Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 56/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 56/2010 vp

56. KESKIVIIKKONA 26. TOUKOKUUTA 2010 kello 14.07

25)  Laki huumausainelain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite 
Keskustelu
Juha Hakola /kok (esittelypuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Esillä oleva lakialoite on käsittelyssä tänään yli kuukausi sen jättämisen jälkeen. Aikataulun venymiseen on omat syynsä, mutta tässä tapauksessa on pakko todeta, että aloitteen valmistelu on saanut ennen näkemättömän joustavia elementtejä, nimittäin tätä lähetekeskustelua käytäessä totean ilolla aloitteen menneen jo tietyllä tavalla eteenpäin. Lähetin nimittäin aloitteen sen jättämisen jälkeen tiedoksi ministeri Risikolle sekä sosiaali- ja terveysministeriön valmistelijoille, ja nyt ollaan siis siinä tilanteessa, että juna on jo liikahtanut.

Asiassa vastuussa oleva ministeri Paula Risikko ilmoitti viime torstaina ministeriön valmistelevan tätä asiakokonaisuutta siten, että esitys saataisiin takaisin tänne eduskuntaan päätettäväksi vielä ennen kesätaukoa. Lakialoitteen on allekirjoittanut 140 kansanedustajaa, ja uskon, että aloite olisi saanut lähes kaikkien muidenkin hyväksynnän, mikäli heille olisi tarjoutunut mahdollisuus allekirjoittaa se.

On kuitenkin paikallaan muutamalla sanalla kuvata aloitteen ja nimenomaisesti aloitteessa mainitun huumausaineen Mdpv:n ominaisuuksia ja haittavaikutuksia. mdpv on aine, jonka kemiallista koostumusta muutetaan siten, että se putoaa pois huumausaineluokittelusta. Aineen vaikutus, levittäminen ja rikoksella saatu hyöty on kuitenkin täysin vastaava kuin erityisen vaarallisella huumausaineella.

Mdpv-niminen aine on ollut Suomen laittomassa huumausainekaupassa jo varsin pitkän ajan. Ainetta käytetään Suomessa huomattavassa määrin päihdetarkoituksessa aineen piristävien eli stimuloivien vaikutusten takia. Aine vaikuttaa keskushermostossa reseptoritasolla aikaansaaden stimulaation lisäksi euforiaa, hyperseksuaalisuutta ja unettomuutta. Vaikutuksia on verrattu kokaiiniin tai amfetamiiniin, joskin mdpv eroaa molemmista selvästi ollen kuitenkin vaikutuksiltaan selvästi lähempänä kokaiinia kuin amfetamiinia. Katukaupassa mdpv myydään jauheena ja tabletteina. Mdpv on erittäin voimakas huumausaine, joka vaikuttaa ihmiseen nopeasti ja on myös hengenvaarallinen.

Mdpv:n tiedetään yksin tai yhdessä muiden päihteiden kanssa aiheuttaneen useita kuolemantapauksia Suomessa. Viime aikoina ainetta on levitetty entistä laajemmalle, käytännössä koko Suomeen. Aineen maahantuonnin, hallussapidon ja levittämisen kriminalisoinnille huumausainerikoksena on sen vuoksi kiireellinen kansallinen tarve.

Huumausainekaupassa on lähes aina kyse maksimaalisesta voitontavoittelusta ja niin tässäkin tapauksessa. Mdpv:n hankintahinta on noin 2 000 euroa kilolta. Kilo puhdasta ainetta voidaan yksinkertaisella menetelmällä laimentaa jopa viisinkertaiseksi. Gramman katukauppahinta on 40 euroa. Viisi kiloa ainetta tuottaa siis 200 000 euroa eli noin satakertaisen voiton. Rangaistusuhka nykyisellään, kun ainetta käsitellään lääkeaineena, on minimaalinen tuohon saavutettuun voittoon nähden. Vertailun vuoksi on paikallaan todeta, että Ruotsi on vastaavista syistä päätynyt luokittelemaan aineen huumausaineeksi 1. helmikuuta tänä kuluvana vuonna. Ensimmäiset vankeustuomiot törkeästä huumausainerikoksesta annettiinkin Norrköpingin käräjäoikeudessa jo tämän vuoden keväällä.

Mdpv saadaan tämän aloitteen mukaisesti nopeasti luokitelluksi huumausaineeksi yksinkertaisella lainmuutoksella lisäämällä se huumausainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdan d alakohtaan. Kyseisessä alakohdassa on jo nykyisinkin huumausaineita, joita ei mainita kansainvälisessä huumausaineluettelossa, mikä on ollut eräs kynnyskysymyksistä siitä, että tätä ainetta ei ole vielä tuohon kyseiseen luetteloon saatu lisättyä.

Arvoisa puhemies! Kuten edellä totesin, tämän mdpv-aineen osalta asia on hyvää vauhtia etenemässä, ja asiaan tullee korjaus vielä ennen eduskunnan kesätaukoa. Yhtä tärkeää on kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että lainsäädäntöön on luotava joustava mekanismi, jolla vastaavat aakkoshuumeet saadaan nopeasti luokiteltua huumausaineiksi. Tähän kokonaisuuteen liittyy keskeisesti sosiaali- ja terveysministeriön parhaillaan valmistelema ja alkusyksystä tänne eduskuntaan tuleva lakiesitys, jonka mukaan kansallisella päätöksellä voidaan tulevaisuudessa liittää huumausainelakiin uusia design-huumausaineita tai muita vastaavia markkinoille tulevia aineita. Tämä järjestelmä on tervetullut ja ennen kaikkea mahdollistaa nopean reagoinnin huumausainemarkkinoiden liikkeisiin.

Tässä kokonaisuudessa on aina tärkeä muistaa, että huumausainekauppaan liittyy jollain tasolla poikkeuksetta vakava järjestäytynyt rikollisuus. Viranomaisella on siis oltava parhaat mahdolliset edellytykset lyödä kapula niiden rattaisiin ja mahdollisesti näin saavutetuilla toimilla estää katukauppiaan ja huumekokeilulle alttiin nuoren kohtaaminen kadulla.

Aivan lopuksi haluan kiittää kaikkia aloitteen allekirjoittajia, ministeri Risikkoa sekä erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön lainvalmistelusta vastuussa olevia joustavasta toiminnasta tämän aloitteen käsittelyssä.

Pentti Tiusanen /vas:  Arvoisa puhemies! Puolestani kiitän aloitteen tekijää, ed. Juha Hakolaa. On hyvää kansanedustajatoimintaa tehdä lakialoite tärkeästä asiasta, nopeuttaa lainsäädännön eteenpäinviemistä - niin kuin nyt kuulimme, asia on jo ministeriössä menossa eteenpäin.

Tämä mdpv eli metyleenidioksipyrovaleroni on persoonallisuutta muuttava, aggressioita lisäävä, psykooseja aiheuttava aine. Se, että sitä kutsutaan aakkoshuumeeksi, niin kuin tässä aloitteen esittelijä totesi, johtuu yksinkertaisesti siitä, että näille kemiallisille aineille, yhdisteille, joita siis laboratorioissa tuotetaan, joilla etsitään näitä päihdyttäviä ominaisuuksia, ei ole ehtinyt varsinaista nimeä - vertaamme vaikkapa kokaiiniin, jonka nimi ehkä tulee lähtöaineestaan, kokapensaasta - syntyä, vaan sitten käytetään tällaista lyhennettä mdpv näitten kemiallisten osatekijöiden summana.

Mutta hyvää työtä, ja toivon mukaan vielä tämän vuosipuoliskon aikana tästä tulee hallituksen esitys. Näin ollen kansanedustajan lakialoite on saanut jo asiaan selvän vauhdin.

Erkki Pulliainen /vihr:  Arvoisa puhemies! Minuun teki vaikutuksen ed. Hakolan lakialoitetekstin toiseksi viimeinen kappale, joka kuuluu näin: "Mdpv:n kohdalla ei voida jäädä odottamaan YK:n, EU:n tai sosiaali- ja terveysministeriön johtaman poikkihallinnollisen huumepoliittisen koordinaatioryhmän verkkaista toimintaa." Tämä oli niin vakuuttava, koko maailman järjestykseen paneva lause, että täytyy olla poliisimiehestä kysymys, joka tällä tavalla panee maailman järjestykseen. Hyvä homma!
Petri Salo /kok:  Arvoisa herra puhemies! Taitaa olla niin, että on kysymys poliisimiehestä, ja poliisimiehenä on myöskin erittäin mieluisaa kannattaa tämän asian nopeaa käsittelyä, niin kuin näyttää siltä, että se tällä hetkellä myöskin etenee. Nyt olisi tietenkin tärkeää, kun on myöskin kesäaika, joka on voimakasta huumausaineiden käyttöaikaa, että ei meidän byrokratiajärjestelmämme estä sitä - jos eduskunnassa ja myöskin ministeriössä vallitsee yksimielisyys siitä, että meillä ei ole varaa saattaa nuoria ihmishenkiä kuoleman vaaraan kesän aikana - että tämä pystyttäisiin säätämään vielä ennen kesätaukoa. Silloin varmasti tämä hallituksen esityksen odottaminenkin on liian pitkä aika.

Niin kuin esittelijä, kollega Juha Hakola, kertoi, kyllähän Suomen poliisi on tietenkin ollut ihmeissään tämän ilmiön osalta siinä vaiheessa, kun todettiin, että meidän nykyinen huumausainelakimme 3 § ei sisällä tämäntyyppisen huumeen käyttöä ja kriminalisointia. Kun ilmiselvästi näyttää siltä, että huume on varsin suosittu ja se leviää hyvin voimakkaasti markkinoilla ja aiheuttaa näitä kuolemantapauksia, niin tähän joudutaan tietenkin puuttumaan hyvin maksimaalisella nopeudella, mitä ed. Juha Hakola on kansanedustajana tehnyt.

Tietenkin tämän toteutuessa täytyy todeta, että tämä on nimenomaan isku kansainvälisen järjestäytyneen, ammattimaisen rikollisen selustaan, joka tähän mennessä, kun tätä lakia ei ole ollut voimassa, on hyötynyt tästä järjestelmästä.

Minä toivon tälle laille nyt ihan oikeasti poikkeuksellisen nopeaa käsittelyä. Minun mielestäni valiokunta voisi käydä pikaisen kuulemisen ja keskustelun ja hyväksyä tämän lainmuutoksen myöskin tämän lakialoitteen pohjalta ilman varsinaista hallituksen esitystä.

Juha Hakola /kok:  Arvoisa puhemies! Totean vain tähän lisäksi itse asiassa ed. Salolle sen, että kysymys on todellakin hyvin teknisestä muutoksesta. Tässä ei ole kysymys mistään monimutkaisesta asiasta. Itse asiassa tämä olisi ollut jo huomattavan paljon aikaisemminkin hoidettava, ellei olisi pohdittu tätä ed. Pulliaisen viittaamaa maailman järjestykseen pistämistä, eli sitä on pohdittu liian kauan, mikä on se elementti, millä tämä voidaan tuoda. Kuten esittelypuheenvuorossa totesin, kuitenkin sitten toisaalta sosiaali- ja terveysministeriön tuomana tulee syksyn aikana korjaus tähän kokonaiskomponenttiin, millä sitten tätä asiakokonaisuutta voidaan tulevaisuudessa hoitaa.
Pentti Tiusanen /vas:  Arvoisa puhemies! Olisin kysynyt vielä ed. Hakolalta liittyen tähän varsinaiseen lakiesityskohtaan, joka on täällä seuraavalla sivulla, 3 §. Tässä on tämä d-kohta, mdpv-yhdiste, ja olisin tässä kysynyt vain tästä kemiallisesta merkinnästä, joka tässä on. Se on hiukan, en nyt sano kummallisella tavalla tehty, mutta onko kaikki näiden sulkujen paikat ja muut jotenkin mietitty, ilmeisesti on. Epäilen, että tämä yhdistelmä on ehkä jonkun kemistin tekemä. Mutta kuitenkin tämä varsinainen nimi on metyleenidioksipyrovaleroni, ja tätä metyleeni-kohtaa en tuosta nyt löydä. Mutta ilmeisesti tämä on kemistin tekemä. Varmaan ed. Hakola selventää.
Erkki Pulliainen /vihr:  Arvoisa puhemies! Ymmärsinkö minä nyt oikein, että tässä on kysymys synteettisestä huumeesta, siis tehdystä oikein, ja silloinhan tietysti siinä lätkitään nämä sidokset just järjestykseen peräjälkeen sen mukaan kuin se synteettinen tuote on tehty? Se siitä.

Tässähän itse tämä lakitekninen puolihan on hyvin yksinkertainen sillä tavalla, että lisätään vain yhteen kohtaan tämä erityinen synteettinen yhdiste, ja siinä kaikki. Mutta onko siinä yhteydessä mietitty, että itse tämä koko lakitekniikka voisi olla tehokkaampaa? Nyt tämä vaikuttaa aika monimutkaiselta verrattuna siihen, mitä luin täältä lakialoitteen perusteluista. Tässä kaikki hidastelevat, ovat liian verkkaisia.

Juha Hakola /kok:  Arvoisa puhemies! Vastaan järjestyksessä, ensin ed. Tiusaselle siitä, että olen peruskoulutukseltani poliisi ja hallintotieteen maisteri, en kemisti, joten siitä johtopäätöksenä: en ole itse tätä kemiallista yhdistettä tähän kirjannut. Mutta tämä on kuitenkin asiantuntijoiden kirjaama, ja mikäli sitten STM:ssä siihen joku muu löytyy, se on varmasti sitten korjattavissa siellä, mutta tämä on se asiantuntijaelementti, jota minä olen käyttänyt hyväksi tässä.

Ed. Pulliaiselle vastaan, että viittasin siihen, että sosiaali- ja terveysministeriö juuri nyt tekee toisena tässä rinnalla sitä elementtiä, jolla tähän voidaan puuttua. Otan esimerkkinä tästä kyseisestä d) kohdasta tämän kat-kasvin. Se on muun muassa lisätty aivan tällä samalla kansallisella mekaniikalla tähän kuin nyt ollaan tätä mdpv:tä lisäämässä. Kat-kasvi ei ole myöskään sellainen, mikä silloin, kun se tuli tänne, olisi ollut YK:n listoilla, elikkä tämä tuli kansallisesta tarpeesta tuolloin.

Mitä tulee tähän yhdisteeseen, tämä on täysin kemiallinen yhdiste, ja juuri siihen perustuu tämä, että muuttamalla viimeistä molekyylirakennetta se putoaa pois siitä tunnetusta, ja tähän nimenomaisesti nyt haetaan sosiaali- ja terveysministeriön tällä laajemmalla lainmuutoksella sitä elementtiä, että tämä tulisi joustavammaksi ja antaisi poliisille mahdollisuuden olla, voisiko sanoa, näiden huumausaineiden kehittelijöiden kanssa samalla viivalla.

Keskustelu päättyi.