseen. (TAA 490)
31. Arto Satonen  /kok:  momentille 29.60.31 lisäyksenä 5 530 000 euroa oppisopimuskoulutukseen. (Vastalause 1)
32. Leena Rauhala  /kd:  momentille 29.60.31 lisäyksenä 4 500 000 euroa oppisopimuskoulutukseen. (TAA 706)
33. Susanna   Haapoja     /kesk:      momentille 29.69.31 lisäyksenä 394 000 euroa Suomen Yrittäjäopiston perusrahoitukseen. (TAA 70)
34. Irja Tulonen  /kok:  momentilta 29.69.34 vähennettäväksi 5 530 000 euroa Noste-ohjelmaan varatuista määrärahoista. (Vastalause 1)
35. Paula Risikko  /kok:  momentille 29.69.50 lisäyksenä 250 000 euroa Lehtimäen opiston käyttökustannuksiin. (TAA 746)
36. Kirsi Ojansuu  /vihr:  momentille 29.69.53 lisäyksenä 45 000 euroa käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen toimintaan. (TAA 625)
37. Oras    Tynkkynen      /vihr:      momentille 29.69.53 lisäyksenä 250 000 euroa tasa-arvojärjestöjen tukemiseen. (TAA 926)
38. Kaarina   Dromberg    /kok:      momentille 29.70.55 lisäyksenä 7 000 000 euroa toisen asteen opiskelijan opintorahaan. (TAA 51)
39. Unto Valpas  /vas:  momentille 29.70.55 lisäyksenä 20 000 000 euroa toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen. (TAA 950)
40. Sari Essayah  /kd:  momentille 29.70.55 lisäyksenä 37 600 000 euroa opintotuen asumislisän vuokrakaton korottamiseen ja tuen saamiseen ympärivuotiseksi. (Vastalause 3)
41. Irja Tulonen  /kok:  momentille 29.70.55 lisäyksenä 21 600 000 euroa opintorahan tulorajojen ja asumislisän vuokrakaton korottamiseen. (Vastalause 1, TAA 1057)
42. Unto Valpas  /vas:  momentille 29.70.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa opintorahan asumislisän vuokrakaton korottamiseen. (TAA 948)
43. Unto Valpas  /vas:  momentille 29.70.55 lisäyksenä 23 690 000 euroa opintorahan tasokorotukseen budjettiperusteisesti 1.8.2005 alkaen. (TAA 949)
44. Unto Valpas  /vas:  momentille 29.70.55 lisäyksenä 16 500 000 euroa opintorahan asumislisän maksamiseen koko kalenterivuoden ajalta. (TAA 947)
45. Suvi-Anne    Siimes     /vas:      momentille 29.70.57 lisäyksenä 2 500 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen ja että samalla momentin perusteluja muutetaan siten, että ateriatuen määrä on 1,70 euroa ateriaa kohti. (Vastalause 2, TAA 820)
46. Kirsi Ojansuu  /vihr:  momentille 29.90.24 lisäyksenä 760 000 euroa Museoviraston kolmen aluetoimipisteen perustamiseen. (TAA 626)
47. Tarja     Cronberg       /vihr:       momentille 29.90.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa kirjastoille luovan tietoyhteiskunnan perusrakenteiden kehittämiseen. (TAA 46)
48. Kaarina   Dromberg     /kok:     momentille 29.90.30 lisäyksenä 4 000 000 euroa kirjastojen asiakaspäätteisiin ja laajakaistayhteyksiin. (TAA 52)
49. Minna Sirnö  /vas:  momentille 29.90.30 lisäyksenä 4 000 000 euroa yleisten kirjastojen asiakaspäätteisiin ja laajakaistayhteyksiin. (Vastalause 2, TAA 829)
50. Marja Tiura  /kok:  momentille 29.90.30 lisäyksenä 700 000 euroa kirjastojen kirjahankintoihin. (TAA 893)
51. Iivo Polvi  /vas:  momentin 29.90.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että kirjastojen valtionosuuksien kattaminen veikkausvoittovaroilla puretaan kuluvan vaalikauden aikana." (Vastalause 2, TAA 932)
52. Janina    Andersson     /vihr:      momentille 29.90.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin. (Vastalause 4)
53. Janina    Andersson     /vihr:      momentille 29.90.31 lisäyksenä 150 000 euroa tanssin aluekeskuksen perustamiseen Varsinais-Suomeen. (TAA 19)
54. Mikko    Alatalo       /kesk:       momentille 29.90.31 lisäyksenä 200 000 euroa Tampereen komediateatterin valtionosuuteen. (TAA 12)
55. Anne Huotari  /vas:  momentille 29.90.31 lisäyksenä 400 000 euroa alueteattereiden tukemiseen ja alueteatteritoiminnan vakinaistamiseen. (Vastalause 2)
56. Minna Sirnö  /vas:  momentille 29.90.31 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtionosuuden perusteena käytettävän yksikköhinnan korotta-miseen teattereiden osalta. (Vastalause 2, TAA 830)
57. Irja Tulonen  /kok:  momentille 29.90.31 lisäyksenä 1 100 000 euroa teattereiden käyttökustannuksiin henkilötyövuosien lisäämisek-si 100:lla. (Vastalause 1)
58. Outi Ojala  /vas:  momentille 29.90.33 lisäyksenä 2 000 000 euroa kuntien kulttuuritoimintaan osoitettujen valtionosuuksien ja -avustusten korottamiseen. (Vastalause 2, TAA 617)
59. Iivo Polvi  /vas:  momentille 29.90.50 lisäyksenä 100 000 euroa seurantalojen korjaustöihin myönnettäviin avustuksiin. (Vastalause 2, TAA 660)
60. Timo Soini  /ps:  momentille 29.90.50 lisäyksenä 20 000 euroa Suomalaisuuden liitto ry:n lippuvalistustyön tukemiseen. (TAA 839)
61. Ilkka Taipale  /sd:  momentille 29.90.50 lisäyksenä 200 000 euroa rauhantyön edistämiseen, josta 50 000 euroa Itämerikeskussääti-ölle toiminta-avustuksena. (TAA 854)
62. Esko-Juhani   Tennilä   /vas:     momentille 29.90.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lappia-talon peruskorjaukseen ja laajennukseen. (TAA 865)
63. Kari Uotila  /vas:  momentille 29.90.51 lisäyksenä 1 310 000 euroa taiteilija-apurahavuosien määrän nostamiseen 445:stä 470:een. (Vastalause 2, TAA 933)
64. Janina    Andersson      /vihr:     momentille 29.90.52 lisäyksenä 1 000 000 euroa teatterilain ulkopuolisen vapaan teatterikentän tukeen. (TAA 823)
65. Tuija Nurmi  /kok:  momentille 29.90.52 lisäyksenä 15 000 euroa Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry:lle. (TAA 576)
66. Paula Risikko  /kok:  momentille 29.90.52 lisäyksenä 100 000 euroa Seinäjoen Tangomarkkinoiden valtionavustukseen. (TAA 747)
67. Timo Soini  /ps:  momentilta 29.90.52 vähennyksenä 675 000 euroa Suomen Kansallisoopperan Säätiölle osoitetusta määrärahasta. (TAA 840)
68. Leena Rauhala  /kd:  momentille 29.99.50 lisäyksenä 300 000 euroa maahanmuuttajien kotoutumista edistävien yhdistysten toiminnan tukemiseen. (TAA 707)

Keskustelu:

Tarja Cronberg  /vihr:   Teen ehdotuksen n:o 1.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Kannatan.

Marjukka Karttunen  /kok:    Teen ehdotuksen n:o 2.

Leena   Harkimo    / kok:    Kannatan ehdotusta n:o 2.

Janina   Andersson    /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 3.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Kannatan.

Sari Essayah  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 4.

Jouko Laxell  /kok:   Kannatan.

Reijo Paajanen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 5.

Seppo Lahtela  /kesk:   Kannatan.

Lyly Rajala  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 6.

Suvi Lindén  /kok:   Kannatan.

Lyly Rajala  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 7.

Suvi Lindén  /kok:   Kannatan.

Irja Tulonen  /kok:   Teen ehdotukset n:ot 8 ja 9.

Maija Perho  /kok:   Kannatan.

Tarja Cronberg  /vihr:   Teen ehdotuksen n:o 10.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Kannatan.

Reijo Paajanen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 11.

Seppo Lahtela  /kesk:   Kannatan.

Kaarina   Dromberg    /kok:    Teen ehdotuksen n:o 12.

Raija Vahasalo  /kok:   Kannatan.

Olli Nepponen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 13.

Pekka Nousiainen  /kesk:   Kannatan.

Tarja Cronberg  /vihr:   Teen ehdotuksen n:o 14.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Kannatan.

Timo Soini  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 15.

Raimo Vistbacka  /ps:   Kannatan.

Janina   Andersson    /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 16.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Kannatan.

Matti Kangas  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 17.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Leena Rauhala  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 18.

Kari Kärkkäinen  /kd:   Kannatan.

Minna Sirnö  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 19.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Leena Rauhala  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 20.

Kari Kärkkäinen  /kd:   Kannatan.

Marja Tiura  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 21.

Kaarina Dromberg  /kok:   Kannatan.

Irja Tulonen  /kok:   Teen ehdotukset n:ot 22-24.

Maija Perho  /kok:   Kannatan.

Jaakko Laakso  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 25.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Iivo Polvi  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 26.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Raimo Vistbacka  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 27.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Marjo Matikainen-Kallström  /kok:    Teen ehdotuksen n:o 28.

Martin Saarikangas  /kok:   Kannatan.

Leena Harkimo  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 29.

Petri Salo  /kok:   Kannatan.

Suvi Lindén  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 30.

Paula Risikko  /kok:   Kannatan.

Arto Satonen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 31.

Anne Holmlund  /kok:   Kannatan.

Leena Rauhala  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 32.

Kari Kärkkäinen  /kd:   Kannatan.

Susanna   Haapoja    /kesk:    Teen ehdotuksen n:o 33.

Sirkka-Liisa Anttila  /kesk:   Kannatan.

Irja Tulonen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 34.

Maija Perho  /kok:   Kannatan.

Paula Risikko  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 35.

Petri Salo  /kok:   Kannatan.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Teen ehdotuksen n:o 36.

Tarja Cronberg  /vihr:   Kannatan.

Oras    Tynkkynen     /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 37.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Kannatan.

Kaarina   Dromberg    /kok:    Teen ehdotuksen n:o 38.

Marja Tiura  /kok:   Kannatan.

Unto Valpas  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 39.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Sari Essayah  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 40.

Toimi Kankaanniemi  /kd:   Kannatan.

Irja Tulonen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 41.

Maija Perho  /kok:   Kannatan.

Unto Valpas  /vas:   Teen ehdotukset n:ot 42-44.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Suvi-Anne   Siimes    /vas:    Teen ehdotuksen n:o 45.

Minna Sirnö  /vas:   Kannatan.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Teen ehdotuksen n:o 46.

Jyrki Kasvi  /vihr:   Kannatan.

Tarja Cronberg  /vihr:   Teen ehdotuksen n:o 47.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Kannatan.

Kaarina   Dromberg    /kok:    Teen ehdotuksen n:o 48.

Irja Tulonen  /kok:   Kannatan.

Minna Sirnö  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 49.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Marja Tiura  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 50.

Raija Vahasalo  /kok:   Kannatan.

Iivo Polvi  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 51.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Janina   Andersson     /vihr:    Teen ehdotukset n:o 52 ja 53.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Kannatan.

Mikko Alatalo  /kesk:   Teen ehdotuksen n:o 54.

Marja Tiura  /kok:   Kannatan ed. Alatalon hyvää ehdotusta.

Anne Huotari  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 55.

Minna Sirnö  /vas:   Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 56.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Irja Tulonen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 57.

Maija Perho  /kok:   Kannatan.

Outi Ojala  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 58.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Iivo Polvi  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 59.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Timo Soini  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 60.

Raimo Vistbacka  /ps:    Kannatan isänmaallista ehdotusta.

Ilkka Taipale  /sd:   Teen täysin toivottoman ehdotuksen n:o 61.

Kimmo Kiljunen  /sd:   Kannatan tätä kosmopoliittista ehdotusta.

Esko-Juhani  Tennilä   /vas:    Teen ehdotuksen n:o 62.

Markus Mustajärvi  /vas:   Kannatan.

Kari Uotila  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 63.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Janina   Andersson    /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 64.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Kannatan.

Tuija Nurmi  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 65.

Matti Kauppila  /vas:   Kannatan.

Paula Risikko  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 66.

Petri Salo  /kok:   Kannatan.

Timo Soini  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 67.

Raimo Vistbacka  /ps:   Kannatan.

Leena Rauhala  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 68.

Kari Kärkkäinen  /kd:   Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1-68 ja niitä on kannatettu.

Selonteko hyväksytään.

__________

Ed. Säde Tahvanainen merkitään läsnä olevaksi.

__________

Päätökset:

Luku 01 Opetusministeriö

Äänestys ed. Cronbergin ehdotuksesta n:o 1

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 1)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 05 Kirkollisasiat hyväksytään.

Luku 07 Opetushallitus

Äänestys ed. Karttusen ehdotuksesta n:o 2

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 2)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 08 Kansainvälinen yhteistyö hyväksytään.

Luku 10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 3

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 3)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 4

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 4)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Paajasen ehdotuksesta n:o 5

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 5)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rajalan ehdotuksesta n:o 6

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 6)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rajalan ehdotuksesta n:o 7

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 19 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 12.  (Ään. 7)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 8

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 8)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 9

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 9)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luvun perusteluihin sisältyvä lausumaehdotus 5 hyväksytään.

Luku 20 Ammattikorkeakouluopetus

Äänestys ed. Cronbergin ehdotuksesta n:o 10

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 10)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Paajasen ehdotuksesta n:o 11

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 11)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Drombergin ehdotuksesta n:o 12

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 12)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 13

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 13)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 40 Yleissivistävä koulutus

Äänestys ed. Cronbergin ehdotuksesta n:o 14

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 14)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 15

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 15)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 16

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 16)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 17

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 17)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 18

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 18)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 19

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 19)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 20

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 20)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiuran ehdotuksesta n:o 21

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 21)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 22

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 22)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 23

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 23)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 24

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 24)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Laakson ehdotuksesta n:o 25

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 25 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 11.  (Ään. 25)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Polven ehdotuksesta n:o 26

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 26)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 27

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 27)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Matikainen-Kallströmin ehdotuksesta n:o 28

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 73 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 8.  (Ään. 28)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 60 Ammatillinen koulutus

Äänestys ed. Harkimon ehdotuksesta n:o 29

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 29 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 47 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 9.  (Ään. 29)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

[Luvun käsittely jatkuu ehdotuksen n:o 30 käsittelyn jälkeen.]

Luku 69 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö

Äänestys ed. Lindénin ehdotuksesta n:o 30

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 30 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 30)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

[Luvun käsittely jatkuu ehdotusten n:ot 31 ja 32 käsittelyn jälkeen.]

Luku 60 Ammatillinen koulutus [luvun käsittely jatkuu]

Puhemies:  Ed. Satosen ehdotus n:o 31 ja ed. Rauhalan ehdotus n:o 32 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksen n:o 32 ja ed. Satosen ehdotuksen n:o 31 välillä

Ehdotus n:o 32 "jaa", ehdotus n:o 31 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 59 ei-ääntä, 18 tyhjää; poissa 9.  (Ään. 31)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 32.

2) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 32 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 32 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 32)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 69 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö [luvun käsittely jatkuu]

Äänestys ed. Haapojan ehdotuksesta n:o 33

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 33 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 33)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 34

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 34 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 34)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 35

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 35 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 34 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 8.  (Ään. 35)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Ojansuun ehdotuksesta n:o 36

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 36 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 36)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tynkkysen ehdotuksesta n:o 37

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 37 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 37)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 70 Opintotuki

Puhemies:  Ed. Drombergin ehdotus n:o 38 ja ed. Valppaan ehdotus n:o 39 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Drombergin ehdotuksen n:o 38 ja ed. Valppaan ehdotuksen n:o 39 välillä

Ehdotus n:o 38 "jaa", ehdotus n:o 39 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 42 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 7.  (Ään. 38)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 38.

2) Äänestys ed. Drombergin ehdotuksesta n:o 38 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 38 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 79 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 39)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 40

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 40 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 40)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 41

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 41 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 78 ei-ääntä; poissa 11.  (Ään. 41)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 42

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 42 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 42)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 43

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 43 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 43)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 44

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 44 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 44)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Siimeksen ehdotuksesta n:o 45

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 45 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 45)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 88 Tiede hyväksytään.

Luku 90 Taide ja kulttuuri

Äänestys ed. Ojansuun ehdotuksesta n:o 46

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 46 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 8. (Ään. 46)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Cronbergin ehdotuksesta n:o 47

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 47 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 47)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Puhemies:  Ed. Drombergin ehdotus n:o 48 ja ed. Sirnön ehdotus n:o 49 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestysehdotus hyväksytään.

Äänestys ed. Drombergin ehdotuksesta n:o 48 ja ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 49 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotukset n:ot 48 ja 49 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 48)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiuran ehdotuksesta n:o 50

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 50 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 49)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Polven ehdotuksesta n:o 51

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 51 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 50)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 52

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 52 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 51)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 53

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 53 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 52)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Alatalon ehdotuksesta n:o 54

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 54 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 53)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Huotarin ehdotuksesta n:o 55

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 55 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 54)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 56

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 56 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 55)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 57

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 57 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 56)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Outi Ojalan ehdotuksesta n:o 58

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 58 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 57)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Polven ehdotuksesta n:o 59

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 59 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 58)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 60

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 60 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 59)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Taipaleen ehdotuksesta n:o 61

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 61 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 60)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 62

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 62 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 11.  (Ään. 61)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 63

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 63 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 62)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 64

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 64 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 63)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 65

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 65 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 64)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 66

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 66 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 52 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 9.  (Ään. 65)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 67

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 67 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 178 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 66)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 98 Liikuntatoimi hyväksytään.

Luku 99 Nuorisotyö

Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 68

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 68 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 12.  (Ään. 67)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Lukuryhmän 29.88, 90, 98 ja 99, Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat, perustelut sekä pääluokan perustelut ja niihin sisältyvä lausumaehdotus 4 hyväksytään.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Jari Koskinen  /kok:  momentilta 30.10.62 vähennettäväksi 7 000 000 euroa valtion rahoitusosuudesta EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä. (Vastalause 1)
2. Raimo Vistbacka  /ps:  luvun 30.10 uudelle momentille lisäyksenä 5 000 000 euroa turkistarhojen suojaus- ja turvajärjestelyihin. (TAA 992)
3. Mikko      Immonen     /vas:        momentille 30.20.40 lisäyksenä 20 000 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. (TAA 168)
4. Jari Koskinen  /kok:  momentille 30.20.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen maksamiseen. (Vastalause 1)
5. Päivi Räsänen  /kd:  momentille 30.20.40 lisäyksenä 8 000 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. (Vastalause 3, TAA 772)
6. Tarja Cronberg  /vihr:  momentille 30.20.40 lisäyksenä 480 000 euroa villisian tarhaukseen ja kasvatukseen. (TAA 48)
7. Esko-Juhani   Tennilä    /vas:      momentille 30.20.40 lisäyksenä 1 000 000 euroa porotalouden vaikean tilanteen helpottamiseen korottamalla porotukea. (TAA 866)
8. Janina     Andersson       /vihr:       momentin 30.20.43 perusteluissa lausuttavaksi: "Luomutuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi ympäristösopimukset solmitaan viisivuotisina eli tehdään kausille 2005-2009 huolimatta siitä, että nykyinen EU-ohjelmakausi päättyy vuonna 2006." (TAA 59)
9. Anne Huotari  /vas:  momentille 30.20.46 lisäyksenä 500 000 euroa metsämarjojen ja muiden luonnontuotteiden markkinoinnin ja tuotannon edistämiseen. (TAA 139)
10. Raimo     Vistbacka     /ps:        momentille 30.20.46 lisäyksenä 5 000 000 euroa luonnontuotteiden varastointitukeen. (TAA 993)
11. Erkki    Pulliainen      /vihr:       momentille 30.40.42 lisäyksenä 500 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (TAA 681)
12. Markus   Mustajärvi     /vas:      momentille 30.40.42 lisäyksenä 400 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (TAA 511)
13. Tarja    Cronberg       /vihr:       momentille 30.40.42 lisäyksenä 227 000 euroa petovahinkojen omavastuuosuuksien kattamiseksi. (TAA 49)
14. Marjaana Koskinen  /sd:  momentille 30.40.42 lisäyksenä 3 200 000 euroa ammattikalastajien vuosien 2002, 2003 ja 2004 hyljevahinkojen korvaamiseen. (TAA 304)
15. Raimo    Vistbacka       /ps:       momentille 30.40.51 lisäyksenä 1 200 000 euroa kalatalouden edistämiseen tarkoitettujen määrärahojen korottamiseen. (TAA 994)
16. Matti Kangas   /vas:  momentille 30.40.77 lisäyksenä 1 700 000 euroa vesistöjen kunnostukseen. (TAA 211)
17. Pentti   Tiusanen       /vas:         momentille 30.40.77 lisäyksenä 200 000 euroa Kymijoen Koivukosken toimivien kalateiden rakentamiseen. (TAA 905)
18. Raimo     Vistbacka      /ps:       momentille 30.40.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa kalaportaan rakentamiseen Pyhäjoen Haapakosken ja Venetpalon voimalaitoksiin. (TAA 995)
19. Matti Kauppila  /vas:  momentille 30.50.31 lisäyksenä 4 546 000 euroa yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustuksiin. (TAA 261)
20. Mikko Kuoppa  /vas:  momentille 30.50.31 lisäyksenä 1 500 000 euroa yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustuksiin haja-asutusalueilla. (TAA 325)
21. Erkki    Pulliainen      /vihr:       momentille 30.50.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustuksiin. (TAA 682)
22. Sari Sarkomaa  /kok:  momentille 30.50.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustuksiin. (TAA 808)
23. Tuija Nurmi  /kok:  momentille 30.50.77 lisäyksenä 2 200 000 euroa Asikkala-Padasjoki-yhdysvesijohdon rakentamiseen. (TAA 577)
24. Kirsi Ojansuu  /vihr:  momentille 30.50.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Vantaanjoen tulvasuojelun suunnitteluun ja tarvittaviin toimenpiteisiin. (TAA 627)
25. Hannu   Hoskonen     /kesk:      momentille 30.60.44 lisäyksenä 7 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. (TAA 136)
26. Matti Kauppila  /vas:  momentille 30.60.44 lisäyksenä 7 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. (TAA 262)
27. Erkki    Pulliainen      /vihr:       momentille 30.60.44 lisäyksenä 6 620 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. (TAA 683)
28. Unto Valpas  /vas:  momentille 30.60.44 lisäyksenä 6 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. (TAA 951)
29. Janina Andersson  /vihr:  luvun 30.63 perusteluissa lausuttavaksi: "Metsähallituksen tuloutus valtion talousarvioon vuonna 2005 on 33,1 miljoonaa euroa ja että Metsähallituksen voitosta tuloutetaan vuonna 2006 valtiolle 34,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 3,5 prosentin tuottoa sijoitetulle pääomalle." (TAA 927)
30. Oras    Tynkkynen      /vihr:      momentille 30.90.25 lisäyksenä 150 000 euroa eläinkokeiden vaihtoehtomenetelmien tukemiseen. (TAA 928)

Keskustelu:

Jari Koskinen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 1.

Olli Nepponen  /kok:   Kannatan.

Raimo Vistbacka  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 2.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Mikko Immonen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 3.

Anne Huotari  /vas:   Kannatan.

Jari Koskinen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 4.

Olli Nepponen  /kok:   Kannatan.

Päivi Räsänen  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 5.

Bjarne Kallis  /kd:   Kannatan.

Tarja Cronberg  /vihr:   Teen ehdotuksen n:o 6.

Erkki Pulliainen  /vihr:   Kannatan.

Esko-Juhani  Tennilä   /vas:    Teen ehdotuksen n:o 7.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Janina   Andersson    /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 8.

Ulla Anttila  /vihr:   Kannatan.

Anne Huotari  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 9.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Raimo Vistbacka  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 10.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Erkki   Pulliainen     /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 11.

Tarja Cronberg  /vihr:   Kannatan.

Markus   Mustajärvi    /vas:    Teen ehdotuksen n:o 12.

Esko-Juhani Tennilä  /vas:   Kannatan.

Tarja Cronberg  /vihr:   Teen ehdotuksen n:o 13.

Erkki Pulliainen  /vihr:   Kannatan.

Marjaana   Koskinen    /sd:    Teen ehdotuksen n:o 14.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Raimo Vistbacka  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 15.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Matti Kangas  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 16.

Matti Kauppila  /vas:   Kannatan.

Pentti Tiusanen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 17.

Pekka Kuosmanen  /kok:   Kannatan.

Raimo Vistbacka  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 18.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Matti Kauppila  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 19.

Unto Valpas  /vas:   Kannatan.

Mikko Kuoppa  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 20.

Minna Sirnö  /vas:   Kannatan.

Erkki   Pulliainen    /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 21.

Ulla Anttila  /vihr:   Kannatan.

Sari Sarkomaa  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 22.

Martin Saarikangas  /kok:   Kannatan.

Tuija Nurmi  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 23.

Matti Kauppila  /vas:   Kannatan.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Teen ehdotuksen n:o 24.

Minna Lintonen  /sd:   Kannatan.

Hannu   Hoskonen    /kesk:    Teen ehdotuksen n:o 25.

Mikko Alatalo  /kesk:   Kannatan.

Matti Kauppila  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 26.

Matti Kangas  /vas:   Kannatan.

Erkki    Pulliainen     /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 27.

Ulla Anttila  /vihr:   Kannatan.

Unto Valpas  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 28.

Markus Mustajärvi  /vas:   Kannatan.

Janina   Andersson    /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 29.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Kannatan.

Oras   Tynkkynen     /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 30.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1-30 ja niitä on kannatettu.

Selonteko hyväksytään.

Päätökset:

Luku 10 Maaseudun kehittäminen

Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 1

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 68)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 2

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 14.  (Ään. 69)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 20 Maatalous

Puhemies:  Ed. Immosen ehdotus n:o 3, ed. Jari Koskisen ehdotus n:o 4 ja ed. Räsäsen ehdotus n:o 5 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Immosen ehdotuksesta n:o 3 ed. Jari Koskisen ehdotusta n:o 4 vastaan, sitten voittaneesta ed. Räsäsen ehdotusta n:o 5 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksen n:o 4 ja ed. Immosen ehdotuksen n:o 3 välillä

Ehdotus n:o 4 "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 40 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 9.  (Ään. 70)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 4.

2) Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksen n:o 5 ja ed. Jari Koskisen ehdotuksen n:o 4 välillä

Ehdotus n:o 5 "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 69 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 8.  (Ään. 71)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 5.

3) Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 5 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 72)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Cronbergin ehdotuksesta n:o 6

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 73)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 7

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 74)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 8

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 75)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Huotarin ehdotuksesta n:o 9

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 76)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 10

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 77)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 40 Kala-, riista- ja porotalous

Puhemies:  Ed. Pulliaisen ehdotus n:o 11 ja ed. Mustajärven ehdotus n:o 12 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Mustajärven ehdotuksen n:o 12 ja ed. Pulliaisen ehdotuksen n:o 11 välillä

Ehdotus n:o 12 "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 47 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 7.  (Ään. 78)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 12.

2) Äänestys ed. Mustajärven ehdotuksesta n:o 12 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 79)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Cronbergin ehdotuksesta n:o 13

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 57 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 9.  (Ään. 80)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta n:o 14

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 48 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 8.  (Ään. 81)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 15

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 82)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 16

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 83)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 17

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 84)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 18

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 85)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 50 Vesitalous

Puhemies:  Ed. Kauppilan ehdotus n:o 19, ed. Kuopan ehdotus n:o 20 ja keskenään saman sisältöiset ed. Pulliaisen ehdotus n:o 21 ja ed. Sarkomaan ehdotus n:o 22 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Kauppilan ja ed. Kuopan ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen sekä ed. Pulliaisen ja ed. Sarkomaan saman sisältöisten ehdotusten välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Kuopan ehdotuksen n:o 20 ja ed. Kauppilan ehdotuksen n:o 19 välillä

Ehdotus n:o 20 "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 22 ei-ääntä, 12 tyhjää; poissa 7.  (Ään. 86)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 20.

2) Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksen n:o 21 ja ed. Sarkomaan ehdotuksen n:o 22 sekä ed. Kuopan ehdotuksen n:o 20 välillä

Ehdotukset n:ot 21 ja 22 "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 43 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 7.  (Ään. 87)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotukset n:ot 21 ja 22.

3) Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta n:o 21 ja ed. Sarkomaan ehdotuksesta n:o 22 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotukset n:ot 21 ja 22 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 78 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 88)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 23

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 89)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Ojansuun ehdotuksesta n:o 24

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 90)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 60 Metsätalous

Puhemies:  Keskenään saman sisältöiset ed. Hoskosen ehdotus n:o 25 ja ed. Kauppilan ehdotus n:o 26, ed. Pulliaisen ehdotus n:o 27 ja ed. Valppaan ehdotus n:o 28 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Hoskosen ja ed. Kauppilan saman sisältöisten ehdotusten sekä ed. Pulliaisen ehdotuksen välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Valppaan ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksen n:o 27 sekä ed. Hoskosen ehdotuksen n:o 25 ja ed. Kauppilan ehdotuksen n:o 26 välillä

Ehdotus n:o 27 "jaa", ehdotukset n:ot 25 ja 26 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 54 ei-ääntä, 13 tyhjää; poissa 8.  (Ään. 91)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 27.

2) Äänestys ed. Valppaan ehdotuksen n:o 28 ja ed. Pulliaisen ehdotuksen n:o 27 välillä

Ehdotus n:o 28 "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 37 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 7.  (Ään. 92)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 28

3) Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 28 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 93)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 63 Metsähallitus

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 29

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 29 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 94)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 70 Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö, luku 71 Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, luku 72 Elintarvikevirasto ja luku 73 Kasvintuotannon tarkastuskeskus hyväksytään.

