Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 80/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 80/2000 vp

80. TIISTAINA 6. KESÄKUUTA 2000 kello 14

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Janina Andersson  /vihr

Tuija Brax  /vihr

Tarja Filatov  /sd

Tuula Haatainen  /sd

Esko Helle  /vas

Jyri Häkämies  /kok

Timo Ihamäki  /kok

Ville Itälä  /kok

Liisa Jaakonsaari  /sd

Gunnar Jansson  /r

Erkki Kanerva  /sd

Ilkka Kanerva  /kok

Matti Kangas  /vas

Tapio Karjalainen  /sd

Marjukka Karttunen-Raiskio  /kok

Mari Kiviniemi  /kesk

Katri Komi  /kesk

Seppo Lahtela  /kesk

Annika Lapintie  /vas

Markku Laukkanen  /kesk

Johannes Leppänen  /kesk

Suvi Lindén  /kok

Rauha-Maria Mertjärvi  /vihr

Jukka Mikkola  /sd

Raimo Mähönen  /sd

Tero Mölsä  /kesk

Sinikka Mönkäre  /sd

Outi Ojala  /vas

Maija Perho  /kok

Kirsi Piha  /kok

Riitta Prusti  /sd

Erkki Pulliainen  /vihr

Susanna Rahkonen  /sd

Leena Rauhala  /skl

Mirja Ryynänen  /kesk

Sari Sarkomaa  /kok

Kimmo Sasi  /kok

Timo Seppälä  /kok

Katja Syvärinen  /vas

Erkki Tuomioja  /sd

Lasse Virén  /kok

Raimo Vistbacka  /ps

Harry Wallin  /sd

Jaana Ylä-Mononen  /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

Suvi Lindén  /kok

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.6. edustajat

Maria Kaisa Aula  /kesk

Jyri Häkämies  /kok

Erkki Kanerva  /sd

Tapio Karjalainen  /sd

Marjukka Karttunen-Raiskio  /kok

Katri Komi  /kesk

Markku Laukkanen  /kesk

Suvi Lindén  /kok

Jukka Mikkola  /sd

Raimo Mähönen  /sd

Tero Mölsä  /kesk

Outi Ojala  /vas

Maija Perho  /kok

Erkki Pulliainen  /vihr

Timo Seppälä  /kok

Lasse Virén  /kok

Raimo Vistbacka  /ps

Harry Wallin  /sd

6. ja 7.6. edustajat

Tarja Filatov  /sd

Ilkka Kanerva  /kok

Sinikka Mönkäre  /sd

Kimmo Sasi  /kok

Erkki Tuomioja  /sd

6.-9.6. edustajat

Esko Helle  /vas

Timo Ihamäki  /kok

Rauha-Maria Mertjärvi  /vihr

Mirja Ryynänen  /kesk


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.6. edustaja

Annika Lapintie  /vas


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.6. edustajat

Matti Kangas  /vas

Kari Kärkkäinen  /skl

Seppo Lahtela  /kesk

6.-9.6. edustaja

Leena Rauhala  /skl

__________


U-asiat

Puhemies: Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 31 päivänä toukokuuta 2000 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian n:o  U 20/2000 vp .

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään toimittanut mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________


Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 31 päivänä toukokuuta 2000 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet n:ot  TPA 151-190/2000 vp .

__________


Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 1998

Puhemies: Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella viime toukokuun 30 päivältä on eduskunnalle saapunut Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 1998 ( K 9/2000 vp ). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________


Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 1999

Puhemies: Ilmoitetaan, että Eduskunnan kirjaston hallituksen kirjelmän ohella viime maaliskuun 22 päivältä on eduskunnalle saapunut Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 1999 ( K 8/2000 vp ). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys Euroopan unionin ydinaseettomien jäsenvaltioiden, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välisen ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta tehtyyn sopimukseen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 5/2000 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 3/2000 vp

Puhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen niiden määräysten hyväksymistä, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2)  Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 42/2000 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 10/2000 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3)  Hallituksen esitys laiksi Ilmailulaitoksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 46/2000 vp
Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 4/2000 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4)  Hallituksen esitys laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 56/2000 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 6/2000 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5)  Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain ja ulkoasiainhallintolain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 26/2000 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2000 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6)  Hallituksen esitys laiksi merilain 9 luvun muuttamisesta sekä merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 190/1999 vp
Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 3/2000 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus sekä liikennevaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi toinen lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7)  Hallituksen esitys laeiksi yhteisaluelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 198/1999 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 6/2000 vp
Lakialoite LA 6, 7/2000 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8)  Hallituksen esitys laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 51/2000 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 12/2000 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9)  Hallituksen esitys laeiksi eräiden valtion eläkelainsäädäntöön liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 41/2000 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 13/2000 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10)  Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 30/2000 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 13/2000 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11)  Hallituksen esitys laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain, vakuutusyhdistyslain ja vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 34/2000 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 14/2000 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12)  Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 69/2000 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Keskustelu  

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

13)  Hallituksen esitys Eduskunnan kirjastoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 68/2000 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 14) asiasta.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14)  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan virkamiehistä annetun lain, eduskunnan kanslian ohjesäännön ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta sekä Eduskunnan kirjaston ohjesäännöksi

Lähetekeskustelu
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 3/2000 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

15)  Lisätalousarvioaloite LTA 1-21/2000 vp

Lähetekeskustelu
Lisätalousarvioaloite LTA 1-21/2000 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat tänään nähtävillä eduskunnan kansliassa pääsihteerin huoneessa.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

16)  Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 ja 27 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 58/2000 vp  (Hannu Aho /kesk ym.)

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17)  Laki avioliittolain 48 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 60/2000 vp  (Pekka Kuosmanen /kok)

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

18)  Laki yliopistolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 69/2000 vp  (Jyrki Katainen /kok ym.)

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

19)  Valtioneuvoston selonteko uuden kuntalain soveltamisen vaikutuksista kuntien hallintoon ja toimintaan

Mietintöjen pöydällepano
Valtioneuvoston selonteko VNS 3/1999 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 11/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 15.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen