Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 146/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 146/2001 vp

146. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2001 kello 14.15

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

Tarja Filatov  /sd

Juha Korkeaoja  /kesk

Johannes Koskinen  /sd

Suvi Lindén  /kok

Maija Rask  /sd

Kimmo Sasi  /kok

Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

Anne Huotari  /vas

Bjarne Kallis  /kd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 183/2001 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 36/2001 vp
Toimenpidealoite TPA 212/2001 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 36. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Yksityiskohtainen käsittely:

4 §

Keskustelu:

Olavi  Ala-Nissilä   /kesk:    Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 4 § saisi sen muodon, joka on mietintöön liitetyssä vastalauseessa, jolloin veroprosentti pysyisi 5:nä.

Maria  Kaisa  Aula   /kesk:    Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ala-Nissilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:  Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Aulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Puhemies:  Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 42.  (Ään. 2)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2)  Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 46/2001 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 27/2001 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3)  Hallituksen esitys laiksi Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 94/2001 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 12/2001 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4)  Hallituksen esitys veroäyrin käsitteestä luopumisesta aiheutuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 182/2001 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2001 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5)  Hallituksen esitys laiksi arvonimistä suoritettavasta verosta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 195/2001 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2001 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6)  Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 128/2001 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 18/2001 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7)-9) asiasta.

Keskustelu

Puhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 147/1

7)  Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 130/2001 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 33/2001 vp
Lakialoite LA 177, 191/1999 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Puhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 147/2

8)  Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 132/2001 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 17/2001 vp
Lakialoite LA 32/2000 vp, 138/2001 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Puhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 147/3

9)  Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 152/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 43/2001 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Puhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 147/4

10)  Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 129/2001 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 22/2001 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11)  Hallituksen esitys laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 69/2001 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 24/2001 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12)  Hallituksen esitys laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 211/2001 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 25/2001 vp
Lakialoite LA 127/2001 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 147/5

13)  Hallituksen esitys laiksi turvallisuusselvityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 43/2001 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 26/2001 vp

Ensimmäinen  varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14)  Hallituksen esitys laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 127/2001 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 21/2001 vp

Ensimmäinen  varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15)  Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 82/2001 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 22/2001 vp
Lakialoite LA 29, 67, 102/1999 vp, 116/2001 vp

Ensimmäinen  varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-14. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottamat uudet 15. ja 16. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

16)  Hallituksen esitys markkinaoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 105/2001 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 23/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-20. lakiehdotus ja lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 21. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17)  Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 205/2001 vp
Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 13/2001 vp

Ensimmäinen  varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18)  Hallituksen esitys laiksi metsänviljelyaineiston kaupasta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 143/2001 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 12/2001 vp

Ensimmäinen  varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19)  Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 139/2001 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 13/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

20)  Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 159/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 39/2001 vp

Ensimmäinen  varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21)  Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 208/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 40/2001 vp
Lakialoite LA 105/1999 vp, 63/2000 vp
Toimenpidealoite TPA 27/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

22)  Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 155/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 41/2001 vp
Lakialoite LA 121/2001 vp
Toimenpidealoite TPA 161, 214/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

23)  Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 188/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 42/2001 vp
Lakialoite LA 33/2001 vp

Ensimmäinen  varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

24)  Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 151/2001 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 44/2001 vp
Lakialoite LA 193/2000 vp, 50, 118/2001 vp

Ensimmäinen  varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

25)  Hallituksen esitys työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 161/2001 vp
Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö TyVM 11/2001 vp
Toimenpidealoite TPA 32/2000 vp, 194, 200/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 147/6

26)  Hallituksen esitys Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 174/2001 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 14/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27)  Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 168/2001 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 15/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28)  Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen sekä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tämän sopimuksen johdosta tekemän sisäisen rahoitussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 84/2001 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 14/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29)  Hallituksen esitys Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja satelliittikeskukselle sekä niiden elimille ja niiden henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden virastojen oikeustoimikelpoisuudesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 173/2001 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 15/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30)  Hallituksen esitys Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 175/2001 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 16/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen     varapuhemies:    Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15, kyselytunti huomenna kello 16.30.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 16.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Jouni Vainio