Gå till Riksdagen.fi suomi

Riksdagens svar 202/2002 rd

RSv 202/2002 rd - RP 33/2002 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kreditinstitutslagen och vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av kreditinstitutslagen och vissa lagar som har samband med den (RP 33/2002 rd ).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 25/2002 rd ).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:


Lag


om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 7 §, 8 § 1 mom., 20 §, 82 § 4 mom. och 99 §,

av dessa lagrum 20 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1340/1997 och 524/1998 samt 82 § 4 mom. och 99 § sådana de lyder i lag 418/1996,

ändras 1-3 och 13 §, 17 § 1 mom. 5 punkten, 25 och 50 §, 65 j § 1 mom., 68 § 2 mom., 81 a och 98 § samt 101 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1500/2001, 3 § och 68 § 2 mom. sådana de lyder i lag 45/2002, 13 § sådan den lyder i nämnda lag 1500/2001, 17 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 949/1996, 50 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 418/1996, 65 j § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 524/1998, 81 a § sådan den lyder i nämnda lag 1340/1997 och 98 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 577/1998 och i nämnda lag 1500/2001, samt

fogas till lagen nya 1 a, 2 a-2 e och 5 c §, till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 570/1996 och i nämnda lag 524/1998, ett nytt 5 mom., till lagen en ny 14 § i stället för den 14 § som upphävts genom nämnda lag 1500/2001, till 17 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 949/1996, en ny 6 punkt, till lagen nya 50 a och 66 a §, till 68 §, sådan den lyder i nämnda lagar 1340/1997 och 45/2002, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom. och till lagen nya 78 d och 87 a §, som följer:


1 §
Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på affärsverksamhet (kreditinstitutsverksamhet) där återbetalbara medel tas emot från allmänheten samt
1) krediter eller annan finansiering erbjuds för egen räkning, eller
2) generell betalningsförmedling bedrivs eller elektroniska pengar ges ut.

I denna lag bestäms dessutom om ensamrätt för kreditinstituten att i affärsverksamhet ta emot återbetalbara medel från allmänheten samt om undantag från detta.

Som finansiering enligt 1 mom. 1 punkten betraktas inte betalningstid som den som säljer varor eller tjänster beviljar köparen och inte heller finansiering uteslutande till sådana företag inom samma koncern som inte erbjuder finansiering enligt 1 mom. inom ramen för sin affärsverksamhet. Utgivning av sådana elektroniska pengar som endast den som ger ut de elektroniska pengarna själv godkänner som betalning betraktas inte som utgivning av elektroniska pengar enligt 1 mom. 2 punkten.

Med elektroniska pengar avses i denna lag ett penningvärde som har lagrats på ett elektroniskt datamedium mot att ett lika stort penningbelopp har betalats till den som ger ut de elektroniska pengarna och som ett eller flera företag har förbundit sig att godkänna som betalning.

Vad som i denna lag bestäms om utgivning av elektroniska pengar tillämpas också när medel som skall återbetalas på anfordran tas emot från allmänheten på ett sådant konto vars medel kan användas till betalning av varor eller tjänster som ett eller flera företag säljer samt vars medel kan tas ut kontant (kundkonto).

Med medel som skall återbetalas på anfordran avses i denna lag sådana medel som inlånats för en icke angiven tid och som fordringsägaren enligt avtalsvillkoren kan säga upp till betalning genast eller efter högst 30 dagars uppsägningstid, samt medel som inlånats för viss tid och vilkas lånetid är högst 30 dagar eller vilka fordringsägaren kan säga upp före förfallodagen även i andra fall än de exceptionella fall som särskilt nämns i avtalsvillkoren.


1 a §
Tillståndsplikt för kreditinstitutsverksamhet och undantag därifrån

Kreditinstitutsverksamhet får inte bedrivas utan koncession enligt denna lag.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. får aktiebolag eller andelslag bedriva begränsad kreditinstitutsverksamhet utan koncession. Med begränsad kreditinstitutsverksamhet avses i denna lag
1) tillhandahållande av sådan finansiering med vilken syftet är att bevilja betalningstid vid köp av varor eller tjänster som säljs av ett företag som hör till samma i 5 c § avsedda företagsgrupp som aktiebolaget eller andelslaget,
2) mottagande av återbetalbara medel från allmänheten på sådana kundkonton vars medel kan användas enbart till betalning av varor eller tjänster som säljs av ett företag som hör till samma i 5 c § avsedda företagsgrupp som aktiebolaget eller andelslaget samt vars medel kan tas ut kontant,
3) utgivning av sådana elektroniska pengar som enbart företag som hör till samma i 5 c § avsedda företagsgrupp som aktiebolaget eller andelslaget godkänner som betalning.

Ett aktiebolag eller ett andelslag som har för avsikt att bedriva begränsad kreditinstitutsverksamhet skall göra anmälan därom till Finansinspektionen innan verksamheten inleds. Ett aktiebolag eller ett andelslag som bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet skall dessutom utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen när verksamheten upphör eller betydande förändringar inträffar i verksamhetens omfattning. Finansinspektionen skall inom tre månader efter att ha tagit emot anmälan besluta om den planerade verksamheten är begränsad kreditinstitutsverksamhet. Finansinspektionen skall utan dröjsmål återkalla beslutet, om verksamheten inte längre är begränsad kreditinstitutsverksamhet.

På ett aktiebolag eller ett andelslag som bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet tillämpas inte bestämmelserna i denna lag, med undantag av 2 a §, 2 c § 2 mom. samt 87 a, 98 och 101 §.

Ett aktiebolag eller ett andelslag som bedriver verksamhet enligt 2 mom. 2 eller 3 punkten skall varje kvartal meddela Finansinspektionen det sammanlagda beloppet av de skulder som baserar sig på de elektroniska pengar som aktiebolaget eller andelslaget gett ut och på kundkonton i aktiebolaget eller andelslaget. Finansinspektionen har dessutom rätt att av ett aktiebolag eller ett andelslag som bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet få de andra uppgifter som behövs för tillämpningen av denna paragraf.

På ett aktiebolag eller ett andelslag som bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet tillämpas inte vad som i någon annan lag bestäms om kreditinstitut. På ett sådant aktiebolag eller andelslag tillämpas dock lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998).


2 §
Kreditinstitut

Ett kreditinstitut är ett företag som har koncession för kreditinstitutsverksamhet. Ett kreditinstitut kan vara en depositionsbank, ett kreditföretag eller ett betalningsförmedlingsföretag.


2 a §
Kreditinstituts ensamrätt att från allmänheten ta emot återbetalbara medel och undantag därifrån

Andra än kreditinstitut får inte bedriva affärsverksamhet där återbetalbara medel tas emot från allmänheten på andra sätt än genom emission av värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989), om inte något annat bestäms i denna paragraf. Vad som bestäms i denna paragraf begränsar dock inte Finlands Banks rätt att från allmänheten ta emot återbetalbara medel, fondbolags rätt att bedriva fondverksamhet enligt lagen om placeringsfonder (48/1999), värdepappersföretags rätt att från allmänheten ta emot återbetalbara medel i enlighet med lagen om värdepappersföretag (579/1996) eller försäkringsanstalters rätt att bedriva försäkringsrörelse enligt lagen om försäkringsbolag (1062/1979). Vad som bestäms i denna paragraf begränsar inte heller försäljningen av sådana betalningsmedel som inte är elektroniska pengar.

Ett aktiebolag eller ett andelslag får utan hinder av 1 mom. från allmänheten ta emot medel som skall återbetalas på anfordran på ett sådant kundkonto vars medel kan användas enbart till betalning av varor eller tjänster som aktiebolaget eller andelslaget självt säljer samt vars medel kan tas ut kontant, samt ge ut sådana elektroniska pengar som endast aktiebolaget eller andelslaget självt godkänner som betalning. Aktiebolag och andelslag som bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet får dessutom från allmänheten ta emot medel som skall återbetalas på anfordran på kundkonton som avses i 1 a § 2 mom. 2 punkten och ge ut elektroniska pengar som avses i 1 a § 2 mom. 3 punkten.

Ett aktiebolag eller ett andelslag som avses i 2 mom. eller, om aktiebolaget eller andelslaget hör till en företagsgrupp enligt 5 c §, alla aktiebolag och andelslag som hör till samma företagsgrupp får tillsammans från en och samma kund ta emot högst ett belopp som motsvarar 3 000 euro på ett kundkonto. Ett aktiebolag eller andelslag som avses i 2 mom. får på ett och samma elektroniska datamedium lagra elektroniska pengar högst till ett belopp som motsvarar 150 euro.

Aktiebolag och andelslag får utan hinder av 1 mom. erbjuda allmänheten andra skuldförbindelser än sådana som skall återbetalas på anfordran. Om sådana skuldförbindelser erbjuds allmänheten på andra sätt än genom att värdepapper enligt värdepappersmarknadslagen sätts i omlopp bland allmänheten, skall aktiebolaget eller andelslaget upprätta och offentliggöra delårsrapport, årsrapport, bokslut och bokslutskommuniké med iakttagande i tillämpliga delar av 2 kap. 5, 5 a, 6 och 6 a § värdepappersmarknadslagen. På undantag från den informationsskyldighet som föreskrivs i denna paragraf tillämpas 2 kap. 11 § värdepappersmarknadslagen.


2 b §
Depositionsbank

En depositionsbank är ett kreditinstitut som får ta emot insättningar och andra återbetalbara medel från allmänheten samt bedriva verksamhet enligt 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten. Depositionsbanker får bedriva affärsverksamhet enligt 2 mom. i denna paragraf och därtill ansluten verksamhet.

Depositionsbankers affärsverksamhet omfattar
1) mottagande av insättningar och andra återbetalbara medel från allmänheten,
2) annan medelsanskaffning,
3) kreditgivning och finansieringsverksamhet samt andra finansieringsarrangemang,
4) finansieringsleasing,
5) generell betalningsförmedling och annan betalningsrörelse,
6) utgivning av elektroniska pengar, databehandling i anslutning därtill och lagring av data på elektroniska datamedier på andra företags vägnar,
7) inkassering av betalningar,
8) valutaväxling,
9) notariatverksamhet,
10) handel med värdepapper och annan värdepappersverksamhet,
11) garantiverksamhet,
12) kreditupplysningsverksamhet,
13) i anslutning till bostadssparande förmedling av bostadsaktier och bostadsandelar samt fastigheter med egnahemshus,
14) annan verksamhet som kan jämföras med verksamhet som anges i 1-13 punkten.

En depositionsbank får dessutom tillhandahålla posttjänster enligt avtal med någon som har koncession för postverksamhet samt utföra administrativa tjänster för företag inom samma koncern eller konsolideringsgrupp som depositionsbanken.

En depositionsbank kan vara ett aktiebolag, ett andelslag eller en sparbank.

Depositionsbanker skall höra till insättningsgarantifonden enligt 6 a kap.


2 c §
Insättning

Med insättning avses i denna lag sådana återbetalbara penningmedel som helt eller delvis skall ersättas ur insättningsgarantifonden i enlighet med 65 j §.

Vid marknadsföring får ordet "insättning" användas, antingen som sådant eller i ett sammansatt ord, endast i fråga om sådana penningmedel som avses i 1 mom. Vid marknadsföring som gäller mottagande av andra återbetalbara medel från allmänheten får förfarandet inte heller försvåra särskiljandet av insättningar från andra återbetalbara medel.

Insättningar får tas emot endast på konton vilkas allmänna villkor Finansinspektionen har godkänt.


2 d §
Kreditföretag

Ett kreditföretag är ett kreditinstitut som från allmänheten får ta emot andra återbetalbara medel än insättningar samt bedriva verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten.

Kreditföretag får bedriva affärsverksamhet enligt 2 b § 2 mom. och därtill ansluten verksamhet med undantag av mottagande av insättningar från allmänheten. Kreditföretag får inte heller från allmänheten ta emot andra medel som skall återbetalas på anfordran annat än i samband med generell betalningsförmedling och utgivning av elektroniska pengar. Kreditföretag får bedriva hypoteksbanksverksamhet på det sätt som bestäms i lagen om hypoteksbanker (1240/1999).

Ett kreditföretag kan vara ett aktiebolag, ett andelslag eller en hypoteksförening enligt lagen om hypoteksföreningar (936/1978).

På medel som ett kreditföretag tagit emot för generell betalningsförmedling på ett konto och som skall återbetalas på anfordran tillämpas vad som i 51-54 § bestäms om insättningar.


2 e §
Betalningsförmedlingsföretag

Ett betalningsförmedlingsföretag är ett kreditinstitut som får bedriva verksamhet enligt 1 § 1 mom. 2 punkten.

Betalningsförmedlingsföretag får bedriva affärsverksamhet som avses i 2 b § 2 mom. 1, 2, 5, 6 och 8 punkten och därtill ansluten affärsverksamhet med undantag av mottagande av insättningar från allmänheten. Betalningsförmedlingsföretag får inte heller från allmänheten ta emot andra medel som skall återbetalas på anfordran annat än i samband med generell betalningsförmedling och utgivning av elektroniska pengar. Betalningsförmedlingsföretag får inte bevilja kredit.

Ett betalningsförmedlingsföretag kan vara ett aktiebolag eller ett andelslag.

Ett betalningsförmedlingsföretag får inte inneha aktier eller andelar i andra sammanslutningar än tjänsteföretag som avses i 3 a §. Ett betalningsförmedlingsföretag får inte ingå andra derivatavtal än sådana ränte- och valutakursrelaterade standardiserade derivatavtal som dagligen omfattas av krav på säkerhet och vars syfte är att täcka de risker som hänför sig till betalningsförmedlingsföretagets tillgångar och skulder.

På medel som ett betalningsförmedlingsföretag tagit emot för generell betalningsförmedling på ett konto och som skall återbetalas på anfordran tillämpas vad som i 51-54 § bestäms om insättningar.


3 §
Finansiella institut

Med finansiella institut avses i denna lag sammanslutningar, med undantag för kreditinstitut, vilka såsom sin huvudsakliga verksamhet tillhandahåller tjänster som avses i 2 b § 2 mom. 3-11 punkten eller förvärvar ägarandelar. Som finansiella institut betraktas inte försäkringsholdingsammanslutningar enligt lagen om försäkringsbolag och inte heller konglomerats holdingsammanslutningar enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002).


5 c §
Företagsgrupp
Med företagsgrupp avses i denna lag
1) en koncern enligt bokföringslagen,
2) en grupp som består av ett centralinstitut, företag som hör till samma koncern som centralinstitutet samt sådana företag som har ett nära och bestående företagsekonomiskt förhållande till centralinstitutet eller till ett företag som hör till samma koncern som centralinstitutet,
3) företag som verkar i samma byggnad eller på samma tomt eller på ett därmed jämförbart klart avgränsat område.

10 §
Koncession

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koncession kan beviljas för verksamhet som depositionsbank, kreditföretag eller betalningsförmedlingsföretag.


13 §
Minimikapital

Aktiekapitalet, andelskapitalet eller grundkapitalet för en depositionsbank och ett kreditföretag skall vara minst 5 miljoner euro. Aktie- eller andelskapitalet för ett betalningsförmedlingsföretag skall vara minst 1 miljon euro. Kapitalet skall vara tecknat i sin helhet när koncessionen beviljas.


14 §
Innehållet i depositionsbankers och kreditföretags bolagsordning och stadgar

I en depositionsbanks och ett kreditföretags bolagsordning eller stadgar skall anges huruvida depositionsbanken eller kreditföretaget tillhandahåller eller inte tillhandahåller investeringstjänster enligt 3 § lagen om värdepappersföretag samt förvarings- och förvaltningstjänster enligt 16 § 1 mom. 5 punkten i nämnda lag.


17 §
Upplysningar som skall lämnas finansinspektionen
Kreditinstitutet får inte inleda sin verksamhet innan det har fått koncession och lämnat finansinspektionen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) en utredning över betydande bindningar enligt 4 a § mellan kreditinstitutet och någon annan juridisk eller fysisk person,
6) en utredning över i vilken omfattning kreditinstitutet ämnar tillhandahålla tjänster genom ombud eller låta ett annat företag sköta uppgifter som ansluter sig till riskkontrollen och den interna kontrollen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


25 §
Förrättningsställe och anlitande av ombud

Ett kreditinstitut skall för sin verksamhet ha åtminstone ett fast förrättningsställe. Det kan dessutom bedriva verksamhet i filialer och på andra verksamhetsställen. Kreditinstitutet kan bedriva affärsverksamhet också genom ett ombud, om anlitandet av ombud inte försvårar kreditinstitutets riskkontroll och interna kontroll eller övrig skötsel av kreditinstitutets affärsverksamhet.

När kreditinstitutet låter ett ombud sköta affärsverksamheten skall det se till att ombudet fortlöpande ger kreditinstitutet de uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över kreditinstitutet och för kreditinstitutets riskkontroll och interna kontroll, och att kreditinstitutet kan lämna dessa uppgifter vidare till Finansinspektionen samt dessutom till sparbanksinspektionen, om kreditinstitutet övervakas av sparbanksinspektionen.

Ett kreditinstitut som har för avsikt att bedriva affärsverksamhet genom ett ombud som inte hör till samma konsolideringsgrupp eller till samma i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) avsedda sammanslutning som kreditinstitutet skall anmäla detta till Finansinspektionen innan verksamheten överförs till ombudet. Anmälan behövs inte om kreditinstitutet endast i obetydlig omfattning bedriver affärsverksamhet genom ombud. Betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan kreditinstitutet och ombudet skall anmälas till Finansinspektionen. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i anmälan samt om när den affärsverksamhet som bedrivs genom ombud kan anses vara ringa.


50 §
Depositionsbanks firma

I en depositionsbanks firma skall ingå ordet "bank" eller en sammansättning där ordet "bank" ingår och av firman skall bankens sammanslutningsform framgå.


50 a §
Kunders rätt till grundläggande banktjänster

En depositionsbank får endast av vägande skäl vägra att öppna ett vanligt inlåningskonto och att bevilja en produkt som är avsedd för användningen av ett sådant konto eller vägra att sköta ett uppdrag som avser betalningsförmedling för en fysisk person som lagligen vistas i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Skälet till vägran skall ha samband med kunden eller med kundens tidigare beteende eller med att det uppenbart inte finns något verkligt behov av ett kundförhållande. Kunden skall underrättas om orsaken till vägran.

Denna paragraf tillämpas inte om något annat följer av 95 § eller av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt.


65 j §
Fordringar som skall ersättas

Av insättningsgarantifondens medel ersätts en insättares depositionsbanksfordringar på konton i en depositionsbank eller som är föremål för betalningsförmedling och ännu inte har bokförts på kontona, dock högst till ett belopp av 25 000 euro. Om ett konto används för investeringstjänster i enlighet med 33 § 2 mom. lagen om värdepappersföretag, skall ersättningen dock i enlighet med 6 kap. i nämnda lag betalas ur den ersättningsfond som avses i den nämnda lagen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


66 a §
Betalningsförmedlingsföretags likviditet
Ett betalningsförmedlingsföretag skall ha investerat i följande investeringsobjekt ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet av de skulder som baserar sig på medel som betalningsförmedlingsföretaget tagit emot mot utgivning av elektroniska pengar och för generell betalningsförmedling:
1) poster som avses i 76 § I gruppen,
2) insättningar i kreditinstitut som avses i 76 § II gruppen 1 punkten,
3) andra skuldförbindelser som Finansinspektionen godkänt.

När detta moment tillämpas värderas tillgångsposterna till anskaffningsutgiften eller, om deras sannolika överlåtelsepris vid rapporteringstidpunkten är lägre än detta, till det beloppet.

Ett betalningsförmedlingsföretag får investera medel som avses i 1 mom. i poster som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten högst till ett belopp som motsvarar 20 gånger beloppet av betalningsförmedlingsföretagets kapitalbas.

Om beloppet av de tillgångsposter som avses i 1 mom. understiger det belopp som avses i momentet, skall Finansinspektionen bestämma en tidsfrist inom vilken betalningsförmedlingsföretaget skall vidta åtgärder för att beloppet av tillgångsposterna skall nå upp till den nivå som avses i momentet. Finansinspektionen kan då eller även annars på betalningsförmedlingsföretagets ansökan för viss tid tillåta att andra tillgångsposter än sådana som avses i 1 mom. används som täckning för betalningsförmedlingsföretagets i momentet avsedda skulder. Beloppet av dessa tillgångsposter får dock inte överstiga 5 procent av beloppet av dessa skulder eller betalningsförmedlingsföretagets kapitalbas, beroende på vilket belopp som är mindre.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet.


68 §
Generalklausul om riskkontroll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På överföringen av uppgifter som ansluter sig till ett kreditinstituts riskkontroll och övriga interna kontroll till ett sådant företag som inte hör till samma konsolideringsgrupp eller till samma i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform avsedda sammanslutning som kreditinstitutet tillämpas vad som bestäms i 25 § 2 och 3 mom.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om de krav som ställs på de i 1 mom. avsedda riskkontrollsystemen och på den övriga interna kontrollen samt på en tillförlitlig förvaltning liksom om anmälan som avses i 2 mom. och om när uppgifter som överförts till ett annat företag enligt 2 mom. kan anses vara så ringa att anmälan inte behöver göras.


78 d §
Minimibeloppet för kapitalbasen i betalningsförmedlingsföretag

Ett betalningsförmedlingsföretag skall med avvikelse från 76-78 § ha en kapitalbas som åtminstone motsvarar två procent av det sammanlagda beloppet av medel som den tagit emot mot utgivning av elektroniska pengar och för generell betalningsförmedling eller, om de senaste sex månadernas månatliga genomsnittsvärde av det sammanlagda beloppet av dylika skulder är större, två procent av nämnda genomsnittsvärde. Om mindre än sex månader har gått sedan betalningsförmedlingsföretaget inledde sin verksamhet, tillämpas i stället för nämnda genomsnittsvärde det värde som satts som mål i betalningsförmedlingsföretagets verksamhetsplan och som godkänts av Finansinspektionen.

På de medel som skall investeras i enlighet med 66 a § 2 mom. skall betalningsförmedlingsföretaget tillämpa sådana begränsningar som är nödvändiga för att skydda betalningsförmedlingsföretaget från marknadsrisker som hänför sig till medlen.


81 a §
Närmare föreskrifter

Finansinspektionen meddelar sådana närmare föreskrifter om tillämpningen av detta kapitel som behövs för att genomföra direktiv 93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut och Europaparlamentetes och rådets direktiv 2000/46/EG om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet.


10 a kap.

Kundskydd


87 a §
Skyldighet att lösa in elektroniska pengar

Andra utgivare av elektroniska pengar än sådana som avses i 1 § 2 mom. är skyldiga att lösa in dem till ett belopp som till fullo motsvarar deras värde i pengar, minskat med en skälig avgift som eventuellt tas ut för inlösen. Från denna inlösningsskyldighet får avvikelse göras genom avtal i sådana fall där penningvärdet av de elektroniska pengar som skall lösas in är högst 10 euro. Villkoren för inlösen skall framgå av de avtalsvillkor som tillämpas på utgivningen av elektroniska pengar.


98 §
Kreditinstitutsbrott
Den som
1) i strid med 2 a, 2 d eller 2 e § från allmänheten tar emot medel som skall återbetalas på anfordran,
2) bedriver verksamhet som avses i 1 § 1 mom. utan koncession för verksamheten eller i strid med beslut enligt 1 a § 3 mom.,
3) i sin affärsverksamhet använder ordet "insättning" i strid med 2 c § 2 mom. eller ordet "bank" i strid med 8 § 2 mom,
4) i sådana fall som avses i 2 kap. 9 §, 4 kap. 9 eller 12 c §, 13 kap. 15 §, 14 kap. 16 § eller 14 a kap. 4 § lagen om aktiebolag, 12 kap. 4, 5, 10 och 12 § lagen om andelslag samt 12 och 26 § sparbankslagen till en registermyndighet eller domstol ger felaktig anmälan eller försäkran eller felaktigt intyg om betalning av ett kreditinstituts aktiekapital, grundfondskapital, placeringsandelskapital eller skuld, eller
5) bryter mot vad som i lagen om aktiebolag, lagen om andelslag eller sparbankslagen föreskrivs om utlåtande av en revisor såsom oberoende sakkunnig,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs på något annat ställe i lag, för kreditinstitutsbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 a § 4 mom. skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott mot bestämmelserna om erbjudande av skuldförbindelser till allmänheten dömas till böter.

Bestämmelser om straff för ingivande av osant intyg till myndighet finns i 16 kap. 8 § strafflagen.


101 §
Vite

Om en kreditinstitutssammanslutning inte i sin verksamhet har iakttagit denna lag eller de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller om ett aktiebolag eller ett andelslag som avses i 1 a § 2 mom. försummar den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 1 a § 5 mom. eller underlåter att lämna de i nämnda moment avsedda uppgifter som Finansinspektionen begärt, kan Finansinspektionen vid vite ålägga sammanslutningen eller aktiebolaget eller andelslaget att fullgöra sin skyldighet.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                             .

Ett företag som när lagen träder i kraft bedriver verksamhet enligt 1 § 1 mom. 2 punkten utan koncession för kreditinstitut skall ansöka om koncession enligt 1 § eller göra anmälan enligt 1 a § 3 mom. eller upphöra med den verksamhet som kräver koncession inom ett år efter ikraftträdandet. På medel som tagits emot och på elektroniska pengar som getts ut före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Vad som bestäms i 10 § 5 mom. tillämpas inte på koncession som har beviljats före ikraftträdandet.

Uppgifter enligt 25 § 3 mom. och 68 § 2 mom. om sådana avtal om utläggning av verksamhet som varit i kraft vid lagens ikraftträdande skall meddelas Finansinspektionen inom sex månader efter att lagen har trätt i kraft.

_______________

Lag


om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 13 och 16 §, 29 § 2 mom., 38 § 1 mom., 39 § 1 mom. och 40 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 13 § delvis ändrad i lag 49/1999, 16 § delvis ändrad i lag 801/2000, 29 § 2 mom. i lag 48/2002 samt 38 § 1 mom., 39 § 1 mom. och 40 § 1 mom. i lag 518/1998, samt

fogas till lagen en ny 16 b §, till 29 §, sådan den lyder i lag 1347/1997 och i nämnda lag 48/2002, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom., samt till 40 §, sådan den lyder i nämnda lag 518/1998, ett nytt 6 mom. som följer:


13 §
Minimikapital

Ett värdepappersföretag skall ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro, om inte något annat bestäms nedan.

Värdepappersföretag, som får tillhandahålla endast sådana investeringstjänster som avses i 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten, skall ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. Om ett värdepappersföretag som bedriver i detta moment avsedd verksamhet också bedriver sådan verksamhet som avses i 16 § 2 mom. 5 punkten, skall aktiekapitalet dock uppgå till minst 730 000 euro.

Ett värdepappersföretag som bedriver verksamhet som avses i 16 § 2 mom. 1, 3 eller 4 punkten skall ha ett aktiekapital på minst 5 miljoner euro.

Aktiekapitalet skall vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas.


16 §
Rörelse
Ett värdepappersföretag får, utöver att tillhandahålla investeringstjänster enligt 3 §, under de förutsättningar som anges i verksamhetstillståndet
1) bevilja krediter och annan finansiering till kunder i anslutning till investeringstjänster,
2) erbjuda företag rådgivning avseende kapitalstrukturer, affärsverksamhetsstrategi och andra närliggande frågor samt råd och tjänster avseende fusioner och företagsförvärv,
3) tillhandahålla tjänster i samband med emission av värdepapper och emissionsgaranti,
4) tillhandahålla investerings- och finansieringsrådgivning som gäller investeringsobjekt,
5) tillhandahålla andra förvarings- och förvaltningstjänster för investeringsobjekt än sådana som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten samt kassavalvstjänster,
6) tillhandahålla valutatjänster i anslutning till investeringstjänster.
Dessutom får ett värdepappersföretag under de förutsättningar som anges i verksamhetstillståndet
1) utan hinder av vad som bestäms i kreditinstitutslagen samt i 52 § i denna lag i samband med en investeringstjänst från kunden ta emot återbetalbara medel på ett konto,
2) ordna offentlig handel med investeringsobjekt enligt bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen,
3) verka som kontoförande institut eller ett kontoförande instituts underinstitut enligt bestämmelserna i lagen om värdeandelssystemet (826/1991),
4) verka som clearingmedlem enligt bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen,
5) sköta de uppgifter som enligt bestämmelserna i lagen om placeringsfonder hör till ett förvaringsinstitut,
6) tillhandahålla annan investerings- och finansieringsrådgivning än sådan som avses ovan i denna paragraf, samt
7) bedriva annan verksamhet som är nära jämförbar med verksamhet som avses i denna paragraf.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid tillhandahållande av sådana tjänster som avses i denna paragraf.


16 b §
Förrättningsställe och anlitande av ombud

Ett värdepappersföretag skall för sin verksamhet ha åtminstone ett fast förrättningsställe. Det kan dessutom bedriva verksamhet på andra verksamhetsställen. Värdepappersföretaget kan bedriva affärsverksamhet också genom ett ombud, om anlitandet av ombud inte försvårar värdepappersföretagets riskkontroll och interna kontroll eller övrig skötsel av värdepappersföretagets affärsverksamhet.

När värdepappersföretaget låter ett ombud sköta affärsverksamheten skall det se till att ombudet fortlöpande ger värdepappersföretaget de uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över värdepappersföretaget och för värdepappersföretagets riskkontroll och interna kontroll, och att värdepappersföretaget kan lämna dessa uppgifter vidare till Finansinspektionen.

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att bedriva affärsverksamhet genom ett ombud som inte hör till samma konsolideringsgrupp eller till samma i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) avsedda sammanslutning som värdepappersföretaget skall anmäla detta till Finansinspektionen innan verksamheten överförs till ombudet. Anmälan behövs inte om värdepappersföretaget endast i obetydlig omfattning bedriver affärsverksamhet genom ombud. Betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan värdepappersföretaget och ombudet skall anmälas till Finansinspektionen. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i anmälan samt om när den affärsverksamhet som bedrivs genom ombud kan anses vara ringa.


29 §
Generalklausul om riskkontroll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På överföringen av uppgifter som ansluter sig till ett värdepappersföretags riskkontroll och övriga interna kontroll till ett sådant företag som inte hör till samma konsolideringsgrupp eller till samma i lagen om andelsbanker och andra kreditinsitut i andelslagsform avsedda sammanslutning som värdepappersföretaget tillämpas vad som bestäms i 16 b § 2 och 3 mom.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om de krav som ställs på de i 1 mom. avsedda riskkontrollsystemen och på den övriga interna kontrollen samt på en tillförlitlig förvaltning liksom om anmälan som avses i 2 mom. och om när uppgifter som överförts till ett annat företag enligt 2 mom. kan anses vara så ringa att anmälan inte behöver göras.


38 §
Investerarskyddets omfattning

Investerarskyddet omfattar investerare som har tillhandahållits investeringstjänster eller sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten eller av vilka värdepappersföretaget har tagit emot medel som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


39 §
Ersättningsskyldighetens inträde

Om ett värdepappersföretag i samband med tillhandahållande av investeringstjänster eller i samband med tillhandahållande av sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten eller tjänster som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf inte enligt lag eller avtal har betalt en i 38 § avsedd investerares klara och ostridiga fordringar som värdepappersföretaget innehar eller förvaltar, kan investeraren anmäla detta till Finansinspektionen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


40 §
Fordringar som ersätts

Av ersättningsfondens medel betalas i 38 § avsedda investerares fordringar som innehas eller förvaltas av ett värdepappersföretag i samband med att detta tillhandahåller investeringstjänster eller sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten eller tjänster som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf. Till en och samma investerare kan i ersättning betalas nio tiondedelar av investerarens fordran på ett värdepappersföretag, dock högst 20 000 euro.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid tillämpningen av denna paragraf betraktas kreditinstitut som hör till sammanslutningen av andelsbanker som ett enda kreditinstitut.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                             .

Ett värdepappersföretag som när lagen träder i kraft bedriver inlåning av kundmedel skall inom 12 månader efter ikraftträdandet ansöka om rätt enligt 16 § 2 mom. 1 punkten att från kunder ta emot återbetalbara medel på konto eller upphöra med inlåningen av kundmedel.

Uppgifter enligt 16 b § 3 mom. och 29 § 2 mom. om sådana avtal om utläggning av verksamhet som varit i kraft vid lagens ikraftträdande skall meddelas Finansinspektionen inom sex månader efter att lagen har trätt i kraft.

_______________

Lag


om ändring av 15 b och 20 § lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 15 b § 1 mom. och 20 § 1 mom., sådana de lyder, 15 b § 1 mom. i lag 521/1998 och 20 § 1 mom. i lag 80/1998, som följer:


15 b §
Förbud mot och begränsning av tillhandahållande av investeringstjänster

Finansinspektionen kan för högst tre månader förbjuda ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut att tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag och sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten i nämnda lag samt att ta emot medel som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf, om den med beaktande av värdepappersföretagets eller kreditinstitutets finansiella tillstånd har anledning att misstänka att värdepappersföretaget eller kreditinstitutet uppenbarligen hotas av insolvens samt att den ersättningsfond som ger investerarskydd uppenbarligen kan bli tvungen att ersätta investerarnas fordringar.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


20 §
Tillsynsavgift

För täckande av kostnaderna för finansinspektionens verksamhet skall en tillsynsavgift betalas av tillsynsobjekten, de aktiebolag och andelslag som avses i 1 a § 2 mom. kreditinstitutslagen och emittenterna av värdepapper som är föremål för offentlig handel.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                             .

_______________

Lag


om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 21 kap. och 22 kap. 3-5 §, samt

ändras 16 kap. 13 § 5 mom. och 14 § 1 mom. som följer:


16 kap.

Fusion


13 §
Kungörelse på borgenärerna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Registermyndigheten skall behandla ansökan utan dröjsmål efter den utsatta dagen om ingen har motsatt sig ansökan och annars utan dröjsmål en månad efter den utsatta dagen, om behandlingen inte har skjutits upp med stöd av 14 §.


14 §
Borgenärs invändning samt behandlingen av ansökan

Registermyndigheten skall skjuta upp behandlingen av en ansökan om en borgenär har motsatt sig ansökan enligt 13 § och borgenären och andelslaget tillsammans ber om uppskov inom en månad efter den utsatta dagen eller om andelslaget senast på nämnda dag visar att det har anhängiggjort en talan för att få fastställt att borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordan.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                 20        .

Utan hinder av vad som bestäms i kreditinstitutslagen (1607/1993) tillämpas på sparkasseverksamhet, med de begränsningar som föreskrivs i 3 mom., de bestämmelser i 21 kap. och 22 kap. 3-5 § lagen om andelslag som upphävs, tio år efter det att denna lag trätt i kraft.

Det sammanlagda beloppet av sådana medlemsplaceringar som har mottagits av en och samma medlem och som skall återbetalas på anfordran får inte överstiga 6 000 euro efter den 31 december 2007. På den som tar emot medlemsplaceringar i strid med detta moment tillämpas 22 kap. 3 § 1 mom. lagen om andelslag.

Om det sammanlagda beloppet av sådana medlemsplaceringar som har mottagits av en och samma medlem och som skall återbetalas på anfordran överstiger 3 000 euro när den i 2 mom. avsedda tiden går ut eller om det överstiger 6 000 euro när den i 3 mom. avsedda tiden går ut, skall andelslaget inom sex månader från utgången av den utsatta tiden deponera det överstigande beloppet hos länsstyrelsen enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931). På medel som deponerats enligt detta moment tillämpas inte 3 och 7 § i nämnda lag. Ett andelslag skall senast tre månader före utgången av den tid som avses i 2 och 3 mom. underrätta medlemsplacerare och innehavare av medlemsplaceringar om att den utsatta tiden löper ut och om den därav följande deponeringsskyldigheten. Underrättelsen skall sändas till den adress som medlemsplaceraren eller innehavaren av medlemsplaceringen har meddelat andelslaget.

_______________

Lag


om ändring av 4 kap. 5 a § värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 4 kap. 5 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 321/1998, som följer:


5 a §

En värdepappersförmedlare skall organisera förvaringen, hanteringen och clearingen av kunders penningmedel och annan egendom (kundmedel) som har anförtrotts förmedlaren så att det inte finns risk för att de sammanblandas med förmedlarens egna medel och tillgångar. Kundmedlen skall förvaras på ett säkert sätt och kunders penningmedel skall sättas in på konto i en depositionsbank eller i ett utländskt kreditinstituts filial, om det inte avtalas om annan placering. En värdepappersförmedlare som inte är depositionsbank, filial till ett utländskt kreditinstitut som har rätt att ta emot insättningar eller värdepappersföretag som har rätt att ta emot medel som avses i 16 § 2 mom. 1 punkten lagen om värdepappersföretag skall i sin bokföring hålla kunders penningmedel åtskilda från sina egna medel och tillgångar.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                             .

_______________

Lag


om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) 2 § 2 punkten, 3 §, i 4 § 1 mom. det inledande stycket och 4 § 2 mom., 8 § 1 mom., 9 a § 1 mom. och 11 § 1 mom.,

av dessa 2 § 2 punkten samt det inledande stycket i 4 § 1 mom. och 4 § 2 mom. sådana de lyder i lag 571/1996 och 9 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1230/1997, som följer:


2 §
Definitioner
I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) finansiellt institut sådana andra sammanslutningar än kreditinstitut som i sin huvudsakliga verksamhet tillhandahåller tjänster som avses i 2 b § 2 mom. 3-11 punkten kreditinstitutslagen (1607/1993) eller förvärvar ägarandelar,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


3 §
Etableringsrätt för kreditinstitut

Ett kreditinstitut som har fått koncession i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får inrätta en filial eller annars i Finland tillhandahålla sådana i 2 b § kreditinstitutslagen avsedda tjänster som ingår i dess koncession.


4 §
Etableringsrätt för finansiella institut

Ett finansiellt institut med hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan inrätta filialer eller annars i Finland tillhandahålla sådana tjänster som avses i 2 b § 2 mom. 3-11 punkten kreditinstitutslagen, om


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett finansiellt institut i vilket ett finansiellt institut som uppfyller de i 1 mom. angivna förutsättningarna ensamt eller tillsammans med motsvarande finansiella institut eller tillsammans med sådana kreditinstitut som avses i 3 § innehar minst 90 procent av den rösträtt som aktierna medför och i fråga om vilket också de övriga i 1 mom. 2-6 punkten angivna förutsättningarna uppfylls, kan inrätta en filial i Finland eller annars i Finland tillhandahålla sådana tjänster som avses i 2 b § 2 mom. 3-11 punkten kreditinstitutslagen.


8 §
Etableringsrätt

Ett kreditinstitut som har fått koncession i någon annan stat än en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som är föremål för tillräcklig offentlig tillsyn och vars verksamhet inte väsentligt avviker från den verksamhet som är tillåten för ett finskt kreditinstitut får från en filial som inrättats i Finland tillhandahålla sådana i 2 b § kreditinstitutslagen avsedda tjänster som omfattas av dess koncession.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


9 a §
Ersättningsskyldighet

Tillgångarna i insättningsgarantifonden kan, i fråga om ett utländskt kreditinstitut som avses i 9 § och som försatts i likvidation eller konkurs, användas endast för betalning av sådana i 65 j och 65 k § kreditinstitutslagen avsedda fordringar tillhörande deponenterna som finns på konton som bjuds ut till allmänheten av en filial som är belägen i Finland och är medlem av insättningsgarantifonden, förutsatt att de inte kan betalas med tillgångarna i det kreditinstitut som befinner sig i likvidation eller med konkursboets medel, dock per deponent högst den andel av fordringarna som inte överstiger 25 000 euro. Fordringarna kan betalas redan under tiden för konkursen eller likvidationen. Utan hinder av vad som ovan i detta moment bestäms om ersättningens maximibelopp, ersätts sådana medel som avses i 65 j § 3 mom. kreditinstitutslagen till sitt fulla belopp. Fordringarna betalas till deponenterna i euro.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


11 §
Öppnande av representation och dess verksamhet

Innan ett kreditinstitut får öppna en representation i Finland skall den underrätta Finansinspektionen om saken. Representationen får inte idka verksamhet som avses i 2 b § kreditinstitutslagen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                     200        .

_______________

Helsingfors den 3 december 2002