Luku 90 Hallinto

Äänestys ed. Tynkkysen ehdotuksesta n:o 30

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 30 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 12.  (Ään. 95)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 91 Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta sekä pääluokan perustelut hyväksytään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Marjukka   Karttunen     /kok:     momentille 31.01.22 lisäyksenä 100 000 euroa lasten ja nuorten liikennekasvatuksen parantamiseen liittyvään tutkimustoimintaan. (TAA 254)
2. Raimo Vistbacka  /ps:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 170 000 000 euroa perustienpitoon. (TAA 1013)
3. Mikko     Immonen       /vas:       momentille 31.24.21 lisäyksenä 60 000 000 euroa perustienpitoon. (TAA 169)
5. Unto Valpas  /vas:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 15 000 000 euroa perustienpitoon. (TAA 952)
6. Bjarne Kallis  /kd:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 3, TAA 202)
7. Matti Kangas  /vas:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 2)
8. Pekka    Kuosmanen      /kok:      momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 1)
9. Mikko Alatalo  /kesk:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 16 500 000 euroa valtatien 9 parannuksen toiseen vaiheeseen tieosuudella Tampere-Orivesi. (TAA 14)
10. Susanna    Haapoja     /kesk:      momentille 31.24.21 lisäyksenä 800 000 euroa Raparanta-Kauhajärvi-paikallistien peruskorjaukseen Kauhavalla. (TAA 71)
11. Pertti     Hemmilä      /kok:        momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa Haaran paikallistien peruskorjaukseen Loimaalla. (TAA 112)
12. Antti    Kaikkonen     /kesk:      momentille 31.24.21 lisäyksenä 300 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen Tuusulan kirkonkylässä. (TAA 188)
13. Antti    Kaikkonen     /kesk:      momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtatien 1 liikenneturvallisuuden parantamiseen Nummi-Pusulassa. (TAA 189)
14. Matti Kangas  /vas:   momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa Vihreän väylän kunnostamiseen Keski-Suomessa. (TAA 213)
15. Marjaana    Koskinen     /sd:     momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 650 000 euroa maantien 189 perusparantamiseen välillä Poikko-Rymättylän keskusta. (TAA 306)
16. Marjaana    Koskinen      /sd:     momentille 31.24.21 lisäyksenä 135 000 euroa Yläneen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (TAA 307)
17. Pekka    Kuosmanen     /kok:     momentille 31.24.21 lisäyksenä 55 500 000 euroa Kaakkois-Suomen tieverkoston kehittämiseen. (TAA 337)
18. Lauri Kähkönen  /sd:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa maantien 524 perusparannukseen välillä Lieksa-Kuhmo. (TAA 351)
19. Lauri Kähkönen  /sd:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 70 000 euroa yhdystien 15850 Kelvä-Jaakonvaara perusparantamiseen Lieksassa. (TAA 352)
20. Esa Lahtela  /sd:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 11 000 000 euroa valtatien 6 linjauksen muuttamiseen Pyhäselän kunnassa Reijolan taajaman kohdalla. (TAA 416)
21. Jouko Laxell  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 400 000 euroa Turunmaan saariston pyörätieverkon kehittämiseen. (TAA 484)
22. Marjo   Matikainen-Kallström    /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Ruotsinpyhtäälle välille Tesjoki-Ruukki. (TAA 507)
23. Olli Nepponen  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 5 parantamiseen tieosuudella Pitkäjärvi-Kaihu. (TAA 535)
24. Tuija Nurmi  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa Käkisalmen sillan suunnitteluun Asikkalassa. (TAA 578)
26. Reijo Paajanen  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa Haminan ja Taavetin välisen tieosuuden parantamiseen. (TAA 637)
27. Reijo Paajanen  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa valtatien 13 parantamiseen välillä Lappeenranta-Savitaipale. (TAA 638)
28. Paula Risikko  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 700 000 euroa valtatien 19 ja maantien 7044 ns. Koveron risteyksen muuttamiseen eritasoliittymäksi. (TAA 752)
29. Paula Risikko  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 250 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen kantatielle 67 Ilmajoen Ahonkylästä Seinäjoen suuntaan. (TAA 750)
30. Paula Risikko  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 150 000 euroa Rengon-Honkakylän tieyhteyden parantamiseen Ilmajoella. (TAA 751)
31. Paula Risikko  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 100 000 euroa Kauhavan Ilmasotakoulun uuden sisääntulotien rakentamiseen. (TAA 749)
32. Paula Risikko  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 100 000 euroa Seinäjoen Ämmälänkylän paikallistien 17983 peruskorjaukseen. (TAA 753)
33. Petri Salo  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 4 000 000 euroa pääteiden turvallisuuden parantamiseen Vaasan tiepiirissä. (TAA 795)
34. Petri Salo  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa koulumatkojen olosuhteiden parantamiseen Vaasan tiepiirin maaseututaajamissa. (TAA 794)
35. Petri Salo  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Edsevön ja Pietarsaaren välisen kantatien 68 parantamisen. (TAA 792)
36. Petri Salo  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa Vaasan tiepiirille Könnintien kunnostamiseen. (TAA 797)
37. Petri Salo  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa kantatien 68 parantamiseen tieosuudella Virrat-Pietarsaari. (TAA 793)
38. Arto Satonen  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 4 500 000 euroa valtatien 9 Lehmussuon eritasoliittymän rakentamiseksi Urjalassa. (TAA 814)
39. Timo Soini  /ps:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa tien 1605 parantamiseen välillä Porvoo-Myrskylä. (TAA 847)
40. Timo Soini  /ps:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 650 000 euroa paikallisteiden 15666 ja 15667 parantamiseen välillä Viinijärvi-Kompero Liperissä. (TAA 843)
41. Timo Soini  /ps:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa tien 570 päällystämiseen välillä Hankamäki-Säyneinen Rautavaaralla ja Juankoskella. (TAA 846)
42. Timo Soini  /ps:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 250 000 euroa paikallistien 12287 kunnostamiseen ja päällystämiseen Liedossa. (TAA 845)
43. Esko-Juhani   Tennilä   /vas:     momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa Ivalo-Nellim-tien peruskorjaukseen. (TAA 868)
44. Esko-Juhani   Tennilä    /vas:    momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa Martti-Tulppio-tien peruskorjaukseen. (TAA 871)
45. Esko-Juhani   Tennilä    /vas:    momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa Sodankylä-Meltaus-tien peruskorjauksen loppuun saattamiseen. (TAA 874)
46. Esko-Juhani   Tennilä    /vas:    momentille 31.24.21 lisäyksenä 4 000 000 euroa Tornion ja Pellon välisen tien parantamiseen. (TAA 878)
47. Irja Tulonen  /kok:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa kevyen liikenteen väylien rakentamiseen. (Vastalause 1, TAA 925)
48. Pentti      Tiusanen      /vas:       momentille 31.24.21 lisäyksenä 4 500 000 euroa tieosuuden Hamina-Vaalimaa liikenneturvallisuuden parantamiseen. (TAA 909)
49. Pentti      Tiusanen     /vas:       momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa tiestön melusuojauksen parantamiseen erityisesti Kymenlaaksossa. (TAA 908)
50. Pentti     Tiusanen       /vas:       momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa Loviisa-Kotka-tieosuuden nykyisen tielinjauksen mukaisen moottoriliikennetien rakentamisen aloittamiseen. (TAA 907)
51. Pentti     Tiusanen       /vas:       momentille 31.24.21 lisäyksenä 170 000 euroa Vilniemen paikallistien jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Haminassa. (TAA 910)
52. Raija    Vahasalo       /kok:        momentille 31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa Uudenmaan alemman tieverkon ja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen. (TAA 939)
53. Erkki Virtanen  /vas:  momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 200 000 euroa Vuonamonsalmen kevyen liikenteen sillan rakentamiseen Keiteleellä. (TAA 767)
54. Raimo     Vistbacka      /ps:       momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 460 000 euroa Jalasjärven ja Kihniön välisen paikallistien 13353 peruskorjaukseen ja päällystämiseen välillä Yli-Valli-Korhoskylä. (TAA 1000)
55. Raimo     Vistbacka       /ps:      momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa Jokikylän tien kunnostamiseen Evijärvellä. (TAA 1001)
56. Raimo      Vistbacka     /ps:       momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Alajärvelle välille Kullanmutka-Hoisko. (TAA 1003)
57. Raimo     Vistbacka      /ps:       momentille 31.24.21 lisäyksenä 350 000 euroa Soinin ja Karstulan välisen Lehtomäen paikallistien 16853 peruskorjaukseen. (TAA 1014)
58. Raimo    Vistbacka       /ps:       momentille 31.24.21 lisäyksenä 250 000 euroa maantien 17541 peruskorjaamiseen välillä Laasala-Jokivarsi. (TAA 1016)
59. Raimo     Vistbacka      /ps:       momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa liikenneturvallisuuden parantamiseen valtatien 16 ja kantatien 68 risteyksessä Alajärvellä. (TAA 1005)
60. Raimo    Vistbacka       /ps:       momentille 31.24.21 lisäyksenä 200 000 euroa paikallistien 17803 Perho-Poranen-Hallapuro perusparannukseen ja päällystämiseen. (TAA 1012)
61. Raimo     Vistbacka      /ps:       momentille 31.24.21 lisäyksenä 150 000 euroa paikallistien 17909 Nykänen-Torppa peruskunnostukseen Vetelissä. (TAA 1009)
62. Leena    Harkimo       /kok:       momentille 31.24.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa Sköldvikin uuden tieyhteyden rakentamiseen. (TAA 86)
63. Pertti     Hemmilä        /kok:      momentille 31.24.78 lisäyksenä 295 000 euroa Kustavin ja Lokalahden välisen Lehmänkurkun tieyhteyden rakentamiseen. (TAA 118)
65. Pertti    Hemmilä       /kok:        momentille 31.24.78 lisäyksenä 500 000 euroa valtatien 8 parantamiseen välillä Turku-Pori. (TAA 120)
66. Hanna-Leena  Hemming   /kok:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 42 700 000 euroa Kehä I:n länsiosan parantamiseen. (TAA 124)
67. Mikko   Immonen      /vas:        momentille 31.24.78 lisäyksenä 34 000 000 euroa valtatien 8 kunnostamiseen välillä Raisio-Mynämäki. (TAA 171)
68. Toimi Kankaanniemi    /kd:      momentille 31.24.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa  valtatien 4 (E75) parannustöiden aloittamiseen välillä Heinola-Jyväskylä (Lusi-Vaajakoski). (TAA 632)
69. Matti Kangas  /vas:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 4 parantamiseen välillä Kirri-Äänekoski. (TAA 214)
70. Klaus Pentti  /kesk:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 3 000 000 euroa Tampereen läntisen kehätien II vaiheen rakentamiseen ja että annetaan 57 000 000 euron sopimusvaltuus kehätien II vaiheen rakennustöiden loppuun saattamiseksi. (TAA 654)
71. Pekka    Kuosmanen     /kok:     momentille 31.24.78 lisäyksenä 37 000 000 euroa Kotkan ja Kouvolan välisen tieosuuden kehittämiseen valtatiellä 15. (TAA 339)
72. Esko Kurvinen  /kok:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 22 000 000 euroa valtatien 20 kehittämiseen välillä Hintta-Korvenkylä. (TAA 345)
73. Kari    Kärkkäinen        /kd:      momentille 31.24.78 lisäyksenä 3 000 000 euroa Kuopion Kallan siltojen korottamiseen. (TAA 357)
74. Jouko Laxell  /kok:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 5 500 000 euroa Salon itäisen ohikulkutien tiesuunnitelman suunnitteluun ja rakentamiseen. (TAA 485)
75. Marjo   Matikainen-Kallström    /kok:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa Kehä I:n parantamiseen välillä Turunväylä-Vallikallio (TAA 508)
76. Kirsi Ojansuu  /vihr:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 11 000 000 euroa Helsinki-Pori-välin parantamiseen valtatiellä 2. (TAA 629)
77. Kirsi Ojansuu  /vihr:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 7 000 000 euroa Hämeenlinnan ja Lahden välin parantamiseen valtateiden 10 ja 12 kehittämisen käynnistämiseksi yhtenäisin perustein yhteysvälillä Hämeenlinna-Lahti-Kouvola. (TAA 628)
79. Harry Wallin  /sd:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Vaasan tiepiirille ohitustien rakentamiseen E8-tielle Sepänkylässä. (TAA 1044)
80. Petri Salo  /kok:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 2 500 000 euroa Vaasan tiepiirille Sepänkylän ohikulkutien rakentamisen aloittamiseen. (TAA 800)
81. Petri Salo  /kok:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 19 parantamiseen välillä Nurmo-Lapua. (TAA 801)
82. Timo Seppälä  /kok:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 4 kehittämiseen tieosuudella Lusi-Hartola. (TAA 819)
83. Esko-Juhani   Tennilä   /vas:     momentille 31.24.78 lisäyksenä 8 400 000 euroa Kemi-Tornio-moottoritien puuttuvien siltojen rakentamiseen. (TAA 881)
84. Raija      Vahasalo      /kok:       momentille 31.24.78 lisäyksenä 4 600 000 euroa kantatien 51 rakentamiseen välillä Kivenlahti-Kirkkonummi. (TAA 940)
85. Harry Wallin  /sd:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 16 000 000 euroa Seinäjoen itäisen ohikulkutien rakentamiseen. (TAA 1042)
86. Harry Wallin  /sd:  momentille 31.24.78 lisäyksenä 8 000 000 euroa Seinäjoen pohjoisen ohikulkutien rakentamiseen. (TAA 1043)
87. Pekka    Kuosmanen    /kok:      momentille 31.24.79 lisäyksenä 150 000 000 euroa Koskenkylän ja Kotkan välisen moottoritien (E18) rakentamiseen ja uusimiseen. (TAA 340)
89. Toimi Kankaanniemi  /kd:  luvun 31.24 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että valtion osakemyyntituloista käytetään päätettyä suurempi osa liikenneinvestointeihin." (Vastalause 3)
90. Raimo    Vistbacka       /ps:       momentille 31.25.50 lisäyksenä 6 900 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon. (TAA 1019)
91. Esa Lahtela  /sd:  momentille 31.25.50 lisäyksenä 11 100 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon. (TAA 422)
92. Pertti   Hemmilä       /kok:         momentille 31.25.50 lisäyksenä 6 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon. (TAA 122)
93. Mikko Kuoppa  /vas:  momentille 31.25.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon. (TAA 328)
94. Toimi  Kankaanniemi    /kd:     momentille 31.25.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon. (TAA 240)
96. Raimo    Vistbacka       /ps:       momentille 31.25.50 lisäyksenä 100 000 euroa metsäautoteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon. (TAA 1018)
97. Marja Tiura  /kok:  momentille 31.30.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa vesiväylien kunnossapitoon. (TAA 256)
98. Marja Tiura  /kok:  momentille 31.30.21 lisäyksenä 100 000 euroa Turun kaupungin ja merellisten viranomaisten yhteisen meriklusteria koskevan neuvottelukunnan perustamiseen. (TAA 255)
99. Olli Nepponen  /kok:  momentille 31.30.77 lisäyksenä 15 000 000 euroa syväväylän siirtoon Kyrönsalmesta Laitaatsiltaan Savonlinnassa. (TAA 540)
100. Reijo     Paajanen      /kok:      momentille 31.30.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Haminan meriväylän syventämiseen. (TAA 640)
101. Harry Wallin  /sd:  momentille 31.30.78 lisäyksenä 1 300 000 euroa Vaasan laivaväylän ruoppaukseen. (TAA 1046)
102. Harry Wallin  /sd:   momentille 31.30.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa Pietarsaaren laivaväylän ruoppaukseen. (TAA 1045)
103. Janina   Andersson    /vihr:     momentille 31.40.21 lisäyksenä 30 000 000 euroa perusradanpitoon. (TAA 20)
104. Kari Uotila  /vas:  momentille 31.40.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa rataverkon perusparannusluonteisiin korvausinvestointeihin. (Vastalause 2, TAA 934)
105. Anne Huotari  /vas:  momentille 31.40.21 lisäyksenä 500 000 euroa tasoristeysten korvaamiseen yli- tai alikäytävillä Helsinki-Oulu-radalla. (TAA 142)
106. Esko     Kurvinen      /kok:      momentille 31.40.21 lisäyksenä 50 000 000 euroa rataverkon ja tasoristeysturvallisuuden parantamiseen Seinäjoki-Oulu-rataosuudella. (TAA 346)
107. Lauri     Kähkönen      /sd:       momentille 31.40.21 lisäyksenä 34 000 000 euroa rataosuuksien Niirala-Säkäniemi ja Joensuu-Uimaharju-Lieksa-Nurmes sähköistämiseen. (TAA 353)
108. Veijo Puhjo  /vas:  momentille 31.40.21 lisäyksenä 200 000 euroa Porin ja Porin sataman välisen radan sähköistykseen. (TAA 671)
109. Veijo Puhjo  /vas:  momentille 31.40.21 lisäyksenä 200 000 euroa Turun ja Porin välisen radan suunnitteluun. (TAA 672)
110. Jukka Roos  /sd:  momentille 31.40.21 lisäyksenä 500 000 euroa junaliikenteen kilpailukyvyn säilyttämiseen välillä Turku-Helsinki. (TAA 758)
111. Petri Salo  /kok:  momentille 31.40.21 lisäyksenä 15 000 000 euroa Seinäjoki-Vaasa-rataosan sähköistämiseen. (TAA 803)
112. Seppo   Särkiniemi    /kesk:     momentille 31.40.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa Leppävaaran kaupunkiradan jatkamiseen. (TAA 852)
113. Antti Kaikkonen  /kesk:  momentille 31.40.78 lisäyksenä 1 000 000 euroa Helsingistä pohjoiseen johtavan pääradan välityskyvyn ja palvelutason parantamiseen. (TAA 190)
115. Iivo Polvi  /vas:  momentille 31.40.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa Savon radan perusparantamiseen tasoylikäytävien poistamiseksi. (TAA 668)
116. Veijo Puhjo  /vas:  momentille 31.40.78 lisäyksenä 3 000 000 euroa tasoristeysten poistamiseen rataosuudella Tampere-Pori. (TAA 673)
117. Harry Wallin  /sd:  momentille 31.40.78 lisäyksenä 3 350 000 euroa Vaasa-Seinäjoki-rataosuuden sähköistykseen. (TAA 1047)
118. Harry Wallin  /sd:  luvun 31.50 uudelle momentille lisäyksenä 330 000 euroa Kruunupyyn lentokentän kehittämiseen. (TAA 1048)
119. Raimo Vistbacka  /ps:  momentille 31.52.41 lisäyksenä 700 000 euroa pienlentokenttien rakennus- ja perusparannushankkeisiin. (TAA 1020)
120. Janina   Andersson     /vihr:     momentille 31.60.63 lisäyksenä 10 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen. (TAA 258)
121. Janina   Andersson    /vihr:     momentille 31.60.63 lisäyksenä 66 000 euroa kevytkalustoliikennekokeilun aloittamiseen Turku-Uusikaupunki-radalla. (TAA 21)
122. Matti Kangas  /vas:  momentille 31.60.63 lisäyksenä 5 000 000 euroa työttömien henkilöiden joukkoliikennematkojen tukemiseen. (TAA 215)
123. Matti     Kauppila      /vas:       momentille 31.60.63 lisäyksenä 3 000 000  euroa  alueellisen linja-autoliikenteen palveluostoihin. (Vastalause 2)
124. Outi Ojala  /vas:  momentille 31.60.63 lisäyksenä 2 000 000 euroa pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun joukkoliikenteen lipputukeen sekä paikallisliikenteen valtionavustukseen. (Vastalause 2)
125. Pentti   Tiusanen       /vas:       momentille 31.60.63 lisäyksenä 320 000 euroa Kouvolan ja Kuopion välisen rataosuuden H713- ja H714-taajamajunien liikennöinnin jatkamiseen. (TAA 912)
126. Pentti    Tiusanen      /vas:       momentille 31.60.63 lisäyksenä 3 000 000 euroa joukkoliikenteen kehittämistoimintaan. (Vastalause 2, TAA 911)
127. Kari Uotila  /vas:  momentin 31.60.63 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että joukkoliikenteen rahoitusta nostetaan määrärahakehyksissä siten, että palvelutason paranemisella saadaan joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvuun ja että joukkoliikenteen tukea osoitetaan nykyisten paikkakuntien lisäksi myös Helsingin, Turun ja Tampereen seutujen joukkoliikenteelle." (Vastalause 2)
128. Tatja    Karvonen     /kesk:      momentille 31.70.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa laajakaistayhteyksien rakentamiseen Lapin ei-markkinaehtoisille kylille 2005. (TAA 257)

Keskustelu:

Marjukka Karttunen  /kok:    Teen ehdotuksen n:o 1.

Leena Harkimo  /kok:   Kannatan.

Raimo Vistbacka  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 2.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Mikko Immonen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 3.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Unto Valpas  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 5.

Markus Mustajärvi  /vas:   Kannatan.

Bjarne Kallis  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 6.

Päivi Räsänen  /kd:   Kannatan.

Matti Kangas  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 7.

Matti Kauppila  /vas:   Kannatan.

Pekka   Kuosmanen     /kok:    Teen ehdotuksen n:o 8.

Irja Tulonen  /kok:   Kannatan.

Mikko Alatalo  /kesk:   Teen ehdotuksen n:o 9.

Leena Rauhala  /kd:   Kannatan.

Susanna   Haapoja    /kesk:    Teen ehdotuksen n:o 10.

Jukka Vihriälä  /kesk:   Kannatan.

Pertti Hemmilä  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 11.

Olli Nepponen  /kok:   Kannatan.

Antti Kaikkonen  /kesk:   Teen ehdotukset n:ot 12 ja 13.

Seppo Särkiniemi  /kesk:   Kannatan.

Matti Kangas  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 14.

Reijo Laitinen  /sd:   Kannatan.

Marjaana Koskinen  /sd:   Teen ehdotukset n:ot 15 ja 16.

Jukka Roos  /sd:   Kannatan.

Pekka   Kuosmanen     /kok:    Teen ehdotuksen n:o 17.

Pentti Tiusanen  /vas:   Kannatan.

Lauri Kähkönen  /sd:   Teen ehdotukset n:ot 18 ja 19.

Matti Väistö  /kesk:   Kannatan.

Esa Lahtela  /sd:   Teen ehdotuksen n:o 20.

Lauri Kähkönen  /sd:   Kannatan.

Jouko Laxell  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 21.

Marja Tiura  /kok:   Kannatan.

Marjo Matikainen-Kallström  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 22.

Raija Vahasalo  /kok:   Kannatan.

Olli Nepponen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 23.

Jari Leppä  /kesk:   Kannatan.

Tuija Nurmi  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 24.

Matti Kauppila  /vas:   Kannatan.

Reijo Paajanen  /kok:   Teen ehdotukset n:o 26 ja 27.

Pentti Tiusanen  /vas:   Kannatan.

Paula Risikko  /kok:   Teen ehdotukset n:ot 28-32.

Petri Salo  /kok:   Kannatan ja teen ehdotukset n:ot 33-37.

Paula Risikko  /kok:   Kannatan.

Arto Satonen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 38.

Marja Tiura  /kok:   Kannatan.

Timo Soini  /ps:   Teen ehdotukset n:ot 39-42.

Raimo Vistbacka  /ps:   Kannatan.

Esko-Juhani Tennilä  /vas:    Teen ehdotukset n:ot 43-46.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Irja Tulonen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 47.

Kimmo Sasi  /kok:   Kannatan.

Pentti Tiusanen  /vas:    Teen ehdotukset n:ot 48-51.

Pekka Kuosmanen  /kok:   Kannatan.

Raija Vahasalo  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 52.

Marjo Matikainen-Kallström  /kok:   Kannatan.

Erkki Virtanen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 53.

Iivo Polvi  /vas:   Kannatan.

Raimo Vistbacka  /ps:    Teen ehdotukset n:ot 54-61.

Esko Ahonen  /kesk:   Kannatan.

Leena Harkimo  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 62.

Lasse Virén  /kok:   Kannatan.

Pertti Hemmilä  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 63.

Janina Andersson  /vihr:   Kannatan.

Pertti Hemmilä  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 65.

Maija Perho  /kok:   Kannatan.

Hanna-Leena Hemming  /kok:    Teen ehdotuksen n:o 66.

Seppo Särkiniemi  /kesk:   Kannatan.

Mikko Immonen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 67.

Marjaana Koskinen  /sd:   Kannatan.

Toimi Kankaanniemi  /kd:    Teen ehdotuksen n:o 68 ed. Olinin aloitteen pohjalta.

Ahti Vielma  /kok:   Kannatan.

Matti Kangas  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 69.

Reijo Laitinen  /sd:   Kannatan.

Klaus Pentti  /kesk:   Teen ehdotuksen n:o 70.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Pekka  Kuosmanen    /kok:    Teen ehdotuksen n:o 71.

Pentti Tiusanen  /vas:   Kannatan.

Esko Kurvinen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 72.

Lyly Rajala  /kok:   Kannatan.

Kari Kärkkäinen  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 73.

Leena Rauhala  /kd:   Kannatan.

Jouko Laxell  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 74.

Marja Tiura  /kok:   Kannatan.

Marjo Matikainen-Kallström  /kok:    Teen ehdotuksen n:o 75.

Raija Vahasalo  /kok:   Kannatan.

Kirsi Ojansuu  /vihr:   Teen ehdotukset n:ot 76 ja 77.

Minna Lintonen  /sd:   Kannatan.

Harry Wallin  /sd:   Teen ehdotuksen n:o 79.

Jukka Vihriälä  /kesk:   Kannatan.

Petri Salo  /kok:   Teen ehdotukset n:ot 80 ja 81.

Paula Risikko  /kok:   Kannatan.

Timo Seppälä  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 82.

Matti Kauppila  /vas:   Kannatan.

Esko-Juhani Tennilä  /vas:    Teen ehdotuksen n:o 83.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Raija Vahasalo  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 84.

Martin Saarikangas  /kok:   Kannatan.

Harry Wallin  /sd:   Teen ehdotukset n:ot 85 ja 86.

Jukka Vihriälä  /kesk:   Kannatan.

Pekka   Kuosmanen    /kok:    Teen ehdotuksen n:o 87.

Pentti Tiusanen  /vas:   Kannatan.

Toimi Kankaanniemi  /kd:    Teen ehdotuksen n:o 89.

Sari Essayah  /kd:   Kannatan.

Raimo Vistbacka  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 90.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Esa Lahtela  /sd:   Teen ehdotuksen n:o 91.

Marjaana Koskinen  /sd:   Kannatan.

Pertti Hemmilä  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 92.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Mikko Kuoppa  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 93.

Minna Sirnö  /vas:   Kannatan.

Toimi Kankaanniemi  /kd:    Teen ehdotuksen n:o 94.

Erkki Pulliainen  /vihr:   Kannatan.

Raimo Vistbacka  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 96.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Marja Tiura  /kok:   Teen ehdotukset n:ot 97 ja 98.

Leena  Harkimo    /kok:    Kannatan ehdotusta n:o 97.

Jouko Laxell  /kok:   Kannatan ehdotusta n:o 98.

Olli Nepponen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 99.

Pekka Nousiainen  /kesk:   Kannatan.

Reijo Paajanen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 100.

Seppo Lahtela  /kesk:   Kannatan.

Harry Wallin  /sd:   Teen ehdotukset n:ot 101 ja 102.

Jukka Vihriälä  /kesk:   Kannatan.

Janina   Andersson    /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 103.

Ulla Anttila  /vihr:   Kannatan.

Kari Uotila  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 104.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Anne Huotari  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 105.

Minna Sirnö  /vas:   Kannatan.

Esko Kurvinen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 106.

Petri Salo  /kok:   Kannatan.

Lauri Kähkönen  /sd:   Teen ehdotuksen n:o 107.

Matti Väistö  /kesk:   Kannatan.

Veijo Puhjo  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 108.

Pirkko Peltomo  /sd:   Kannatan.

Veijo Puhjo  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 109.

Annika Lapintie  /vas:   Kannatan.

Jukka Roos  /sd:   Teen ehdotuksen n:o 110.

Marjaana Koskinen  /sd:   Kannatan.

Petri Salo  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 111.

Paula Risikko  /kok:   Kannatan.

Seppo Särkiniemi  /kesk:   Tilanne on vakava, ja teen ehdotuksen hätänumerolla 112.

Hanna-Leena Hemming  /kok:   Kannatan.

Antti   Kaikkonen     /kesk:    Teen ehdotuksen n:o 113.

Seppo Särkiniemi  /kesk:   Kannatan.

Iivo Polvi  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 115.

Erkki Virtanen  /vas:   Kannatan.

Veijo Puhjo  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 116.

Pirkko Peltomo  /sd:   Kannatan.

Harry Wallin  /sd:   Teen ehdotukset n:ot 117 ja 118.

Jukka Vihriälä  /kesk:   Kannatan.

Raimo    Vistbacka      /ps:    Teen ehdotuksen n:o 119.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Janina Andersson  /vihr:   Teen ehdotukset n:ot 120 ja 121.

Ulla Anttila  /vihr:   Kannatan.

Matti Kangas  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 122.

Matti Kauppila  /vas:   Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 123.

Matti Kangas  /vas:   Kannatan.

Outi Ojala  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 124.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Pentti Tiusanen  /vas:   Teen ehdotukset n:ot 125 ja 126.

Pekka Kuosmanen  /kok:   Kannatan.

Kari Uotila  /vas:   Teen erittäin tärkeän joukkoliikennelausumaehdotuksen n:o 127.

Janina Andersson  /vihr:   Kannatan tätä todella hyvää joukkoliikennepontta.

Tatja    Karvonen    /kesk:    Teen ehdotuksen n:o 128.

Markus Mustajärvi  /vas:   Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Päätökset:

Puhemies:  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1-3, 5-24, 26-63, 65-77, 79-87, 89-94, 96-113 ja 115-128 ja niitä on kannatettu.

Selonteko hyväksytään.

Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö

Äänestys ed. Karttusen ehdotuksesta n:o 1

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 96)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 20 Ajoneuvohallintokeskus hyväksytään.

Luku 24 Tiehallinto

Puhemies:   Ed. Vistbackan ehdotus n:o 2, ed. Immosen ehdotus n:o 3 ja ed. Valppaan ehdotus n:o 5 sekä keskenään saman sisältöiset ed. Kalliksen ehdotus n:o 6, ed. Kankaan ehdotus n:o 7 ja ed. Kuosmasen ehdotus n:o 8 ovat vastakkaisia. Ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ehdotuksesta n:o 2 ehdotusta n:o 3 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta n:o 5 vastaan, sen jälkeen voittaneesta ehdotuksia n:ot 6, 7 ja 8 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Immosen ehdotuksen n:o 3 ja ed. Vistbackan ehdotuksen n:o 2 välillä

Ehdotus n:o 3 "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 11 ei-ääntä, 7 tyhjää; poissa 8.  (Ään. 97)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 3.

2) Äänestys ed. Valppaan ehdotuksen n:o 5 ja ed. Immosen ehdotuksen n:o 3 välillä

Ehdotus n:o 5 "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 33 ei-ääntä, 7 tyhjää; poissa 8.  (Ään. 98)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 5.

3) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksen n:o 6, ed. Kankaan ehdotuksen n:o 7 ja ed. Kuosmasen ehdotuksen n:o 8 ja ed. Valppaan ehdotuksen n:o 5 välillä

Ehdotukset n:ot 6, 7 ja 8 "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 29 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 7.  (Ään. 99)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotukset n:ot 6, 7 ja 8.

4) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 6, ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 7 ja ed. Kuosmasen ehdotuksesta n:o 8 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotukset n:ot 6, 7 ja 8 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 71 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 7.  (Ään. 100)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Alatalon ehdotuksesta n:o 9

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 13.  (Ään. 101)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Haapojan ehdotuksesta n:o 10

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 102)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 11

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 12.  (Ään. 103)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kaikkosen ehdotuksesta n:o 12

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 104)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kaikkosen ehdotuksesta n:o 13

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 105)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 14

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 106)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta n:o 15

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 107)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta n:o 16

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 11.  (Ään. 108)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuosmasen ehdotuksesta n:o 17

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 174 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 109)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kähkösen ehdotuksesta n:o 18

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 110)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kähkösen ehdotuksesta n:o 19

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 111)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta n:o 20

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 112)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Laxellin ehdotuksesta n:o 21

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 11.  (Ään. 113)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Matikainen-Kallströmin ehdotuksesta n:o 22

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 12.  (Ään. 114)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 23

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 115)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 24

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 116)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Paajasen ehdotuksesta n:o 26

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 32 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 13.  (Ään. 117)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Paajasen ehdotuksesta n:o 27

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 118)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 28

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 119)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 29

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 29 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 120)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 30

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 30 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 121)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 31

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 31 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 122)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 32

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 32 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 123)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 33

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 33 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 23 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 9.  (Ään. 124)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 34

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 34 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 11.  (Ään. 125)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 35

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 35 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 11.  (Ään. 126)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 36

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 36 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 127)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 37

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 37 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 13.  (Ään. 128)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Satosen ehdotuksesta n:o 38

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 38 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 129)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 39

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 39 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 130)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 40

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 40 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 131)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 41

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 41 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 176 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 132)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 42

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 42 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 176 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 133)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 43

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 43 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 134)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 44

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 44 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 135)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 45

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 45 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 136)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 46

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 46 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 137)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tulosen ehdotuksesta n:o 47

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 47 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 138)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 48

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 48 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 58.  (Ään. 139)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 49

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 49 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 140)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 50

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 50 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 141)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 51

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 51 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 12.  (Ään. 142)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vahasalon ehdotuksesta n:o 52

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 52 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 143)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Virtasen ehdotuksesta n:o 53

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 53 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 144)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 54

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 54 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 145)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 55

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 55 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 146)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 56

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 56 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 147)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 57

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 57 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 148)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 58

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 58 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 179 jaa- ja 11 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 149)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 59

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 59 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 176 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 150)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 60

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 60 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 151)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 61

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 61 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 175 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 152)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Harkimon ehdotuksesta n:o 62

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 62 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 153)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 63

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 63 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 12.  (Ään. 154)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 65

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 65 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 13.  (Ään. 155)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Hemmingin ehdotuksesta n:o 66

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 66 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 35 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 8.  (Ään. 156)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 67

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 67 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 157)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 68

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 68 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 158)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 69

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 69 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 159)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Pentin ehdotuksesta n:o 70

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 70 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 13.  (Ään. 160)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuosmasen ehdotuksesta n:o 71

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 71 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 17 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 10.  (Ään. 161)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kurvisen ehdotuksesta n:o 72

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 72 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 162)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta n:o 73

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 73 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 11.  (Ään. 163)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Laxellin ehdotuksesta n:o 74

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 74 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 164)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Matikainen-Kallströmin ehdotuksesta n:o 75

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 75 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 40 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 7.  (Ään. 165)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Ojansuun ehdotuksesta n:o 76

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 76 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 166)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Ojansuun ehdotuksesta n:o 77

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 77 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 30 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 7.  (Ään. 167)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Puhemies:  Ed. Wallinin ehdotus n:o 79 ja ed. Salon ehdotus n:o 80 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Salon ehdotuksen n:o 80 ja ed. Wallinin ehdotuksen n:o 79 välillä

Ehdotus n:o 80 "jaa", ehdotus n:o 79 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 55 ei-ääntä, 10 tyhjää; poissa 10.  (Ään. 168)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 80.

2) Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 80 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 80 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 169)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 81

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 81 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 170)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Timo Seppälän ehdotuksesta n:o 82

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 82 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 171)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 83

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 83 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 28 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 9.  (Ään. 172)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vahasalon ehdotuksesta n:o 84

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 84 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 35 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 8.  (Ään. 173)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Wallinin ehdotuksesta n:o 85

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 85 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 174)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Wallinin ehdotuksesta n:o 86

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 86 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 25 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 7.  (Ään. 175)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuosmasen ehdotuksesta n:o 87

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 87 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 12 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 13.  (Ään. 176)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 89

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 89 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 7.  (Ään. 177)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 25 Tienpidon valtionavut

Puhemies:  Ed. Vistbackan ehdotus n:o 90, ed. Esa Lahtelan ehdotus n:o 91, ed. Hemmilän ehdotus n:o 92, ed. Kuopan ehdotus n:o 93 ja ed. Kankaanniemen ehdotus n:o 94 ovat vastakkaisia. Ensin äänestetään ehdotuksesta n:o 91 ehdotusta n:o 90 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta n:o 92 vastaan, edelleen voittaneesta ehdotusta n:o 93 vastaan, vielä voittaneesta ehdotusta n:o 94 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksen n:o 90 ja ed. Esa Lahtelan ehdotuksen n:o 91 välillä

Ehdotus n:o 90 "jaa", ehdotus n:o 91 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 39 ei-ääntä, 15 tyhjää; poissa 11.  (Ään. 178)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 90.

2) Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksen n:o 92 ja ed. Vistbackan ehdotuksen n:o 90 välillä

Ehdotus n:o 92 "jaa", ehdotus n:o 90 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 32 ei-ääntä, 10 tyhjää; poissa 7.  (Ään. 179)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 92.

3) Äänestys ed. Kuopan ehdotuksen n:o 93 ja ed. Hemmilän ehdotuksen n:o 92 välillä

Ehdotus n:o 93 "jaa", ehdotus n:o 92 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 37 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 8.  (Ään. 180)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 93.

4) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksen n:o 94 ja ed. Kuopan ehdotuksen n:o 93 välillä

Ehdotus n:o 94 "jaa", ehdotus n:o 93 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 47 ei-ääntä, 13 tyhjää; poissa 8.  (Ään. 181)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 94.

5) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 94 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 94 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 182)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 96

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 96 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 183)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 26 Tieliikelaitos hyväksytään.

Luku 30 Merenkulkulaitos

Äänestys ed. Tiuran ehdotuksesta n:o 97

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 97 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 45 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 7.  (Ään. 184)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiuran ehdotuksesta n:o 98

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 98 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 185)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 99

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 99 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 186)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Paajasen ehdotuksesta n:o 100

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 100 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 187)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Wallinin ehdotuksesta n:o 101

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 101 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 30 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 8.  (Ään. 188)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Wallinin ehdotuksesta n:o 102

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 102 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 189)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 32 Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen, luku 33 Varustamoliikelaitos ja luku 34 Luotsausliikelaitos hyväksytään.

