Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 74/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 74/2006 vp

74. MAANANTAINA 19. KESÄKUUTA 2006 kello 12 (12.09)

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Sirkka-Liisa Anttila  /kesk

Tarja Cronberg  /vihr

Mikko Elo  /sd

Jan-Erik Enestam  /r

Lasse Hautala  /kesk

Hannu Hoskonen  /kesk

Sinikka Hurskainen  /sd

Liisa Hyssälä  /kesk

Mikko Immonen  /vas

Reijo Kallio  /sd

Marjukka Karttunen  /kok

Martti Korhonen  /vas

Juha Korkeaoja  /kesk

Miapetra Kumpula-Natri  /sd

Seppo Kääriäinen  /kesk

Seppo Lahtela  /kesk

Reijo Laitinen  /sd

Kalevi Lamminen  /kok

Paula Lehtomäki  /kesk

Maija-Liisa Lindqvist  /kesk

Eero Lämsä  /kesk

Pehr Löv  /r

Marjo Matikainen-Kallström  /kok

Rosa Meriläinen  /vihr

Mikaela Nylander  /r

Lauri Oinonen  /kesk

Reino Ojala  /sd

Mauri Pekkarinen  /kesk

Terhi Peltokorpi  /kesk

Pirkko Peltomo  /sd

Iivo Polvi  /vas

Aulis Ranta-Muotio  /kesk

Maija Rask  /sd

Paula Risikko  /kok

Jukka Roos  /sd

Markku Rossi  /kesk

Tanja Saarela  /kesk

Mauri Salo  /kesk

Kimmo Sasi  /kok

Timo Soini  /ps

Ilkka Taipale  /sd

Irja Tulonen  /kok

Erkki Tuomioja  /sd

Matti Vanhanen  /kesk

Jukka Vihriälä  /kesk

Pekka Vilkuna  /kesk

Jari Vilén  /kok

Matti Väistö  /kesk

Tuula Väätäinen  /sd

Ulla-Maj Wideroos  /r

Jaana Ylä-Mononen  /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

Irja Tulonen  /kok

Mauri Pekkarinen  /kesk

Paula Lehtomäki  /kesk

Reijo Laitinen  /sd

Lasse Hautala  /kesk

Jukka Vihriälä  /kesk

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.6. edustajat

Seppo Lahtela  /kesk

Paula Lehtomäki  /kesk

Lauri Oinonen  /kesk

Mauri Pekkarinen  /kesk

Erkki Tuomioja  /sd

19. ja 20.6. edustajat

Tarja Cronberg  /vihr

Juha Korkeaoja  /kesk

Seppo Kääriäinen  /kesk

Ilkka Taipale  /sd

Matti Vanhanen  /kesk

Pekka Vilkuna  /kesk


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.6. edustaja

Liisa Hyssälä  /kesk

19.-21.6. edustajat

Sirkka-Liisa Anttila  /kesk

Pirkko Peltomo  /sd


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.6. edustajat

Lasse Hautala  /kesk

Hannu Hoskonen  /kesk

Sinikka Hurskainen  /sd

Mikko Immonen  /vas

Timo Kalli  /kesk

Reijo Kallio  /sd

Martti Korhonen  /vas

Reijo Laitinen  /sd

Kalevi Lamminen  /kok

Eero Lämsä  /kesk

Pehr Löv  /r

Reino Ojala  /sd

Iivo Polvi  /vas

Aulis Ranta-Muotio  /kesk

Maija Rask  /sd

Jukka Roos  /sd

Markku Rossi  /kesk

Timo Soini  /ps

Jukka Vihriälä  /kesk

Jari Vilén  /kok

Matti Väistö  /kesk

Tuula Väätäinen  /sd

Ulla-Maj Wideroos  /r

Jaana Ylä-Mononen  /kesk

19.-21.6. edustaja

Tanja Saarela  /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys vuoden 2006 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 55/2006 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 11/2006 vp
Lisätalousarvioaloite LTA 1-106/2006 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 11. Asian käsittelyssä noudatetaan eduskunnan viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa hyväksymää menettelytapaa. Sen mukaan asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Keskustelu       

Toinen  varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 75/1

2)  Hallituksen esitys Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

Ainoa käsittely, toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 218/2005 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 8/2006 vp

Toinen varapuhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3)  Hallituksen esitys laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta ja laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 56/2006 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 6/2006 vp
Toimenpidealoite TPA 74, 76/2005 vp

Toinen varapuhemies: Ensin käydään kes-kustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään  toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

4)  Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 215/2005 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 12/2006 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5)  Hallituksen esitys passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 25/2005 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 13/2006 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6)  Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 226/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 12/2006 vp
Lakialoite LA 72/2004 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

7)  Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 52/2006 vp (Pekka Kuosmanen  /kok ym.)

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ed. Jukka Vihriälä merkitään läsnä olevaksi.

__________

8)  Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 54/2006 vp (Pertti Hemmilä  /kok)

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

9)  Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 55/2006 vp (Pertti Hemmilä  /kok)

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa,  että  asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10)  Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 90/2005 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 14/2006 vp
Toimenpidealoite TPA 67/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen   varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 19.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen