Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 77/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 77/2004 vp

77. TORSTAINA 17. KESÄKUUTA 2004 kello 16.30

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Tarja Cronberg  /vihr

Kaarina Dromberg  /kok

Tarja Filatov  /sd

Merikukka Forsius  /vihr

Nils-Anders Granvik  /r

Rakel Hiltunen  /sd

Susanna Huovinen  /sd

Ville Itälä  /kok

Liisa Jaakonsaari  /sd

Jyrki Katainen  /kok

Kimmo Kiljunen  /sd

Martti Korhonen  /vas

Juha Korkeaoja  /kesk

Markku Koski  /kesk

Johannes Koskinen  /sd

Eero Lankia  /kesk

Henrik Lax  /r

Paula Lehtomäki  /kesk

Hannes Manninen  /kesk

Rosa Meriläinen  /vihr

Mauri Pekkarinen  /kesk

Kari Rajamäki  /sd

Eero Reijonen  /kesk

Matti Saarinen  /sd

Kimmo Sasi  /kok

Arto Satonen  /kok

Osmo Soininvaara  /vihr

Erkki Tuomioja  /sd

Jutta Urpilainen  /sd

Matti Vanhanen  /kesk

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.6. edustajat

Liisa Jaakonsaari  /sd

Juha Korkeaoja  /kesk

Seppo Kääriäinen  /kesk

Paula Lehtomäki  /kesk

Hannes Manninen  /kesk

Mauri Pekkarinen  /kesk

17. ja 18.6. edustajat

Johannes Koskinen  /sd

Henrik Lax  /r

Erkki Tuomioja  /sd

Matti Vanhanen  /kesk

17.-25.6. edustajat

Kaarina Dromberg  /kok

Kimmo Sasi  /kok


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.6. edustajat

Tarja Filatov  /sd

Jutta Urpilainen  /sd

17. ja 18.6. edustaja

Ville Itälä  /kok


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.6. edustajat

Tarja Cronberg  /vihr

Mikko Immonen  /vas

Martti Korhonen  /vas

Petri Neittaanmäki  /kesk

Pirkko Peltomo  /sd

Minna Sirnö  /vas

Osmo Soininvaara  /vihr

17. ja 18.6. edustajat

Markku Koski  /kesk

Eero Lankia  /kesk

Matti Saarinen  /sd

Arto Satonen  /kok

__________


Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 16. päivänä kesäkuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset  HE 121-126/2004 vp .

__________


Suuren valiokunnan puheenjohtaja

Toinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että suuri valiokunta on tänään pitämässään kokouksessa valinnut puheenjohtajakseen ed. Jari Vilénin.

__________


Suuren valiokunnan jäsenet

Toinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että ed. Ville Itälä pyytää vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä sen johdosta, että hänet on valittu jäseneksi Euroopan parlamenttiin. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Toinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna perjantaina 18. päivänä kesäkuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 10/2004 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 10/2004 vp
Lakialoite LA 20/2004 vp

Toinen varapuhemies:  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa. PTK 76/11

Keskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Ed. Kaarina Dromberg on ed. Raija Vahasalon kannattamana vastalauseen 2 mukaisesti ehdottanut, että eduskunta ei hyväksyisi mietintöön sisältyvää 3. lausumaehdotusta eikä sitä koskevia perusteluja.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvät 1. ja 2. lausumaehdotus hyväksytään.

Toinen varapuhemies:  Lopuksi on päätettävä muista lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Vahasalon ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 32.  (Ään. 1)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Drombergin ehdotuksesta, joka koskee 3. lausumaehdotuksen hyväksymistä

Mietintö "jaa", ed. Drombergin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 69 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 32. (Ään. 2)

Eduskunta on hyväksynyt mietintöön sisältyvän 3. lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

2)  Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 14/2004 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 6/2004 vp

Toinen varapuhemies:  Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 6. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa. PTK 76/4

Yleiskeskustelussa on ed. Petri Salo ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi 1., 2., 4. ja 5. lakiehdotuksen osalta otetaan vastalauseen mukainen ehdotus.

Ed. Kauko Juhantalo on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi 1., 2., 4. ja 5. lakiehdotuksen osalta otetaan seuraava ehdotus:

"1. Laki perintökaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/1965) 21 luvun 2 a ja 12-19 §, sellaisena kuin niistä on 2 a § laissa 732/2003,

muutetaan 18 luvun 5 §, 19 luvun 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 10 §:n 3 momentti ja 12 §, 20 luvun 4 §:n 1 momentti, 21 luvun 1 ja 2 sekä 3-8 §, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 11 § ja 24 luvun 7 § sekä

lisätään 18 luvun 7 §:ään uusi 3 momentti, 19 lukuun uusi 12 a ja 12 b § sekä 21 lukuun uusi 6 a ja 8 a - 8 c § seuraavasti:

18 luku

Kuolinpesän hallinnosta

5 ja 7 §

(Kuten LaVM)

19 luku

Pesänselvittäjästä ja testamentin toimeenpanijasta

2, 4, 10, 12, 12 a ja 12 b §

(Kuten LaVM)

20 luku

Perunkirjoituksesta

4 §

Pesän varat ja velat on merkittävä perukirjaan sellaisina kuin ne kuoleman tapahtuessa olivat. Perukirjassa on mainittava myös varojen arvo. (Poist.)

21 luku

Kuolleen henkilön ja pesän velasta

1 §

Kuolinpesän varoista suoritetaan pesän ja vainajan velat. (Poist.)

(2-4 mom. kuten LaVM)

2-6, 6 a, 7, 8, 8 a - 8 c ja 9-11 §

(Kuten LaVM)

24 luku

Sopimukseen perustuvasta kuolinpesän yhteishallinnosta

7 §

(Kuten LaVM)

Voimaantulosäännös

(Kuten LaVM)

2. Laki avioliittolain 90 ja 99 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/1929) 90 §, sellaisena kuin se on laissa 411/1987 (poist.) seuraavasti:

90 §

(Kuten LaVM)

99 §

(Poist.)

Voimaantulosäännös

(1 mom. kuten LaVM)

(2 mom. poist.)

4. Laki konkurssilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä helmikuuta 2004 annetun konkurssilain (120/2004) 2 luvun (poist.) 5 § (poist.) seuraavasti:

2 luku

Konkurssiin asettamisen edellytykset

2 §

(Poist.)

5 §

(Kuten LaVM)

12 luku

Konkurssisaatavat, valvonta ja saatavien selvittäminen

1 §

(Poist.)

Voimaantulosäännös

(Kuten LaVM)

5. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan velkojien maksunsaantijärjestyksestä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1578/1992) 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on osaksi laissa 678/2002, seuraavasti:

6 §

Viimeksi suoritettavat saatavat

Viimeksi suoritetaan:

(1-5 kohta kuten LaVM)

(LaVM:n 6 kohta poist.)

(6 kohta kuten LaVM:n 7 kohta)

Voimaantulosäännös

(Kuten LaVM)"

Selonteko hyväksytään.

Toinen varapuhemies:  Koska ed. Salon ja ed. Juhantalon ehdotukset ovat täsmälleen samansisältöiset, niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi lakivaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Salon ja ed. Juhantalon ehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:  Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 33.  (Ään. 3)  (liite3)

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi lakivaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

18 luvun 5 ja 7 § ja luvun otsikko, 19 luvun 2, 4, 10, 12, 12 a ja 12 b § ja luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

20 luvun 4 §

Keskustelu:

Kauko Juhantalo  /kesk:    Puhemies! Hävisin pohjaäänestyksen. Tässä yksityiskohtaisessa käsittelyssä haluan vielä uudistaa pääehdotukseni. Ehdotan, että 4 § saa seuraavan muodon: "Pesän varat ja velat on merkittävä perukirjaan sellaisina kuin ne kuoleman tapahtuessa olivat. Perukirjassa on mainittava myös varojen arvo."

Tämän jälkeen asiaa ei ole kyllä syytä äänestyttää, haluan sen todeta.

Petri Salo  /kok:   Arvoisa herra puhemies! Kannatan mielelläni ed. Juhantalon tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:  Keskustelussa on ed. Kauko Juhantalo ed. Petri Salon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Juhantalon ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:  Äänestyksessä on annettu 91 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 35.  (Ään. 4)

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

20 luvun otsikko, 21 luvun 1-6, 6 a, 7, 8, 8 a-8 c ja 9-11 § ja luvun otsikko sekä 24 luvun 7 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

2. lakiehdotuksen 90 ja 99 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

3. lakiehdotuksen 17 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

4. lakiehdotuksen 2 luvun 2 ja 5 § ja luvun otsikko sekä 12 luvun 1 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

5. lakiehdotuksen 6 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,

6. lakiehdotuksen 4 luvun 3 a § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä

7. lakiehdotuksen 14 §,  voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3)  Suullisia kysymyksiä

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksen 3) asiana on suullinen kyselytunti.

N:o 120) Lisätalousarvion käsittely eduskunnassa

N:o 121) Yksityisten koulujen perusopetusluvat

N:o 122) Työmarkkinatuen rajoittaminen

N:o 123) Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällyttäminen palveludirektiiviin

__________


Mietintöjen pöydällepanot

Toinen varapuhemies: Eduskunnan työtilanteesta johtuen puhemiesneuvosto ehdottaa työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla, että nyt pöydällepanoa varten esiteltävät mietinnöt pannaan pöydälle tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

__________

4)  Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 80/2004 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 9/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5)  Hallituksen esitys Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 118/2004 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 11/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6)  Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja laiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 45/2004 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 14/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7)  Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 46/2004 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 15/2004 vp
Lakialoite LA 10/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8)  Hallituksen esitys Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys hallituksen esityksen (HE 36/2004 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 36, 115/2004 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 13/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 17.45.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 17.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen