Gå till Riksdagen.fi suomi

Riksdagens skrivelse 19/2004 rd

RSk 19/2004 rd - LM 3/2004 rd

Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 50 a § i kreditinstitutslagen och 4 § i lagen om Finansinspektionen

Ärende

Riksdagsledamot Jukka Gustafsson m.fl. har väckt en lagmotion med förslag till lagar om ändring av 50 a § i kreditinstitutslagen och 4 § i lagen om Finansinspektionen (LM 3/2004 rd ).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 18/2004 rd ).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:


Lag


om ändring av 4 § i lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) en ny 6 a-punkt som följer:


4 §
Verksamhet
Finansinspektionen sköter sin uppgift genom att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 a) följa och bedöma tillgången på och prissättningen av de banktjänster kreditinstituten tillhandahåller,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                20    .

_______________

Helsingfors den 26 oktober 2004