Gå till Riksdagen.fi suomi

Riksdagens svar 29/2010 rd

RSv 29/2010 rd - RP 272/2009 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, 7 a § i lagen om televisions- och radioverksamhet, 6 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar samt ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen

Ärende

Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, 7 a § i lagen om televisions- och radioverksamhet, 6 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar samt ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen (RP 272/2009 rd ).

Beredning i utskott

Kommunikationsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (KoUB 1/2010 rd ).

Beslut

Nu församlade riksmöte har antagit följande lagar:


Lag


om ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 10 § 3 mom., 67 § 3 mom. 2 punkten, 67 b § 1 mom., 67 e § 1 mom., 67 f § 2 mom. och 128 § 2 mom., av dem 67 § 3 mom. 2 punkten, 67 b § 1 mom., 67 e § 1 mom. och 67 f § 2 mom. sådana de lyder i lag 759/2006 samt 128 § 2 mom. sådant det lyder i lag 518/2004, som följer:


10 §
Koncessionens innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koncession för tillhandahållande av nättjänster i ett markbundet masskommunikationsnät kan beviljas på villkor att koncessionshavaren för sin del sörjer för att Rundradion Ab samt innehavare av programkoncession enligt 7 § 1 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) och tillståndshavare enligt 2 § 1 mom. i landskapslagen om rundradioverksamhet (Ålands författningssamling 117/1993) får tillgång till den kapacitet de behöver för utövandet av verksamheten. Med hjälp av ovannämnda koncessionsvillkor ska koncessionsmyndigheten se till att nämnda utövare av televisions- och radioverksamhet i alla situationer får tillgång till den kapacitet de behöver för utövandet av verksamheten.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


67 §
Avtal om kommunikationstjänster

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I ett avtal skall åtminstone nämnas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) arten av de tjänster som tillhandahålls och deras egenskaper samt typer av underhållsservice, och när det är fråga om bredbandstjänster även variationsintervallet för informationsöverföringshastigheten,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


67 b §
Standardersättning för dröjsmål vid leverans

Användaren har i sådana fall som avses i 67 a § rätt till standardersättning. Denna ersättning uppgår till minst 20 euro för varje påbörjad vecka som leveransen fördröjs, dock högst till 160 euro.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


67 e §
Rättelse av fel

Användaren har rätt att kräva att teleföretaget avhjälper felet eller utför en ny prestation i stället för den felaktiga utan att detta medför kostnader för användaren. Teleföretaget är dock inte skyldigt att avhjälpa felet, om detta förorsakar teleföretaget oskäliga kostnader eller oskäliga olägenheter. Vid bedömningen av huruvida kostnaderna eller olägenheterna är oskäliga ska det särskilt beaktas felets betydelse och prestationens värde, om den var avtalsenlig, och om rät-telse kan ske på något annat sätt utan att detta medför avsevärd olägenhet för användaren.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


67 f §
Prisavdrag och standardgottgörelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Användaren har rätt till standardgottgörelse om en skada som avses i 67 d § beror på ett avbrott i leveransen. Standardgottgörelsen uppgår till minst 20 euro för varje påbörjad vecka då leveransen är avbruten, dock högst till 160 euro. Om en standardgottgörelse betalas till användaren, har användaren inte på grund av samma avbrott rätt till ett prisavdrag enligt 1 mom.


128 §
Kvalitetskrav på kommunikationsnät och kommunikationstjänster

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Teleföretaget ska utan dröjsmål underrätta Kommunikationsverket och användaren om eventuella väsentliga fel eller störningar i kommunikationsnäten eller kommunikationstjänsterna.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20    . Lagens 10 § träder     emellertid i kraft den          20    .

Lagen tillämpas också på avtal som ingåtts före lagens ikraftträdande. Om det före ikraftträdandet har uppdagats ett fel i en kommunikationstjänst eller förekommit ett dröjsmål vid leveransen av kommunikationstjänster, tillämpas i fråga om påföljderna dock den lag som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag


om ändring av 7 a § i lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 7 a §, sådan den lyder i lag 394/2003, som följer:


7 a §
Rundradion Ab:s rätt att utöva televisions- och radioverksamhet

Rundradion Ab får utöva sådan allmännyttig televisions- och radioverksamhet som avses i 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) utan koncession. Statsrådet är skyldigt att sörja för att bolaget får tillgång till den mängd kapacitet i ett markbundet televisions- och radionät eller frekvenser i ett radionät som det behöver i verksamheten och som föreskrivits för bolaget i den statsrådsförordning som avses i 6 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) samt för att bolaget kan använda dem på ett ändamålsenligt sätt. Närmare bestämmelser om ett teleföretags skyldighet att reservera en tillräcklig mängd av ovan nämnd kapacitet finns i 10 § 3 mom. i kommunikationsmarknadslagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av 6 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 november 2001 om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) 6 § 2 mom. 4 punkten och 3 mom., sådana de lyder i lag 332/2009, och

fogas till 6 § 2 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, en ny 5 punkt som följer:


6 §
Användning av radiofrekvenser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av statsrådet fastställs de allmänna principerna för användningen av frekvenserna och en frekvensplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) för de frekvensområden som är avsedda för produktutveckling, testning och undervisning,
5) för de frekvensområden som är avsedda för sådan allmännyttig televisions- och radioverksamhet som avses i 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993).

Innan statsrådet fastställer frekvensplanen ska teleföretag, Rundradion Ab och andra representanter för användargrupper inom frekvensområdena ges tillfälle att bli hörda om planen. Statsrådet ska se över planen, om fler frekvensområden kan anvisas för sådan allmännyttig eller koncessionsberoende verksamhet som avses i 2 mom. eller om en representant som avses i detta moment framställer en motiverad begäran om översyn.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 februari 2008 om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen (119/2008) ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008 och gäller till och med den 30 juni 2012.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Helsingfors den 6 april 2010