Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 37/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 37/2005 vp

37. TIISTAINA 12. HUHTIKUUTA 2005 kello 14 (14.08)

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Matti Ahde  /sd

Esko Ahonen  /kesk

Jan-Erik Enestam  /r

Merikukka Forsius-Harkimo  /vihr

Jukka Gustafsson  /sd

Tony Halme  /ps

Heidi Hautala  /vihr

Hanna-Leena Hemming  /kok

Rakel Hiltunen  /sd

Hannu Hoskonen  /kesk

Sinikka Hurskainen  /sd

Liisa Hyssälä  /kesk

Jyri Häkämies  /kok

Tuomo Hänninen  /kesk

Kauko Juhantalo  /kesk

Reijo Kallio  /sd

Antti Kalliomäki  /sd

Tatja Karvonen  /kesk

Rauno Kettunen  /kesk

Esko Kiviranta  /kesk

Risto Kuisma  /sd

Mikko Kuoppa  /vas

Seppo Kääriäinen  /kesk

Esa Lahtela  /sd

Seppo Lahtela  /kesk

Paula Lehtomäki  /kesk

Jari Leppä  /kesk

Mika Lintilä  /kesk

Pehr Löv  /r

Markus Mustajärvi  /vas

Pekka Nousiainen  /kesk

Reijo Paajanen  /kok

Terhi Peltokorpi  /kesk

Klaus Pentti  /kesk

Leena Rauhala  /kd

Paula Risikko  /kok

Jukka Roos  /sd

Martin Saarikangas  /kok

Pertti Salovaara  /kesk

Arto Satonen  /kok

Arto Seppälä  /sd

Anni Sinnemäki  /vihr

Minna Sirnö  /vas

Jouko Skinnari  /sd

Seppo Särkiniemi  /kesk

Marja Tiura  /kok

Jutta Urpilainen  /sd

Raija Vahasalo  /kok

Unto Valpas  /vas

Matti Vanhanen  /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

Heidi Hautala  /vihr

Rakel Hiltunen  /sd

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.4. edustajat

Liisa Hyssälä  /kesk

Jyri Häkämies  /kok

Antti Kalliomäki  /sd

Matti Vanhanen  /kesk

Tuula Väätäinen  /sd

12. ja 13.4. edustajat

Matti Ahde  /sd

Esko Kiviranta  /kesk

Mikko Kuoppa  /vas

Seppo Kääriäinen  /kesk

Mika Lintilä  /kesk

Pekka Nousiainen  /kesk

Anni Sinnemäki  /vihr

12.-14.4. edustajat

Reijo Kallio  /sd

Seppo Lahtela  /kesk

Jari Leppä  /kesk

Klaus Pentti  /kesk

Jouko Skinnari  /sd

12.-15.4. edustajat

Jukka Gustafsson  /sd

Esa Lahtela  /sd

Pehr Löv  /r

Markus Mustajärvi  /vas

Terhi Peltokorpi  /kesk

Leena Rauhala  /kd

Paula Risikko  /kok

Jukka Roos  /sd

Arto Satonen  /kok

12.-20.4. edustaja

Paula Lehtomäki  /kesk


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.4. edustaja

Kauko Juhantalo  /kesk

12.-15.4. edustaja

Risto Kuisma  /sd


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.4. edustajat

Eero Heinäluoma  /sd

Arto Seppälä  /sd

12. ja 13.4. edustaja

Martin Saarikangas  /kok

__________


U-asiat

Puhemies: Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 7. päivänä huhtikuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian  U 14/2005 vp .

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 25/2005 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu   

Puhemies:  Keskustelussa on ed. Thors ehdottanut, että myös lakivaliokunnan tulisi antaa asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:  Ed. Thorsin ehdotusta ei ole kannatettu, joten se raukeaa.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2)  Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 26/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

3)  Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 27/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4)  Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 28/2005 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Keskustelu       

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

5)  Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 29/2005 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6)  Hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta
Lakialoite laiksi metsästyslain 62 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 278/2004 vp
Lakialoite LA 16/2005 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 2/2005 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen n:o 278/2004 vp ja lakialoitteeseen n:o 16 pohjautuva lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen n:o 278/2004 vp ja lakialoitteeseen n:o 16 pohjautuvan lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7)  Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 56/2004 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 1/2005 vp
Lakialoite LA 136/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8)  Hallituksen esitys asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 276/2004 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 4/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

9)  Laki kotitalousvähennyksen laajentamisesta Kainuun maakunnan alueella

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 148/2004 vp (Jyrki Katainen  /kok ym.)

Ensimmäinen  varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Viime perjantain istunnossa asian käsittely keskeytettiin. PTK 36/2

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen     varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 18.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen