Gå till Riksdagen.fi suomi

Riksdagens svar 302/2010 rd

RSv 302/2010 rd - RP 221/2010 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 48 a kap i strafflagen, av tvångsmedelslagen och av vissa lagar som har samband med dem

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av 48 a kap i strafflagen, av tvångsmedelslagen och av vissa lagar som har samband med dem (RP 221/2010 rd ).

Beredning i utskott

Lagutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (LaUB 33/2010 rd ).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:


Lag


om ändring av 48 a kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 48 a kap. 1 § 2 punkten, 4 § 1 mom. och 6 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 1 § 2 punkten, 4 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lag 515/2002 och 6 § 2 mom. i lag 515/2003, samt

fogas till 48 a kap. nya 1 a, 4 a och 6 a § som följer:


48 a kap.

Om naturresursbrott


1 §
Jaktbrott
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet obehörigen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) jagar i strid med de bestämmelser om fredning av vilt, jaktförbud eller jaktbegränsning som gäller vilt eller kvot för vilt som finns i jaktlagen eller i strid med bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den, eller utan jaktlicens, jaktlicens för hjortdjur eller dispens, eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

skall för jaktbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

1 a §
Grovt jaktbrott
Om vid jaktbrott
1) brottet begås på ett synnerligen rått eller grymt sätt,
2) brottet riktar sig mot en stor mängd vilt,
3) eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning,
4) brottet begås särskilt planmässigt, eller
5) en brunbjörn, en järv, ett lodjur, en skogsvildren, utter eller varg dödas eller skadas,
och brottet även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen för grovt jaktbrott dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

4 §
Döljande av olagligt byte

Den som döljer, anskaffar, transporterar, förmedlar eller utbjuder till salu ett byte som har erhållits genom jaktbrott eller fiskebrott, trots att han eller hon vet att det har åtkommits på detta sätt, ska för döljande av olagligt byte dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4 a §
Grovt döljande av olagligt byte
Om vid döljande av olagligt byte som har erhållits genom jaktbrott
1) brottet riktar sig mot en stor mängd vilt,
2) eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning,
3) brottet begås särskilt planmässigt, eller
4) föremålet för brottet är en brunbjörn, en järv, ett lodjur, en skogsvildren, utter eller varg,
och brottet även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen för grovt döljande av olagligt byte dömas till böter eller fängelse i högst tre år.

6 §
Jaktförbud

Den som döms för grovt jaktbrott ska samtidigt meddelas jaktförbud för minst tre och högst tio år. Domstolen kan dock avstå från att meddela förbud, om det finns särskilt vägande skäl för detta. Den som döms för jaktbrott och som genom sitt förfarande har visat uppenbar likgiltighet för bestämmelserna om jakt kan meddelas jaktförbud för minst ett och högst fem år. Den som meddelas jaktförbud ska samtidigt åläggas att överlämna sitt jaktkort till jaktvårdsföreningen. Jaktförbud meddelas på yrkande av åklagaren.

Den som har meddelats jaktförbud får inte jaga eller fungera som jaktledare enligt 28 § i jaktlagen under den tid jaktförbudet gäller. Jaktförbud kan också meddelas en person som inte döms till straff med stöd av 3 kap. 4 § 2 mom. eller 6 kap. 12 § 4 eller 5 punkten i denna lag.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


6 a §
Juridiska personers straffansvar

På grovt jaktbrott tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av 5 a kap. 3 och 3 a § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen (450/1987) 5 a kap. 3 § 1 mom. och 3 a §, sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag 427/2009 och 3 a § i lag 646/2003, som följer:


5 a kap.

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation


3 §
Förutsättningar för teleövervakning
När någon är skäligen misstänkt för
1) ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,
2) ett brott som riktat sig mot ett automatiskt databehandlingssystem och som har begåtts med hjälp av en teleterminalutrustning, koppleri, övergrepp i rättssak, olaga hot eller narkotikabrott,
3) ett straffbart försök till ovan nämnda brott,
4) förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte,
5) grovt tullredovisningsbrott, eller för
6) grovt döljande av olagligt byte,
kan den myndighet som sköter förundersökningen av brottet beviljas tillstånd att utföra teleövervakning av en teleanslutning, teleadress eller teleterminalutrustning som den misstänkte innehar eller annars kan antas använda eller att inhämta uppgifter om en sådan mobilteleapparats läge som den misstänkte innehar eller annars kan antas använda, eller tillfälligt stänga en sådan teleanslutning eller teleterminalutrustning, om de uppgifter som fås genom teleövervakningen eller den tillfälliga stängningen av teleanslutningen eller teleterminalutrustningen kan antas vara av synnerlig vikt för utredning av brottet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


3 a §
Inhämtande av uppgifter om mobilteleapparaters läge

Den myndighet som sköter förundersökningen av ett brott som avses i 3 § 1 mom. 1-4 eller 6 punkten kan beviljas tillstånd att få uppgifter om de mobilteleapparater som det vid den förmodade brottstidpunkten har registrerats uppgifter om i telesystemet via en basstation som finns i närheten av den förmodade brottsplatsen eller någon annan plats som är av betydelse för utredning av brottet, om erhållandet av uppgifterna kan antas vara av synnerlig vikt för utredning av brottet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jaktlagen (615/1993) 72 och 74 § samt 76 § 2 mom., sådana de lyder, 72 § och 76 § 2 mom. i lag 516/2002 och 74 § i lagarna 516/2006 och         /        , som följer:


72 §
Jaktbrott

Bestämmelser om straff för jaktbrott finns i 48 a kap. 1 och 1 a § i strafflagen (39/1889).


74 §
Jaktförseelse
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet jagar
1) i strid med ett förbud eller en begränsning som gäller enligt eller som har meddelats med stöd av 20 § 3 mom., 23 § 1 mom., 32 §, 33 § 1 eller 2 mom. eller 38 § 1 mom., eller
2) under den fredningstid som avses i 37 § 1 och 3 mom. eller utan sådan jaktlicens eller dispens som avses i 10 , 26, 41 eller 49 a § eller 52 § 3 mom. eller i strid med en regional kvot som fastställts med stöd av 10 § eller 41 a § 4 mom.,
ska, om inte gärningen utgör brott enligt 48 a kap. 1 eller 1 a § i strafflagen eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för jaktförseelse dömas till böter.
För jaktförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) förfar i strid med de begränsningar enligt 25 § som beror på bebyggelse, odlingar eller trafikleder,
2) jagar olovligen i strid med en sådan begränsning av användningen av fångstredskap eller fångstmetoder som meddelats genom en förordning som utfärdats med stöd av 34 §,
3) transporterar jaktvapen i strid med förbudet i 35 §,
4) ofredar vilt i strid med förbudet i 36 §,
5) i strid med 28 § anordnar jakt på hjortdjur utan en jaktledare eller jagar i strid med föreskrifter eller förbud som jaktledaren meddelat med stöd av 28 §,
6) förfar i strid med vad som i en förordning som utfärdats med stöd av 30 § bestäms om jaktlicens för hjortdjur eller om anmälningsskyldigheten i fråga om byte eller i strid med villkor som enligt förordningen fogats till en jaktlicens för hjortdjur,
7) förfar i strid med vad som i en förordning som utfärdats med stöd av 10 § 1 mom. eller 41 § 3 mom. eller 41 a § 4 mom. bestäms om anmälningsskyldighet som gäller en jaktlicens eller dispens eller regional kvot eller förfar i strid med en bestämmelse som enligt förordningen fogats till en jaktlicens eller dispens,
8) jagar utan att använda sådan utrustning som enligt en förordning som utfärdats med stöd av 30 § ska användas vid jakt på hjortdjur,
9) i egenskap av jaktledare underlåter att fullgöra en uppgift som enligt en förordning som utfärdats med stöd av 30 § hör till jaktledaren,
10) jagar eller fungerar som jaktledare utan att ha betalt jaktvårdsavgift enligt lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993),
11) fungerar som skytt utan att ha avlagt skjutprov enligt 21 §,
12) försummar att visa upp jaktkort eller intyg över skjutprov så som bestäms i 22 §, eller
13) jagar eller fungerar som jaktledare i strid med ett jaktförbud som meddelats med stöd av 48 a kap. 6 § i strafflagen.

76 §
Olovlig fångst och döljande av olagligt byte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelser om straff för döljande av olagligt byte finns i 48 a kap. 4 och 4 a § i strafflagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av 7 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 7 § 2 mom., sådant det lyder i lag 517/2002, som följer:


7 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelser om straff för försummelse att betala jaktvårdsavgift finns i 74 § 2 mom. 10 punkten i jaktlagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av 14 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) 14 § 1 mom. som följer:


14 §
Jaktbrott, döljande av olagligt byte, jaktförseelse och brott mot bestämmelserna i jaktlagen i den ekonomiska zonen

Till straff för jaktbrott i den ekonomiska zonen döms enligt 48 a kap. 1 och 1 a i strafflagen. För döljande av olagligt byte i den ekonomiska zonen döms enligt 48 a kap. 4 och 4 a § i strafflagen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Helsingfors den 9 februari 2011