Gå till Riksdagen.fi suomi

Riksdagens svar 168/2008 rd

RSv 168/2008 rd - RP 158/2008 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 105 § i kreditinstitutslagen och 7 a och 9 a § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av 105 § i kreditinstitutslagen och 7 a och 9 a § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (RP 158/2008 rd ).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 21/2008 rd ).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande:


Riksdagen förutsätter att regeringen inom 2009 lämnar en redogörelse till ekonomiutskottet om systemen för garanti av insättningar och det aktuella läget för insättningsgarantin.

Riksdagen har antagit följande lagar:


Lag


om ändring av 105 § i kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditinstitutslagen av den 9 februari 2007 (121/2007) 105 § 1 och 2 mom., av dem 1 mom. sådant det lyder i lag 929/2007, som följer:


105 §
Fordringar som skall ersättas

Av insättningsgarantifondens medel ersätts en insättares på konto registrerade tillgodohavanden i en inlåningsbank och andra än på konto registrerade tillgodohavanden som är föremål för betalningsförmedling, dock högst upp till 50 000 euro. Om ett konto används för investeringstjänster i enlighet med 55 § 2 mom. i lagen om värdepappersföretag, ska ersättningen dock i enlighet med 6 kap. i nämnda lag betalas ur den ersättningsfond som avses i den nämnda lagen.

En insättares fordringar på en inlåningsbanks filial i en EES-stat ersätts av den finländska insättningsgarantifondens medel till det belopp som skulle ersättas enligt skyddssystemet i filialens etableringsstat, dock högst upp till 50 000 euro.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                         2008.

Lagen tillämpas från och med den 8 oktober 2008.

_______________

Lag


om ändring av 7 a och 9 a § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) 7 a § 1 mom. och 9 a § 1 mom., sådana de lyder i lag 127/2007, som följer:


7 a §
Kompletterande skydd för filialer

Ett kreditinstituts filial i Finland kan höra till den insättningsgarantifond som avses i 95 § i kreditinstitutslagen för att komplettera sin hemstats skydd i fråga om insättarnas tillgodohavanden, om filialen tar emot inlåning från allmänheten och skyddet i dess hemstat inte kan anses vara lika täckande som insättningsgarantifondens skydd enligt ovan nämnda lag. Det sammanlagda beloppet av skyddet i det utländska kreditinstitutets hemstat och insättningsgarantifondens skydd kan dock vara högst 50 000 euro. Utan hinder av vad som i detta moment föreskrivs om ersättningens maximibelopp ska medel som avses i 105 § 3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas till sitt fulla belopp.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


9 a §
Ersättningsskyldighet

Tillgångarna i insättningsgarantifonden kan, i fråga om ett utländskt kreditinstitut som avses i 9 § och som försatts i likvidation eller konkurs, användas endast för betalning av sådana i 105 och 106 § i kreditinstitutslagen avsedda fordringar tillhörande insättarna som finns på konton som bjuds ut till allmänheten av en filial i Finland som är medlem av insättningsgarantifonden, förutsatt att de inte kan betalas med tillgångarna i ett kreditinstitut som befinner sig i likvidation eller med konkursboets medel, dock per insättare högst den andel av fordringarna som inte överstiger 50 000 euro. Fordringarna kan betalas redan under konkursen eller likvidationen. Utan hinder av vad som ovan i detta moment föreskrivs om ersättningens maximibelopp ska de medel som avses i 105 § 3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas till sitt fulla belopp. Fordringarna betalas till insättarna i euro.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                         2008.

Insättningsgarantifonden kan besluta att ett beslut som den meddelar med anledning av en ansökan som avses i 7 a § 2 mom. ska tillämpas från och med den 8 oktober 2008.

_______________

Helsingfors den 3 december 2008