Gå till Riksdagen.fi suomi

Riksdagens svar 218/2001 rd

RSv 218/2001 rd - RP 184/2001 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och av vissa lagar som har samband med dem

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och av vissa lagar som har samband med dem (RP 184/2001 rd ).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 22/2001 rd ).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:


Lag


om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 3 kap. 7 § samt 4 kap. 6 § 2 mom. och 8 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 kap. 7 § och 4 kap. 8 § i lag 581/1996 samt 4 kap. 6 § 2 mom. i lag 522/1998,

ändras 1 kap. 2 och 2 a §, 2 kap. 3 §, 4 § 1 mom., 4 a § 1 mom., 5 § 1 mom. samt 11 § 1 och 4-6 mom., rubriken för 3 kap., 2 § 2 mom., 2 a §, 3 § 1 mom., 4 och 5 §, 6 § och mellanrubriken före den, 6 a § 1, 2 och 4 mom., 9 §, 10 § 3 mom., 12 § 1, 4 och 5 mom., 12 a §, 13 § 1 och 3-5 mom., 14 och 15 § samt 16 § och mellanrubriken före den, 4 kap. 4 § 3 mom. och 7 § 2 mom., 4 a kap. 2 § 3 mom.,     4 § 1, 2 och 4 mom. samt 5 § 1 mom. 1 punkten, i 5 kap. mellanrubriken före 2 § och 5 kap. 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. och   4 §, 7 kap. 1 § 1 och 2 mom., i 2 § 2 och 3 mom. den finska språkdräkten samt 3 § 1 mom., 8 kap. 2 § och mellanrubriken före den samt 3 § och 10 kap. 3 § 1 och 3 mom.,

av dessa 1 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 614/1997 och 51/1999 samt 2 a § sådan den lyder i nämnda lag 614/1997, 2 kap. 3 § sådan den lyder i lag 740/1993 och 105/1999, 2 kap. 4 § 1 mom., 4 a § 1 mom., 5 § 1 mom. samt 11 § 1 och 4-6 mom. sådana de lyder i nämnda lag 105/1999, 3 kap. 2 § 2 mom. och 4 a kap. 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag 970/1999, 3 kap. 2 a och 5 §, 6 a § 1, 2 och 4 mom., 9 §, 12 § 1, 4 och 5 mom., 12 a §, 13 § 3-5 mom., 15 § samt 16 § och mellanrubriken före den, 4 kap. 7 § 2 mom., i 5 kap. mellanrubriken före 2 § och 5 kap. 3 § 1 mom. samt 7 kap. 1 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 581/1996, 3 kap. 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 797/2000, 3 kap. 4 § och 13 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 581/1996 och i lag 146/1997, 3 kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 581/1996, 3 kap. 10 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 740/1993, 3 kap. 14 § sådan den lyder i nämnda lag 581/1996 och i lag 476/1999, 4 kap. 4 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 522/1998, 5 kap. 2 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 581/1996 och i lag 1076/1996, 5 kap. 4 § sådan den lyder i nämnda lagar 1076/1996 och 105/1999, 4 a kap. 4 § 1, 2 och 4 mom. samt 5 § 1 mom. 1 punkten, 7 kap. 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. och 10 kap. 3 § 1 mom. sådana de lyder i lag 321/1998 och 8 kap. 2 § och mellanrubriken före den samt 3 § sådana de lyder i nämnda     lag     476/1999     samt     den     finska     språkdräkten     i     7     kap.     2     §     2     och     3     mom.     sådana de lyder i lag             /2001, samt

fogas till 2 kap. en ny 10 b § samt till 3 kap. en ny 14 a § och en ny mellanrubrik före den, före 15 § en ny mellanrubrik samt en ny 17 § och en ny mellanrubrik före den, som följer:


1 kap.

Allmänna stadganden


2 §
Denna lag tillämpas på värdepapper som är omsättningsbara och som har satts eller sätts i omlopp bland allmänheten tillsammans med flera andra värdepapper som har utfärdats över likalydande rättigheter. Sådana kan exempelvis vara bevis som utfärdas över
1) en aktie eller någon annan andel i en sammanslutnings eget kapital eller över därtill ansluten rätt till utdelning, ränta eller annan avkastning eller rätt till teckning,
2) en andel i ett masskuldebrevslån eller någon därmed jämförlig gäldenärsförbindelse eller över en till andelen eller förbindelsen ansluten rätt till ränta eller annan avkastning,
3) en kombination av rättigheter som nämns i 1 och 2 punkten,
4) en rätt till köp eller försäljning av nämnda rättigheter,
5) en fondandel eller en därmed jämförbar andel i ett fondföretag, eller över
6) någon annan rätt än de nämnda som baserar sig på ett avtal eller en förbindelse.
Denna lag tillämpas likväl inte på ett värdepapper som ensamt eller tillsammans med andra värdepapper medför
1) rätt att besitta en viss lägenhet, någon annan lokal eller en fastighet eller en del av en fas-tighet, eller
2) rätt att använda eller få andra i konsumentskyddslagen (38/1978) avsedda konsumtionsnyttigheter än värdepapper som emittenten tillhandahåller, om värdepapperets värde i huvudsak baserar sig på sagda rätt.

Denna lag tillämpas på standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988), på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer samt på andra derivatavtal enligt vad som bestäms i 10 kap.

Vad som i denna lag bestäms om värdepapper tillämpas på motsvarande sätt på värdeandelar enligt lagen om värdeandelssystemet (826/1991).


2 a §

Vad denna lag föreskriver om aktiebolag, aktier, värdepapper som enligt lagen om aktiebolag (734/1978) berättigar till aktier samt aktieägare gäller i tillämpliga delar andelslag och sparbanker, värdepapper som de emitterar och ägare till sådana värdepapper samt ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, garantiandelar som de emitterar och garantiandelsägare.


2 kap.

Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet


3 §

Den som till allmänheten erbjuder värdepapper eller ansöker om att värdepapper skall tas upp till offentlig handel, är skyldig att offentliggöra ett prospekt innan erbjudandet träder i kraft och hålla prospektet tillgängligt för allmänheten under den tid erbjudandet är i kraft, i enlighet med 2-7 mom. För offentliggörandet av prospekt ansvarar utöver anbudsgivaren och emittenten den som enligt uppdrag sköter erbjudandet eller emissionen.

Den som emitterar värdepapper eller den som ansöker om att värdepapper skall tas upp till annan offentlig handel enligt 3 kap. 12 § skall offentliggöra ett börsprospekt om
1) emittenten eller någon annan som nämns i detta moment till allmänheten erbjuder värdepapper som är upptagna till offentlig handel eller värdepapper av samma slag som dessa eller värdepapper vilka under den tid erbjudandet är i kraft eller inom tre månader från början av erbjudandets giltighetstid ansöks bli upptagna till offentlig handel,
2) emittenten eller någon annan som nämns i detta moment ansöker om att värdepapper som han tidigare emitterat skall tas upp till offentlig handel, eller
3) värdepapperen tas upp till offentlig handel utan emittentens ansökan, med stöd av 3 kap. 10 § 4 mom. eller 12 § 2 mom.

Emittenten eller någon annan som erbjuder värdepapper till allmänheten skall i andra fall än i de som avses i 2 mom. offentliggöra ett emissionsprospekt. I stället för emissionsprospekt kan ett börsprospekt offentliggöras.

Genom förordning av finansministeriet bestäms dessutom om de fall där det enligt Euro-peiska gemenskapens direktiv inte föreligger någon skyldighet att upprätta prospekt eller där en medlemsstat i enlighet med direktiven får tillåta undantag från skyldigheten att upprätta prospekt. Genom förordning av finansministeriet kan dessutom bestämmas om motsvarande undantag från skyldigheten att upprätta prospekt när direktiven med hänsyn till deras tillämpningsområde inte är tillämpliga på värdepapper.Genom förordning av finansministeriet kan också bestämmas om undantag från skyldigheten att upprätta prospekt när värdepapper erbjuds för att finansiera en allmännyttig verksamhet vars huvudsakliga syfte inte är att eftersträva vinst. Det föreligger inte någon skyldighet att offentliggöra emissionsprospekt i det fall att emissionen avser skuldförbindelser som förfaller inom ett år från emissionen.

I emissions- eller börsprospektet skall investerarna ges tillräckliga uppgifter så att de skall kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperen och emittenten. Prospektet skall innehålla väsentliga och tillräckliga uppgifter om emittentens tillgångar, ansvarsförbindelser, ekonomiska ställning, resultat och framtidsutsikter samt orderstock, när denna uppgift är viktig med hänsyn till emittentens verksamhet, och likaså om de med värdepapperen förenade rättigheterna och om andra omständigheter som är av väsentlig betydelse för värdepapperens värde. Genom förordning av finansministeriet bestäms närmare om emissions- och börsprospektens innehåll och om hur informationen i prospekten skall utformas. Genom förordning av finansministeriet bestäms också om sådana undantag beträffande innehållet i prospekt som grundar sig på Europeiska gemenskapens direktiv. Genom förordning av finansministeriet kan det också bestämmas om undantag beträffande innehållet i prospekt i situationer där någon annan än värdepappersemittenten ansöker om att ett värdepapper skall tas upp till offentlig handel.

Om ett prospekt är behäftat med fel eller brister som uppdagas innan erbjudandet giltighetstid löper ut eller innan värdepapperet upptagits till offentlig handel och som kan vara av väsentlig betydelse för investerarna, skall allmänheten utan dröjsmål informeras om saken genom att rättelse eller komplettering offentliggörs på samma sätt som prospektet.

Om fondprospekt som skall offentliggöras för placeringsfonder och öppna fondföretag bestäms i lagen om placeringsfonder.


4 §

Ett emissions- eller börsprospekt får offentliggöras när finansinspektionen har godkänt det. Finansinspektionen skall inom fem bankdagar efter att ett prospekt för sådana värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 och 3 punkten och inom tio bankdagar efter att ett prospekt för sådana andra värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. har lämnats in för godkännande besluta om prospektet kan offentliggöras. Offentliggörande skall tillåtas om prospektet inte är uppenbart oriktigt eller bristfälligt. Om offentlig handel bedrivs med värdepapper av samma slag som avses i prospektet eller med värdepapper som berättigar till sådana, skall finansinspektionen utan dröjsmål underrätta den som ordnar offentlig handel om sitt beslut. Om fondprospekt för placeringsfonder och marknadsföringen av öppna fondföretag i Finland bestäms i lagen om placeringsfonder.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4 a §

Finansinspektionen skall såsom börsprospekt erkänna prospekt för värdepapper enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 1-3 punkten vilka har godtagits av behörig myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finansinspektionen kan såsom     börsprospekt     också     erkänna    prospekt för    värdepapper     enligt     1 kap.     2     §     1     mom. 4-6 punkten vilka har godtagits av behörig myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och vilka uppfyller kraven på börsprospekt. Om förfarandet bestäms närmare genom förordning av finansministeriet.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5 §

Den som emitterar värdepapper som är föremål för offentlig handel skall upprätta en delårsrapport för varje räkenskapsperiod som är längre än sex månader. En delårsrapport skall upprättas för räkenskapsperiodens tre, sex och nio första månader, när det är fråga om sådana värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten, och för de sex första månaderna när det är fråga om sådana värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2, 4 eller 6 punkten. Denna skyldighet gäller inte staten, dess centralbank, kommuner, samkommuner eller sådana internationella offentliga organ vilka såsom medlemmar har minst två stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


10 b §

Den     informationsskyldighet     som     avses     i 5-10 och 10 a § gäller inte placeringsfonder och öppna fondföretag som är föremål för offentlig handel. Om informationsskyldighet för placeringsfonder och öppna fondföretag bestäms i lagen om placeringsfonder.


11 §

Från den informationsskyldighet som föreskrivs i detta kapitel och i 6 kap. kan på ansökan beviljas undantag, om investerarnas ställning inte äventyras av detta. Genom förordning av finansministeriet bestäms om beviljande av undantag när en medlemsstat enligt Europeiska gemenskapens direktiv får tillåta undantag från informationsskyldigheten. Genom förordning av finansministeriet kan dessutom bestämmas om ett motsvarande undantag från informationsskyldigheten när direktiven med hänvisning till deras tillämpningsområde inte är tillämpliga på ett värdepapper. Genom förordning av finansministeriet kan också bestämmas om undantag från informationsskyldigheten när värdepapper erbjuds för att finansiera en allmännyttig verksamhet vars huvudsakliga syfte inte är att eftersträva vinst. Undantag beviljas av finansinspektionen, bokföringsnämnden eller Försäkringsinspektionen, så som bestäms i 2-5 mom.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bokföringsnämnden kan bevilja undantag i fråga om innehållet i delårsrapporter, årsrapporter och bokslut, om inte något annat bestäms i lag. Undantag i fråga om sammanslutningar som avses i 2 § lagen om finansinspektionen kan dock beviljas av finansinspektionen och i fråga om försäkringsbolag av Försäkringsinspektionen. Bokföringsnämnden och Försäkringsinspektionen skall omedelbart underrätta finansinspektionen om sitt beslut på en ansökan om undantag. I rapporten och bokslutet skall anges att undantag beviljats.

Finansinspektionen kan bevilja undantag som avser innehållet i och offentliggörandet av börs- och emissionsprospekt och sådana anbudshandlingar som avses i 6 kap. samt i fråga om offentliggörandet av delårsrapporter, årsrapporter och bokslut. I fråga om försäkringsbolag kan undantag från skyldigheten att offentliggöra delårsrapporter, årsrapporter och bokslut emellertid beviljas av Försäkringsinspektionen. Försäkringsinspektionen skall omedelbart underrätta finansinspektionen om sitt beslut med anledning av en ansökan om undantag.

Finansinspektionen, bokföringsnämnden och Försäkringsinspektionen skall omedelbart underrätta den som ordnar offentlig handel om en ansökan om undantag och om det beslut som fattats med anledning av ansökan.


3 kap.

Offentlig handel och annat yrkesmässigt ordnat förfarande för handel med värdepapper


2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansministeriet skall meddela ett beslut som gäller koncession för fondbörs inom sex månader efter det att ansökan mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2 a §

Andra sammanslutningar än sådana som har fått tillstånd att bedriva fondbörsverksamhet får inte i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet använda ordet eller sammansättningsleden fondbörs.


3 §

En fondbörs får utöver sin fondbörsverksamhet ordna annan offentlig handel samt annat i 16 § avsett handelsförfarande och tillhandahålla databehandlingstjänster i anslutning till omsättningen och förvaringen av värdepapper samt utbildnings- och informationstjänster för utveckling av värdepappers- och finansmarknaden. Fondbörsen får verka som clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet i enlighet med 4 a kap. samt verka som kontoförande institut eller som ett kontoförande instituts underinstitut i enlighet med lagen om värdeandelssystemet. Fondbörsen får dessutom i enlighet med lagen om handel med standardiserade optioner och terminer bedriva optionsföretagsverksamhet.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4 §
En fondbörs skall ha regler med föreskrifter som kompletterar denna lag åtminstone om
1) hur och på vilka grunder värdepapper tas upp till handel,
2) hur och när handeln på börslistan skall ske,
3) hur, när och i vilken omfattning investerarna och de i handeln deltagande värdepappersförmedlarna och andra som är verksamma på fondbörsen skall informeras om anbud eller anbudsuppmaningar samt om avslut,
4) hur och på vilka grunder rättigheter att verka som börsförmedlare eller i någon annan egenskap på fondbörsen samt som börsmäklare beviljas och återkallas,
5) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörandet av skyldigheter som baserar sig på denna lag och fondbörsens regler eller annars gäller börsbolag och deras förvaltning, övriga värdepappersemittenter och deras förvaltning, börsförmedlare, andra som är verksamma på fondbörsen samt börsmäklare,
6) hur likställdheten mellan aktieägarna tryggas, om aktiebolaget enligt börsreglerna får bedriva handel med sina egna aktier på fondbörsen, samt
7) hur de tillsynsuppgifter som enligt lag ankommer på fondbörsen fullgörs.

Reglerna skall beakta de särdrag som är förenade med värdepapperen och den handel som bedrivs med dem samt de investerare som deltar i handeln. Fondbörsens regler och ändringar i dem fastställs av finansministeriet på ansökan. Ansökan skall avgöras inom tre månader efter att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslutet skall dock alltid fattas inom sex månader efter att ansökan mottagits. Innan reglerna fastställs skall finansministeriet begära utlåtande av finansinspektionen.

För att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden eller av andra särskilt vägande skäl kan finansministeriet bestämma att föreskrifternas innehåll i regler som ministeriet fastställt skall ändras eller kompletteras. Innan en föreskrift meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av finansinspektionen.


5 §

Finansministeriet kan förordna att verksamheten vid en fondbörs skall avbrytas för viss tid eller     tills     vidare,    om     fondbörsen     har     handlat i strid med lagar eller förordningar eller myndigheternas med stöd av dem meddelade föreskrifter eller fondbörsens regler, eller om en sådan störning har inträffat i omsättningen av de värdepapper som är föremål för handel på fondbörsen att en fortsatt verksamhet på börsen utgör ett allvarligt hot för investerarna eller verksamheten på värdepappersmarknaden.

Fondbörsen kan av särskilda skäl avbryta verksamheten på börsen för högst en vecka, om det vore oförenligt med investerarnas fördel att verksamheten fortsätts. Finansinspektionen skall utan dröjsmål underrättas om att verksamheten har avbrutits och om att den återupptas.

Fondbörsens uppgifter

6 §
Utöver vad som annars bestäms eller föreskrivs om en fondbörs uppgifter skall denna
1) se till att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn ordnas för att säkerställa att bestämmelserna och föreskrifterna om fondbörsens verksamhet, fondbörsens regler och god sed iakttas på fondbörsen,
2) se till att de uppgifter blir offentliggjorda som fondbörsen enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter eller fondbörsens regler skall offentliggöra,
3) underrätta finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot bestämmelserna, reglerna och föreskrifterna om fondbörsens verksamhet, om inte förfarandet omedelbart rätttas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt; finansinspektionen skall dock alltid underrättas om förfaranden genom vilka väsentligen eller upprepade gånger brutits mot bestämmelserna, reglerna eller föreskrifterna,
4) underrätta finansinspektionen om att ett värdepapper upptas på börslistan och att handeln med det avslutas samt om beviljande och återkallande av rättigheter att verka som börsförmedlare, börsmäklare eller i någon annan egenskap på fondbörsen, samt
5) avbryta handeln med ett värdepapper, om det är nödvändigt på grund av ett förfarande som strider mot bestämmelser eller föreskrifter om fondbörsens verksamhet, fondbörsens regler eller god sed eller av någon annan omständighet som väsentligt påverkar prisbildningen i fråga om värdepapperet.

6 a §

Fondbörsen skall bevilja rättigheter att verka som börsförmedlare, om sökanden uppfyller de krav som lagen och fondbörsens regler ställer och har ett fast affärsställe i Finland.

Fondbörsen får dessutom bevilja en sådan utländsk värdepappersförmedlare börsförmedlarrättigheter, som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande i Finland förutsatt verksamhetstillstånd och som inte har något fast affärsställe i Finland. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan även andra utländska värdepappersförmedlare beviljas börsförmedlarrättigheter, om sökanden uppfyller de krav som lagen och fondbörsens regler ställer. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan också andra sammanslutningar beviljas rätttigheter att verka i någon annan egenskap på fondbörsen och för egen räkning bedriva handel på fondbörsen, om sökanden uppfyller de krav som lagen och fondbörsens regler ställer och har tillräckliga förutsättningar vad gäller soliditet och riskhantering.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Börsförmedlare, börsmäklare och andra som är verksamma på fondbörsen har rätt att hänskjuta ett beslut av fondbörsen genom vilket ansökan om rättigheter har avslagits eller rättigheter har återkallats till finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet.


9 §

Värdepappersförmedlare som hör till samma koncern eller står i ett ekonomiskt beroendeförhållande till varandra och som på fondbörsen tillhandahåller investeringstjänster som gäller samma värdepapper eller instrument som berättigar till samma värdepapper skall ordna sin verksamhet på fondbörsen så att fondbörsens tillförlitliga verksamhet inte äventyras.


10 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till aktier kan tas upp på börslistan endast i det fall att till offentlig handel har upptagits eller samtidigt upptas aktier av det slag som värdepapperen berättigar till.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


12 §

Till annan offentlig handel får upptas finländska eller utländska värdepapper om dessa sannolikt i tillräcklig utsträckning är föremål för efterfrågan och utbud, om prisbildningen således kan uppskattas vara tillförlitlig och om den som har emitterat värdepapperet inte skriftligen har meddelat att han motsätter sig att handel inleds med värdepapperet.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen kan bestämma att annan offentlig handel skall avbrytas, om de av finansministeriet fastställda regler som avses i 13 § inte har iakttagits eller om en fortsatt verksamhet kan utgöra ett allvarligt hot för investerarna eller finansmarknadens funktion. Finansinspektionen kan också förbjuda inledande av handel om inte finansministeriet enligt 13 § har fastställt regler för den.

Finansinspektionen kan på begäran av emittenten bestämma att handeln med värdepapper skall avslutas om dessa har tagits upp till annan offentlig handel utan emittentens samtycke eller utan att emittenten har erbjudit allmänheten värdepapperen i fråga eller värdepapper av samma slag. Finansinspektionen skall begära utlåtande av den som ordnar annan offentlig handel. Finansinspektionen kan avslå emittentens begäran om den som ordnar annan offentlig handel visar att värdepapperen i övrigt uppfyller de krav som ställs i 1 mom.


12 a §

Vad som i 6 a § bestäms om börsförmedlare, andra som är verksamma på fondbörsen samt börsmäklare tillämpas på motsvarande sätt även på värdepappersförmedlare, andra parter och mäklare som deltar i annan offentlig handel.

Vad som i 9 § bestäms om värdepappersförmedlarnas oavhängighet på fondbörsen tillämpas på motsvarande sätt på annan offentlig handel.


13 §
På ansökan fastställer finansministeriet regler för annan offentlig värdepappershandel, med föreskrifter som kompletterar denna lag åtminstone om
1) hur och på vilka grunder värdepapper tas upp till handel,
2) hur och när handeln skall ske,
3) hur, när och i vilken omfattning investerarna och de i handeln deltagande värdepappersförmedlarna och andra parter skall informeras om anbud eller anbudsuppmaningar samt om avslut,
4) hur och på vilka grunder rättigheter att verka som värdepappersförmedlare, annan part och mäklare beviljas och återkallas,
5) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörandet av de skyldigheter som baserar sig på denna lag och reglerna för annan offentlig handel eller annars gäller värdepappersemittenter och deras förvaltning, värdepappersförmedlare, andra parter och mäklare,
6) vem eller vilka som svarar för att handeln ordnas,
7) hur likställdheten mellan aktieägarna tryggas, om aktiebolaget får bedriva handel med sina egna aktier vid annan offentlig handel, samt
8) hur de tillsynsuppgifter som enligt lag ankommer på den som ordnar annan offentlig handel fullgörs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansministeriet skall fastställa regler som avses i 1 mom. om handeln är tillförlitligt och opartiskt ordnad och reglerad, om de regler som skall iakttas vid handeln erbjuder investerarna tillräckligt skydd och om tillräcklig och tillförlitlig tillsyn över att reglerna samt bestämmelserna och föreskrifterna om ordnandet av annan offentlig handel och god sed iakttas har ombesörjts på behörigt sätt. Rätt att ansöka om fastställande av reglerna har fondbörsen och värdepappersförmedlare. Reglerna skall beakta de särdrag som är förenade med värdepapperen och den handel som bedrivs med dem samt de investerare som deltar i handeln. Ansökan om fastställelse av reglerna skall avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslutet skall dock alltid fattas inom sex månader efter det att ansökan mottagits. Innan reglerna fastställs skall finansministeriet begära utlåtande av finansinspektionen och, om reglerna gäller handel med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten, även utlåtande av Finlands Bank.

För att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden eller av andra särskilt vägande skäl kan finansministeriet bestämma att föreskrifternas innehåll i regler som ministeriet fastställt skall ändras eller kompletteras. Innan en föreskrift meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av finansinspektionen och, om reglerna gäller handel med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten, även utlåtande av Finlands Bank.

Finansministeriet kan återkalla sin fastställelse av regler som avses i 1 mom. om det vid offentlig handel med värdepapper har skett väsentlig överträdelse av lagar, förordningar eller myndigheternas med stöd av dem meddelade föreskrifter eller reglerna för offentlig handel eller om de för fastställelse av reglerna föreskrivna förutsättningarna inte längre finns.


14 §

Utan hinder av 13 § kan Finlands Bank meddela de villkor på vilka den bedriver handel med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten för att sköta sina penningpolitiska uppgifter.

På handel som Finlands Bank bedriver med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten skall inte tillämpas 2 kap. 7 § 3 mom., de bestämmelser i strafflagen som avses i 5 kap. 1 § och inte heller 9 kap. 2 §. Detsamma gäller sådan handel med dessa värdepapper, för vilken reglerna föreskriver att allmänheten inte har rätt att direkt eller indirekt delta i handeln.

Avbrytande av handel med värdepapper som upptagits till offentlig handel

14 a §

Om en fondbörs eller någon annan som ordnar offentlig handel har avbrutit handeln med värdepapper av orsaker som beror på värdepappersemittenten, skall handeln med samma värdepapper avbrytas på fondbörsernas alla börslistor och inom all annan offentlig handel. Handeln kan fortsätta genast när orsaken till avbrottet har försvunnit. Alla anordnare av offentlig handel som ordnar offentlig handel med de värdepapper som är föremål för åtgärderna, skall omedelbart underrättas om avbrottet och att det upphör samt om grunderna för dessa åtgärder.

Rapporter till övriga medlemstater och kommissionen

15 §

Finansministeriet skall i enlighet med rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappersområdet upprätta en förteckning över den offentliga värdepappershandel för vilken regler har fastställts enligt denna lag. Finansministeriet skall översända förteckningen tillsammans med reglerna för dessa reglerade marknaders verksamhet till övriga medlemsstater och till kommissionen för kännedom, förutsatt att finansministeriet i ansökan om fastställelse av reglerna har ombetts avge en sådan rapport och förutsatt att det i samband med fastställelsen av reglerna har kunnat konstateras att reglerna uppfyller rapporteringskraven. På samma sätt skall ändringar i förteckningen eller reglerna rapporteras.

Yrkesmässigt ordnad handel

16 §

Endast en fondbörs eller en värdepappersförmedlare får yrkesmässigt ordna ett handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper vilket är tillgängligt för allmänheten. När det är fråga om annan handel än offentlig handel enligt 1 kap. 3 §, gäller för en värdepappersförmedlare som ordnar sådan handel och dennes anställda i tillämpliga delar vad som i 4 kap. bestäms om värdepappersförmedlare, mäklare och anställda hos värdepappersförmedlare och om bemyndigande för finansinspektionen att meddela föreskrifter. Vid annat yrkesmässigt ordnat handelsförfarande kan handel bedrivas med värdepapper i fråga om vilka tillgången till upplysningar om emittenten och handeln är tillräckligt tryggad. Vid annat yrkesmässigt ordnat handelsförfarande kan handel dock inte bedrivas med värdepapper som upptagits till offentlig handel enligt denna lag. Den som ordnar annat yrkesmässigt ordnat handelsförfarande skall informera emittenten av det värdepapper som tas till föremål för handelsförfarandet om att handeln inleds.

När det är fråga om annan handel än offentlig handel enligt 1 kap. 3 §, skall den som ordnar sådan handel offentliggöra regler för sitt handelsförfarande vilka innehåller föreskrifter åtminstone om de omständigheter som regleras i 13 § 1 mom. samt om hur clearingen av avslut som gäller de värdepapper som är föremål för handelsförfarandet samt förvaringen av värdepapperen sker. Av reglerna skall dessutom framgå hur reglerna för handeln ändras och hur parterna i handelsförfarandet underrättas om ändringarna innan de träder i kraft. Den som ordnar ett handelsförfarande som avses i detta moment, skall underrätta finansinspektionen om reglerna för sitt handelsförfarande och om ändringar i dem innan de träder i kraft.

Den som ordnar ett handelsförfarande skall se till att det ordnas tillräcklig och tillförlitlig tillsyn för att säkerställa att bestämmelserna och föreskrifterna om verksamheten, reglerna för handelsförfarandet och god sed iakttas inom handelsförfarandet. Den som ordnar ett handelsförfarande skall tillställa finansinspektionen en beskrivning av sitt system för insamling och förvaring av tillsynsuppgifter och uppgifter om handeln.

Marknadsföring av yrkesmässigt ordnade handelsförfaranden

17 §

Offentlig handel med värdepapper eller ett annat handelsförfarande enligt 16 § får inte marknadsföras genom lämnande av osanna eller vilseledande uppgifter eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga.


4 kap.

Värdepappershandel och tillhandahållande av investeringstjänster


4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Värdepappersförmedlaren skall undvika intressekonflikter och, om sådana uppkommer, bemöta sina kunder så som god sed förutsätter. Förmedlaren får inte låta en annan kunds, emittents eller sin egen fördel påverka de anvisningar eller råd som förmedlaren ger kunden eller sättet att utföra uppdraget. Finansinspektionen kan meddela värdepappersförmedlarna närmare föreskrifter om förfaranden för att undvika intressekonflikter.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


7 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Värdepappersförmedlaren skall avge rapport enligt 1 mom. så som finansinspektionen bestämmer på ett sätt som tryggar värdepappersmarknadens funktion och tillsynen över marknaden antingen till behörig fondbörs, någon annan som ordnar offentlig handel, av särskilda skäl någon annan sammanslutning som står under finansinspektionens tillsyn och av denna har godkänts för ändamålet, till finansinspektionen eller till Finlands Bank. Om uppgifterna fås direkt ur handelssystemet behöver någon rapport inte ges.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4 a kap.

Clearingverksamhet


2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4 §

En clearingorganisation skall ha regler med föreskrifter som kompletterar vad som i denna lag bestäms om en clearingorganisations verksamhet. Reglerna och ändringar i dem fastställs av finansministeriet på ansökan, om de uppfyller kraven på en pålitlig clearingorganisations verksamhet och om tillräcklig och tillförlitlig tillsyn över att reglerna samt bestämmelserna om clearingorganisationens verksamhet och god sed iakttas har ombesörjts på behörigt sätt. Ansökan skall avgöras inom tre månader efter att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut skall dock alltid fattas inom sex månader efter att ansökan mottagits. Innan reglerna eller ändringar av dem fastställs, skall finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen. Om organisationens verksamhet kommer att omfatta clearing av värdepapper som har överförts till värdeandelssystemet, skall utlåtande vid behov begäras också av värdepapperscentralen och av den behöriga fondbörsen eller av någon annan som ordnar offentlig handel för att säkerställa att reglerna överensstämmer och för att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden.

Reglerna kan fastställas om de beträffande skyddet av investerarna och clearingmedlemmarna innehåller tillräckliga föreskrifter om
1) vilka typer av värdepappersavslut eller andra överlåtelser som clearingorganisationens verksamhet skall omfatta,
2) hur och när clearingverksamheten ordnas,
3) hur och på vilka grunder clearingmedlemskap beviljas och återkallas,
4) hur förpliktelser till följd av värdepappersavslut eller andra överlåtelser skall definieras vid clearingverksamheten,
5) hur förpliktelserna skall fastställas som bindande för handelsparterna och clearingmedlemmarna,
6) hur clearingorganisationen ansvarar för att förpliktelserna fullgörs,
7) hur snabbt och på vilket sätt förpliktelserna skall fullgöras,
8) hur clearingorganisationens likviditet skall tryggas,
9) hur de i 7 § angivna säkerheterna för clearingverksamheten skall ställas,
10) hur förlustrisken i clearingverksamheten skall täckas,
11) hur clearingverksamheten skall ordnas vid störningar eller i det fall att en clearingmedlem åsidosätter sina förpliktelser till följd av clearingverksamheten,
12) hur clearingmedlemmarna ansvarar för clearingverksamheten,
13) hur beslutsfattandet om kompletterande regler är fördelat mellan styrelsen och verkställande direktören, samt
14) hur de tillsynsuppgifter som enligt lag ankommer på clearingorganisationen fullgörs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För att stärka förtroendet för en clearingorganisations verksamhet eller av andra särskilt vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i de regler som ministeriet fastställt skall ändras eller kompletteras. Innan en föreskrift meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av finansinspektionen och Finlands Bank. Om ett viktigt allmänt intresse förutsätter att det ordnas clearingverksamhet och om en clearingorganisations regler eller en ändring av dem inte har fastställts på grund av att ansökan har avslagits eller av någon annan orsak, kan finansministeriet bestämma hur clearingverksamheten skall ordnas.


5 §
En clearingorganisation får utöver sådan clearingorganisationsverksamhet som avses i 1 kap. 4 § 2 mom., under de förutsättningar som anges i koncessionen,
1) cleara och avveckla avtal om värdepapperslån och repor som gäller i 4 kap. 5 a § 3 mom. definierade värdepapper, om finansinspektionen har godkänt avtalsvillkoren, samt cleara och avveckla avslut som gjorts inom ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande som avses i 3 kap. 16 §,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5 kap.

Stadganden om insynsställning

Offentlighet för innehav

2 §
Innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och av värdepapper som berättigar till sådana aktier samt av andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper är offentligt, om värdepapperets ägare är
1) medlem eller suppleant i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, revisor eller revisorssuppleant för det bolag som emitterat en sådan aktie eller för en värdepapperscentral, en fondbörs eller en värdepappersförmedlare eller anställd hos den revisionssammanslutning som har huvudansvaret för revision av bolaget,
2) mäklare och anställd hos en värdepappersförmedlare, med uppgift att handlägga uppdrag som gäller sådana värdepapper eller göra investeringsanalyser som gäller dem,
3) någon annan anställd hos en värdepapperscentral, en fondbörs eller en värdepappersförmedlare som ordnar annan offentlig handel med detta slags värdepapper än en sådan som avses i 1 och 2 punkten, samt
4) en sammanslutning eller stiftelse där en i denna paragraf nämnd person, ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar eller tillsammans med någon annan person som avses i denna paragraf eller dennes familjemedlemmar har bestämmanderätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


3 §
Den som står i ett sådant förhållande som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten till ett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel skall, när han tillträder uppdraget, underrätta bolaget om
1) omyndig vars intressebevakare han är,
2) sammanslutningar eller stiftelser som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten,
3) sammanslutningar eller stiftelser där han har ett sådant betydande inflytande som avses i 2 mom.,
4) sådana aktier och till aktier berättigande värdepapper som han, en i 1 punkten avsedd omyndig samt en sammanslutning eller stiftelse som avses i 2 punkten äger i bolaget,
5) sådana köp och andra överlåtelser som, medan han innehaft uppdraget, har gjorts med värdepapper som avses i 4 punkten, samt om
6) andra förändringar som skett i de uppgifter som avses i denna paragraf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4 §

Den som till en värdepapperscentral, en fondbörs och en värdepappersförmedlare som ordnar annan offentlig handel står i ett sådant förhållande som avses i 2 § 1 mom. 1 eller 3 punkten skall när han tillträder uppdraget underrätta värdepapperscentralen, fondbörsen eller värdepappersförmedlaren om omyndig vars intressebevakare han är, om sådana sammanslutningar eller stiftelser som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten samt om förändringar i dessa uppgifter. Till sin anmälan skall han foga de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 4-6 punkten.

Den som till en värdepappersförmedlare står i ett sådant förhållande som avses i 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten skall när han tillträder uppdraget underrätta förmedlaren om omyndig vars intressebevakare han är, om sådana sammanslutningar eller stiftelser som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten samt om förändringar i dessa uppgifter. Till anmälan skall fogas de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 4-6 punkten.


7 kap.

Tillsyn över värdepappersmarknaden


1 §

Finansinspektionen utövar tillsyn över iakttagandet av denna lag, med stöd av den utfärdade bestämmelser och myndigheternas med stöd av dessa meddelade föreskrifter samt de regler, anvisningar och avtalsvillkor som gäller offentlig handel med värdepapper och andra handelsförfaranden enligt 3 kap. 16 §.

Finansinspektionen har rätt att av den som emitterat värdepapper som är föremål för offentlig handel och andra handelsförfaranden enligt 3 kap. 16 §, andra som är verksamma på fondbörsen och andra som är parter i annan offentlig handel, den som är skyldig att offentliggöra prospekt som avses i 2 kap. 3 §, den som är informationsskyldig i enlighet med 2 kap. 9 och 10 § som enligt 4 a kap. 5 § 2 mom. ägs av en clearingorganisation eller sköter uppgifter i samband med clearingverksamhet, anmälningsskyldiga, sammanslutningar och stiftelser som avses i 5 kap. 2, 3 och 4 § samt av anbudsgivare som avses i 6 kap. 1 § och aktieägare som avses i 6 kap. 6 § och av andra inlösningsskyldiga få de upplysningar som tillsynen förutsätter och få kopior av handlingar som finansinspektionen anser vara nödvändiga för tillsynen. Finansinspektionen har dessutom rätt att förrätta för tillsynen nödvändiga inspektioner hos de i lagrummen angivna sammanslutningarna och stiftelserna.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


3 §

Den som vid fullgörande av uppdrag som avses i denna lag eller som medlem eller suppleant i ett organ eller som anställd hos en fondbörs, värdepappersförmedlare, clearingorganisation, clearingmedlem eller en sammanslutning som avses i 4 a kap. 5 § 2 mom. har fått kännedom om en icke offentliggjord uppgift om en emittents eller någon annan persons ekonomiska ställning eller om en omständighet som gäller deras enskilda förhållanden eller en affärs- eller yrkeshemlighet, får inte röja eller utnyttja uppgifterna, om det inte har bestämts eller i vederbörlig ordning föreskrivits att de skall röjas eller om inte den i vars intresse tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


8 kap.

Straffstadganden

Olovligt ordnande av handelsförfarande med värdepapper

2 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ordnar offentlig handel eller yrkesmässigt ordnar annat handelsförfarande med värdepapper i strid med 3 kap. 1 §, 5 § 1 mom., 10 § 1-3 mom., 12, 13 eller 16 § skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för olovligt ordnande av handelsförfarande med värdepapper dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


3 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) bryter mot 2 kap. 1, 2-4, 4 a, 5, 5 a, 6 eller 6 a § eller 3 kap. 17 §,
2) försummar den informationsskyldighet som 2 kap. 7-10, 10 a § eller 11 § 3 mom. föreskriver,
3) försummar den anmälningsskyldighet som bestäms i 4 kap. 7 § eller i 5 kap. 2-4 § eller skyldigheten att föra register enligt 5 kap. 5 §,
4) bryter mot 6 kap. 1 § eller försummar den skyldighet att offentliggöra uppgifter som 6 kap. 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 4 § eller 6 § 4 mom. föreskriver, eller
5) offentliggör ett emissions- eller börsprospekt eller en anbudshandling innan finansinspektionen har godkänt den,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för värdepappersmarknadsförseelse dömas till böter.


10 kap.

Särskilda stadganden


3 §

Ändring i beslut som finansministeriet meddelar med stöd av denna lag får sökas genom besvär. Om ett beslut enligt 3 kap. 2 § 1 mom., 4 § 2 mom. eller 13 § 3 mom. eller 4 a kap. 2 § eller 4 § 1 mom. om beviljande av koncession för fondbörsverksamhet, fastställelse av regler för en fondbörs eller ändringar i dem, fastställelse av regler för annan offentlig handel eller ändringar i dem, beviljande av koncession för en clearingorganisation eller fastställelse av regler för en clearingorganisation eller ändringar i dem inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut föreskrivs i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (        /        ).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                        20     . Lagens 2 kap. 3 § 1-6 mom. träder dock i kraft först den                     20     .

På privata aktiebolag, andra ömsesidiga försäkringsbolag än publika ömsesidiga försäkringsbolag och på försäkringsföreningar tillämpas för första gången bestämmelserna i 2 kap. 3 § 1-6 mom. i denna lag.

Tidsfristerna för fattandet av beslut enligt 3 kap. 2 § 3 mom., 4 § 2 mom., 13 § 3 mom. och 4 a kap. 2 § 3 mom. och 4 § 1 mom. tillämpas inte på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft.

En fondbörs, den som ordnar annan offentlig handel och en clearingorganisation skall komplettera sina regler så att de överensstämmer med kraven enligt denna lag. Ansökan om komplettering av reglerna skall göras inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Den som ordnar ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § skall utarbeta regler för sitt handelsförfarande och meddela finansinspektionen dem för kännedom inom 12 månader från lagens ikraftträdande.

Denna lags 7 kap. 2 § 2 och 3 mom. och 10 kap. 3 § 3 mom. träder i kraft den                 20    .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag


om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) 1 kap. 1 § 2 och 3 mom., 3 kap. 12 §, 4 kap. 3 § 3 mom. och 5 kap. 1 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 kap. 1 § 2 och 3 mom. samt 5 kap. 1 a § i lag 969/1999, 3 kap. 12 § i lag 477/1999 och 4 kap. 3 § 3 mom. i lag 599/1997,

ändras 1 kap. 2 § 1 och 2 punkten samt 3 § 2 mom., 2 kap. 2 § 3 mom., 4 § 1 mom., 6, 8, 10 och 11 §, 3 kap. 1 och 2 §, 3 § 2-4 mom., 5 § 1 mom. och 11 § 3 mom., 4 kap. 1 § 4 mom. och 3 § 1 mom., 5 kap. 3 § 1 mom. samt 4 och 8 §,

av dessa lagrum 2 kap. 2 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 969/1999, 2 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 800/2000, 2 kap. 6 § och 3 kap. 1 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 599/1997, 2 kap. 8 § och 5 kap. 8 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 741/1993 och 582/1996, 2 kap. 10 § sådan den lyder i nämnda lagar 582/1996 och 599/1997, 2 kap. 11 § och 3 kap. 5 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 582/1996, 3 kap. 2 § sådan den lyder i nämnda lagar 741/1993 och 599/1997 samt 3 kap. 3 § 3 och 4 mom. och 11 § 3 mom. samt 4 kap. 1 § 4 mom. och 3 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 599/1997 samt 5 kap. 3 § 1 mom. och 4 § sådana de lyder i nämnda lag 477/1999, som följer:


1 kap.

Allmänna stadganden


2 §
Options- och terminsavtal
I denna lag avses med
1) option ett avtal, enligt vilket den ena parten (optionsinnehavaren) av den andra parten (optionsutfärdaren) mot vederlag (premie) får rätt att till ett avtalat inlösningspris i framtiden köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) en viss mängd värdepapper, nyttigheter eller andra tillgångar (underliggande egendom) eller rätt att få betalning som räknas ut på grundval av ändringar i ett index som beskriver prisutvecklingen för den underliggande egendomen eller värdeutvecklingen för en annan förmån (indexoption),
2) termin ett köpeavtal om underliggande egendom, i vilket parterna kommer överens om priset samt den dag då betalningen eller en ersättande gottgörelse för betalningen senast skall krävas eller då betalningen eller gottgörelsen skall fullgöras utan särskild anfordran, eller ett motsvarande avtal som ömsesidigt berättigar till betalning som räknas ut på grundval av prisutvecklingen för den underliggande egendomen eller värdeutvecklingen för en annan förmån (indextermin),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


3 §
Optionsföretag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Med optionsbörsverksamhet avses i denna lag att förutsättningar för handel med standardiserade optioner och terminer ordnas och upprätthålls.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna


2 §
Beviljande av koncession

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4 §
Optionsföretagets verksamhet

Ett optionsföretag får utöver den verksamhet som idkas i företaget tillhandahålla data, informations- och databehandlingstjänster för utveckling av options- och terminsmarknaden eller finans- och värdepappersmarknaden samt clearing av avtal om värdepapperslån och repor som gäller värdepapper som avses i 4 kap. 5 a § 3 och 4 mom. värdepappersmarknadslagen, om finansinspektionen har godkänt avtalsvillkoren eller om avtalsvillkoren har fastställts som en del av optionsföretagets reglemente eller om de utgör bilaga till reglementet. Ett optionsföretag får också tillhandahålla sådana tjänster för clearingverksamhet som avses i värdepappersmarknadslagen, i en sådan utsträckning som options- och terminsavtalen förutsätter. Ett optionsföretag får verka som clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet enligt 4 a kap. värdepappersmarknadslagen. Ett optionsföretag får verka som kontoförande institut eller som ett kontoförande instituts underinstitut enligt lagen om värdeandelssystemet (826/1991). Om optionsföretagets rätt att idka fondbörsverksamhet bestäms i värdepappersmarknadslagen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


6 §
Optionsföretagets reglemente

Ett optionsföretag skall ha ett reglemente med bestämmelser som kompletterar denna lag och som gäller optionsbörsverksamhet, clearing vid optionshandeln och hur de tillsynsuppgifter som enligt lagen ankommer på optionsföretaget fullgörs.

Optionsföretagets reglemente fastställs av finansministeriet på ansökan. Ansökan skall avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, om ansökan är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut skall dock alltid fattas inom sex månader efter det att ansökan mottagits. Fastställandet av optionskurser och terminskurser samt handel med optioner och terminer får inte inledas förrän de bestämmelser i reglementet som gäller optioner och terminer har fastställts.

För att stärka förtroendet för options- och terminsmarknaden eller av andra särskilt vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i bestämmelser i optionsföretagets av ministeriet fastställda reglemente skall ändras eller kompletteras. Innan en bestämmelse meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av finansinspektionen och, om bestämmelserna gäller el- eller naturgasbaserad optionshandel, även utlåtande av den myndighet som övervakar el- och naturgasmarknaden (el- och naturgasmarknadsmyndigheten).


8 §
Optionsföretagets uppgifter
Ett optionsföretag skall, utöver vad som annars bestäms och föreskrivs om dess uppgifter,
1) se till att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn ordnas för att säkerställa att bestämmelserna och föreskrifterna om optionsföretagets verksamhet samt företagets reglemente iakttas inom företaget,
2) se till att de uppgifter blir offentliggjorda som optionsföretaget enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller företagets reglemente skall offentliggöra,
3) underrätta finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot bestämmelserna och föreskrifterna om optionsföretagets verksamhet eller mot dess reglemente, om inte förfarandet omedelbart rätttas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt; finansinspektionen skall dock alltid underrättas om förfaranden som väsentligen eller upprepade gånger bryter mot bestämmelserna, föreskrifterna eller reglementet, samt
4) underrätta finansinspektionen om sitt beslut att uppta kurser på optioner och terminer till fastställelse samt att inleda och avsluta handeln med dessa samt att bevilja och återkalla rättigheter för förmedlare, marknadsgaranter, mäklare och andra som är verksamma inom optionsföretaget.

10 §
Förmedlare, marknadsgaranter och andra som är verksamma inom optionsföretaget

Ett optionsföretag skall bevilja en sökande förmedlar- och marknadsgaranträttigheter om denne uppfyller de krav som ställs i lag och i optionsföretagets reglemente och har ett fast affärsställe i Finland.

Dessutom får optionsföretaget bevilja en sådan utländsk värdepappersförmedlare förmedlar- och marknadsgaranträttigheter som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande i Finland förutsatt verksamhetstillstånd och som inte har något fast affärsställe i Finland. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan även andra utländska värdepappersförmedlare beviljas förmedlar- och marknadsgaranträttigheter, om sökanden uppfyller de krav som ställs i lag och i optionsföretagets reglemente. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan också andra företag beviljas rättigheter att såsom annan som är verksam inom optionsföretaget bedriva handel för egen räkning, om sökanden uppfyller de krav som ställs ställs i lag och i optionsföretagets reglemente och har tillräckliga förutsättningar vad gäller soliditet och riskhantering.

Optionsföretaget skall för viss tid eller helt och hållet återkalla rättigheter för förmedlare, marknadsgaranträttigheter och andra som är verksamma inom optionsföretaget, om finansinspektionen av vägande skäl så yrkar efter att ha hört optionsföretaget. Finansinspektionen skall omedelbart underrätta optionsföretaget och den berörde om sitt yrkande och grunderna för det.

Förmedlare, marknadsgaranter och andra som är verksamma inom optionsföretaget har rätt att hänskjuta ett beslut av optionsföretaget genom vilket ansökan om rättigheter har avslagits eller rättigheter har återkallats till finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet.


11 §
Förmedlares och marknadsgaranters oavhängighet

Förmedlare och marknadsgaranter som hör till samma koncern eller står i ett ekonomiskt beroendeförhållande till varandra och som inom optionsföretaget tillhandahåller investeringstjänster som gäller samma options- eller terminsavtal skall ordna sin verksamhet inom optionsföretaget så att optionsföretagets tillförlitliga verksamhet inte äventyras.


3 kap.

Optionsföretagets verksamhet


1 §
Options- och terminsavtal som är föremål för handel

I ett optionsföretag får idkas handel endast med sådana optioner och terminer som har definierats i företagets reglemente. Uppgifterna om underliggande egendom, index och metoder för uträknande av index kan ges även i en bilaga till reglementet.

Finansministeriet skall fastställa de bestämmelser i företagets reglemente som gäller optioner och terminer, om de överensstämmer med denna lag och det inte finns särskilda skäl att förbjuda att kurser fastställs för dem och att handel med dem bedrivs i optionsföretaget.


2 §
Underliggande egendom och index

Kurser får fastställas för en option eller en termin som gäller ett värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen och handel får idkas med dem, om värdepapperet är föremål för handel i sådan offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen eller på en motsvarande utländsk marknad som är reglerad och övervakad av en myndighet eller inom ett sådant annat omsättningssystem där omfattningen av handeln med värdepapperet, tillgången i Finland till uppgifter som den som emitterat värdepapperet på grundval av sin informationsskyldighet offentliggjort och det förfarande som iakttas när gängse prisnivå fastställs eller offentligt meddelas möjliggör en tillförlitlig kursbildning för options- och terminsavtal.

Kurser får fastställas för optioner och terminer som gäller råvaror, andra nyttigheter eller andra förmåner och handel får idkas med dem, om handeln med dessa instrument är tillräckligt omfattande för att möjliggöra en tillförlitlig kursutveckling. I optionsföretagets reglemente eller i dess bilaga skall det entydigt definieras hur priset på den underliggande egendomen eller värdet på en annan förmån fastställs.

Indexoptioner och indexterminer för vilka kurser fastställs och med vilka handel idkas skall avse ett index som räknas ut på grundval av ändringarna i prisutvecklingen för värdepapper som har tagits upp till handel inom omsättningssystem som avses i 1 mom. i prisutvecklingen för råvaror eller andra nyttigheter eller i värdet på en annan förmån. Metoden för uträknande av index skall entydigt slås fast i optionsföretagets reglemente eller dess bilaga.

Finansministeriet skall begära utlåtande av finansinspektionen före ett beslut enligt 1 § 2 mom. som gäller värdepapper som avses i 1 mom. Om beslutet gäller värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten värdepappersmarknadslagen, skall utlåtande begäras också av Finlands Bank. Om beslutet gäller el- eller naturgasbaserade optioner, skall utlåtande också begäras av el- och naturgasmarknadsmyndigheten.


3 §
Avbrytande av handeln

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Optionsföretaget får dessutom av särskilda skäl avbryta fastställandet av kursen på en option och en termin samt handeln med dem. Avbrottet får inte förlängas onödigt. Beslut att avbryta och återuppta handeln eller fastställandet av kursen skall offentliggöras omedelbart.

Optionsföretaget kan under de förutsättningar som anges i 2 kap. 3 § 3 mom. avbryta företagets verksamhet för högst en vecka. Beslutet skall omedelbart delges finansinspektionen.

Optionsföretaget kan avbryta kursfastställelsen för och handeln med el- eller naturgasbaserade optioner eller terminer ifall handeln äventyrar el- eller naturgasförsörjningen eller är skadlig för el- eller naturgasmarknaden eller ifall el- eller naturgassystemets funktion är störd av något annat i optionsföretagets reglemente angivet vägande skäl. El- och naturgasmarknadsmyndigheten och finansinspektionen skall omedelbart underrättas om avbrottet.


5 §
Clearing av optionsköp

Ett optionsföretag får godkänna sådana optioner och terminer för clearing som har lämnats till clearing av en förmedlare, marknadsgarant, ett utländskt optionsföretag eller någon annan som är verksam inom optionsföretaget och som grundar sig på köp av optionen i optionsföretaget eller i något annat optionsföretag vars optionsköp företaget clearar eller på ett optionsköp som anmälts till optionsföretaget.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


11 §
Anmälningsskyldighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De som deltar i handeln med el- eller naturgasbaserade optioner och terminer skall enligt vad som föreskrivs i optionsföretagets reglemente underrätta detta om begränsningar som är exceptionella eller annars väsentligt påverkar produktionen, överföringen och förbrukningen av el eller naturgas.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4 kap.

Tillsyn över options- och terminsmarknaden


1 §
Tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen skall innan den vidtar åtgärder eller fattar beslut som berör handeln med el- eller naturgasbaserade optioner och terminer höra el- och naturgasmarknadsmyndigheten, ifall beslutet uppenbarligen skulle inverka väsentligt på el- eller naturgasmarknadens funktion eller leveranssäkerhet eller på en enligt elmarknadslagen (386/1995) eller naturgasmarknadslagen (508/2000) systemansvarig sammanslutnings verksamhet, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.


3 §
Rätt till information

Finansinspektionen har rätt att av andra som är verksamma inom optionsföretaget få de uppgifter som behövs för tillsynen samt kopior av de handlingar som den anser vara nödvändiga för tillsynen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5 kap.

Särskilda stadganden


3 §
Optionsmarknadsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med 2 kap. 1 § 1 mom. eller 3 § 2 eller 3 mom. idkar optionsföretagsverksamhet skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag, för optionsmarknadsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4 §
Optionsmarknadsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att iaktta skyldigheten att lämna uppgifter eller skyldigheten till offentliggörande enligt 3 kap. 11 § eller anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 14 § skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag, för optionsmarknadsförseelse dömas till böter.


8 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som finansministeriet meddelar med stöd av denna lag får sökas genom besvär. Om ett beslut enligt 2 kap. 2 § 1 mom. eller 6 § 2 mom. om beviljande av koncession som berättigar till att bedriva optionsföretagsverksamhet eller om fastställelse av optionsföretagets reglemente eller ändringar i det inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Angående sökande av ändring i beslut som finansinspektionen meddelat med stöd av denna lag tillämpas vad som bestäms i lagen om finansinspektionen (503/1993).

_______________

Denna lag träder i kraft den                     20     .

Tidsfristerna i 2 kap. 2 § 1 mom. och 6 § 2 mom. för fattandet av beslut enligt 2 kap. 2 § 3 mom. och 6 § 2 mom. tillämpas inte på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft.

Optionsföretaget skall komplettera sitt reglemente i överensstämmelse med kraven enligt denna lag. Ansökan om komplettering av reglementet skall göras inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag


om ändring av lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 4 §, 12 § 1 mom., 15 § 1, 2 och 4 mom., 25 § 2 mom., rubriken för 26 § och 26 § 1 mom., rubriken för 26 a § och 26 a § 1 mom. samt 27 § 2 mom.,

av dessa 4 §, 12 § 1 mom., 25 § 2 mom. och rubriken för 26 § sådana de lyder i nämnda lag 1073/1996, 15 § 1, 2 och 4 mom., 26 § 1 mom. samt rubriken för 26 a § och 26 a § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 795/2000 samt 27 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1386/1995, som följer:


4 §
Förteckningar

Över ägarna av sådana värdeandelar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1, 3 och 5 punkten värdepappersmarknadslagen och som hör till värdeandelssystemet skall hos värdepapperscentralen för emittenternas räkning föras aktieägarförteckningar för varje emittent och andra motsvarande ägarförteckningar.

Hos värdepapperscentralen förs förteckningar över ägarna av sådana värdeandelar som hör till värdeandelssystemet och som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2, 4 och 6 punkten värdepappersmarknadslagen. Hos värdepapperscentralen skall också föras en förteckning över dessa värdeandelars antal.


12 §
Värdepapperscentralens koncession

Statsrådet skall på ansökan bevilja ett finskt aktiebolag koncession att verka som värdepapperscentral, om bolaget visar att det sannolikt kan hantera alla värdeandelar som har överförts till värdeandelssystemet och att det tillförlitligt och på ett sätt som tryggar värdeandelssystemets ändamålsenliga utveckling kan sköta alla de uppgifter som 13 § föreskriver. Koncession kan beviljas endast under förutsättning att sökanden bedöms ha ekonomiska och tekniska resurser att verka som värdepapperscentral samt en tillförlitlig organiserad förvaltning och en tillräcklig risktäckningskapacitet. Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Statsrådet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tilllämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Statsrådet skall begära Finlands Banks och finansinspektionens utlåtande om koncessionsansökan. Statsrådet kan efter att ha hört sökanden uppställa villkor och begränsningar i fråga om koncessionen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


15 §
Värdepapperscentralens regler och övervakningen av att de följs
I värdepapperscentralens regler skall meddelas föreskrifter om
1) principerna för datakommunikationen mellan värdepapperscentralen och de kontoförande instituten, om identifikationssignum för värdeandelar och rättsinnehavare samt om övriga gemensamma rutiner inom värdeandelssystemet,
2) de kontoförande institutens minimiöppettider,
3) förfarandet vid utredande av fel och oklarheter inom registeringsverksamheten,
4) data- och registersäkerhetsrutiner som skall iakttas inom de kontoförande institutens verksamhet samt om förvaring av de kontoförande institutens beslutsdokument eller kopior av dem,
5) uppgifter som skall lämnas i ansökan om auktorisation som kontoförande institut, samt om
6) hur de tillsynsuppgifter som enligt lag ankommer på värdepapperscentralen fullgörs.

Värdepapperscentralens regler fastställs av finansministeriet på ansökan. Ansökan skall avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut skall dock alltid fattas inom sex månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom sex månader, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och handläggning av besvär gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Före fastställelsen skall finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen om ansökan. Om Finlands Bank ger ett avböjande utlåtande om sådant som hör till dess lagstadgade uppgifter, får reglerna inte fastställas till denna del. För att stärka förtroendet för värdeandelssystemet eller av andra särskilt vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i föreskrifter i de regler som ministeriet fastställt skall ändras eller kompletteras. Innan en föreskrift meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Värdepapperscentralen skall se till att det ordnas tillräcklig och tillförlitlig tillsyn för att säkerställa att värdepapperscentralens regler, föreskrifter och anvisningar iakttas inom värdepapperscentralen. Dessutom skall värdepapperscentralen se till att det ordnas tillräcklig och tillförlitlig tillsyn för att säkerställa att de kontoförande instituten och deras underinstitut iakttar bestämmelserna om värdepapperscentralens verksamhet samt de med stöd av dem utfärdade reglerna, föreskrifterna och anvisningarna. Värdepapperscentralen skall underrätta finansinspektionen om att ett kontoförande institut eller dess underinstitut förfar på ett sätt som uppenbart strider mot bestämmelserna, reglerna eller föreskrifterna, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt. Finansinspektionen skall dock alltid underrättas om förfaranden som väsentligen eller upprepade gånger bryter mot bestämmelserna, reglerna eller föreskrifterna. De kontoförande instituten, deras underinstitut och andra som anlitar värdepapperscentralens tjänster skall på begäran ge värdepapperscentralen de specificerade uppgifter som behövs för fullgörandet av tillsynsplikten enligt denna paragraf.


25 §
Aktier och värdeandelar som jämställs med dem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På anhållan av en emittent kan värdepapperscentralen godkänna att andra aktier än de som nämns i 1 mom. samt andra värdeandelar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1, 3 och 5 punkten värdepappersmarknadslagen överförs till värdeandelssystemet. En aktie eller andel som ensam eller tillsammans med andra aktier eller andelar medför rätt att besitta en viss lägenhet eller del av en fastighet får dock inte överföras till värdeandelssystemet.


26 §
Andelar i masskuldebrevslån och andra värdeandelar

Om överföring till värdeandelssystemet av andra värdepapper än sådana som avses i 25 § beslutar värdepapperscentralen på ansökan av emittenten. Värdepapperscentralen skall före beslutet underrätta Finlands Bank, ifall det är fråga om en ansökan som har betydelse för skötseln av bankens lagstadgade uppgifter.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


26 a §
Överföring av skuldebrev och andra värdepapper till värdeandelssystemet

Om emittentens ansökan gäller något annat värdepapper än ett sådant som avses i 25 §, skall värdepapperscentralen i sitt beslut enligt 26 § bestämma den tidpunkt från och med vilken värdepapperet kan överföras till värdeandelssystemet. Värdepapperscentralen kan i sitt beslut meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som skall registreras i värdeandelssystemet och om registreringsförfarandet när värdepapperet överförs till värdeandelssystemet. Innan beslutet fattas skall värdepapperscentralen kontrollera att emittenten, i ett avtal som emittenten har ingått med ett eller flera kontoförande institut eller på något annat sätt, har säkerställt att alla ägare av värdepapperet har möjlighet att få sin rätt registrerad i värdeandelssystemet.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


27 §
Emissionskonto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På emissionskontot skall de uppgifter noteras som enligt lag borde anges på det värdepapper som utfärdas för värdeandelen samt det antal värdeandelar som emitteras. För värdeandelar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten värdepappersmarknadslagen skall på emissionskontot dessutom antecknas förfallodagar, eventuell säkerhet för lånet, låneräntan eller eventuell annan gottgörelse som skall betalas för lånet, återbetalningsvillkor och andra väsentliga villkor för lånet samt på vilket sätt lånevillkoren hålls allmänt tillgängliga.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                        20     .

Tidsfristerna i denna lag för fattandet av beslut enligt 12 och 15 § tillämpas inte på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft.

Värdepapperscentralen skall komplettera sina regler i överensstämmelse med kraven i denna lag. Ansökan om komplettering av reglerna skall göras inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag


om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991) 5 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 796/2000, som följer:


5 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett förvaltningskonto kan innehas av en värdepapperscentral, en centralbank eller ett kontoförande institut. Även ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som har rätt att tillhandahålla förvarings- och förvaltningstjänster för värdeandelar, ett sådant utländskt institut som avses i 16 § lagen om värdeandelssystemet (826/1991) eller någon annan sådan utländsk sammanslutning som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars ekonomiska verksamhetsbetingelser och förvaltning uppfyller kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgifterna kan av värdepapperscentralen godkännas som kontoinnehavare. På ett förvaltningskonto som förvaltas av ett utländskt institut som avses i 16 § lagen om värdeandelssystemet får utan hinder av 1 mom. också noteras sådana värdeandelar som ägs av en finsk medborgare eller en finsk sammanslutning eller stiftelse och som avses i 4 § 2 mom. lagen om värdeandelssystemet.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                    20     .

_______________

Lag


om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 2 §, 3 § 1 mom. 1 och 5 punkten samt 3 mom. och 10 § 2 mom., av dessa lagrum 3 § 1 mom. 1 och 5 punkten sådana de lyder i lag 156/1997, som följer:


2 §
Investeringsobjekt

Föremål för investeringstjänster (investeringsobjekt) kan vara värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989) samt sådana standardiserade options- och terminsavtal som avses i 1 kap. 2 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988), derivatavtal som skall jämställas med dessa samt andra derivatavtal.


3 §
Investeringstjänster
Med investeringstjänster avses att
1) investeringsobjekt köps, säljs, byts och tecknas för någon annans räkning i eget namn samt att uppdrag som avser investeringsobjekt förmedlas eller verkställs (fondkommissionsrörelse),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) investeringsobjekt förvaltas enligt sådana med enskilda kunder ingångna avtal som innebär att kommissionären ges beslutanderätt (förmögenhetsförvaltning),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Med tillhandahållande av investeringstjänster enligt 1 mom. avses inte verksamhet som bedrivs tillfälligt vid sidan av någon annan i lag erkänd affärs- eller yrkesverksamhet enligt lagstiftning som gäller verksamheten eller föreskrifter och bestämmelser som kompletterar den. Med tillhandahållande av investeringstjänster enligt 1 mom. avses inte heller verksamhet som bedrivs som i lag erkänd affärs- eller yrkesverksamhet enbart med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 2 mom. värdepappersmarknadslagen. Med tillhandahållande av investeringstjänster enligt 1 mom. avses inte heller sådana sammanslutningars tillhandahållande av enbart nyttighetsbaserade derivatavtal vilka bedriver handel för egen räkning med sådana derivatavtal inom optionsföretaget eller tillsammans med andra liknande sammanslutningar eller med dem som producerar eller yrkesmässigt använder dessa nyttigheter, och inte heller tillhandahållande av nyttighetsbaserade derivatavtal enbart i något annat syfte än investeringssyfte.


10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                     20     .

Tidsfristerna i 10 § 2 mom. i denna lag för beviljande av verksamhetstillstånd enligt 9 § tilllämpas inte på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft. En sammanslutning som när denna lag träder i kraft tillhandahåller investeringstjänster enligt 3 § skall inom tre månader från lagens ikraftträdande ansöka om verksamhetstillstånd eller inom sex månader från ikraftträdandet upphöra med den lagstridiga verksamheten, om inte finansministeriet av särskilda skäl förlänger tiden för upphörandet med den lagstridiga verksamheten.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag


om ändring av 53 och 81 § lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 53 § 2 mom. samt 81 § 1 och 6 mom. som följer:


53 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anteckningar i fondandelsregistret får göras först när hela teckningspriset för en fondandel har betalts. Teckningspriset för en fondandel skall betalas i pengar eller genom att placeringsfonden ges värdepapper som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten till ett belopp som motsvarar teckningspriset så att fördelningen av olika slag av värdepapper vid tidpunkten för bestämmandet av teckningspriset motsvarar den i placeringsfondens stadgar för varje enskilt slag av värdepapper specificerade placeringsverksamheten och värdepapperens sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som getts mot dem.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


81 §

I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan ett fondbolag ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper som hör till en placeringsfonds tillgångar, om de clearas av en clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen eller av ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer eller i en motsvarande utländsk sammanslutning eller, om clearingen sker någon annanstans, om motparten är en i värdepappersmarknadslagen avsedd värdepappersförmedlare och villkoren är sedvanliga och allmänt kända på marknaden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om fondbolagets rätt att ingå låne- eller återköpsavtal om värdepapper som hör till placeringsfondens tillgångar.

_______________

Denna lag träder i kraft den                     20     .

_______________

Lag


om upphävande av 2 § 10 punkten lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:


1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 2 § 10 punkten, sådan den lyder i lag 572/1996.


2 §

Denna lag träder i kraft den                     20     .

_______________

Lag


om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 1 kap. 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 145/1997, samt

ändras 1 kap. 2 § 1 och 3 mom. samt 16 kap. 8 § 7 punkten, sådana de lyder i nämnda lag 145/1997, som följer:


1 kap.

Allmänna stadganden


2 §

Värdepapper i ett privat aktiebolag får inte tas upp till offentlig handel enligt 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/1989).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När värdepapper i ett privat aktiebolag bjuds ut till allmänheten skall det uppges att värdepapperen inte kan tas upp till offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen.


16 kap.

Särskilda stadganden


8 §
Den som uppsåtligen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) bryter mot det i 1 kap. 2 § 1 mom. föreskrivna förbudet att ta upp ett privat aktiebolags värdepapper till offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen,

skall, om gärningen inte är ringa eller strängare straff för den inte stadgas på något annat ställe i lag, för aktiebolagsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

_______________

Denna lag träder i kraft den                    20     .

_______________

Lag


om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 16 kap. 8 §, sådan den lyder i lag 340/2000, samt

fogas till 3 kap., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1207/1998 och i nämnda lag 340/2000, en ny 2 a § som följer:


3 kap.

Garantikapital


2 a §

En försäkringsförenings värdepapper får inte tas upp till offentlig handel enligt 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/1989).

När en försäkringsförenings värdepapper bjuds ut till allmänheten skall det uppges att värdepapperen inte kan tas upp till offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen.


16 kap.

Särskilda stadganden


8 §
Den som uppsåtligen
1) är mellanhand för någon annan i syfte att kringgå en bestämmelse i denna lag eller i stadgarna om begränsning av rösträtten,
2) bryter mot vad denna lag föreskriver om utarbetande av revisionsberättelse,
3) i strid med ett förbud som Försäkringsinspektionen meddelar med stöd av 12 kap. 6 c § överlåter eller pantsätter egendom i föreningens besittning,
4) bryter mot bestämmelserna om utlåtanden som skall utarbetas av en godkänd revisor såsom oberoende sakkunnig,
5) bryter mot bestämmelserna om återbetalning av kapitallån, betalning av ränta eller annan gottgörelse eller ställande av säkerhet,
6) utdelar föreningens medel i strid med denna lag,
7) beviljar penninglån eller ställer säkerhet i strid med 11 kap. 7 eller 10 §, eller
8) bryter mot förbudet i 3 kap. 2 a § 1 mom. att ta upp en försäkringsförenings värdepapper till offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för försäkringsföreningsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

_______________

Denna lag träder i kraft den                     20     .

_______________

Lag


om ändring av 51 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 51 kap. 1 § 1 mom. samt 3, 6 och 7 §,

sådana de lyder, 51 kap. 1 § 1 mom. samt 3 och 7 § i lag 475/1999 och 6 § i sistnämnda lag och i lag 973/1999, som följer:


51 kap.

Om värdepappermarknadsbrott


1 §
Missbruk av insiderinformation
Den som för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utnyttjar insiderinformation som har samband med värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper
1) genom att för egen eller för någon annans räkning överlåta eller förvärva sådana värdepapper, eller
2) genom att direkt eller indirekt råda någon i handel med sådana värdepapper,

skall för missbruk av insiderinformation dömas till böter eller fängelse i högst två år.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


3 §
Kursmanipulation
Den som
1) gör vilseledande köp- eller säljanbud eller skenavslut eller ger ett uppdrag som gäller sådana anbud eller avslut, eller vidtar andra därmed jämförbara vilseledande åtgärder rörande värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper, eller
2) lämnar osanna eller vilseledande uppgifter som har samband med sådana värdepapper

i syfte att manipulera prisnivån på värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper och med utnyttjande därav bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning,

skall för kursmanipulation dömas till böter eller fängelse i högst två år.


6 §
Definitioner

Med värdepapper avses i detta kapitel sådana värdepapper som värdepappersmarknadslagen skall tillämpas på.

Med insiderinformation avses i detta kapitel sådan information som har samband med värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper och som inte har offentliggjorts eller annars varit tillgänglig på marknaden och som är ägnad att väsentligt påverka dessa värdepappers värde eller pris. Som insiderinformation betraktas inte sådan för enskilt bruk avsedd information som har uppkommit genom en sammanställning av offentliga uppgifter.

Vad som i detta kapitel bestäms om värdepapper skall också tillämpas på standardiserade optioner eller terminer som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) samt på derivatavtal som avses i 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen och som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och vars underliggande egendom är ett värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper. Vad som i detta kapitel föreskrivs om överlåtelse eller förvärv av värdepapper skall även tillämpas på standardiserade optioner och terminer och på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer och vars underliggande egendom utgörs av värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper. Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta kapitel skall tilllämpas på standardiserade optioner eller terminer samt på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och vars underliggande egendom är ett värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett annat yrkesmässigt ordnat och för allmänheten tillgängligt handelsförfarande i syfte att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av värdepapper, oberoende av om det har avtalats om överlåtelse av den underliggande egendom som avses i derivatavtalet eller om kompenserande gottgörelse.


7 §
Begränsningsbestämmelse

Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta kapitel tilllämpas inte på sådan offentlig handel med värdepapper i fråga om vilken de bestämmelser i värdepappersmarknadslagen som gäller missbruk av insiderinformation enligt de regler som fastställts med stöd av 3 kap. 13 § 2 mom. eller enligt 14 § 2 mom. i samma kapitel inte skall tilllämpas.

_______________

Denna lag träder i kraft den                     20     .

_______________

Helsingfors den 18 december 2001