Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 4/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 4/2004 vp

4. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2004 kello 16.30

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Janina Andersson  /vihr

Jouni Backman  /sd

Eva Biaudet  /r

Tarja Filatov  /sd

Merikukka Forsius  /vihr

Klaus Hellberg  /sd

Hannu Hoskonen  /kesk

Susanna Huovinen  /sd

Sinikka Hurskainen  /sd

Liisa Hyssälä  /kesk

Tuomo Hänninen  /kesk

Liisa Jaakonsaari  /sd

Kauko Juhantalo  /kesk

Antti Kalliomäki  /sd

Kimmo Kiljunen  /sd

Reijo Laitinen  /sd

Kalevi Lamminen  /kok

Eero Lankia  /kesk

Henrik Lax  /r

Suvi Lindén  /kok

Mikaela Nylander  /r

Heikki A. Ollila  /kok

Pirkko Peltomo  /sd

Maija Perho  /kok

Iivo Polvi  /vas

Maija Rask  /sd

Leena Rauhala  /kd

Matti Saarinen  /sd

Suvi-Anne Siimes  /vas

Ilkka Taipale  /sd

Irja Tulonen  /kok

Jaana Ylä-Mononen  /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

Kimmo Kiljunen  /sd

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.2. edustaja

Liisa Jaakonsaari  /sd


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.2. edustajat

Kalevi Lamminen  /kok

Minna Sirnö  /vas

5. ja 6.2. edustaja

Satu Taiveaho  /sd


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.2. edustajat

Klaus Hellberg  /sd

Henrik Lax  /r

Heikki A. Ollila  /kok

Leena Rauhala  /kd

Jaana Ylä-Mononen  /kesk

5. ja 6.2. edustajat

Jouni Backman  /sd

Sinikka Hurskainen  /sd

Liisa Hyssälä  /kesk

Mikaela Nylander  /r

Suvi-Anne Siimes  /vas

__________


Välikysymys 1/2004 vp: Palkansaajien työsuhdeturvan parantaminen

Ensimmäinen varapuhemies: Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Kari Uotila ja 21 muuta edustajaa ovat 4. päivänä helmikuuta 2004 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen palkansaajien työsuhdeturvan parantamisesta ( VK 1/2004 vp ).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Uotilalle välikysymyksen esittämistä varten.

Kari Uotila  /vas:  Arvoisa herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen.

"Eduskunnalle

Hallituksen työllisyystavoite karkaa yhä kauemmaksi. Ns. Kiina-ilmiö jyllää. Tuotantoa lopetetaan ja siirretään ulkomaille. Samaan aikaan monet yritykset jakavat omistajilleen huippuosinkoja.

Viimeisin murheen viesti on Wärtsilä Oyj:ltä. Se on sulkemassa Turun tehtaan ja siirtämässä moottoreiden valmistuksen Italian Triesteen, vaikka toiminta on ollut kannattavaa. Se on kova isku koko henkilöstölle.

Kannattavan ja kilpailukykyisen toiminnan siirtäminen Suomesta huolestuttaa kaikkia kansalaisia. Erityisen järkyttävä tilanne on työttömyysuhan alla eläville ja heidän läheisilleen. Monelle asuntovelalliselle tilanne on todella tukala.

On tuomittavaa ja käsittämätöntä, että maailman kilpailukykyisimmäksi maaksi nimetyssä Suomessa suljetaan kannattavia tehtaita.

On pakko kysyä, voiko tällaista edes pitää lainmukaisena, sillä todellisia tuotannollisia ja taloudellisia syitä kannattavien tehtaiden sulkemiselle ei ole.

Työpaikkojen lopettamiset johtavat työttömyyden kasvuun, inhimilliseen hätään, verotulojen menetyksiin ja vuosikymmenten kuluessa kehitetyn osaamisen häviämiseen Suomesta. Mielestämme näin ei voi jatkua. Vaadimme maan hallitukselta ja työnantajilta pikaisia toimia työpaikkakadon pysäyttämiseksi.

Lainsäädännössä on pahoja puutteita

Suomessa työntekijöiden irtisanominen on helppoa ja halpaa. Tätä suuryritykset käyttävät häikäilemättä hyväkseen. Esimerkiksi Italiassa työnantaja joutuu maksamaan 20 kk:n palkan irtisanomalleen pitkäaikaiselle työntekijälle. Myös muissa EU-maissa irtisanomissuoja on Suomea parempi.

Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain tarkoituksena oli, että ennen peruuttamatonta tuotannon supistamista tai lopettamista ja työvoiman vähennyksiä osapuolilla olisi mahdollisuus arvioida yhdessä tilanne ja neuvotella eri vaihtoehdoista. Käytännössä YT-laista on kuitenkin muodostunut yhä useammin vain muodollisuus ilman, että sillä on ollut vaikutusta itse lopputulokseen.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite YT-lain uudistamisesta. Asetettu aikataulu on aivan liian hidas. Jatkuvien joukkoirtisanomisten estämiseksi lakia on muutettava nopeasti.

On panostettava elinkeinojen kehittämiseen

Hallituksen työllisyystavoite 100 000 uuden työpaikan luomiseksi ei toteudu. Irtisanomisten ja massatyöttömyyden runtelemille paikkakunnille on osoitettava lisää työllisyysmäärärahoja ja tukea elinkeinojen kehittämiseen. Ihmisiä ei saa jättää heitteille. Hallituksen kykyyn reagoida vaikeiden työmarkkinamuutosten ja -alueiden tilanteeseen on petytty monilla paikkakunnilla.

Muun muassa metalli- ja elektroniikkateollisuus uhkaa siirtyä paitsi lähialueiden halvempien kustannusten maihin myös Kiinaan ja muualle Aasiaan. Hallituksen pitää käynnistää alan yritysten ja työmarkkinaosapuolten kanssa metalli- ja elektroniikkateollisuuden kehitysohjelma vastapainona tälle kehitykselle.

Myös muilla aloilla tarvitaan vastaavia kehitysohjelmia

Pelkäämme, että hallituksen käynnistämä globalisaatioselvitys ei riittävän konkreettisesti pureudu elinkeinohaaran ja yritystason kysymyksiin.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä välittömiin toimiin Wärtsilä Oyj:n Turun moottoritehtaan ja muiden yritysten henkilöstön aseman turvaamiseksi ja suomalaisten palkansaajien työsuhdeturvan parantamiseksi EU:n jäsenmaiden tasolle?

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2004

Kari Uotila  /vas

Suvi-Anne Siimes  /vas

Veijo Puhjo  /vas

Martti Korhonen  /vas

Mikko Immonen  /vas

Unto Valpas  /vas

Jaakko Laakso  /vas

Iivo Polvi  /vas

Minna Sirnö  /vas

Erkki Virtanen  /vas

Mikko Kuoppa  /vas

Esko-Juhani Tennilä  /vas

Matti Kauppila  /vas

Matti Kangas  /vas

Markus Mustajärvi  /vas

Anne Huotari  /vas

Annika Lapintie  /vas

Outi Ojala  /vas

Pentti Tiusanen  /vas

Raimo Vistbacka  /ps

Timo Soini  /ps

Tony Halme  /ps"

Ensimmäinen varapuhemies: Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________


Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Ensimmäinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että tänään päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä ( VN 1/2004 vp ) ovat eduskunnalle saapuneet eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetut pääministeri Matti Vanhasen ja ministereiden Antti Kalliomäki, Jan-Erik Enestam, Johannes Koskinen, Tarja Filatov, Seppo Kääriäinen, Kari Rajamäki, Leena Luhtanen, Juha Korkeaoja, Ulla-Maj Wideroos, Liisa Hyssälä, Hannes Manninen, Tuula Haatainen, Paula Lehtomäki ja Tanja Karpela ilmoitukset muutoksista heidän 24. päivänä kesäkuuta 2003 antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Suullisia kysymyksiä

Ensimmäinen varapuhemies: Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

N:o 1) Hallituksen linja EU-politiikassa

N:o 2) Pankkien palvelumaksut

N:o 3) Talousvesien käsittely haja-asutusalueilla

N:o 4) Vankiloiden huumeongelmat

2)  Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 165/2003 vp

Ensimmäinen  varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu  

Toinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 5/3

3)  Hallituksen esitys Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 166/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

4)  Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 167/2003 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

5)  Hallituksen esitys laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 168/2003 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6)  Hallituksen esitys laeiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 169/2003 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7)  Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 170/2003 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

8)  Hallituksen esitys öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 171/2003 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9)  Hallituksen esitys laiksi Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 172/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10)  Hallituksen  esitys  Euroopan  yhteisön  ja  sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 173/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

11)  Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 174/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

12)  Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 175/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

13)  Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain sekä kolttalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 176/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

14)  Hallituksen esitys Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 177/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

15)  Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 178/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

16)  Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 179/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

17)  Hallituksen esitys laeiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain ja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 180/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

18)  Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 181/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Toinen   varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 19.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen