Gå till Riksdagen.fi suomi

Riksdagens svar 286/2010 rd

RSv 286/2010 rd - RP 285/2010 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 32 kap. 6 och 14 § i strafflagen och 15 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av 32 kap. 6 och 14 § i strafflagen och 15 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (RP 285/2010 rd ).

Beredning i utskott

Lagutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (LaUB 31/2010 rd ).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:


Lag


om ändring av 32 kap. 6 och 14 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 32 kap. 6 och 14 §, sådana de lyder i lag 61/2003, som följer:


32 kap.

Om häleri- och penningtvättsbrott


6 §
Penningtvätt
Den som
1) tar emot, använder, omvandlar, överlåter, överför, förmedlar eller innehar egendom som förvärvats genom brott eller vinning av brott, eller egendom som kommit i stället för sådan egendom eller vinning, och gör det för att bereda sig eller någon annan nytta, för att dölja eller maskera vinningens eller egendomens olagliga ursprung eller för att hjälpa gärningsmannen att undandra sig de rättsliga följderna av brottet, eller
2) i fråga om egendom som förvärvats genom brott eller vinning av brott, eller egendom som kommit i stället för sådan egendom eller vinning, döljer eller maskerar egendomens eller vinningens rätta karaktär, ursprung eller belägenhet eller förfogandet över den eller de rättigheter som är knutna till den, eller bistår någon annan vid sådant döljande eller sådan maskering,
ska för penningtvätt dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart.


14 §
Straffansvar för juridiska personer

I fråga om häleri, grovt häleri, yrkesmässigt häleri, penningtvätt, grov penningtvätt och penningtvätt av oaktsamhet tillämpas vad som bestäms om straffansvar för juridiska personer.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av 15 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994) 15 § 2 mom., sådant det lyder i lag 543/2007, som följer:


15 §
Begränsningar i användningen av tvångsmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vad som bestäms i 1 mom. gäller dock inte verkställandet när det gäller penningtvättsbrott av en begäran om rättshjälp i en situation där den person som misstänks för det brott som avses i begäran är delaktig i det brott genom vilket egendom frånhänts någon eller vinning erhållits, och inte heller ett sådant föreläggande att säkra data som avses i 4 kap. 4 b § i tvångsmedelslagen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Helsingfors den 1 februari 2011