Luku 40 Ratahallintokeskus

Puhemies:  Ed. Anderssonin ehdotus n:o 103 ja ed. Uotilan ehdotus n:o 104 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Uotilan ehdotuksen n:o 104 ja ed. Anderssonin ehdotuksen n:o 103 välillä

Ehdotus n:o 104 "jaa", ehdotus n:o 103 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 23 ei-ääntä, 10 tyhjää; poissa 8.  (Ään. 190)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 104.

2) Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 104 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 104 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 191)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Huotarin ehdotuksesta n:o 105

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 105 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 11.  (Ään. 192)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kurvisen ehdotuksesta n:o 106

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 106 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 193)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kähkösen ehdotuksesta n:o 107

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 107 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 194)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta n:o 108

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 108 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 11.  (Ään. 195)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta n:o 109

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 109 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 40 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 9.  (Ään. 196)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Roosin ehdotuksesta n:o 110

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 110 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 53 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 8.  (Ään. 197)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 111

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 111 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 198)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Särkiniemen ehdotuksesta n:o 112

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 112 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 199)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kaikkosen ehdotuksesta n:o 113

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 113 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 200)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Polven ehdotuksesta n:o 115

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 115 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 201)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta n:o 116

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 116 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 12.  (Ään. 202)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Wallinin ehdotuksesta n:o 117

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 117 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 203)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 50 Ilmailulaitos

Äänestys ed. Wallinin ehdotuksesta n:o 118

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 118 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 12.  (Ään. 204)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 52 Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 119

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 119 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 176 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 205)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 120

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 120 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 206)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 121

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 121 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 11.  (Ään. 207)

Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 122

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 122 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 208)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kauppilan ehdotuksesta n:o 123

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 123 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 11.  (Ään. 209)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Outi Ojalan ehdotuksesta n:o 124

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 124 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 210)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 125

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 125 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 211)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 126

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 126 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 212)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 127

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 127 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 84 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 12.  (Ään. 213)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Lukuun sisältyvä lausumaehdotus 6 hyväksytään.

Luku 70 Viestintävirasto

Äänestys ed. Karvosen ehdotuksesta n:o 128

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 128 "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 214)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 72 Viestinnän korvaukset ja avustukset, luku 80 Ilmatieteen laitos, luku 81 Merentutkimuslaitos ja luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot sekä pääluokan perustelut hyväksytään.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

__________

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Suvi Lindén  /kok:  momentin 32.20.40 perusteluissa lausuttavaksi: "Teknologisen tutkimuksen ja kehityksen avustuksia myönnetään myös sisällöntuotannon tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin. (TAA 494)
3. Lyly Rajala  /kok:  momentille 32.30.44 lisäyksenä 5 000 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen. (TAA 693)
4. Erkki      Pulliainen      /vihr:       momentille 32.30.44 lisäyksenä 3 460 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen. (TAA 685)
5. Erkki    Pulliainen        /vihr:       momentille 32.30.45 lisäyksenä 3 000 000 euroa haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen tukemiseen. (TAA 686)
6. Bjarne Kallis  /kd:  momentille 32.30.45 lisäyksenä 1 000 000 euroa kyläkauppojen ja kauppa-autojen toiminnan tukemiseen. (Vastalause 3, TAA 203)
7. Mikko     Immonen       /vas:       momentille 32.30.45 lisäyksenä 2 000 000 euroa Vakka-Suomen elvytyspakettiin. (TAA 172)
8. Esko Kurvinen  /kok:  momentille 32.30.47 lisäyksenä 3 000 000 euroa nuorten yrityshautomotoiminnan tukemiseen. (TAA 349)
9. Anne Huotari  /vas:  luvun 32.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että yrittäjyyden politiikkaohjelmaan lisätään liiketoimintaosaamisen laaja-alaisen kehittämisohjelman ja palvelualojen tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan kehityshankkeen laatiminen." (TAA 143)
10. Suvi Lindén  /kok:  momentille 32.50.41 lisäyksenä 2 000 000 euroa ulkomaankauppaa edistävälle Finpro ry:lle. (TAA 495)
11. Anni    Sinnemäki      /vihr:       momentille 32.60.40 lisäyksenä 14 000 000 euroa energiatuen korottamiseen. (TAA 929)
12. Pentti     Tiusanen       /vas:       momentille 32.60.40 lisäyksenä 8 000 000 euroa energiatuen korottamiseen. (Vastalause 2, TAA 913)
13. Sari Essayah  /kd:  momentille 32.60.40 lisäyksenä 5 000 000 euroa energiatuen korottamiseen. (Vastalause 3, TAA 55)

Keskustelu:

Suvi Lindén  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 1.

Paula Risikko  /kok:   Kannatan.

Lyly Rajala  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 3.

Esko Kurvinen  /kok:   Kannatan.

Erkki Pulliainen  /vihr:   Teen ehdotukset n:ot 4 ja 5.

Ulla Anttila  /vihr:   Kannatan.

Bjarne Kallis  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 6.

Päivi Räsänen  /kd:   Kannatan.

Mikko Immonen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 7.

Marjaana Koskinen  /sd:   Kannatan.

Esko Kurvinen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 8.

Suvi Lindén  /kok:   Kannatan.

Anne Huotari  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 9.

Esko-Juhani Tennilä  /vas:   Kannatan.

Suvi Lindén  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 10.

Esko Kurvinen  /kok:   Kannatan.

Anni   Sinnemäki    /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 11.

Ulla Anttila  /vihr:   Kannatan.

Pentti Tiusanen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 12.

Pekka Kuosmanen  /kok:   Kannatan.

Sari Essayah  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 13.

Kari Kärkkäinen  /kd:   Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen   varapuhemies:  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1 ja 3-13 ja niitä on kannatettu.

Selonteko hyväksytään.

Päätökset:

Luku 10 Hallinto hyväksytään.

Luku 20 Teknologia- ja innovaatiopolitiikka

Äänestys ed. Lindénin ehdotuksesta n:o 1

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 20.  (Ään. 215)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 30 Yrityspolitiikka

Ensimmäinen varapuhemies:  Ed. Rajalan ehdotus n:o 3 ja ed. Pulliaisen ehdotus n:o 4 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksen n:o 4 ja ed. Rajalan ehdotuksen n:o 3 välillä

Ehdotus n:o 4 "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 45 ei-ääntä, 11 tyhjää; poissa 9.  (Ään. 216)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 4.

2) Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta n:o 4 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 10.  (Ään. 217)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta n:o 5

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 218)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 6

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 8.  (Ään. 219)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 7

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 220)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kurvisen ehdotuksesta n:o 8

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 221)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Huotarin ehdotuksesta n:o 9

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 9.  (Ään. 222)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka hyväksytään.

Luku 50 Kansainvälistymispolitiikka

Äänestys ed. Lindénin ehdotuksesta n:o 10

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 50 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 9.  (Ään. 223)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 60 Energiapolitiikka

Ensimmäinen varapuhemies:  Ed. Sinnemäen ehdotus n:o 11, ed. Tiusasen ehdotus n:o 12 ja ed. Essayahin ehdotus n:o 13 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Sinnemäen ja ed. Tiusasen ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Essayahin ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksen n:o 12 ja ed. Sinnemäen ehdotuksen n:o 11 välillä

Ehdotus n:o 12 "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 30 ei-ääntä, 10 tyhjää; poissa 10.  (Ään. 224)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 12.

2) Äänestys ed. Essayahin ehdotuksen n:o 13 ja ed. Tiusasen ehdotuksen n:o 12 välillä

Ehdotus n:o 13 "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 43 ei-ääntä, 12 tyhjää; poissa 9.  (Ään. 225)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 13.

3) Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 13 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 226)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 70 Omistajapolitiikka ja pääluokan perustelut hyväksytään.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Keskustelu      

Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Arto Seppälä  /sd:  momentille 33.01.21 lisäyksenä 40 000 euroa tasa-arvoasiain neuvottelukunnan toimintaan. (TAA 817)
2. Raimo Vistbacka  /ps:  momentille 33.07.50 lisäyksenä 500 000 euroa Työterveyslaitokselle uuden työpaikkakiusaamista seuraavan ja tutkivan yksikön perustamiseen. (TAA 1021)
3. Maija Perho  /kok:  momentilta 33.13.21 vähennettäväksi 400 000 euroa työsuojelupiirien toimintamenoista. (Vastalause 1)
4. Janina     Andersson     /vihr:       momentille 33.15.52 lisäyksenä 96 000 000 euroa alle 7-vuotiaiden lasten lapsilisän budjettiperusteiseen korottamiseen 20 eurolla. (Vastalause 4)
5. Leena Rauhala  /kd:  momentille 33.15.52 lisäyksenä 22 000 000 euroa lapsilisien budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 3, TAA 709)
6. Tony Halme  /ps:  momentille 33.15.52 lisäyksenä 32 000 000 euroa lapsilisien yksinhuoltajalisän budjettiperusteiseen nostamiseen. (TAA 75)
7. Sari Sarkomaa  /kok:     momentin 33.15.52 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimiin lapsilisien reaalisen arvon säilyttämiseksi sitomalla ne elinkustannusten nousua seuraavaan indeksiin." (Vastalause 1)
8. Toimi Kankaanniemi  /kd:  luvun 33.15 uudelle momentille 5 000 000 euroa lapsenhankintatuen maksamiseen niissä kunnissa, joissa syntyvyys on kuolleisuutta alhaisemmalla tasolla. (TAA 241)
9. Kari Uotila  /vas:  momentille 33.17.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa työttömyysturvalain mukaisen sovitellun työttömyysetuuden uudistamiseen. (Vastalause 2)
10. Markus   Mustajärvi    /vas:       momentille 33.17.51 lisäyksenä 4 000 000 euroa työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan korotukseen. (TAA 512)
11. Janina    Andersson     /vihr:      momentille 33.18.60 lisäyksenä 27 000 000 euroa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäistason korottamiseen budjettiperusteisesti työttömän täysimääräisen peruspäivärahan tasolle. (TAA 259)
12. Päivi Räsänen  /kd:  momentille 33.18.60 lisäyksenä 11 000 000 euroa vanhempainrahan korottamiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 3, TAA 774)
13. Janina    Andersson     /vihr:      momentille 33.18.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa vaikeavammaisten henkilökohtaisista avustajista aiheutuviin kustannuksiin. (TAA 30)
14. Sari Essayah  /kd:  momentille 33.18.60 lisäyksenä 20 000 000 euroa lääkekorvausten omavastuun maksukaton laskemiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 3, TAA 56)
15. Maija Perho  /kok:  momentille 33.18.60 lisäyksenä 20 000 000 euroa perhevapaiden kustannusten tasaamiseen. (Vastalause 1)
16. Tony Halme  /ps:  momentille 33.18.60 lisäyksenä 20 000 000 euroa veteraanien ilmaisiin lääkkeisiin. (TAA 76)
17. Raimo    Vistbacka       /ps:       momentille 33.18.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa lääkärin määräämän hieronnan sairausvakuutuskorvauksiin. (TAA 1022)
18. Tuija Nurmi  /kok:  momentille 33.19.53 lisäyksenä 250 000 000 euroa yli 3-vuotiaan lapsen hoidosta kertyvään budjettiperusteiseen eläkkeeseen. (TAA 580)
19. Tuija Nurmi  /kok:  momentille 33.19.53 lisäyksenä 25 000 000 euroa asevelvollisuusajalta kertyvän eläkkeen maksamiseksi budjettiperusteisesti. (TAA 579)
20. Kari Uotila  /vas:  momentille 33.19.60 lisäyksenä 94 000 000 euroa 18 euron suuruisen tasokorotuksen maksamiseksi budjettiperusteisesti kansaneläkkeisiin kuukausittain 1.1.2005 lukien. (Vastalause 2, TAA 669)
21. Päivi Räsänen  /kd:  momentille 33.19.60 lisäyksenä 25 000 000 euroa kansaneläkkeen vähimmäismäärän korottamiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 3, TAA 775)
22. Pentti     Tiusanen       /vas:       momentille 33.19.60 lisäyksenä 1 000 000 euroa kansaneläkkeen pohjaosan palauttamisen vaatimaan selvitys- ja lisätyöhön. (TAA 914)
23. Maija Perho  /kok:  momentin 33.19.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää pikaisesti, miten eläkeläisten ostovoiman kehitys ja toimeentulo voidaan jatkossa turvata, ja tuo tarvittavat esitykset eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokaudella 2005." (Vastalause 1)
24. Tony Halme  /ps:  momentille 33.21.52 lisäyksenä 11 316 000 euroa rintamalisän korottamiseen 10 eurolla kuukaudessa budjettiperusteisesti. (TAA 77)
25. Olli Nepponen  /kok:  momentille 33.21.52 lisäyksenä 5 880 000 euroa ylimääräisen rintamalisän budjettiperusteiseen tasokorotukseen 10 eurolla kuukaudessa. (TAA 545)
26. Raimo    Vistbacka      /ps:        momentille 33.21.52 lisäyksenä 6 000 000 euroa rintamasotilastunnuksen ja rintamalisän myöntämiseen vuonna 1926 syntyneille veteraaneille ja vuonna 1944 nostomiehinä palvelukseen astuneille. (TAA 1024)
27. Unto Valpas  /vas:  momentille 33.21.52 lisäyksenä 5 000 000 euroa rintamasotilastunnuksen myöntämiseen mm. vuonna 1926 syntyneille ikäluokille ja niille aikaisemmille ikäluokille, joilta tunnus puuttuu. (TAA 969)
28. Paula Risikko  /kok:  momentille 33.22.56 lisäyksenä 900 000 euroa sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan. (TAA 754)
29. Olli Nepponen  /kok:  momentin 33.22.57 perusteluissa lausuttavaksi: "Määrärahaa saa käyttää rintama-avustuksen maksamiseen kaikille ulkomailla asuville, Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939-1945 sotiin osallistuneille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille." (TAA 546)
30. Janina    Andersson     /vihr:      momentille 33.32.30 lisäyksenä 100 000 000 euroa hoitotakuun toimeenpanoon liittyvään hoitojonojen purkamiseen. (TAA 851)
31. Erkki Virtanen  /vas:  momentille 33.32.30 lisäyksenä 70 000 000 euroa valtionosuuksiin kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin kohdennettuna hoitoon pääsyn turvaamisesta aiheutuviin siirtymävaiheen kustannuksiin. (Vastalause 2, TAA 987)
32. Sari Essayah  /kd:  momentille 33.32.30 lisäyksenä 109 380 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksiin. (Vastalause 3)
33. Sari Essayah  /kd:  momentille 33.32.30 lisäyksenä 3 000 000 euroa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen. (Vastalause 3, TAA 58)
34. Sari Essayah  /kd:  momentille 33.32.30 lisäyksenä 500 000 euroa kotipalveluiden lisäämiseen. (TAA 57)
35. Toimi  Kankaanniemi    /kd:     momentille 33.32.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa pienten lasten kotihoidon tukeen. (Vastalause 3, TAA 244)
36. Esa Lahtela  /sd:  momentille 33.32.30 lisäyksenä 103 000 000 euroa toimeentulotuen perusnormin korottamiseen ja asumiskulujen omavastuun poistamiseen. (TAA 308)
37. Erkki Virtanen  /vas:  momentille 33.32.30 lisäyksenä 43 000 000 euroa toimeentulotuen asumismenojen omavastuun poistamiseen. (Vastalause 2, TAA 988)
38. Kari    Kärkkäinen        /kd:       momentille 33.32.30 lisäyksenä 20 000 000 euroa asumismenojen omavastuun puolittamiseen toimeentulotuessa. (Vastalause 3, TAA 358)
39. Mikko Kuoppa  /vas:  momentille 33.32.30 lisäyksenä 28 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon indeksitarkistusten tekemiseen täysimääräisinä kuntatalouden aseman vahvistamiseksi. (Vastalause 2, TAA 329)
40. Annika     Lapintie      /vas:       momentille 33.32.30 lisäyksenä 35 000 000 euroa toimeentulotuen määräytymisperusteiden muuttamiseen ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän osalta. (Vastalause 2, TAA 481)
41. Maija Perho  /kok:  momentille 33.32.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa kuntien valtionosuuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamiseksi. (Vastalause 1)
42. Leena Rauhala  /kd:  momentille 33.32.30 lisäyksenä 1 200 000 euroa kuulo- ja puhevammaisten riittävien tulkkipalvelujen saamiseen. (TAA 710)
43. Leena Rauhala  /kd:  momentille 33.32.30 lisäyksenä 25 000 000 euroa omaishoidon tuen lisäämiseen. (Vastalause 3, TAA 714)
44. Leena Rauhala  /kd:  momentille 33.32.30 lisäyksenä 1 800 000 euroa vanhusten kotipalveluiden lisäämiseen. (TAA 716)
45. Tony Halme  /ps:  momentille 33.32.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa HUS:n jäsenkunnille ylimääräiseksi avustukseksi Helsingin lasten ja nuorten sairaalan ja Lastenlinnan henkilökunnan ja tilojen resurssien lisäämiseen. (TAA 78)
46. Matti Kangas  /vas:  momentille 33.32.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa lisähenkilökunnan palkkaamiseen vanhainkoteihin Keski-Suomessa. (TAA 216)
47. Annika     Lapintie      /vas:       momentille 33.32.30 lisäyksenä 800 000 euroa Turun hammashuollon ongelmien ratkaisemiseen. (TAA 482)
48. Pentti     Tiusanen      /vas:        momentille 33.32.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireille. (TAA 915)
49. Eero Akaan-  Penttilä   /kok:     momentille 33.32.30 lisäyksenä 300 000 euroa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistoiminnan kehittämiseen sydänpotilaiden hoidossa Uudellamaalla. (TAA 938)
50. Mikko Kuoppa  /vas:  momentin 33.32.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa pikaisesti eduskunnalle ehdotuksen toimeentulotuen määräytymisperusteiden muuttamisesta niin, että ensimmäisestä lapsesta maksettavaa lapsilisää ei oteta huomioon toimeentulotuen suuruutta määrättäessä." (Vastalause 2)
51. Mikko Kuoppa  /vas:  momentin 33.32.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa pikaisesti eduskunnalle ehdotuksen toimeentulotuen asumismenojen omavastuuosuuden poistamisesta." (Vastalause 2)
52. Erkki Virtanen  /vas:  momentin 33.32.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa pikaisesti eduskunnalle ehdotuksen toimeentulotuen asumismenojen omavastuuosuuden poistamisesta." (Vastalause 2)
53. Kari Uotila  /vas:  momentille 33.32.31 lisäyksenä 5 000 000 euroa Etelä-Suomen erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusten palvelukyvyn parantamiseen ja momentin perusteluissa lausuttavaksi: "Lisämääräraha osoitetaan 30 prosentin valtionosuuden maksamiseen Uudenmaan terveydenhuollon perustamiskustannuksiin, rakenteiden uudistamiseen, kehittämiseen ja tutkimustoimintaan." (TAA 935)
54. Sirpa Asko-Seljavaara  /kok:  momentille 33.32.32 lisäyksenä 8 000 000 euroa erityisvaltionosuuteen lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen ja tutkimuksen korvaamiseksi. (Vastalause 1)
55. Kari Uotila  /vas:  momentille 33.32.32 lisäyksenä 10 700 000 euroa erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan terveydenhuollon yksiköissä. (Vastalause 2, TAA 619)
56. Reino Ojala  /sd:  momentille 33.32.32 lisäyksenä 1 500 000 euroa Tampereen yliopiston lääketieteellisen teknologian instituutin perusrahoitukseen. (TAA 622)
57. Maija Perho  /kok:     momentille 33.32.3 lisäyksenä 2 000 000  euroa Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvaltionosuuteen. (TAA 656)
58. Maija Perho  /kok:  momentille 33.32.36 lisäyksenä 10 000 000 euroa omaishoidon kehittämiseen. (Vastalause 1)
59. Esa Lahtela  /sd:  momentille 33.32.39 lisäyksenä 4 500 000 euroa sosiaalialan kehittämiskeskusten perusrahoitukseen. (TAA 309)
60. Leena Rauhala  /kd:  momentille 33.32.39 lisäyksenä 800 000 euroa sosiaalialan osaamiskeskusten kehittämiseen. (TAA 717)
61. Paula Risikko  /kok:  luvun 33.32 uudelle momentille 8 070 000 euroa kunnille huumeiden käyttäjien hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. (TAA 756)
62. Paula Risikko  /kok:  momentille 33.53.50 lisäyksenä 3 000 000 euroa terveyden edistämiseen. (TAA 757)
63. Bjarne Kallis  /kd:  momentille 33.53.50 lisäyksenä 1 900 000 euroa terveyden edistämiseen. (Vastalause 3)
64. Esa Lahtela  /sd:  momentille 33.92.50 lisäyksenä 168 000 euroa vammaisten avustajakoiratoimintaan. (TAA 310)
65. Olli Nepponen  /kok:  momentille 33.92.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa veteraanien, heidän puolisoidensa ja sotaleskien avustajatoimintaprojektin tukemiseen ja laajentamiseen. (TAA 547)
66. Timo Soini  /ps:  momentille 33.92.50 lisäyksenä 15 000 000 euroa omaishoidon tuen lisäämiseen. (TAA 850)
67. Tuija Nurmi  /kok:  momentille 33.92.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa omaishoitajien ja hoidettavien yhteiskuntoutukseen. (TAA 581)
68. Leena Rauhala  /kd:  momentille 33.92.50 lisäyksenä 1 300 000 euroa päihteettömien huumehoitojen kehittämiseen. (TAA 718)
69. Timo Soini  /ps:  momentille 33.92.50 lisäyksenä 500 000 euroa Irti Huumeista ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 849)
70. Bjarne Kallis  /kd:  momentille 33.92.59 lisäyksenä 1 200 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan. (Vastalause 3, TAA 206)

Keskustelu:

Arto Seppälä  /sd:   Teen ehdotuksen n:o 1.

Sirkka-Liisa Anttila  /kesk:   Kannatan ed. A. Seppälän hyvää ehdotusta.

Raimo Vistbacka  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 2.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Maija Perho  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 3.

Sari Sarkomaa  /kok:   Kannatan.

Janina  Andersson   /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 4.

Irina Krohn  /vihr:   Kannatan.

Leena Rauhala  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 5.

Kari Kärkkäinen  /kd:   Kannatan.

Tony Halme  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 6.

Raimo Vistbacka  /ps:   Kannatan.

Sari Sarkomaa  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 7.

Maija Perho  /kok:   Kannatan.

Toimi Kankaanniemi   /kd:    Teen ehdotuksen n:o 8.

Sari Essayah  /kd:   Kannatan.

Kari Uotila  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 9.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Markus  Mustajärvi   /vas:    Teen ehdotuksen n:o 10.

Matti Kauppila  /vas:   Kannatan.

Janina  Andersson   /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 11.

Irina Krohn  /vihr:   Kannatan.

Päivi Räsänen  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 12.

Bjarne Kallis  /kd:   Kannatan.

Janina  Andersson   /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 13.

Irina Krohn  /vihr:   Kannatan.

Sari Essayah  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 14.

Leena Rauhala  /kd:   Kannatan.

Maija Perho  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 15.

Sari Sarkomaa  /kok:   Kannatan.

Tony Halme  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 16.

Raimo Vistbacka  /ps:   Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 17.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Tuija Nurmi  /kok:   Teen ehdotukset n:ot 18 ja 19.

Matti Kauppila  /vas:   Kannatan.

Kari Uotila  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 20.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Päivi Räsänen  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 21.

Bjarne Kallis  /kd:   Kannatan.

Pentti Tiusanen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 22.

Pekka Kuosmanen  /kok:   Kannatan.

Maija Perho  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 23.

Sari Sarkomaa  /kok:   Kannatan.

Tony Halme  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 24.

Raimo Vistbacka  /ps:   Kannatan.

Olli Nepponen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 25.

Eero Akaan-Penttilä  /kok:   Kannatan.

Raimo Vistbacka  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 26.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Unto Valpas  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 27.

Markus Mustajärvi  /vas:   Kannatan.

Paula Risikko  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 28.

Petri Salo  /kok:   Kannatan.

Olli Nepponen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 29.

Eero Akaan-Penttilä  /kok:   Kannatan.

Janina   Andersson    /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 30.

Irina Krohn  /vihr:   Kannatan.

Erkki Virtanen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 31.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Sari Essayah  /kd:   Teen ehdotukset n:ot 32-34.

Toimi Kankaanniemi  /kd:   Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 35.

Sari Essayah  /kd:   Kannatan.

Esa Lahtela  /sd:   Teen ehdotuksen n:o 36.

Erkki Virtanen  /vas:   Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 37.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Kari Kärkkäinen  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 38.

Leena Rauhala  /kd:   Kannatan.

Mikko Kuoppa  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 39.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Annika Lapintie  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 40.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Maija Perho  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 41.

Sari Sarkomaa  /kok:   Kannatan.

Leena Rauhala  /kd:   Teen ehdotukset n:ot 42-44.

Kari Kärkkäinen  /kd:   Kannatan.

Tony Halme  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 45.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Matti Kangas  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 46.

Matti Kauppila  /vas:   Kannatan.

Annika Lapintie  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 47.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Pentti Tiusanen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 48.

Pekka Kuosmanen  /kok:   Kannatan.

Eero Akaan-Penttilä  /kok:    Teen ehdotuksen n:o 49.

Sari Sarkomaa  /kok:   Kannatan.

Mikko Kuoppa  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 50 perustelulausumaksi.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Mikko Kuoppa  /vas:   Teen myös ehdotuksen n:o 51 perustelulausumaksi.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Erkki Virtanen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 52 perustelulausumaksi.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Kari Uotila  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 53.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Sirpa Asko-Seljavaara  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 54.

Sari Sarkomaa  /kok:   Kannatan.

Kari Uotila  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 55.

Erkki Virtanen  /vas:   Kannatan.

Reino Ojala  /sd:   Teen ehdotuksen n:o 56.

Saara Karhu  /sd:   Kannatan.

Maija Perho  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 57.

Marjukka Karttunen  /kok:   Kannatan.

Maija Perho  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 58.

Sari Sarkomaa  /kok:   Kannatan.

Esa Lahtela  /sd:   Teen ehdotuksen n:o 59.

Annika Lapintie  /vas:   Kannatan.

Leena Rauhala  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 60.

Kari Kärkkäinen  /kd:   Kannatan.

Paula Risikko  /kok:   Teen ehdotukset n:ot 61 ja 62.

Petri Salo  /kok:   Kannatan.

Bjarne Kallis  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 63.

Päivi Räsänen  /kd:   Kannatan.

Esa Lahtela  /sd:   Teen ehdotuksen n:o 64.

Annika Lapintie  /vas:   Kannatan.

Olli Nepponen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 65.

Eero Akaan-Penttilä  /kok:   Kannatan.

Timo Soini  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 66.

Raimo Vistbacka  /ps:   Kannatan.

Tuija Nurmi  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 67.

Matti Kauppila  /vas:   Kannatan.

Leena Rauhala  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 68.

Kari Kärkkäinen  /kd:   Kannatan.

Timo Soini  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 69.

Raimo Vistbacka  /ps:   Kannatan.

Bjarne Kallis  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 70.

Päivi Räsänen  /kd:   Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen   varapuhemies:  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1-70 ja niitä on kannatettu.

Selonteko hyväksytään.

Päätökset:

Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö

Äänestys ed. Arto Seppälän ehdotuksesta n:o 1

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 227)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 02 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, luku 03 Työttömyysturvalautakunta, luku 04 Tarkastuslautakunta ja luku 06 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hyväksytään.

Luku 07 Työterveyslaitos

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 2

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 21.  (Ään. 228)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 08 Kansanterveyslaitos, luku 09 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, luku 10 Säteilyturvakeskus, luku 11 Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ja luku 12 Valtion koulukodit hyväksytään.

Luku 13 Työsuojelun piirihallinto

Äänestys ed. Perhon ehdotuksesta n:o 3

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 229)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 14 Valtion mielisairaalat hyväksytään.

Luku 15 Perhekustannusten tasaus

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 4

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 40 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 16.  (Ään. 230)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 5

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 48 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 16.  (Ään. 231)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Halmeen ehdotuksesta n:o 6

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 38 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 15.  (Ään. 232)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sarkomaan ehdotuksesta n:o 7

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 233)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 8

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 234)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 16 Yleinen perhe-eläke hyväksytään.

Luku 17 Työttömyysturva

Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 9

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 235)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Mustajärven ehdotuksesta n:o 10

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 236)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 18 Sairausvakuutus

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 11

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 237)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 12

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 238)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 13

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 62 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 16.  (Ään. 239)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 14

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 240)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Perhon ehdotuksesta n:o 15

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 241)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Halmeen ehdotuksesta n:o 16

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 242)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 17

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 243)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 19 Eläkevakuutus

Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 18

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 244)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 19

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 245)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Ensimmäinen varapuhemies:  Ed. Uotilan ehdotus n:o 20 ja ed. Räsäsen ehdotus n:o 21 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksen n:o 21 ja ed. Uotilan ehdotuksen n:o 20 välillä

Ehdotus n:o 21 "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 33 ei-ääntä, 12 tyhjää; poissa 17.  (Ään. 246)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 21.

2) Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 21 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 247)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 22

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 248)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Perhon ehdotuksesta n:o 23

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 249)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 20 Tapaturmavakuutus hyväksytään.

Luku 21 Rintamaveteraanieläkkeet

Ensimmäinen varapuhemies:  Ed. Halmeen ehdotus n:o 24 ja ed. Nepposen ehdotus n:o 25 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Nepposen ehdotuksen n:o 25 ja ed. Halmeen ehdotuksen n:o 24 välillä

Ehdotus n:o 25 "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 20 ei-ääntä, 12 tyhjää; poissa 16.  (Ään. 250)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 25.

2) Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 25 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 25 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 251)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Ensimmäinen varapuhemies:  Ed. Vistbackan ehdotus n:o 26 ja ed. Valppaan ehdotus n:o 27 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Valppaan ehdotuksen n:o 27 ja ed. Vistbackan ehdotuksen n:o 26 välillä

Ehdotus n:o 27 "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 28 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 17.  (Ään. 252)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 27.

2) Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 27 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 253)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 22 Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot

Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 28

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 254)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 29

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 29 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 255)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 23 Muu sodista kärsineiden turva ja luku 28 Muu toimeentuloturva hyväksytään.

Luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta n:o 30

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 30 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 256)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Virtasen ehdotuksesta n:o 31

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 31 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 257)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 32

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 32 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 258)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 33

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 33 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 259)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 34

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 34 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 260)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 35

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 35 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 261)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Ensimmäinen varapuhemies:  Ed. Esa Lahtelan ehdotus n:o 36, ed. Virtasen ehdotus n:o 37 ja ed. Kärkkäisen ehdotus n:o 38 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Esa Lahtelan ja ed. Virtasen ehdotusten välillä, sitten voittaneesta ed. Kärkkäisen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Virtasen ehdotuksen n:o 37 ja ed. Esa Lahtelan ehdotuksen n:o 36 välillä

Ehdotus n:o 37 "jaa", ehdotus n:o 36 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 12 ei-ääntä, 21 tyhjää; poissa 14.  (Ään. 262)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 37.

2) Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksen n:o 38 ja ed. Virtasen ehdotuksen n:o 37 välillä

Ehdotus n:o 38 "jaa", ehdotus n:o 37 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 34 ei-ääntä, 19 tyhjää; poissa 14.  (Ään. 263)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 38.

3) Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta n:o 38 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 38 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 264)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 39

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 39 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 265)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta n:o 40

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 40 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 37 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 15.  (Ään. 266)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Perhon ehdotuksesta n:o 41

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 41 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 14.  (Ään. 267)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 42

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 42 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 268)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 43

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 43 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 14.  (Ään. 269)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 44

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 44 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 270)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Halmeen ehdotuksesta n:o 45

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 45 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 42 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 15.  (Ään. 271)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 46

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 46 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 14.  (Ään. 272)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta n:o 47

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 47 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 273)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 48

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 48 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 23 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 16.  (Ään. 274)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Akaan-Penttilän ehdotuksesta n:o 49

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 49 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 14.  (Ään. 275)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 50

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 50 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 276)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Ensimmäinen varapuhemies:  Ed. Kuopan ehdotus n:o 51 ja ed. Virtasen ehdotus n:o 52 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 51 ja ed. Virtasen ehdotuksesta n:o 52 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotukset n:ot 51 ja 52 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 26 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 15. (277)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 53

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 53 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 278)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Asko-Seljavaaran ehdotuksesta n:o 54

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 54 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 279)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 55

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 55 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 280)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Reino Ojalan ehdotuksesta n:o 56

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 56 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 281)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Perhon ehdotuksesta n:o 57

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 57 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 282)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Perhon ehdotuksesta n:o 58

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 58 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 283)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Ensimmäinen varapuhemies:  Ed. Esa Lahtelan ehdotus n:o 59 ja ed. Rauhalan ehdotus n:o 60 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksen n:o 60 ja ed. Esa Lahtelan ehdotuksen n:o 59 välillä

Ehdotus n:o 60 "jaa", ehdotus n:o 59 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 31 ei-ääntä, 11 tyhjää; poissa 18.  (Ään. 284)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 60.

2) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 60 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 60 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 285)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 61

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 61 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 286)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 33 Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot ja lukuun sisältyvä lausumaehdotus 7 hyväksytään.

Luku 53 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta

Ensimmäinen varapuhemies:  Ed. Risikon ehdotus n:o 62 ja ed. Kalliksen ehdotus n:o 63 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksen n:o 63 ja ed. Risikon ehdotuksen n:o 62 välillä

Ehdotus n:o 63 "jaa", ehdotus n:o 62 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 66 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 15.  (Ään. 287)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 63.

2) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 63 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 63 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 19.  (Ään. 288)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 57 Lomatoiminta hyväksytään.

Luku 92 Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö

Äänestys ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta n:o 64

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 64 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 289)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta n:o 65

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 65 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 66 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 16.  (Ään. 290)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 66

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 66 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 291)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 67

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 67 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 292)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 68

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 68 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 293)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 69

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 69 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 19.  (Ään. 294)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 70

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 70 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 22.  (Ään. 295)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokan perustelut hyväksytään.

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Keskustelu   

Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Jari Koskinen  /kok:  momentilta 34.06.50 vähennettäväksi 7 000 000 euroa työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaalisten etujen määrärahasta. (Vastalause 1)
2. Jari Koskinen  /kok:  momentilta 34.06.51 vähennettäväksi 34 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimien määrärahasta, josta 10 000 000 euroa momentilla 33.32.30 ja 5 000 000 euroa momentilla 29.40.30 käytettäväksi määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamiseen kuntien sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja kulttuuritoimessa. (Vastalause 1)
3. Veijo Puhjo  /vas:  momentille 34.06.51 lisäyksenä 40 000 000 euroa palkkaperusteiseen työllistämistukeen kunnille ja kuntayhtymille sekä valtionhallintoon. (Vastalause 2, TAA 675)
4. Mikko Kuoppa  /vas:  momentille 34.06.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa palkkaperusteiseen työllistämistukeen kunnissa, kuntayhtymissä ja valtionhallinnossa Pirkanmaalla. (TAA 330)
5. Jaakko Laakso  /vas:  momentille 34.06.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa palkkaperusteiseen työllistämiseen kunnissa, kuntayhtymissä ja valtionhallinnossa Uudellamaalla. (TAA 362)
6. Anne Huotari  /vas:  momentille 34.06.51 lisäyksenä 3 000 000 euroa omatoimisuusavustukseen työttömien yhdistysten toiminnan turvaamiseksi. (Vastalause 2)
7. Leena Rauhala  /kd:  momentille 34.06.51 lisäyksenä 1 000 000 euroa omatoimisuusavustusten lisäämiseen työttömien yhdistysten toiminnassa. (TAA 719)
9. Jaakko Laakso  /vas:  momentille 34.06.51 lisäyksenä 50 000 euroa työttömien yhdistysten tukemiseen Uudellamaalla. (TAA 363)
10. Veijo Puhjo  /vas:  momentin 34.06.51 perusteluissa lausuttavaksi: "Myös kunnille ja kuntayhtymille palkkaperusteisesti työllistettyjen palkkauskustannukset maksetaan kokonaisuudessaan." (TAA 675)
11. Jari Koskinen  /kok:  momentilta 34.06.52 vähennettäväksi 6 000 000 euroa työmarkkinatuen määrärahasta. (Vastalause 1)
13. Esko-Juhani   Tennilä    /vas:    momentille 34.06.52 lisäyksenä 27 000 000 euroa työmarkkinatuen korottamiseen. (Vastalause 2, TAA 883)
14. Bjarne Kallis  /kd:  momentille 34.06.64 lisäyksenä 30 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin. (Vastalause 3, TAA 207)
15. Esko-Juhani   Tennilä   /vas:     momentille 34.06.64 lisäyksenä 2 000 000 euroa Vuotoksen alueen rästiin jääneisiin metsänhoitotöihin. (TAA 884)
16. Mikko Immonen  /vas:  luvun 34.06 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää työministeriön tarkkaan huolehtivan siitä, että minkään työmarkkina-alueen työttömyys ei ylitä yli 80 prosentilla maan keskimääräistä tasoa." (Vastalause 2)
17. Anni    Sinnemäki      /vihr:      momentille 34.99.23 lisäyksenä 4 000 000 euroa siviilipalvelusmiesten asumiskustannuksiin. (TAA 510)
18. Bjarne Kallis  /kd:  pääluokan 34 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla mm. aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpitein jokaisessa perheessä ainakin toiselle huoltajalle taataan työpaikka." (Vastalause 3)

Keskustelu:

Jari Koskinen  /kok:   Teen ehdotukset n:ot 1 ja 2.

Jyri Häkämies  /kok:   Kannatan.

Veijo Puhjo  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 3.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Mikko Kuoppa  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 4.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Jaakko Laakso  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 5.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Anne Huotari  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 6, joka on juuri tämä omatoimisuusavustus, ed. Seppo Lahtelalle tiedoksi.

Minna Sirnö  /vas:   Kannatan.

Leena Rauhala  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 7.

Kari Kärkkäinen  /kd:   Kannatan.

Jaakko Laakso  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 9.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Veijo Puhjo  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 10 perustelulausumaksi.

Annika Lapintie  /vas:   Kannatan.

Jari Koskinen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 11.

Jyri Häkämies  /kok:   Kannatan.

Esko-Juhani Tennilä  /vas:    Teen ehdotuksen n:o 13.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Bjarne Kallis  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 14.

Päivi Räsänen  /kd:   Kannatan.

Esko-Juhani  Tennilä   /vas:     Teen ehdotuksen n:o 15.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 16.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Anni Sinnemäki  /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 17, joka tarkoittaa sitä, että 4 000 000 euroa laitetaan siviilipalvelusmiesten asumiskustannuksiin.

Janina Andersson  /vihr:   Kannatan.

Bjarne Kallis  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 18.

Päivi Räsänen  /kd:   Kannatan.

__________

Ed. Mauri Pekkarinen merkitään läsnä olevaksi.

__________

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1-7, 9-11 ja 13-18 ja niitä on kannatettu.

Selonteko hyväksytään.

Päätökset:

Luku 01 Työhallinto ja luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus hyväksytään.

Luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano

Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 1

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 25.  (Ään. 296)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 2

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 23.  (Ään. 297)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta n:o 3

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 25.  (Ään. 298)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 4

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 22 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 20.  (Ään. 299)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Laakson ehdotuksesta n:o 5

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 300)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Toinen varapuhemies:  Ed. Huotarin ehdotus n:o 6 ja ed. Rauhalan ehdotus n:o 7 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksen n:o 7 ja ed. Huotarin ehdotuksen n:o 6 välillä

Ehdotus n:o 7 "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 45 ei-ääntä, 24 tyhjää; poissa 15.  (Ään. 301)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 7.

2) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 7 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 302)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Laakson ehdotuksesta n:o 9

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 16.  (Ään. 303)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta n:o 10

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 304)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Toinen varapuhemies:  Ed. Jari Koskisen ehdotus n:o 11 ja ed. Tennilän ehdotus n:o 13 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksen n:o 11 ja ed. Tennilän ehdotuksen n:o 13 välillä

Ehdotus n:o 11 "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 67 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 21.  (Ään. 305)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 11.

2) Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 11 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 143 jaa-   ja 39 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 306)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 14

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 158 jaa-   ja 26 ei-ääntä; poissa 15.  (Ään. 307)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 15

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 34 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 16.  (Ään. 308)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 16

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 156 jaa-   ja 26 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 309)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat hyväksytään.

Luku 99 Työministeriön hallinnonalan muut menot

Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 17

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 153 jaa-   ja 29 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 310)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokan perustelut

Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 18

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 138 jaa-   ja 41 ei-ääntä; poissa 20.  (Ään. 311)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Keskustelu   

Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Janina    Andersson     /vihr:       momentille 35.10.63 lisäyksenä 3 000 000 euroa ympäristönsuojelun edistämiseen. (Vastalause 4)
2. Anne Huotari  /vas:  momentille 35.10.63 lisäyksenä 2 500 000 euroa ympäristönsuojelun edistämiseen. (Vastalause 2)
3. Sari Sarkomaa  /kok:  momentille 35.10.63 lisäyksenä 250 000 euroa vapaa-ajan veneiden septitankkijätevesien vastaanottopisteiden perustamiseen. (TAA 809)
4. Erkki     Pulliainen       /vihr:       momentille 35.10.77 lisäyksenä 3 000 000 euroa ympäristötöihin. (TAA 687)
5. Pentti Tiusanen  /vas:  momentille 35.10.77 lisäyksenä 2 500 000 euroa ympäristötöihin. (Vastalause 2, TAA 916)
6. Sari Sarkomaa  /kok:  momentille 35.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa ympäristötöihin käytettäväksi mm. siirtoviemärien ja yhdysvesijohtojen rakentamiseen. (Vastalause 1)
7. Jaakko Laakso  /vas:  momentille 35.10.77 lisäyksenä 309 450 euroa Hiidenveden hoito- ja kunnostustoimiin. (TAA 364)
8. Antti    Kaikkonen      /kesk:       momentille 35.10.77 lisäyksenä 2 500 000 euroa Pornaisten ja Keravan välisen siirtoviemärin rakentamiseen. (TAA 193)
9. Antti    Kaikkonen      /kesk:       momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 070 000 euroa Askolan ja Porvoon välisen siirtoviemärin rakentamiseen. (TAA 192)
10. Esko-Juhani   Tennilä    /vas:    momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kemijärven säännöstelyn aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen. (TAA 885)
11. Esko-Juhani   Tennilä    /vas:    momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa ympäristötöihin Ounasjokivarressa. (TAA 886)
12. Timo Soini  /ps:  momentille 35.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa turkistarhojen siirtämisavustuksiin pohjavesialueilta. (TAA 1032)
13. Timo Soini  /ps:  momentille 35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Lappajärven rehevöitymisen ehkäisyyn. (TAA 1027)
14. Timo Soini  /ps:  momentille 35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Ojutjärven kunnostamiseen Kauhavalla. (TAA 1030)
15. Timo Soini  /ps:  momentille 35.10.77 lisäyksenä 150 000 euroa Räyringinjärven kunnostamiseen. (TAA 1031)
16. Timo Soini  /ps:  momentille 35.10.77 lisäyksenä 150 000 euroa Madesjärven kunnostamiseen Jalasjärvellä ja Parkanossa. (TAA 1028)
17. Toimi Kankaanniemi  /kd:  luvun 35.10 uudelle momentille lisäyksenä 2 000 000 euroa tulva- ja myrskyvahinkorahaston peruspääomaksi. (Vastalause 3, TAA 249)
18. Mikko Kuoppa  /vas:  momentille 35.20.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa Ruoveden Helvetinjärven kansallispuiston luontokeskuksen rakentamiseen. (TAA 331)
19. Reijo Paajanen  /kok:  momentille 35.20.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa Repoveden kansallispuiston suunnitteluun ja rakentamiseen. (TAA 642)
20. Anne Huotari  /vas:    momentille 35.20.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa luonnonsuojelualueiden hoitoon ja kunnossapitoon. (Vastalause 2, TAA 821)
21. Pentti    Tiusanen       /vas:        momentille 35.20.22 lisäyksenä 400 000 euroa Kymenlaakson lintuvesien suojeluun. (TAA 917)
22. Unto Valpas  /vas:  momentille 35.20.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa luontoreittien ja -polkujen ylläpitoon mm. Pudasjärven, Puolangan, Ranuan ja Utajärven kuntien alueella. (TAA 971)
23. Matti Kauppila  /vas:  momentille 35.20.37 lisäyksenä 175 000 euroa kuntien kaavoituksen ja maankäytön ohjauksen avustuksiin. (TAA 264)
24. Matti Kangas  /vas:  momentille 35.20.64 lisäyksenä 1 000 000 euroa avustuksiin rakennusperinnön hoitamiseksi. (TAA 173)
25. Mikko Kuoppa  /vas:  momentille 35.20.74 lisäyksenä 100 000 euroa luonnonsuojelualueiden talonrakennustöihin. (TAA 332)
26. Arja Alho  /sd:  momentille 35.20.76 lisäyksenä 900 000 euroa Uudenmaan virkistysalueyhdistykselle Kopparnäsin ranta-alueen suojelemiseksi rakentamiselta ja tehdyn esisopimuksen purkamiseksi. (TAA 17)
27. Oras    Tynkkynen     /vihr:       momentille 35.20.76 lisäyksenä 2 000 000 euroa virkistysalueiden maanhankintaan Kanta-Hämeessä. (TAA 630)
28. Pentti     Tiusanen      /vas:        momentille 35.20.76 lisäyksenä 40 000 euroa Suur-Saimaan kansallispuiston suunnitteluun ja perustamiseen. (TAA 918)
29. Tony Halme  /ps:  momentille 35.30.60 lisäyksenä 80 000 000 euroa Helsingin lähiöiden peruskorjaamiseen. (TAA 82)
30. Irina Krohn  /vihr:  momentille 35.30.60 lisäyksenä 2 000 000 euroa nuorten mielenterveyskuntoutujien asumisen tukemiseen. (TAA 631)
31. Minna Sirnö  /vas:  momentin 35.30.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Vuonna 2005 perusparantamiseen voidaan myöntää pitkäaikaisia perusparannuslainoja." (Vastalause 2, TAA 989)
32. Minna Sirnö  /vas:  momentin 35.30.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että perusparantamiseen myönnettävien aravalainojen lainaehtoja uudistetaan niin, että ne ovat nykyistä kilpailukykyisempiä markkinaehtoisiin lainoihin verrattuna, ja että lainavaltuuksiin tarvittavat muutokset otetaan huomioon vuoden 2005 ensimmäisessä lisätalousarviossa." (Vastalause 2)
33. Pentti    Tiusanen       /vas:        momentille 35.40.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa alueellisten ympäristökeskusten lisääntyneiden tehtävien ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. (TAA 919)
34. Oras   Tynkkynen      /vihr:       momentille 35.40.21 lisäyksenä 400 000 euroa alueellisten ympäristökeskusten toimintamenoihin. (TAA 930)
35. Annika    Lapintie       /vas:       momentille 35.60.21 lisäyksenä 700 000 euroa Pro Saaristomeri -toiminnan vakinaistamiseen. (TAA 483)
36. Minna Sirnö  /vas:  momentille 35.60.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Suomen ympäristökeskuksen toimintamenoihin. (TAA 831)
37. Sari Sarkomaa  /kok:  momentille 35.99.65 lisäyksenä 70 000 euroa Pidä Saaristo Siistinä ry:n ympäristökasvatukseen ja -tiedotukseen. (TAA 810)
38. Irina Krohn  /vihr:  momentille 35.99.65 lisäyksenä 700 000 euroa valtakunnallisten ympäristö-, luonnonsuojelu- ja eläinsuojelujärjestöjen tukemiseen. (Vastalause 4)
39. Pentti     Tiusanen        /vas:      momentille 35.99.65 lisäyksenä 200 000 euroa luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille erityisesti ympäristötiedon lisäämiseksi kansallista ilmasto-ohjelmaa edistäen. (TAA 920)
40. Pentti     Tiusanen       /vas:       momentille 35.99.65 lisäyksenä 200 000 euroa kansalaisjärjestöille Suomenlahden, varsinkin itäisen Suomenlahden, saariston suojelemiseen erityisesti öljy- ja kemikaalionnettomuuksien varalta. (TAA 921)

Keskustelu:

Janina   Andersson    /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 1.

Heidi Hautala  /vihr:   Kannatan.

Anne Huotari  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 2.

Minna Sirnö  /vas:   Kannatan.

Sari Sarkomaa  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 3.

Irja Tulonen  /kok:   Kannatan ehdotusta.

Erkki Pulliainen  /vihr:   Teen ehdotuksen n:o 4.

Janina Andersson  /vihr:   Kannatan.

Pentti Tiusanen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 5.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Sari Sarkomaa  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 6.

Irja Tulonen  /kok:   Kannatan.

Jaakko Laakso  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 7.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Antti Kaikkonen  /kesk:   Teen ehdotukset n:ot 8 ja 9.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Esko-Juhani  Tennilä   /vas:    Teen ehdotukset n:ot 10 ja 11.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Timo Soini  /ps:   Teen ehdotukset n:ot 12-16.

Tony Halme  /ps:   Kannatan.

Toimi Kankaanniemi  /kd:    Teen ehdotuksen n:o 17.

Sari Essayah  /kd:   Kannatan.

Mikko Kuoppa  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 18.

Minna Sirnö  /vas:   Kannatan.

Reijo Paajanen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 19.

Jyri Häkämies  /kok:   Kannatan.

Anne Huotari  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 20.

Minna Sirnö  /vas:   Kannatan.

Pentti Tiusanen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 21.

Tuija Nurmi  /kok:   Kannatan.

Unto Valpas  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 22.

Markus Mustajärvi  /vas:   Kannatan.

Matti Kauppila  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 23.

Matti Kangas  /vas:   Kannatan ehdotusta n:o 23 ja teen ehdotuksen n:o 24.

Outi Ojala  /vas:   Kannatan.

Mikko Kuoppa  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 25.

Minna Sirnö  /vas:   Kannatan.

Arja Alho  /sd:   Teen ehdotuksen n:o 26 Kopparnäsin ranta-alueen suojelemiseksi.

Matti Saarinen  /sd:   Kannatan.

Oras   Tynkkynen    /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 27.

Erkki Pulliainen  /vihr:   Kannatan.

Pentti Tiusanen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 28.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Tony Halme  /ps:   Teen ehdotuksen n:o 29.

Timo Soini  /ps:   Kannatan.

Irina Krohn  /vihr:   Teen ehdotuksen n:o 30.

Heidi Hautala  /vihr:   Kannatan.

Minna Sirnö  /vas:   Teen ehdotukset n:ot 31 ja 32.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Pentti Tiusanen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 33.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Oras   Tynkkynen    /vihr:    Teen ehdotuksen n:o 34.

Janina Andersson  /vihr:   Kannatan.

Annika Lapintie  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 35.

Pentti Tiusanen  /vas:   Kannatan.

Minna Sirnö  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 36.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Sari Sarkomaa  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 37.

Marjukka Karttunen  /kok:   Kannatan.

Irina Krohn  /vihr:   Teen ehdotuksen n:o 38.

Heidi Hautala  /vihr:   Kannatan.

Pentti Tiusanen  /vas:   Teen ehdotukset n:ot 39 ja 40.

Kari Uotila  /vas:   Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen   varapuhemies:  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1-40 ja niitä on kannatettu.

Selonteko hyväksytään.

Päätökset:

Luku 01 Ympäristöministeriö hyväksytään.

Luku 10 Ympäristön suojelu

Ensimmäinen varapuhemies:  Ed. Anderssonin ehdotus n:o 1 ja ed. Huotarin ehdotus n:o 2 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Huotarin ehdotuksen n:o 2 ja ed. Anderssonin ehdotuksen n:o 1 välillä

Ehdotus n:o 2 "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 11 ei-ääntä, 19 tyhjää; poissa 26.  (Ään. 312)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 2.

2) Äänestys ed. Huotarin ehdotuksesta n:o 2 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 26.  (Ään. 313)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sarkomaan ehdotuksesta n:o 3

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 28.  (Ään. 314)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Ensimmäinen varapuhemies:  Ed. Pulliaisen ehdotus n:o 4 ja ed. Tiusasen ehdotus n:o 5 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksen n:o 5 ja ed. Pulliaisen ehdotuksen n:o 4 välillä

Ehdotus n:o 5 "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 23 ei-ääntä, 20 tyhjää; poissa 24.  (Ään. 315)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 5.

2) Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 5 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 26.  (Ään. 316)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sarkomaan ehdotuksesta n:o 6

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 24.  (Ään. 317)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Laakson ehdotuksesta n:o 7

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 28.  (Ään. 318)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kaikkosen ehdotuksesta n:o 8

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 26.  (Ään. 319)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kaikkosen ehdotuksesta n:o 9

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 25.  (Ään. 320)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 10

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 19.  (Ään. 321)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 11

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 322)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 12

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 323)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 13

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 324)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 14

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 325)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 15

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 25 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 19.  (Ään. 326)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 16

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 20.  (Ään. 327)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 17

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 20.  (Ään. 328)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 20 Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu

Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 18

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 21.  (Ään. 329)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Paajasen ehdotuksesta n:o 19

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 19.  (Ään. 330)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Huotarin ehdotuksesta n:o 20

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 149 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 22.  (Ään. 331)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 21

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 19.  (Ään. 332)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 22

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 333)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kauppilan ehdotuksesta n:o 23

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 334)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta n:o 24

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 20.  (Ään. 335)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 25

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 25 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 336)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Alhon ehdotuksesta n:o 26

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 51 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 18.  (Ään. 337)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tynkkysen ehdotuksesta n:o 27

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 23.  (Ään. 338)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 28

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 339)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 30 Asumisen edistäminen

Äänestys ed. Halmeen ehdotuksesta n:o 29

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 29 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 340)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Krohnin ehdotuksesta n:o 30

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 30 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 22.  (Ään. 341)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 31

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 31 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 342)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 32

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 32 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 343)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Lukuun sisältyvä lausumaehdotus 8 hyväksytään.

Luku 40 Alueelliset ympäristökeskukset

Ensimmäinen varapuhemies:  Ed. Tiusasen ehdotus n:o 33 ja ed. Tynkkysen ehdotus n:o 34 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Tynkkysen ehdotuksen n:o 34 ja ed. Tiusasen ehdotuksen n:o 33 välillä

Ehdotus n:o 34 "jaa", ehdotus n:o 33 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 26 ei-ääntä, 39 tyhjää; poissa 20.  (Ään. 344)

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 34.

2) Äänestys ed. Tynkkysen ehdotuksesta n:o 34 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 34 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 31 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 17.  (Ään. 345)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 50 Ympäristölupavirastot hyväksytään.

Luku 60 Suomen ympäristökeskus

Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta n:o 35

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 35 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 19.  (Ään. 346)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 36

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 36 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 347)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 70 Valtion asuntorahasto hyväksytään.

Luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot

Äänestys ed. Sarkomaan ehdotuksesta n:o 37

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 37 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 19.  (Ään. 348)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Krohnin ehdotuksesta n:o 38

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 38 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 349)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 39

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 39 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 17.  (Ään. 350)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 40

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 40 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 18.  (Ään. 351)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausuvat

Matti Saarinen  /sd:   Arvoisa puhemies! Saanko ilmoittaa, että ehdotuksen 7 kohdalla minulle tapahtui äänestysvirhe ja toivon, että tämä merkitään pöytäkirjaan. Tarkoitus oli äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:  Merkitään.

Kimmo Sasi  /kok:   Arvoisa puhemies! Jäin tämän pääluokan ensimmäisistä äänestyksistä pois siitä syystä, että eduskunnan tietokonepääte ilmoitti, että oli vielä viisi puheenvuoroa puheenvuorolistalla, kun äänestyskellot soivat, ja uudesta lisärakennuksesta ei ehtinyt siinä ajassa äänestämään ajoissa tänne saliin.

Ensimmäinen varapuhemies:  Merkitään. Valitettavasti myrsky on aiheuttanut sähkökatkoja ja se on tuonut ongelmia näihin tietojärjestelmiin.

__________

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Luku 01 Euromääräisen velan korko, luku 03 Valuuttamääräisen velan korko ja luku 09 Muut menot valtionvelasta hyväksytään.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Osastoa koskevat ehdotukset

Seuraavat osastoa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Tuija Nurmi  /kok:  momentilta 11.01.01 vähennettäväksi 460 000 000 euroa tulo- ja varallisuusveron arviosta kotiin palkatun henkilön palkkauksesta johtuvien valtion verotulojen vähenemisen takia. (TAA 574)
2. Sari Sarkomaa  /kok:  momentin 11.01.01 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kevään 2005 aikana tarvittaviin toimiin työsuhdematkalipun verokohtelun muuttamiseksi siten, että työnantajan luontoisetuna työntekijälleen tarjoaman matkalipun verotusarvo olisi sen ostohintaa pienempi." (Vastalause 1)
3. Kari Uotila  /vas:  momentin 11.01.01 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kevään 2005 aikana tarvittaviin toimiin työsuhdematkalipun verokohtelun muuttamiseksi siten, että työnantajan luontoisetuna työntekijälleen tarjoaman matkalipun verotusarvo olisi sen ostohintaa pienempi." (Vastalause 2)
4. Bjarne Kallis  /kd:  osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää maaliskuuhun 2005 mennessä mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen rahoituspohjan vahvistamiseksi palauttamalla ns. pörssiveron ja lisäämällä lyhytaikaiseen omistamiseen perustuvaa myyntivoiton verotusta." (Vastalause 3)
5. Bjarne Kallis  /kd:  osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää helmikuun 2005 loppuun mennessä mahdollisuudet korottaa alkoholiveroa väkevien alkoholijuomien osalta." (Vastalause 3)
6. Kari Kärkkäinen  /kd:  osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuuden laajentaa "saastuttaja maksakoon" -periaatetta sovellettavaksi myös mielen saastuttamiseen niin, että väkivaltaista tai muutoin epäeettistä kuvausta sisältäville kuvatallenteille säädetään erillinen haittavero." (Vastalause 3)
7. Päivi Räsänen  /kd:  osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että tulevissa veroratkaisuissa varmistetaan se, että kaikki kansalaisryhmät pääsevät kasvusta osallisiksi, mm. alentamalla elintarvikkeiden arvonlisäveroa 12 prosenttiyksikköön." (Vastalause 3)

Keskustelu:

Tuija Nurmi  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 1.

Marjo Matikainen-Kallström  /kok:   Kannatan.

Sari Sarkomaa  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 2.

Maija Perho  /kok:   Kannatan.

Kari Uotila  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 3.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Bjarne Kallis  /kd:   Teen ehdotukset n:ot 4 ja 5.

Päivi Räsänen  /kd:   Kannatan.

Kari Kärkkäinen  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 6.

Leena Rauhala  /kd:   Kannatan.

Päivi Räsänen  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 7.

Bjarne Kallis  /kd:   Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen   varapuhemies:  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1-7 ja niitä on kannatettu.

Selonteko hyväksytään.

Päätökset:

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

Äänestys ed. Nurmen ehdotuksesta n:o 1

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 7 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 21.  (Ään. 352)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Ensimmäinen varapuhemies:  Ed. Sarkomaan ehdotus n:o 2 ja ed. Uotilan ehdotus n:o 3 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestys ed. Sarkomaan ehdotuksesta n:o 2 ja ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 3 mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ehdotukset n:ot 2 ja 3 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 71 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 25.  (Ään. 353)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, luku 08 Valmisteverot, luku 10 Muut verot ja luku 19 Muut veronluonteiset tulot hyväksytään.

Osaston perustelut

Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 4

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 22.  (Ään. 354)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 5

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 23.  (Ään. 355)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta n:o 6

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 23.  (Ään. 356)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 7

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 20.  (Ään. 357)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Osastoa koskeva ehdotus

Seuraava osastoa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehdään keskustelun kuluessa:
1. Jari Koskinen  /kok:  momentille 12.39.50 lisäyksenä 25 000 000 euroa osakemyyntien nettotuloihin. (Vastalause 1)

Keskustelu:

Jari Koskinen  /kok:   Teen ehdotuksen n:o 1.

Jyri Häkämies  /kok:   Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen   varapuhemies:  Keskustelussa on tehty ehdotus n:o 1 ja sitä on kannatettu.

Selonteko hyväksytään.

Päätökset:

Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala, luku 25 Oikeusministeriön hallinnonala, luku 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 29 Opetusministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala, luku 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala, luku 34 Työministeriön hallinnonala ja luku 35 Ympäristöministeriön hallinnonala hyväksytään.

Luku 39 Muut sekalaiset tulot

Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 1

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 38 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 22.  (Ään. 358)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Päätökset:

Luku 01 Korkotulot, luku 03 Osinkotulot, luku 04 Osuus valtion rahalaitosten voitosta ja luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset hyväksytään.

Osasto 15
Lainat

Päätökset:

Luku 01 Valtiolle takaisin maksettavat lainat ja luku 03 Valtion nettolainanotto ja velanhallinta hyväksytään.

Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset

Osa Brutto- ja nettobudjetointi ja osa Menomomentteja koskevat yleiset määräykset hyväksytään.

Esitellään yleisperustelut.

Yleisperustelut

Seuraavat yleisperusteluja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:
1. Mikko  Immonen    /vas  yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että hallituksen toimet työttömyyden helpottamiseksi ovat olleet riittämättömiä, ja edellyttää hallituksen osoittavan ensi vuoden lisätalousarvioissa lisää määrärahoja palkkaperusteisiin työllistämistoimiin." (Vastalause 2)
2. Bjarne Kallis  /kd yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että hallituksen talouspoliittinen linja ei paranna työllisyyttä, vaan kasvattaa kuilua yhteiskuntaryhmien ja kuntien välillä. Ensi vuonna ennätysmäärä kuntia joutuu korottamaan veroprosenttiaan ja monissa kunnissa kansalaisille tärkeiden peruspalvelujen taso heikkenee. Hallituksen talousarvioesitys ei ole linjassa vaalien alla esitettyjen linjausten kanssa. Eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 3)
3. Jari Koskinen  /kok yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo kevään 2005 aikana eduskuntaan hallitusohjelmaan kuuluvat ja muut tarvittavat esitykset työllisyysasteen nostamiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Hallituksen tavoitteena on 100 000 uuden työpaikan luominen, johon pääseminen edellyttää nykyistä enemmän toimenpiteitä tähän mennessä toteutettujen ohella." (Vastalause 1)
4. Mikko  Kuoppa     /vas  yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että suomalainen yhteiskunta on jakautumassa uudelleen. EU-määritelmän mukaisesti pienituloisia on jo 565 000. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen vähävaraisimpien kansalaisten elämäntilannetta helpottavasta köyhyyspaketista, johon sisältyy työttömien peruspäivärahan ja työmarkkinatuen, opintorahan sekä alimman sairaus- ja vanhempainrahan tasokorotus samoin kuin asumiskulujen omavastuun poistaminen toimeentulotuesta siten, että muutokset astuvat voimaan viimeistään 1.7.2005." (Vastalause 2)
5. Iivo Polvi  /vas yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimiin kansaneläkkeiden tason korottamiseksi välittömästi, mistä hyötyvät kaikkein pienintä eläkettä saavat." (Vastalause 2)
6. Iivo Polvi  /vas yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että kuntatalous on ahdingossa, ja edellyttää hallituksen varaavan tulevissa talousarvioissa suuremmat määrärahat kuntien valtionosuuksiin opetustoimen, terveydenhoidon, vanhustenhuollon, lasten päivähoidon ja muiden sosiaalipalvelujen parantamiseksi." (Vastalause 2)
7. Kari Uotila  /vas yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi kehyspäätösten yhteydessä tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen lisäystarpeen ja esittää riittävän rahoitussuunnitelman liikenneväylätyöryhmän esitysten toteuttamiseksi." (Vastalause 2)
8. Kari Uotila  /vas yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että hallituksen veropolitiikka suosii Suomen rikkaimpia, kun se lupaa poistaa varallisuusveron, mutta jättää pitkäaikaistyöttömät ja muut pienituloiset ryhmät kokonaan vaille verohelpotuksia, eikä hallitus tämän takia nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 2)

Keskustelu:

Mikko Immonen  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 1.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Bjarne Kallis  /kd:   Teen ehdotuksen n:o 2.

Päivi Räsänen  /kd:   Kannatan.

Jari Koskinen  /kok:    Työllisyyden parantamiseksi teen ehdotuksen n:o 3.

Jyri Häkämies  /kok:   Kannatan.

Mikko Kuoppa  /vas:   Teen ehdotuksen n:o 4.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Iivo Polvi  /vas:   Teen ehdotukset n:ot 5 ja 6.

Mikko Kuoppa  /vas:   Kannatan.

Kari Uotila  /vas:   Teen ehdotukset n:ot 7 ja 8, joka on epäluottamuslause.

Mikko Immonen  /vas:   Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen   varapuhemies:  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1-8 ja niitä on kannatettu.

Selonteko hyväksytään.

Päätökset:

Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 1

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 20.  (Ään. 359)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 2

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 21.  (Ään. 360)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 3

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 21.  (Ään. 361)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 4

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 20.  (Ään. 362)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Polven ehdotuksesta n:o 5

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 20.  (Ään. 363)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Polven ehdotuksesta n:o 6

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 20.  (Ään. 364)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 7

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 24.  (Ään. 365)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta n:o 8

Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 36 ei-ääntä, 36 tyhjää; poissa 21.  (Ään. 366)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Mietinnön yleisperusteluihin sisältyvät lausumaehdotukset 1-3 hyväksytään.

Merkitään, että muut mietinnön toisessa ponnessa tarkoitetut lausumat, lausumaehdotukset 4-8, ovat tulleet hyväksytyiksi asianomaisilla kohdilla.

Merkitään, että mietinnön kolmannessa ponnessa mainitut talousarvioaloitteet ovat tulleet hyväksytyiksi asianomaisilla kohdilla.

Eduskunta yhtyy mietinnön neljännessä ponnessa olevaan ehdotukseen siinä mainittujen talousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy mietinnön viidenteen ponteen sisältyvän ehdotuksen, että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen.

Ensimmäinen varapuhemies:  Lopuksi on äänestettävä ed. Janina Anderssonin ed. Anni Sinnemäen kannattamana ehdottamasta epäluottamuslauseesta hallitukselle. Tämä epäluottamuslause-ehdotus tehtiin talousarvioehdotuksen yleiskeskustelussa viime torstaina 16. päivänä joulukuuta 2004 pidetyssä täysistunnossa ja kuuluu seuraavasti:

"Eduskunta toteaa, että koska hallitus on voimakkaasti kaventanut veropohjaa ja samaan aikaan hallituksen toimenpiteet työllisyysasteen nostamiseksi eivät ole riittävästi nostaneet työllisyyttä, on hyvinvointipalvelujen rahoituspohja vakavasti uhattu eikä hallitus siksi nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy takaisin päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Anderssonin ehdotus "ei".

Ensimmäinen   varapuhemies:   Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 34 ei-ääntä, 38 tyhjää; poissa 22.  (Ään. 367)

Eduskunta on hylännyt ed. Anderssonin epäluottamuslause-ehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemiehen päätössanat vuoden 2004 valtiopäivien työn päättyessä

Ensimmäinen   varapuhemies:  Arvoisat kansanedustajat! Pyydän vielä hiukan rauhoittumaan, ja ennen kaikkea pyydän rauhoittumaan joulutauolle. Tässä vaiheessa haluan kiittää kansanedustajia hyvästä yhteistyöstä ja hyvin hoidetusta asioiden käsittelystä. Tämän kiitoksen voisi kohdentaa myös virkamieskunnalle erinomaisesti hoidetusta työstä.

Toivon, että tämän joulutauon ja tammikuun aikana keräätte voimia kevään taistoja varten. Keväällä ovat uudet haasteet edessä, mutta varmasti ihan yhtä tiukkoja työpäiviä kuin tämän syksyn aikana.

Hyvää joulua teille kaikille ja tervehdys myös teidän perheillenne! (Suosionosoituksia)

__________

Ensimmäinen  varapuhemies:  Täysistunto on päättynyt.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 23.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen