Gå till Riksdagen.fi suomi

Riksdagens svar 215/2001 rd

RSv 215/2001 rd - RP 165/2001 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem (RP 165/2001 rd ).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande EkUB 19/2001 rd ).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:


Lag


om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:


1 kap.

Allmänna bestämmelser


1 §
Lagens syfte

I denna lag bestäms om de krav som skall ställas på finans- och försäkringskonglomerats (konglomerat) verksamhet samt om tillsynen över konglomeraten. Syftet med tillsynen är att trygga en ostörd verksamhet på finans- och försäkringsmarknaden, se till att konglomeraten leds enligt sunda och försiktiga affärsprinciper samt trygga insättarnas och investerarnas ekonomiska ställning och de försäkrade förmånerna.


2 §
Tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen samarbetar vid tillsynen över konglomeraten.

Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet, om konglomeratets moderföretag är ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller en holdingsammanslutning i ett sådant konglomerat där finansbranschens andel beräknad i enlighet med 6 § 2 mom. är större än försäkringsbranschens andel. Försäkringsinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet, om konglomeratets moderföretag är ett försäkringsbolag eller en holdingsammanslutning i ett sådant konglomerat där försäkringsbranschens andel beräknad i enlighet med 6 § 2 mom. är större än finansbranschens andel.

Utan hinder av 2 mom. kan den samordnande tillsynsmyndigheten besluta att för viss tid avstå från att sköta de tillsynsuppgifter i ett specificerat konglomerat som ålagts den i denna lag, om den andra tillsynsmyndigheten har samtyckt till att sköta dessa uppgifter och arrangemanget är nödvändigt för en effektiv tillsyn över konglomeratet. Efter att beslutet trätt i kraft tillämpas på den sistnämnda tillsynsmyndigheten vad som bestäms om den samordnande tillsynsmyndigheten och på den förstnämnda tillsynsmyndigheten vad som bestäms om den andra tillsynsmyndigheten.

Vad som bestäms i denna lag begränsar inte den andra tillsynsmyndighetens rättigheter och skyldigheter att på det sätt som bestäms i någon annan lag övervaka ett företag eller en företagsgrupp som hör till ett konglomerat.


3 §
Finans- och försäkringskonglomerat
Till ett konglomerat räknas moderföretaget enligt 2 mom. (konglomeratets moderföretag) samt ett sådant företag i finans- och försäkringsbranschen,
1) där konglomeratets moderföretag har bestämmande inflytande på det sätt som avses i 1 kap. 5 och 6 § bokföringslagen (1336/1997),
2) som har gemensam förvaltning med ett företag som avses i detta moment, eller
3) som har gemensam ledning med ett företag som avses i detta moment.

Till ägarandelen räknas vid tillämpning av 1 punkten även i 7 § 2-5 punkten avsedda arbetspensionsförsäkringsbolags, pensionsstiftelsers och pensionskassors ägarandelar.

Med ett konglomerats moderföretag avses
1) ett finskt kreditinstitut eller värdepappersföretag som har i 1 mom. 1 punkten avsett bestämmande inflytande i åtminstone ett finskt försäkringsbolag eller står i ett i 1 mom. 2 eller 3 punkten avsett förhållande till ett finskt försäkringsbolag med mindre balansomslutning,
2) ett finskt försäkringsbolag som har i 1 mom. 1 punkten avsett bestämmande inflytande i åtminstone ett finskt kreditinstitut eller värdepappersföretag eller står i ett i 1 mom. 2 eller 3 punkten avsett förhållande till ett finskt kreditinstitut eller värdepappersföretag med mindre balansomslutning, och
3) konglomeratets holdingsammanslutning.

Med ett konglomerats holdingsammanslutning avses ett finskt moderföretag av vars i bokföringslagen avsedda dotterföretag åtminstone ett är ett finskt kreditinstitut eller värdepappersföretag och ett är ett finskt försäkringsbolag och beträffande vilket de sista sammanräknade balansomslutningarna för de företag i finans- och försäkringsbranschen som är dess i bokföringslagen avsedda dotterföretag uppgår till mer än hälften av de sista sammanräknade balansomslutningarna för holdingsammanslutningen och alla dess i bokföringslagen avsedda dotterföretag. Som holdingsammanslutning betraktas dock inte ett moderföretag som är ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett försäkringsbolag eller ett arbetspensionsförsäkringsbolag.


4 §
Övriga definitioner
I denna lag avses med
1) kreditinstitut kreditinstitut som avses i 2 § kreditinstitutslagen (1607/1993) och motsvarande utländska kreditinstitut,
2) värdepappersföretag värdepappersföretag som avses i 4 § lagen om värdepappersföretag (579/1996) och motsvarande utländska värdepappersföretag,
3) försäkringsbolag försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979), med undantag av arbetspensionsförsäkringsbolag, och motsvarande utländska försäkringsbolag och återförsäkringsbolag,
4) företag i finansbranschen kreditinstitut och värdepappersföretag, tjänsteföretag och finansiella institut som avses i kreditinstitutslagen och i lagen om värdepappersföretag samt fondbolag och förvaringsinstitut som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), och
5) företag i försäkringsbranschen försäkringsbolag samt försäkringsholdingsammanslutningar och tjänsteföretag som avses i lagen om försäkringsbolag.

5 §
Identifiering av ett konglomerat och dess holdingsammanslutning

Ett konglomerats moderföretag skall omedelbart underrätta finansinspektionen eller Försäkringsinspektionen om att ett konglomerat har bildats eller att konglomeratet har upplösts.

Den tillsynsmyndighet som har tagit emot anmälan eller som annars får veta att ett konglomerat har bildats eller upplösts skall meddela detta till den andra tillsynsmyndigheten. Om bägge tillsynsmyndigheterna anser att konglomeratet hör eller inte hör till tillämpningsområdet för denna lag, skall den samordnande tillsynsmyndigheten fatta beslut om detta och meddela det till konglomeratets moderföretag, den andra tillsynsmyndigheten och den myndighet som övervakar ett utländskt företag som hör till konglomeratet.


6 §
Undantag från lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på konglomerat där företagen i antingen finansbranschen eller försäkringsbranschen står för en andel (branschandel) som är mindre än en tiondedel av alla företag i finans- och försäkringsbranschen som hör till konglomeratet.

Branschandelen av alla företag i finans- och försäkringsbranschen som hör till ett konglomerat fås genom att man först räknar ut förhållandet mellan de sammanräknade balansomslutningarna för företagen i branschen och de sammanräknade balansomslutningarna för alla företag i finans- och försäkringsbranschen (relationstal 1) och förhållandet mellan det sammanräknade kapitalkravet för företagen i branschen och det sammanräknade kapitalkravet för de företag i finans- och försäkringsbranschen som hör till konglomeratet (relationstal 2) och därefter beräknar det aritmetiska medelvärdet av relationstalen 1 och 2. Med kapitalkrav avses i detta moment det kapitalkrav som för ett kreditinstitut och värdepappersföretag som hör till konglomeratet beräknats i enlighet med 78 och 78 a § kreditinstitutslagen och som för ett enskilt försäkringsbolag som hör till konglomeratet beräknats i enlighet med 11 kap. 2 och 4 § lagen om försäkringsbolag. Om ett företag som avses i detta moment hör till ett kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupp, avses med kapitalkrav i stället för ovan nämnda kapitalkrav det kapitalkrav som avses i 79 a § kreditinstitutslagen.

Om branschandelen i ett konglomerat som hör till tillämpningsområdet för denna lag sjunker under en tiondedel, tillämpas lagen likväl så länge andelen överstiger fem procent, om inte den samordnande tillsynsmyndigheten beslutar något annat sedan den andra tillsynsmyndigheten gett sitt samtycke till detta.

Den samordnande tillsynsmyndigheten får sedan den andra tillsynsmyndigheten gett sitt samtycke besluta att denna lag inte tillämpas eller att den tillämpas endast delvis på ett företag som hör till ett konglomerat, om företaget endast är av ringa intresse med hänsyn till syftet med denna lag eller om det skulle vara olämpligt eller missvisande att låta företagets finansiella situation omfattas av tillsynen med hänsyn till syftet med tillsynen över konglomeratet.


7 §
Tillämpning av bestämmelserna om skyldighet att lämna upplysningar
Vad som bestäms i 14 § 1 mom. 3 punkten och 17 § om skyldigheten att lämna tillsynsmyndigheten upplysningar tillämpas utan hinder av 3 § även på
1) ett företag som inte hör till konglomeratet men som är i bokföringslagen avsett moderföretag till konglomeratets moderföretag eller ett sådant moderföretags dotterföretag eller som är i bokföringslagen avsett dotterföretag eller ägarintresseföretag till ett företag som hör till konglomeratet,
2) ett arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och i vilket ett företag som hör till konglomeratet har ägarintresse enligt 14 b kap. 1 § 3 punkten lagen om försäkringsbolag,
3) ett arbetspensionsförsäkringsbolag som har ägarintresse enligt 2 punkten i ett företag som hör till konglomeratet,
4) ett dotterföretag till ett arbetspensionsförsäkringsbolag enligt 1 och 2 punkten, och
5) en pensionsstiftelse enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) som grundats av ett arbetsgivarföretag inom konglomeratet och vars verksamhetskrets omfattar personer som är anställda hos arbetsgivarföretaget och en pensionskassa enligt lagen om pensionskassor (1164/1992) vars verksamhetskrets kan omfatta personer som är anställda hos ett arbetsgivarföretag inom konglomeratet.

2 kap.

Tillsyn över konglomerat


8 §
Anmälan om förvärv av aktier och andelar i en holdingsammanslutning

Om någon har för avsikt att i en holdingsammanslutning direkt eller indirekt förvärva en andel som utgör minst 10 procent av dess aktie-, garanti- eller andelskapital eller som medför minst 10 procent av röstetalet för aktierna eller andelarna, skall finansinspektionen eller Försäkringsinspektionen på förhand underrättas om förvärvet.

Om en andel som avses i 1 mom. ökas så att den uppgår till minst 20, 33 eller 50 procent av aktie-, garanti- eller andelskapitalet eller medför åtminstone lika stor rösträtt eller så att holdingsammanslutningen blir ett dotterföretag, skall den myndighet som avses i 1 mom. underrättas också om detta förvärv.

Vid beräkningen av den ägar- och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. värdepappersmarknadslagen (495/1989).

En anmälan enligt 1 och 2 mom. skall också göras när innehavet sjunker under de andelar som anges i 1 och 2 mom.

Konglomeratets holdingsammanslutning skall minst en gång om året underrätta den samordnande tillsynsmyndigheten om de i 1 och 2 mom. avsedda andelarnas ägare och hur stort innehavet är samt omedelbart anmäla sådana förändringar i innehavet av andelar som kommit till dess kännedom.


9 §
Myndighets rätt att motsätta sig förvärv

Den samordnande myndigheten kan inom tre månader från att ha mottagit en anmälan enligt 8 § förbjuda förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet och lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra holdingsammanslutningens eller konglomeratets affärsverksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om andelen har förvärvats trots den samordnande myndighetens förbud, kan den samordnande myndigheten förbjuda att aktie- eller andelsförvärvet införs i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen. Om den samordnande myndigheten efter att andelen har förvärvats observerar att innehavet av andelen allvarligt äventyrar holdingsammanslutningens eller konglomeratets verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper, kan den samordnande myndigheten kräva att det aktie- eller andelsförvärv som har införts i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen skall ogiltigförklaras för högst ett år i sänder.

Innan den samordnande tillsynsmyndigheten fattar ett beslut enligt 1 och 2 mom. skall den begära utlåtande av den andra tillsynsmyndigheten. Samtycke till förvärvet får inte ges, om inte bägge tillsynsmyndigheterna har samtyckt till det.


10 §
Förvärv av bestämmande inflytande i ett företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett företag som hör till ett konglomerat får inte förvärva bestämmande inflytande enligt 3 § 1 mom. 1 punkten i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte företaget har anmält det på förhand till den samordnande tillsynsmyndigheten eller om den samordnande tillsynsmyndigheten efter att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom.

Den samordnande myndigheten kan inom tre månader efter att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom., om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som skall tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över konglomeratet.

Innan den samordnande tillsynsmyndigheten fattar ett beslut enligt 2 mom. skall den begära utlåtande av den andra tillsynsmyndigheten. Samtycke till förvärvet får inte ges, om den andra tillsynsmyndigheten motsätter sig förvärvet.


11 §
Ledningen av ett konglomerats holdingsammanslutning

Styrelsen och verkställande direktören för ett konglomerats holdingsammanslutning skall leda holdingsammanslutningen med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall dessutom vara väl ansedda och de skall ha sådan allmän kännedom om finans- och försäkringsverksamhet som kan anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av konglomeratets verksamhet.

Den samordnande tillsynsmyndigheten skall omedelbart underrättas om utbyte av de personer inom konglomeratets holdingsammanslutning som avses i 1 mom.


12 §
Revision i ett konglomerats holdingsammanslutning

Till revisor för ett konglomerats holdingsammanslutning får väljas endast en sådan godkänd revisor som avses i 2 § 2 punkten revisionslagen (936/1994). Minst en revisor för ett konglomerats holdingsammanslutning skall uppfylla kraven i 4 § revisionslagen eller vara en sådan revisionssammanslutning som avses i 5 § revisionslagen.

Revisorn för ett konglomerats holdingsammanslutning skall omedelbart till den samordnande tillsynsmyndigheten anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller konglomeratets holdingsammanslutning och som revisorn i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses
1) bryta mot de skyldigheter som ett konglomerats holdingsammanslutning har enligt denna lag,
2) äventyra konglomeratets holdingsammanslutnings eller dess dotterföretags fortsatta verksamhet, eller
3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller till att ett nekande utlåtande ges om fastställande av bokslutet.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt 2 mom. eventuellt orsakar.


13 §
Intern kontroll

Ett företag som hör till ett konglomerat skall ha med hänsyn till verksamheten tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem.

Ett konglomerats moderföretag skall dessutom ha med hänsyn till konglomeratets verksamhet tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem.

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen skall ordnas samt om kraven på en tillförlitlig förvaltning.


14 §
Upplysningar som skall lämnas den samordnande tillsynsmyndigheten
Ett konglomerats moderföretag skall lämna den samordnande tillsynsmyndigheten följande upplysningar:
1) namn, adress, bransch, balansomslutning, de viktigaste ägarna och deras andel av alla aktier eller andelar i företaget samt styrelsemedlemmarnas, verkställande direktörens och revisorernas namn, hemort och medborgarskap i fråga om de företag som hör till konglomeratet samt ändringar som inträffat i dessa uppgifter,
2) koncernbokslutet för konglomeratets moderföretag,
3) affärstransaktioner mellan företag som hör till konglomeratet,
4) konglomeratets riskkoncentrationer, och
5) konglomeratets aktie- och fastighetsinnehav.

De upplysningar som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten skall lämnas minst en gång i kvartalet. Den anmälan som avses i 1 mom. 3 punkten skall göras i fråga om sådana affärstransaktioner vilkas värde eller, om flera affärstransaktioner av samma typ har gjorts med samma part under den tidsperiod som avses i detta moment, det sammanlagda värdet överstiger en miljon euro, om inte den samordnande tillsynsmyndigheten godkänner en högre gräns. Den samordnande tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om lämnandet av upplysningar enligt 1 mom. Innan föreskrifterna meddelas skall den andra tillsynsmyndighetens utlåtande begäras om dem.

Ett företag som hör till ett konglomerat är utan hinder av tystnadsplikten skyldigt att tillställa konglomeratets moderföretag de upplysningar som krävs med stöd av denna paragraf. Konglomeratets moderföretag har samma tystnadsplikt som det företag som lämnat upplysningarna.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller i tilllämpliga delar företag som avses i 7 § och upplysningar som krävs med stöd av 7 §.


15 §
Den samordnande tillsynsmyndighetens övriga uppgifter
Utöver vad som bestäms ovan skall den samordnande tillsynsmyndigheten
1) meddela ett konglomerats moderföretag anvisningar för iakttagandet av denna lag,
2) be att den andra tillsynsmyndigheten utför granskning i de till ett konglomerat hörande företag som står under dennas tillsyn så ofta och i den omfattning som är nödvändig för tillsynen över konglomeratet utöver den tillsyn som den andra tillsynsmyndigheten annars utövar med stöd av den lagstiftning som gäller den samt utföra granskning i de till ett konglomerat hörande företag som inte annars står under offentlig tillsyn, och
3) göra nödvändiga framställningar till den andra tillsynsmyndigheten om de åtgärder som den samordnande tillsynsmyndigheten anser motiverade på grundval av de upplysningar som erhållits om ett konglomerat.

Innan den samordnande tillsynsmyndigheten meddelar en anvisning enligt 1 mom. 1 punkten skall den begära den andra tillsynsmyndighetens utlåtande om anvisningen samt på förhand meddela den andra tillsynsmyndigheten om granskning enligt 2 punkten.


16 §
Utbyte av information mellan tillsynsmyndigheterna

Tillsynsmyndigheterna skall omedelbart tillställa varandra beslut som de fattat med stöd av 9 och 10 §, anmälningar som de erhållit med stöd av 12 § 2 mom. samt upplysningar som de fått med stöd av 14 § och 15 § 1 mom. 2 punkten och som är viktiga för tillsynen över ett konglomerat.


17 §
Den samordnande tillsynsmyndighetens granskningsrätt och rätt att få uppgifter

Den samordnande tillsynsmyndigheten har rätt att på ett förrättningsställe som hör till ett företag inom ett konglomerat för granskning få tillgång till de handlingar och andra dokument som gäller företaget och dess kunder och som anses vara behövliga för tillsynen över konglomeratet. Den samordnande tillsynsmyndigheten har även rätt att granska företagets databehandlingssystem och andra system samt kassa och övriga tillgångar.

Ett företag som avses i 1 mom. skall dessutom utan obefogat dröjsmål tillställa den samordnande tillsynsmyndigheten de uppgifter och utredningar som den begär och som den samordnande tillsynsmyndigheten anser vara behövliga för tillsynen över konglomeratet.

Den samordnande tillsynsmyndigheten har rätt att av ett i 1 mom. avsett företags revisorer få alla sådana uppgifter, handlingar, övriga dokument och kopior som revisorerna har i sin besittning och som gäller företaget och är behövliga för tillsynen samt kopior av revisorernas promemorior, protokoll och andra handlingar som har uppkommit i samband med revisionen och gäller tillsynsobjektets verksamhet.

Den samordnande tillsynsmyndigheten har rätt att få kopior av de dokument som avses i denna paragraf.

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan vid granskningen anlita utomstående revisorer eller andra sakkunniga.

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan vidta en åtgärd som avses i 1-4 mom. i ett företag som övervakas av den andra tillsynsmyndigheten endast på begäran av den andra tillsynsmyndigheten, eller om den andra tillsynsmyndigheten inte inom skälig tid efter att ha fått begäran har lämnat de uppgifter eller handlingar som den samordnande tillsynsmyndigheten begärt och som är behövliga för tillsynen över konglomeratet.


3 kap.

Bokslut


18 §
Ett konglomerats holdingsammanslutnings bokslut

På bokslutet för ett sådant konglomerats holdingsammanslutning där företagen i finansbranschen står för en andel som beräknad i enlighet med 6 § 2 mom. är större än den andel som företagen i försäkringsbranschen står för tillämpas kreditinstitutslagen. På bokslutet för ett annat konglomerats holdingsammanslutning tillämpas bokföringslagen, om inte något annat bestäms nedan.

Ett konglomerats holdingsammanslutnings räkenskapsperiod är ett kalenderår. När ett konglomerat inleder eller avslutar sin verksamhet får räkenskapsperioden vara kortare eller längre än ett kalenderår, dock högst 18 månader.

Ett konglomerats holdinsammanslutnings bokslut skall upprättas inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.


19 §
Koncernbokslut

Om en koncerns moderföretag är ett konglomerats moderföretag enligt 3 § och denna lag tillämpas på konglomeratet, tillämpas på upprättandet av koncernbokslut vad som bestäms nedan i detta kapitel.

Sådana koncernföretags bokslut på vilka tilllämpas 4 kap. kreditinstitutslagen eller 10 kap. lagen om försäkringsbolag får sammanställas med koncernbokslutet utan att de bokslutsprinciper som dessa bestämmelser förutsätter ändras.

I 2 mom. avsedda koncernföretags intresseföretag samt dessa koncernföretags dotterföretag, som med stöd av de bestämmelser som nämns i 2 mom. och som skall tillämpas på koncernföretaget skall sammanställas med koncernföretagets bokslut på samma sätt som ett intresseföretag, sammanställs med koncernbokslutet med iakttagande av vad som bestäms om deras sammanställande med koncernföretagets koncernbokslut. I fråga om medtagandet av företag och anstalter som avses i 7 § 2-5 punkten i ett koncernbokslut som avses i denna paragraf iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms om medtagandet av sådana företag eller anstalter i ett försäkringsbolags koncernbokslut.

Ett i 2 mom. avsett koncernföretags dotterföretag och intresseföretag behöver inte sammanställas med koncernbokslutet med iakttagande av vad som bestäms om upprättandet av ett sådant koncernföretags koncernbokslut.

I koncernbalansräkningen skall särskilt för sig anges tillgångarna och skulderna för företagen i finansbranschen, företagen i försäkringsbranschen och holdingsammanslutningen och i koncernresultaträkningen på motsvarande sätt särskilt för sig intäkterna och kostnaderna för företagen i finansbranschen, företagen i försäkringsbranschen och holdingsammanslutningen. Genom förordning av statsrådet bestäms om de scheman för koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen som skall följas vid upprättandet av koncernbokslut samt om verksamhetsberättelse och noter.


20 §
Föreskrifter, anvisningar, utlåtanden och tillstånd

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur koncernbokslutet skall upprättas i en sådan koncern enligt 19 § där det i bokföringslagen avsedda moderföretaget är ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett sådant konglomerats holdingsammanslutning där företagen i finansbranschen står för en andel i konglomeratet som beräknad i enlighet med 6 § 2 mom. är större än den andel som företagen i försäkringsbranschen står för. Finansinspektionen kan dessutom ge utlåtanden och anvisningar om hur bestämmelserna i detta kapitel skall tilllämpas på en koncern som avses i detta moment samt på ansökan av moderföretaget av särskilda skäl bevilja tillstånd att för viss tid avvika från bestämmelserna i detta kapitel, om undantaget behövs för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av koncernens resultat och ekonomiska ställning.

Vad som i 1 mom. bestäms om finansinspektionens rätt att ge föreskrifter, anvisningar, utlåtanden och tillstånd tillämpas på motsvarande sätt på Försäkringsinspektionen, om koncernens moderföretag är ett försäkringsbolag eller ett sådant konglomerats holdingsammanslutning där företagen i försäkringsbranschen står för en andel i konglomeratet som beräknad på det sätt som nämns i momentet är större än den andel som företagen i finansbranschen står för.

Innan föreskrifter, anvisningar, utlåtanden och tillstånd som avses i 1 och 2 mom. ges skall myndigheten inhämta utlåtande av den andra tillsynsmyndigheten samt, om saken är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen eller lagen om aktiebolag eller lagen om andelslag, av bokföringsnämnden.


4 kap.

Särskilda bestämmelser


21 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ inom ett företag som hör till ett konglomerat eller inom dess ombud eller inom något annat företag som agerar på uppdrag av ett företag som hör till konglomeratet eller i egenskap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om den ekonomiska situationen hos någon kund till ett företag som hör till konglomeratet eller hos någon annan person med anknytning till företagets verksamhet eller om någons personliga förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som skall hållas hemliga får inte heller lämnas till bolagsstämma, andelsstämma eller fullmäktige eller till aktieinnehavare eller medlemmar som deltar i stämman eller mötet. Om tystnadsplikten i ett kreditinstitut som hör till ett konglomerat och i ett företag som hör till dess konsolideringsgrupp, i ett värdepappersföretag och i ett företag som hör till dess konsolideringsgrupp, i ett fondbolag, ett försäkringsbolag, en försäkringsholdingsammanslutning och i ett tjänsteföretag enligt 1 kap. 5 b § lagen om försäkringsbolag bestäms särskilt.

Ett företag enligt 1 mom. som hör till ett konglomerat är skyldigt att lämna ut uppgifter som avses i 1 mom. till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter.

Ett företag enligt 1 mom. som hör till ett konglomerat har rätt att lämna uppgifter som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma konglomerat för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt konglomeratets riskhantering. Vad som ovan i detta moment bestäms om lämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999).


22 §
Vite och andra befogenheter

Om ett företag som hör till ett konglomerat inte har fullgjort sina skyldigheter enligt denna lag, kan den myndighet som övervakar företaget eller, om företaget inte på något annat sätt än med stöd av denna lag står under offentlig tillsyn, den samordnande tillsynsmyndigheten vid vite ålägga företaget att fullgöra en sådan skyldighet.

På utdömande av vite tillämpas vad som särskilt bestäms om utdömande av vite som den i 1 mom. avsedda tillsynsmyndigheten förelagt.

Utöver vad som bestäms i denna lag gäller i fråga om finansinspektionens tillsynsbefogenheter i egenskap av samordnande tillsynsmyndighet med avseende på ett konglomerats holdingsammanslutning vad som bestäms i lagen om finansinspektionen (503/1993) och i fråga om Försäkringsinspektionens tillsynsbefogenheter i egenskap av samordnande tillsynsmyndighet med avseende på ett konglomerats holdingsammanslutning vad som bestäms i lagen om försäkringsbolag.


23 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen i strid med förbudet i 9 § 1 mom. eller utan myndighetens samtycke enligt 10 § förvärvar aktier eller andelar skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat dömas till böter.


24 §
Skadeståndsskyldighet

Styrelsemedlemmarna, förvaltningsrådets medlemmar och verkställande direktören i ett konglomerats holdingsammanslutning är skyldiga att ersätta en skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande har orsakat genom brott mot denna lag eller förordningar eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.


25 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                                             .

_______________

Lag


om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 3 §, 4 a § 1 mom. 1 och 2 punkten, 15 §, 16 § 1 mom., rubriken för 18 § samt 18 § 1, 2 och 5 mom., 19 §, 21 § 3 mom., 22 § 4 mom., 43 §, 68 § 2 mom., 75 § 3 och 4 mom., 76 § I gruppen 6 och 7 punkten och 94 § 1 och 3 mom.,

av dessa 4 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 949/1996, 18 § 1 och 5 mom., 21 § 3 mom., 22 § 4 mom., 43 §, 68 § 2 mom., 75 § 3 och 4 mom. och 94 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1340/1997 samt 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 570/1996, samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom., till 5 §, sådan den lyder i nämnda lag 1340/1997, ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5 och 6 mom. blir 6 och 7 mom., till 16 § nya 2 och 3 mom., till lagen en ny 17 a §, till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1340/1997 och i lag 108/1999, ett nytt 7 mom., till lagen en ny 19 a §, till 39 §, sådan den lyder i nämnda lag 1340/1997, ett nytt 5 mom., till 42 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 71 a §, till 75 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1340/1997 och 108/1999, ett nytt 3 mom., varvid de ändrade 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom. och det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till 76 § I gruppen, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 570/1996 och i lag 684/2000, en ny 8 punkt, till 94 §, sådan den lyder i lag 578/1997 och i nämnda lag 1340/1997, nya 4 och 5 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 6 och 7 mom., samt till lagen en ny 100 a § i stället för den 100 a § som upphävts genom lag 69/1998, som följer:


3 §
Finansiella institut

Med finansiella institut avses i denna lag med undantag för kreditinstitut sammanslutningar vilka såsom sin huvudsakliga verksamhet tillhandahåller     tjänster     som     avses     i     20     §     1 mom. 2-10 punkten eller förvärvar ägarandelar. Som finansiella institut betraktas inte försäkringsholdingsammanslutningar enligt lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och inte heller konglomerats holdingsammanslutningar enligt lagen om tillsyn över     finans-     och     försäkringskonglomerat (        /        ).


4 §
Holdingsammanslutning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Efter att ha fått kännedom om att en holdingsammanslutning hör till en konsolideringsgrupp som avses i 5 § skall finansinspektionen fatta beslut härom och utan dröjsmål meddela det till konsolideringsgruppens moderföretag.


4 a §
Betydande bindning
I denna lag avses med betydande bindning en förbindelse som uppstår när
1) en fysisk eller juridisk person direkt eller indirekt äger minst 20 procent av aktierna, medlemsandelarna, garantiandelarna eller bolagsandelarna i en sammanslutning,
2) en fysisk eller juridisk person direkt eller indirekt har minst 20 procent av det röstetal som aktierna, medlemsandelarna, garantiandelarna eller bolagsandelarna i en sammanslutning medför och detta röstetal baserar sig på ägande, medlemskap, bolagsordning, bolagsavtal eller andra med dessa jämförbara regler eller annat avtal, eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5 §
Koncern och konsolideringsgrupp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utöver vad som bestäms ovan betraktas vid tillämpningen av 16 § 2 mom., 21 och 22 § samt 8 och 9 kap. i denna lag som en konsolideringsgrupps moderföretag och ett finansiellt institut, om inte finansinspektionen beslutar något annat i ett enskilt fall, ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat när företagen i finansbranschen står för en andel i konglomeratet som beräknad i enlighet med 6 § 2 mom. i nämnda lag är större än den andel som företagen i försäkringsbranschen står för och som en konsolideringsgrupps dotterföretag fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) där konsolideringsgruppens moderföretag har bestämmande inflytande enligt 2 mom. 1 punkten. Innan finansinspektionen fattar ett beslut som avses i detta moment skall den begära utlåtande av Försäkringsinspektionen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2 kap.

Inrättande och ägande av kreditinstitut


15 §
Separat ledning för kreditinstitut och försäkringsbolag

Verkställande direktören för ett kreditinstitut och dennes ställföreträdare får inte vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare för ett försäkringsbolag som hör till samma koncern som kreditinstitutet eller för ett försäkringsbolag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som kreditinstitutet.

Majoriteten av medlemmarna och suppleanterna i ett kreditinstituts styrelse skall vara personer som inte är medlemmar eller suppleanter i ett sådant försäkringsbolags styrelse som avses i 1 mom. och inte heller verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare för ett sådant försäkringsbolag, om inte finansinspektionen beviljar undantag från detta.


16 §
Kreditgivning och investering i vissa fall

Betydande och principiella beslut som gäller kreditgivning till ett försäkringsbolag som hör till samma koncern som kreditinstitutet eller till ett försäkringsbolag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som kreditinstitutet och betydande och principiella beslut om investeringar i ett sådant försäkringsbolag skall fattas av kreditinstitutets styrelse.

Ett kreditinstitut får inte bevilja kredit till ett koncernföretag som inte hör till dess konsolideringsgrupp för förvärv av ett sådant företags aktier, andelar, kapitallån eller debenturer som hör till konsolideringsgruppen.

Vad som i denna paragraf bestäms om kreditgivning tillämpas på motsvarande sätt på ställande av borgen eller annan säkerhet för betalningen av en kredit som någon annan beviljat.


17 a §
Ledningen av kreditinstitut och holdingsammanslutningar

Ett kreditinstituts styrelse och verkställande direktör skall leda kreditinstitutet med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall dessutom vara väl ansedda och de skall ha sådan allmän kännedom om kreditinstitutsverksamhet som kan anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av kreditinstitutets verksamhet.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt på holdingsammanslutningar. En holdingsammanslutning skall omedelbart underrätta finansinspektionen om utbyte av de personer som avses i 1 mom.


18 §
Anmälan om förvärv av aktier och andelar

Om någon har för avsikt att i ett kreditinstitut eller en holdingsammanslutning direkt eller indirekt förvärva en andel som utgör minst 10 procent av dess aktie- eller andelskapital eller som medför minst 10 procent av röstetalet för aktierna eller andelarna, skall finansinspektionen på förhand underrättas om förvärvet.

Om en andel som nämns i 1 mom. ökas så att den uppgår till minst 20, 33 eller 50 procent av aktie- eller andelskapitalet eller medför ett minst lika stort röstetal eller om kreditinstitutet eller holdingsammanslutningen blir ett dotterföretag, skall finansinspektionen också underrättas om förvärvet på förhand.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kreditinstitutet och holdingsammanslutningen skall minst en gång om året underrätta finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. avsedda andelarnas ägare och hur stort innehavet är samt omedelbart anmäla sådana förändringar i innehavet av andelar som kommit till dess kännedom.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om innehavet i kreditinstitutet eller holdingsammanslutningen förvärvas indirekt genom förvärv av aktier i ett konglomerats holdingsammanslutning som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och anmälan om ett sådant förvärv har gjorts till Försäkringsinspektionen.


19 §
Myndighets rätt att motsätta sig förvärv

Finansinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en anmälan enligt 18 § förbjuda förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet och lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra kreditinstitutets eller dess konsolideringsgrupps affärsverksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om andelen har förvärvats trots finansinspektionens förbud, kan den förbjuda att aktie- eller andelsförvärvet införs i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen. Om finansinspektionen efter förvärvet av andelen observerar att innehavet av andelen allvarligt äventyrar kreditinstitutets eller dess konsolideringsgrupps verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper, kan finansinspektionen kräva att det aktie- eller andelsförvärv som har införts i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen ogiltigförklaras för högst ett år i sänder.

Om ett förvärv leder till att ett kreditinstitut blir dotterföretag till ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med verksamhetstillstånd i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dotterföretag till ett sådant kreditinstituts, värdepappersföretags eller försäkringsbolags moderföretag, skall finansinspektionen inhämta utlåtande om förvärvet av motsvarande tillsynsmyndighet i den staten. På samma sätt skall förfaras om bestämmanderätten i kreditinstitutet övergår till samma fysiska eller juridiska personer som i det kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag som avses ovan.


19 a §
Förvärv av bestämmande inflytande i ett företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett kreditinstitut eller ett företag inom dess konsolideringsgrupp får inte förvärva i 1 kap. 5 och 6 § bokföringslagen avsett bestämmande inflytande i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte kreditinstitutet eller företaget inom dess konsolideringsgrupp har anmält detta till finansinspektionen på förhand eller om finansinspektionen efter att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom.

Finansinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom., om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som skall tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över kreditinstitutet eller dess konsolideringsgrupp.

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om ett företag som avses i 1 mom. hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och motsvarande anmälan har gjorts till Försäkringsinspektionen.


3 kap.

Kreditinstitutets verksamhet


21 §
Förhållandet mellan ett kvalificerat innehav och kapitalbasen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett företag som hör till kreditinstitutets konsolideringsgrupp får ensamt eller tillsammans med andra till konsolideringsgruppen hörande företag, i sådana i 1 mom. avsedda företags aktier, andelar eller kapitallån i vilka de till konsolideringsgruppen hörande företagen tillsammans har ett kvalificerat innehav, investera högst ett i 1 och 2 mom. angivet belopp av kreditinstitutets konsoliderade kapitalbas.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


22 §
Begränsning som gäller innehav av fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kreditinstitutets i 1 mom. angivna konsoliderade balansräkning skall upprättas genom sammanställning av de företags balansräkningar som hör till konsolideringsgruppen, enligt vad som i bokföringslagen och i 39 § bestäms om upprättande av koncernbokslut.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


39 §
Koncernbokslut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om ett försäkringsbolag hör till ett kreditinstituts eller en holdingsammanslutnings koncern, får koncernbokslutet utan hinder av detta kapitel upprättas på det sätt som bestäms i 3 kap. lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av koncernens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.


42 §
Tillämpning av bestämmelserna om revision och revisorer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vad som i denna paragraf bestäms om revision av kreditinstitut och dess revisorer tillämpas på motsvarande sätt på revision av holdingsammanslutningar och dess revisorer.


43 §
Revisorernas behörighet

Till revisor för ett kreditinstitut och en holdingsammanslutning får väljas endast en sådan godkänd revisor som avses i 2 § 2 punkten revisionslagen. Minst en revisor skall uppfylla kraven i 4 § revisionslagen eller vara en sådan revisionssammanslutning som avses i 5 § revisionslagen.


8 kap.

Riskkontroll


68 §
Generalklausul om riskkontroll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur riskkontrollen och den interna kontrollen skall ordnas samt om kraven på en tillförlitlig förvaltning.


71 a §
Anmälan om interna affärstransaktioner
En konsolideringsgrupps moderföretag skall till finansinspektionen anmäla sådana till konsolideringsgruppen hörande företags affärstransaktioner där motparten är
1) ett företag som inte hör till konsolideringsgruppen men som hör till samma koncern som kreditinstitutet eller som är ett i bokföringslagen avsett ägarintresseföretag för kreditinstitutet eller för ett företag som hör till samma koncern som kreditinstitutet,
2) en sådan i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) avsedd pensionsstiftelse som grundats av ett arbetsgivarföretag som hör till konsolideringsgruppen och vars verksamhetskrets omfattar personer som är anställda hos arbetsgivarföretaget, eller
3) en i lagen om försäkringskassor (1164/1992) avsedd pensionskassa vars verksamhetskrets kan omfatta personer som är anställda hos ett arbetsgivarföretag som hör till konsolideringsgruppen.

Den anmälan som avses i 1 mom. skall göras åtminstone en gång i kvartalet beträffande sådana affärstransaktioner vilkas värde eller, om flera affärstransaktioner av samma typ har gjorts under den tidsperiod som avses i detta moment, deras sammanlagda värde överstiger en miljon euro, om inte finansinspektionen godkänner en högre gräns.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om anmälan av affärstransaktioner som avses i denna paragraf.


9 kap.

Kreditinstitutets soliditet


75 §
Avdragsposter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I stället för avdrag enligt 2 mom. 3 punkten från det sammanlagda beloppet av den primära och supplementära kapitalbasen kan från minimibeloppet av en försäkringsanstalts verksamhetskapital beräknat i enlighet med lagen om försäkringsbolag eller motsvarande utländska lag avdras en andel som motsvarar kreditinstitutets innehav i försäkringsanstalten.

Vid beräkningen av de avdrag som avses i 2 mom. 1-3 punkten skall med aktier, andelar och kapitallån jämställas sådana fordringar på företaget vilka är efterställda gäldenärens övriga skulder. Vid beräkningen av avdrag enligt 2 mom. 1 punkten anses kreditinstitutets innehav omfatta också av sådana finansiella institut och tjänsteföretag som avses i 21 § 5 mom. ägda aktier, andelar, kapitallån och därmed jämförbara fordringar, räknade enligt det sätt som avses i det nämnda momentet. Vid beräkningen av avdrag enligt 2 mom. 1 och 3 punkten och 3 mom. anses kreditinstitutets innehav omfatta också aktier, andelar, kapitallån och därmed jämförbara fordringar som avses i denna paragraf och som ägs av en försäkringsholdingsammanslutning och ett finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutning som är kreditinstitutets dotter- eller intresseföretag, i samma proportion som kreditinstitutet äger en sådan holdingsammanslutnings aktier eller andelar. Vid beräkningen av sådana avdrag som avses ovan i detta moment beaktas inte investeringar i företag inom samma konsolideringsgrupp som kreditinstitutet.

Med finansinspektionens tillstånd får ett avdrag enligt 2 eller 3 mom. lämnas ogjort då en investering som avses i 2 eller 3 mom. är nödvändig i samband med sanering av ett annat kreditinstituts eller finansiellt instituts eller en försäkringsanstalts affärsverksamhet eller då det finansiella institutets huvudsakliga verksamhet går ut på att äga aktier eller andelar i andra företag än kreditinstitut eller finansiella institut och det finansiella institutet inte hör till något annat kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupp.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


76 §
Riskgruppering av tillgångarna
Ett kreditinstituts tillgångar skall vid beräkningen av det i 72 § avsedda relationstalet grupperas som följer:
I gruppen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) fordringar hos andra stater än dem som avses i 2 punkten och hos andra centralbanker än dem som avses i 4 punkten, när fordringarnas belopp anges i lokal valuta och de är finansierade med lokal valuta, samt fordringar som är garanterade av dem,
7) fordringar för vilka säkerheten består av en deposition i samma kreditinstitut eller placeringsbevis eller motsvarande värdepapper som kreditinstitutet har emitterat och som pantsatts hos det, samt
8) sådana i 75 § 1-4 mom. avsedda poster som har avdragits från kreditinstitutets kapitalbas.

94 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ inom ett kreditinstitut eller inom ett till samma konsolideringsgrupp som detta hörande företag, inom en kreditinstitutssammanslutning eller inom kreditinstitutets ombud eller inom något annat företag som agerar för kreditinstitutets räkning eller i egenskap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om den ekonomiska situationen hos någon av kreditinstitutets kunder eller hos kunder till företag som tillhör samma konsolideringsgrupp eller samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som kreditinstitutet eller hos någon annan person med anknytning till kreditinstitutets verksamhet eller om någons personliga förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som skall hållas hemliga får inte heller lämnas till bolagsstämma, principalmöte, andelsstämma eller fullmäktige eller till en hypoteksförenings stämma eller till aktieinnehavare eller medlemmar som deltar i stämman eller mötet.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett kreditinstitut och ett företag som hör till kreditinstitutets konsolideringsgrupp har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma koncern, samma konsolideringsgrupp eller samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda konglomerat för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt koncernens, konsolideringsgruppens eller konglomeratets riskkontroll. Vad som ovan i detta moment bestäms om lämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999) och inte sådana uppgifter som baserar sig på registrering av betalningsuppgifter mellan en kund och ett företag som inte hör till konglomeratet.

Utöver vad som bestäms i 3 mom. kan ett kreditinstitut och ett företag som hör till kreditinstitutets konsolideringsgrupp lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till en sammanslutning som hör till samma ekonomiska sammanslutning som kreditinstitutet, om den som tar emot uppgifterna berörs av tystnadsplikt enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt. Vad som ovan i detta moment bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.

Kreditinstitutet har utan hinder av vad som bestäms ovan i denna paragraf rätt att lämna sådana upplysningar till en i 1 mom. avsedd kreditinstitutssammanslutning, vars medlem kreditinstitutet är, som är behövliga för sammanslutningens verksamhet. Vad som i 1 mom. och i detta moment bestäms om kreditinstitutssammanslutning tillämpas på motsvarande sätt på andelsbankernas och sparbankernas centrala finansiella institut.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


100 a §
Brott mot bestämmelserna om förvärv av kreditinstituts aktier eller andelar

Den som uppsåtligen i strid med förbudet i 19 § 1 mom. eller utan finansinspektionens samtycke enligt 19 a § förvärvar aktier eller andelar skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om förvärv av kreditinstituts aktier eller andelar dömas till böter.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                             .

_______________

Lag


om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 2 § 21 punkten, 11 § 4 mom. 1 punkten och 19 § 1 och 2 mom., av dessa lagrum 2 § 21 punkten sådan den lyder i lag 972/1999, 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag 639/1999 och 19 § 2 mom. sådant det lyder i lag 798/2000, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 572/1996, 1077/1996, 1349/1997, 521/1998, 50/1999, 972/1999 och i nämnda lag 798/2000, en ny 22 punkt och ett nytt 2 mom., till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1349/1997 och 798/2000 samt delvis ändrad i lag 388/2000, ett nytt 7 mom., till lagen en ny 11 b § och till 19 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 639/1999 och 798/2000, ett nytt 3 mom. som följer:


2 §
Tillsynsobjekt
Med tillsynsobjekt avses i denna lag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21) en sammanslutning som på det sätt som avses i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i en fondbörs, ett optionsföretag, en clearingorganisation eller värdepapperscentralen,
22) ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (        /        ), om finansinspektionen är i nämnda lag avsedd samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet.

Denna lag skall tillämpas också på tillsynsobjekt i likvidation.


11 §
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vad som ovan i 1-3 mom. bestäms om tillsynsobjekt skall tillämpas också på
1) företag som i förhållande till tillsynsobjektet är ett sådant moderföretag, dotterföretag eller intresseföretag som avses i bokföringslagen (1336/1997) eller dotterföretag till tillsynsobjektets moderföretag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen kan vid granskningen anlita utomstående revisorer eller andra sakkunniga.


11 b §
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter beträffande ett finskt företag inom en utländsk konsolideringsgrupp

Utöver vad som bestäms i 11 § har finansinspektionen rätt att utföra granskning i ett företag i Finland som hör till ett sådant utländskt kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupp vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i dotterföretag i Finland till ett sådant företags moderföretag, om den myndighet som övervakar den finansiella verksamheten i berörda stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har befogenheter att granska ett sådant företag och myndigheten begär granskning för utövande av gruppbaserad tillsyn.

Om en myndighet som övervakar den finansiella verksamheten i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har behov av att i Finland granska uppgifter som är väsentliga för den gruppbaserade tillsynen och som gäller ett företag enligt 1 mom., skall den av finansinspektionen begära att granskningen utförs. Finansinspektionen skall uppfylla begäran genom att antingen utföra granskningen själv eller låta den myndighet som framställt begäran delta i granskningen.


19 §
Rätt att lämna uppgifter

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har finansinspektionen rätt att lämna ut uppgifter till Försäkringsinspektionen eller en annan myndighet som övervakar finansmarknaden eller svarar för dess funktion eller till en sådan sammanslutning som i det egna landet med stöd av lag sköter uppgifter som motsvarar dem som finansinspektionen har, samt till Statens säkerhetsfond för utförande av deras uppgifter samt till förundersöknings- och åklagarmyndigheter för utredning av brott. Dessutom har finansinspektionen rätt att till myndigheter som svarar för tillsynen över organ som har befattning med ett tillsynsobjekts likvidations- eller konkursförfarande lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynsobjektets likvidations- eller konkursförfarande och att till myndigheter som svarar för tillsynen över tillsynsobjektets revisor lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynen över tillsynsobjektets revisor.

Visar det sig att en och samma gäldenär har lämnat betydande förbindelser till eller har betydande förpliktelser mot olika tillsynsobjekt, eller finns det skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar tillsynsobjekten skada, har finansinspektionen rätt att underrätta dem om detta. Dessutom har finansinspektionen rätt att lämna ut uppgifter om ett tillsynsobjekt till en sådan clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen och till ett sådant optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, om uppgifterna behövs för att trygga tillförlitligheten i clearingorganisationens verksamhet eller i optionsföretagets clearing vid optionshandeln.

Finansinspektionen får inte lämna vidare sekretessbelagda uppgifter som erhållits från tillsynsmyndigheter i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller vid granskning i en annan stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte den tillsynsmyndighet som lämnat uppgiften eller den behöriga tillsynsmyndigheten i det land där granskningen har utförts har gett sitt uttryckliga samtycke. Dessa uppgifter får användas endast för skötseln av uppgifter enligt denna lag eller för de ändamål som samtycket gäller.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                             .

_______________

Lag


om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) en ny 133 a § som följer:


133 a §

Utan hinder av vad som bestäms i 133 § har fondbolag rätt att lämna upplysningar som avses i 133 § till en sammanslutning som hör till samma koncern, samma konsolideringsgrupp eller samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (        /        ) avsedda finans- och försäkringskonglomerat för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt koncernens, konsolideringsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskhantering. Vad som bestäms i detta moment gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999).

Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan ett fondbolag lämna ut uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som fondbolaget, om den som tar emot uppgifterna berörs av tystnadsplikt enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt. Vad som bestäms i detta moment gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                             .

_______________

Lag


om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 9 § 3 mom., 10 § 1 mom., rubriken för 14 § och 14 § 1, 2 och 4 mom., 15 §, 29 § 2 mom., rubriken för 31 § och 31 § 4 mom. samt 48 § 1 och 3 mom.,

av dessa 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 950/1996 samt 29 § 2 mom. och rubriken för 31 § och 31 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1347/1997, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, nya 5 och 6 mom., varvid de nuvarande 5 och 6 mom. blir 7 och 8 mom., till lagen nya 12 a och 12 b §, till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 106/1999, ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. och det nuvarande 5 mom. blir 5 och 6 mom., samt ett nytt 7 mom., till lagen en ny 15 b §, till 48 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 583/1997 och 518/1998, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., samt till lagen en ny 56 c § som följer:


6 §
Konsolideringsgrupp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utöver vad som bestäms ovan betraktas vid tillämpningen av 29 och 31 § i denna lag som en konsolideringsgrupps moderföretag och ett finansiellt institut, om inte finansinspektionen beslutar något annat i ett enskilt fall, ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn     över     finans-     och     försäkringskonglomerat (        /        ) när företagen i finansbranschen står för en andel i konglomeratet som beräknad i enlighet med 6 § 2 mom. i nämnda lag är större än den andel som företagen i försäkringsbranschen står för och som en konsolideringsgrupps dotterföretag fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) där konsolideringsgruppens moderföretag har bestämmande inflytande enligt 1 mom. 1 punkten.

Efter att ha fått kännedom om att en holdingsammanslutning hör till en konsolideringsgrupp skall finansinspektionen fatta beslut härom och utan dröjsmål meddela det till konsolideringsgruppens moderföretag.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2 kap.

Etablering och ägande av värdepappersföretag


9 §
Verksamhetstillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jämförbara personers samt minst två inom förvaltningen verksamma personers tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet, på så sätt att det med stöd av den erhållna utredningen och den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan säkerställas att värdepappersföretaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd skall beviljas finländska aktiebolag som har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar samt uppfyller de övriga krav som ställs i denna lag, om det inte utgående från den utredning som mottagits kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget hindras av en betydande bindning mellan värdepappersföretaget och någon annan juridisk eller fysisk person eller av lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter i en stat som inte tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka tillämpas på en fysisk eller juridisk person som har en sådan bindning.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


12 a §
Separat ledning för värdepappersföretag och försäkringsbolag

Verkställande direktören för ett värdepappersföretag och dennes ställföreträdare får inte vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare för ett försäkringsbolag som hör till samma koncern som värdepappersföretaget eller för ett försäkringsbolag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som värdepappersföretaget.

Majoriteten av medlemmarna och suppleanterna i ett värdepappersföretags styrelse skall vara personer som inte är medlemmar eller suppleanter i ett sådant försäkringsbolags styrelse som avses i 1 mom. och inte heller verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare för ett sådant försäkringsbolag, om inte finansinspektionen beviljar undantag från detta.


12 b §
Ledningen av värdepappersföretag och holdingsammanslutningar

Ett värdepappersföretags styrelse och verkställande direktör skall leda värdepappersföretaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall dessutom vara väl ansedda och de skall ha sådan allmän kännedom om värdepappersverksamhet som kan anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet. Ett värdepappersföretag skall omedelbart underrätta finansinspektionen om utbyte av de personer som avses ovan i detta moment.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt på holdingsammanslutningar.


14 §
Anmälan om förvärv av aktier och andelar

Om någon har för avsikt att i ett värdepappersföretag eller en holdingsammanslutning direkt eller indirekt förvärva en andel som utgör minst 5 procent av dess aktie- eller andelskapital eller som medför minst 5 procent av röstetalet för aktierna eller andelarna, skall finansinspektionen på förhand underrättas om förvärvet.

Om en andel som avses i 1 mom. ökas så att den uppgår till minst 20, 33 eller 50 procent av aktie- eller andelskapitalet eller medför åtminstone lika stor rösträtt eller så att värdepappersföretaget eller holdingsammanslutningen blir ett dotterföretag, skall finansinspektionen också underrättas om förvärvet.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En anmälan enligt 1 och 2 mom. skall också göras när innehavet sjunker under de andelar som anges i 1 och 2 mom.

Värdepappersföretaget och holdingsammanslutningen skall minst en gång om året underrätta finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. avsedda andelarnas ägare och hur stort innehavet är samt omedelbart anmäla sådana förändringar i innehavet av andelar som kommit till dess kännedom.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om innehavet i värdepappersföretaget eller holdingsammanslutningen förvärvas indirekt genom förvärv av aktier i ett konglomerats holdingsammanslutning som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och anmälan om ett sådant förvärv har gjorts till Försäkringsinspektionen.


15 §
Myndighets rätt att motsätta sig förvärv

Finansinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en underrättelse enligt 14 § förbjuda förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet och lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra värdepappersföretagets eller dess konsolideringsgrupps affärsverksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om andelen har förvärvats trots finansinspektionens förbud, kan den förbjuda att aktie- eller andelsförvärvet införs i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen. Om finansinspektionen efter förvärvet av andelen observerar att innehavet av andelen allvarligt äventyrar kreditinstitutets eller dess konsolideringsgrupps verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper, kan finansinspektionen kräva att det aktie- eller andelsförvärv som har införts i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen ogiltigförklaras för högst ett år i sänder.

Om ett förvärv leder till att ett värdepappersföretag blir dotterföretag till ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med verksamhetstillstånd i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dotterföretag till ett sådant kreditinstituts, värdepappersföretags eller försäkringsbolags moderföretag, skall finansinspektionen inhämta utlåtande om förvärvet av motsvarande tillsynsmyndighet i den staten. På samma sätt skall förfaras om bestämmanderätten i värdepappersföretaget övergår till samma fysiska eller juridiska personer som i det kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag som avses ovan.


15 b §
Förvärv av bestämmande inflytande i ett företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett värdepappersföretag eller ett företag inom dess konsolideringsgrupp får inte förvärva i 1 kap. 5 och 6 § bokföringslagen (1336/1997) avsett bestämmande inflytande i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte värdepappersföretaget eller företaget inom dess konsolideringsgrupp har anmält detta till finansinspektionen på förhand eller om finansinspektionen efter att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom.

Finansinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom., om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som skall tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget eller dess konsolideringsgrupp.

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om ett företag som avses i 1 mom. hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och motsvarande anmälan har gjorts till Försäkringsinspektionen.


29 §
Generalklausul om riskkontroll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur riskkontrollen och den interna kontrollen skall ordnas samt om kraven på en tillförlitlig förvaltning.


31 §
Minsta kapitalbas och anmälan om interna affärstransaktioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På värdepappersföretags stora kundrisker och konsoliderade stora kundrisker samt på interna affärstransaktioner med koncern och ägarintresseföretag som inte hör till värdepappersföretagets konsolideringsgrupp tillämpas vad som bestäms i 69-71 och 71 a § kreditinstitutslagen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


48 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ inom ett värdepappersföretag eller inom ett till samma konsolideringsgrupp som detta hörande företag, inom en sammanslutning av värdepappersföretag eller inom värdepappersföretagets ombud eller inom något annat företag som agerar för värdepappersföretagets räkning eller i egenskap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om den ekonomiska situationen hos någon av värdepappersföretagets kunder eller hos kunder till företag som tillhör samma konsolideringsgrupp eller samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som värdepappersföretaget eller hos någon annan person med anknytning till värdepappersföretagets verksamhet eller om någons personliga förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som skall hållas hemliga får inte heller lämnas till värdepappersföretagets bolagsstämma eller till aktieägare som deltar i stämman.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett värdepappersföretag och ett företag som hör till värdepappersföretagets konsolideringsgrupp har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma koncern, samma konsolideringsgrupp eller samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt koncernens, konsolideringsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskkontroll. Vad som ovan i detta moment bestäms om lämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999).

Utöver vad som bestäms i 3 mom. kan ett värdepappersföretag och ett företag som hör till värdepappersföretagets konsolideringsgrupp lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett sådant företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som värdepappersföretaget, om den som tar emot uppgifterna berörs av tystnadsplikt enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


8 kap.

Straffstadganden


56 c §
Brott mot bestämmelserna om förvärv av värdepappersföretags aktier eller andelar

Den som uppsåtligen i strid med förbudet i 15 § 1 mom. eller utan finansinspektionens samtycke enligt 15 b § förvärvar aktier eller andelar skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om förvärv av värdepappersföretags aktier eller andelar dömas till böter.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                             .

_______________

Lag


om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 1 kap. 5 a och 5 b §, 2 a kap. 17 §, 3 kap. 4 §, 7 kap. 3 § 2 mom. och 3 a § 1 mom., 10 kap. 1 b och 3 c §, 12 kap. 6 §, 14 b kap. 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. samt 18 kap. 6 § 1 mom. och 6 b § 1 mom. 3, 5, 6, 8 och 9 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 kap. 5 b §, 10 kap. 3 c § samt 14 b kap. 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lag 949/2000, 2 a kap. 17 § och 3 kap. 4 § i lag 389/1995, 7 kap. 3 § 2 mom. och 12 kap. 6 § i lag 752/1993, 7 kap. 3 a § 1 mom. i lag 611/1997, 10 kap. 1 b § i lag 1204/1998 samt 1 kap. 5 a §, 18 kap. 6 § 1 mom. och 6 b § 1 mom. 3, 5, 6, 8 och 9 punkten i lag 989/1999,

fogas till 3 kap. 3 §, sådan den lyder i nämnda lagar 389/1995 och 949/2000, ett nytt 6 mom., till 7 kap. 3 § nya 3 och 4 mom. i stället för de 3 och 4 mom. som upphävts genom sistnämnda lag och till kapitlet en ny 8 § i stället för den 8 § som upphävts genom lag 355/1997, till 10 kap. 11 §, sådan den lyder i nämnda lagar 1204/1998 och 949/2000, ett nytt 5 mom. samt till 18 kap. 6 b § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 989/1999, en ny 10 punkt och till 6 b §, sådan den lyder i nämnda lag 989/1999, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., som följer:


1 kap.

Allmänna stadganden


5 a §

I denna lag avses med tjänsteföretag en sammanslutning som för ett försäkringsbolag producerar tjänster som hänför sig till bolagets huvudsakliga verksamhet. Med tjänsteföretag avses också en sammanslutning som huvudsakligen producerar tjänster för ett eller flera försäkringsbolag genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter.


5 b §

I denna lag avses med försäkringsholdingsammanslutning ett moderföretag vars huvudsakliga funktion är att förvärva och inneha andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag eller försäkringsföretag i tredje land och av vilka minst ett är ett försäkringsbolag enligt denna lag. Som försäkringsholdingsammanslutning betraktas dock inte ett konglomerats holdingsammanslutning som hör till tillämpningsområdet för lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (        /        ). På en sådan holdingsammanslutning tillämpas dock, om inte Försäkringsinspektionen i ett enskilt fall bestämmer något annat, bestämmelserna om försäkringsholdingsammanslutningar i 14 b kap. 6, 7 och 9 § i denna lag, om företagen i försäkringsbranschen står för en andel i konglomeratet som beräknad i enlighet med 6 § 2 mom. i nämnda lag är större än den andel som företagen i finansbranschen står för. Med företag som nämns ovan i denna paragraf avses moderföretag, dotterföretag, försäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag och försäkringsföretag i tredje land enligt definitionerna i 14 b kap. 1 §. Innan Försäkringsinspektionen fattar ett beslut som avses i detta moment skall den begära utlåtande av finansinspektionen.


2 a kap.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands


17 §

Om ett utländskt försäkringsföretag har blivit dotterföretag till ett försäkringsbolag och försäkringsbolaget inte har gjort anmälan om förvärvet enligt 7 kap. 8 § i denna lag eller 10 § lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, skall försäkringsbolaget underrätta Försäkringsinspektionen om detta inom tre månader.


3 kap.

Delägarskap i försäkringsbolag


3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om innehavet i försäkringsbolaget förvärvas indirekt genom förvärv av aktier i ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och anmälan om ett sådant förvärv har gjorts till den tillsynsmyndighet som avses i nämnda lag. Om förvärvaren förutom indirekt innehav enligt detta moment dessutom har direkt innehav i samma försäkringsbolag och de sammanlagda innehaven då leder till att den lägsta gränsen för anmälan överskrids eller till en högre anmälningsgräns, skall anmälan dock göras i enlighet med denna paragraf.


4 §

Försäkringsinspektionen kan inom tre månader efter det att den anmälan som avses i 3 § 1 eller 2 mom. jämte behövliga utredningar har inlämnats till den, förbjuda förvärvet av aktier eller garantiandelar, om innehavet anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen har rätt att för innehavet ställa de villkor som den anser nödvändiga för tryggande av en sund utveckling av försäkringsväsendet.

Om förvärv av aktier eller garantiandelar inte anmäls eller om aktierna eller garantiandelarna har förvärvats trots Försäkringsinspektionens förbud eller om det efter ett förvärv av aktier eller garantiandelar anses att ett innehav som överskrider någon av de gränser som föreskrivs i 3 § 1 eller 2 mom. allvarligt äventyrar försäkringsbolagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper, kan Försäkringsinspektionen förbjuda innehavaren av aktierna eller garantiandelarna att utöva rösträtt i försäkringsbolaget för högst ett år i sänder.

Om ett förvärv leder till att ett försäkringsbolag blir dotterbolag till ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med verksamhetstillstånd i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dotterbolag till ett sådant kreditinstituts, värdepappersföretags eller försäkringsbolags moderföretag, skall Försäkringsinspektionen inhämta utlåtande om förvärvet av motsvarande tillsynsmyndighet i den staten. På samma sätt skall förfaras om bestämmanderätten i försäkringsbolaget övergår till samma fysiska eller juridiska personer som i det kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag som avses ovan.


7 kap.

Bolagets ledning


3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett försäkringsbolags styrelse och verkställande direktör skall leda försäkringsbolaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall dessutom vara väl ansedda och de skall ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som kan anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. Den som är omyndig, försatt i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktör.

Ett försäkringsbolag skall omedelbart meddela ändringar i fråga om sina i 2 mom. avsedda förvaltningspersoner till Försäkringsinspektionen.

Vad som i 2 och 3 mom. bestäms om försäkringsbolags förvaltningspersoner tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsholdingsammanslutningar.


3 a §

Verkställande direktören för ett försäkringsbolag och dennes suppleant får inte vara verkställande direktör eller dennes suppleant för ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som hör till samma koncern som försäkringsbolaget eller för ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som försäkringsbolaget.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


8 §

Ett försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning får inte förvärva i 1 kap. 5 och 6 § bokföringslagen (1336/1997) avsett bestämmande inflytande i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte försäkringsbolaget eller försäkringsholdingsammanslutningen har anmält detta till Försäkringsinspektionen på förhand eller om Försäkringsinspektionen efter att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom.

Försäkringsinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom., om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som skall tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över försäkringsbolaget.

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om ett företag som avses i 1 mom. hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och motsvarande anmälan har gjorts till finansinspektionen.


10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld


1 b §

Bokslut skall upprättas inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.


3 c §

Ett försäkringsbolag och en försäkringholdingsammanslutning skall ha tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem med beaktande av arten och omfattningen av bolagets verksamhet. Försäkringsinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskkontrollen skall ordnas samt om kraven på en tillförlitlig förvaltning.


11 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om ett kreditinstitut eller värdepappersföretag hör till ett försäkringsbolags eller en försäkringsholdingsammanslutnings koncern, får koncernbokslutet utan hinder av detta kapitel upprättas på det sätt som bestäms i 3 kap. lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av koncernens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.


12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar


6 §

Betydande eller principiella beslut som gäller kreditgivning till ett bolag som hör till samma koncern som försäkringsbolaget eller till ett bolag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som försäkringsbolaget och betydande eller principiella beslut om investeringar i ett sådant bolag skall fattas av försäkringsbolagets styrelse.

Vad som i 1 mom. bestäms om kreditgivning tillämpas på motsvarande sätt på ställande av borgen eller annan säkerhet för betalningen av en kredit som någon annan beviljat.


14 b kap.

Extra tillsyn över försäkringsgrupper


5 §

För den extra tillsynen över ett försäkringsbolag enligt 2 § 1 mom. i detta kapitel skall bolaget utföra en beräkning av den jämkade solvensen vilken skall omfatta till försäkringsbolaget anknutna försäkringsföretag, försäkringsholdingsammanslutningar, försäkringsföretag i tredje land, utländska återförsäkringsföretag samt kreditinstitut och finansiella institut enligt kreditinstitutslagen (1607/1993) och värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag (579/1996). I beräkningen skall dessutom beaktas andra företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt som ministeriet närmare bestämmer genom förordning. Beräkningen skall tillställas Försäkringsinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna på det sätt som inspektionen närmare bestämmer.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


6 §

En finsk försäkringsholdingsammanslutning som är moderföretag till ett försäkringsbolag enligt 2 § 2 mom. i detta kapitel skall för den extra tillsynen utföra en beräkning av den jämkade solvensen vilken skall omfatta till moderföretaget anknutna försäkringsföretag, försäkringsholdingsammanslutningar, försäkringsföretag i tredje land, utländska återförsäkringsföretag samt kreditinstitut och finansiella institut enligt kreditinstitutslagen och värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag. I beräkningen skall dessutom beaktas andra företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt som ministeriet närmare bestämmer genom förordning. Om ett försäkringsbolags moderföretag är något annat företag enligt 2 § 2 mom. än en finsk försäkringsholdingsammanslutning, skall ett försäkringsbolag som ingår i gruppen utföra beräkningen. Beräkningen skall tillställas Försäkringsinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna på det sätt som inspektionen närmare bestämmer.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


18 kap.

Särskilda stadganden


6 §

Den som i egenskap av anställd hos ett försäkringsbolag eller dess holdingsammanslutning eller tjänsteföretag eller som i egenskap av medlem eller suppleant i dessas organ eller som vid utförande av någon uppgift på uppdrag av försäkringsbolaget eller som i egenskap av anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som med stöd av 6 a eller 6 b § har fått veta något om försäkringsbolagets, dess kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden eller en affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller om inte något annat bestäms i lag. Uppgifter som gäller kunder och som omfattas av tystnadsplikten får, med undantag för bolagsstämmans röstlängd, inte heller lämnas till bolagsstämma eller representantskap eller till delägare som deltar i stämman.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


6 b §
Utan hinder av bestämmelserna i 6 § har ett försäkringsbolag rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) till en försäkrings- eller pensionsanstalt eller en försäkringsholdingsammanslutning som hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsbolaget för skötsel av ersättningsärenden, ingående av försäkringsavtal och skötsel av andra uppgifter som är nödvändiga vid bedrivande av försäkringsrörelse; vad som i denna punkt bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) till en annan försäkringsanstalt eller skadevållaren för utövande av försäkringsbolagets regressrätt samt till en annan försäkringsanstalt för utredande av olika försäkringsanstalters ansvar vid ett och samma försäkringsfall,
6) till andra försäkringsanstalter om brott som riktats mot försäkringsbolaget samt om skador som anmälts till det för något viktigt intresse i anslutning till förebyggande av brott mot försäkringsanstalter och i enlighet med vad datasekretessnämnden närmare bestämmer med stöd av 43 § 3 mom. personuppgiftslagen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) till finska åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter eller organ som avses i 6 a § 1 mom. 2-6 punkten; uppgifter som avser hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt,
9) i fråga om fordringar på försenade försäkringspremier hos andra än konsumenter, till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet,
10) till ett företag som hör till samma koncern som försäkringsbolaget eller till ett företag som hör till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat som försäkringsbolaget för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt konglomeratets riskhantering; vad som i denna punkt bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan ett försäkringsbolag lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsbolaget. Vad som i detta moment bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                             .

Bestämmelserna i 10 kap. 1 b § i denna lag skall första gången tillämpas på bokslutet för den räkenskapsperiod som utgår den 31 december 2002.

_______________

Lag


om ändring av 79 § lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 79 § 1 mom. och 4 mom. 3, 5, 6 och 9 punkten, sådana de lyder i lag 637/2000, samt

fogas till 79 § 4 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, en ny 10 punkt och till 79 §, sådan den lyder i nämnda lag 637/2000, ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5-7 mom. blir 6-8 mom., som följer:


79 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av anställd hos ett utländskt försäkringsbolag eller dess holdingsammanslutning eller tjänsteföretag eller som i egenskap av medlem eller suppleant i dessas organ eller som vid utförande av en uppgift på uppdrag av ett utländskt försäkringsbolag eller som i egenskap av anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som med stöd av 2-5 mom. har fått veta något om det utländska försäkringsbolagets, dess kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden eller har fått kännedom om en affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller om inte något annat bestäms i lag.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. har ett utländskt försäkringsbolag rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) till en försäkringsanstalt eller holdingsammanslutning som hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsbolaget för skötsel av ersättningsärenden, ingående av försäkringsavtal och skötsel av andra uppgifter som är nödvändiga vid bedrivande av försäkringsrörelse; vad som i denna punkt bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) till en annan försäkringsanstalt eller skadevållaren för utövande av försäkringsbolagets regressrätt samt till en annan försäkringsanstalt för utredande av olika försäkringsanstalters ansvar vid ett och samma försäkringsfall,
6) till andra försäkringsanstalter om brott som riktats mot försäkringsbolaget samt om skador som anmälts till det för något viktigt intresse i anslutning till förebyggande av brott mot försäkringsanstalter och i enlighet med vad datasekretessnämnden närmare bestämmer med stöd av 43 § 3 mom. personuppgiftslagen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) i fråga om fordringar på försenade försäkringspremier hos andra än konsumenter, till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet,
10) till ett företag som hör till samma koncern som det utländska försäkringsbolaget eller till ett företag som hör till samma i lagen om tillsyn     över     finans-     och     försäkringskonglomerat (        /        ) avsedda finans- och försäkringskonglomerat som det utländska försäkringsbolaget för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt konglomeratets riskhantering; vad som ovan i denna punkt bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.

Utöver vad som bestäms i 4 mom. kan ett utländskt försäkringsbolag lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som det utländska försäkringsbolaget. Vad som i detta moment bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                             .

_______________

Lag


om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom. och 12 § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 364/2001 och 12 § 4 mom. i lag 951/2000, samt

fogas till lagen en ny 12 a § som följer:


1 §
Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap. 2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 § 1 och 5 mom., 2 a kap., 3 kap. 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 1 och 2 mom., 2 §, 3 § 2-4 mom., 3 a §, 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 3 b, 4 d och 7 §, 11 kap., 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom,. 4 § 2 mom., 5 a § 2 mom. och 5 b och 6 §, 14 a kap. 7 § 4 mom. och 8 §, 16 kap. 13 § 4 mom., 16 a kap. 9 § 4 mom. samt 10 och 13-15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. samt 18 kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.


4 kap.

Bolagets ledning


12 §
Särskilda behörighetsvillkor för ledningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verkställande direktören för ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller hans suppleant får inte vara anställd hos eller revisor för ett kreditinstitut eller finansiellt institut, ett fondbolag, ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller något annat försäkringsbolag eller en sammanslutning som hör till samma koncern eller till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (        /        ) avsedda konglomerat som institutet, fondbolaget eller försäkringsbolaget. Verkställande direktören för ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller hans suppleant får inte vara medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet för ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag.


12 a §
Ledningen av ett arbetspensionsförsäkringsbolag

Styrelsen och verkställande direktören för ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall leda bolaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag och dess holdingsammanslutning skall omedelbart meddela ändringar i fråga om sina styrelsemedlemmar och sin verkställande direktör till Försäkringsinspektionen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                             .

_______________

Lag


om ändring av 16 kap. 10 § lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 16 kap. 10 § 1 mom., sådant det lyder i lag 638/2000, samt

fogas till 16 kap. 10 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 5 mom.,     varvid     de     nuvarande 5-7 mom. blir 6-8 mom., som följer:


16 kap.

Särskilda stadganden


10 §

Den som i egenskap av anställd hos en försäkringsförening eller dess tjänsteföretag eller som i egenskap av medlem eller suppleant i dessas organ eller som vid utförande av någon uppgift på uppdrag av en försäkringsförening eller som i egenskap av anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som med stöd av 2-5 mom. har fått veta något om försäkringsföreningens, dess kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden eller fått kännedom om en affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller om inte något annat bestäms i lag. Sådana uppgifter om en kund som omfattas av tystnadsplikten får, med undantag för föreningsstämmans röstlängd, inte heller lämnas till föreningsstämma eller till delägare som deltar i stämman.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utöver vad som bestäms i 4 mom. kan en försäkringsförening lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett sådant företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsföreningen. Vad som i detta moment bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 .

_______________

Lag


om ändring av 2 § lagen om Försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999) 2 § 17 b-punkten, sådan den lyder i lag 915/2000, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 534/2000 och i nämnda lag 915/2000, nya 17 c- och 17 d-punkter som följer:


2 §
Med tillsynsobjekt avses i denna lag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 b) arbetslöshetskassorna, arbetslöshetsförsäkringsfonden och utbildnings- och avgångsbidragsfonden,
17 c)  försäkringsholdingsammanslutningarna,
17 d) konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (        /        ), om Försäkringsinspektionen enligt lag är samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet, samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                             .

_______________

Helsingfors den 18 december 2001