Gå till Riksdagen.fi suomi

Riksdagens svar 3/2011 rd

RSv 3/2011 rd - RP 2/2011 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om betalningsinstitut och till vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av lagen om betalningsinstitut och till vissa lagar som har samband med den (RP 2/2011 rd ).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 1/2011 rd ).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:


Lag


om ändring av lagen om betalningsinstitut

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 29 § 5 och 6 mom. samt 30 § 4 mom.,

ändras 1 § 1 mom., 5 § 6 punkten, 6 § 1 mom., rubriken för 7 §, 7 § 1 och 4 mom., 8 §, 9 § 3 mom., 24 § 1 mom. samt 26 och 31 §, samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom., till 5 § nya 2 a-, 2 b- och 6 a-punkter, till lagen en ny 7 a §, till 10 § ett nytt 2 mom., till lagen nya 21 a och 21 b §, till 27 § ett nytt 2 mom. varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till lagen nya 28 a, 30 a, 31 a och 36 a §, som följer:


1 §
Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på affärsverksamhet som består i att tillhandahålla betaltjänster. Vad som i denna lag föreskrivs om betaltjänster och betalningsinstitut ska också tillämpas på utgivning av elektroniska pengar och på institut för elektroniska pengar, om inte något annat bestäms nedan.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2 §
Tjänster utanför tillämpningsområdet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trots bestämmelserna i 1 mom. ska bestämmelserna i 36 a § tillämpas på elektroniska pengar som ges ut av sådana tjänsteleverantörer som avses i det momentet.


5 §
Definitioner
I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 a) institut för elektroniska pengar ett betalningsinstitut vars auktorisation enligt denna lag omfattar tillstånd att ge ut elektroniska pengar,
2 b) utgivare av elektroniska pengar institut för elektroniska pengar och andra fysiska eller juridiska personer som ger ut elektroniska pengar,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) medel kontanter, på ett konto registrerat penningvärde och elektroniska pengar,
6 a) elektroniska pengar ett penningvärde som har lagrats elektroniskt eller magnetiskt mot att ett penningbelopp har betalats till utgivaren av de elektroniska pengarna för genomförande av betalningstransaktioner och som ett eller flera företag har förbundit sig att godkänna som betalning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


6 §
Tillståndsplikt för tillhandahållande av betaltjänster

Betaltjänster får tillhandahållas endast om auktorisation enligt denna lag har beviljats för verksamheten. Av auktorisationen för ett institut för elektroniska pengar ska det särskilt framgå att institutet har rätt att ge ut elektroniska pengar.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


7 §
Undantag från tillståndsplikten för tillhandahållande av andra betaltjänster än utgivning av elektroniska pengar

Trots vad som föreskrivs i 6 § får en fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland eller en juridisk person som har sitt huvudkontor i Finland tillhandahålla andra betaltjänster än utgivning av elektroniska pengar utan auktorisation under de förutsättningar som föreskrivs i denna paragraf.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Betaltjänster får inte tillhandahållas i enlighet med denna paragraf om en fysisk person som deltar i eller ansvarar för tillhandahållandet av tjänsterna inte är tillförlitlig på det sätt som avses i 13 § 3 mom. eller om betaltjänstleverantören inte uppfyller de krav som ställs i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


7 a §
Undantag från tillståndsplikten för utgivning av elektroniska pengar

Trots vad som föreskrivs i 6 § får en fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland eller en juridisk person som har sitt huvudkontor i Finland ge ut elektroniska pengar utan auktorisation, om beloppet av utestående elektroniska pengar beräknat enligt 30 a § inte överstiger 5 miljoner euro. Om beloppet av utestående elektroniska pengar inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska beloppet uppskattas med iakttagande av bestämmelserna i 30 a § 4 mom.

På sådana utgivare av elektroniska pengar som avses i denna paragraf tillämpas bestämmelserna om betaltjänstleverantörer i 7 §       3-6 mom., bestämmelserna om beviljande av kredit av medel som tagits emot mot utgivning av elektroniska pengar i 10 § 2 mom., bestämmelserna om registrering av transaktioner som gäller elektroniska pengar i 28 a § och bestämmelserna om utgivning och inlösen av elektroniska pengar i 36 a §.


8 §
Anmälningsplikt när betaltjänster tillhandahålls utan auktorisation

Den som avser att tillhandahålla betaltjänster utan auktorisation enligt 7 eller 7 a § ska underrätta Finansinspektionen om saken. Till anmälan ska fogas en affärsplan varav framgår vilken typ av betaltjänster som ska tillhandahållas och den planerade verksamhetens omfattning samt en utredning varav framgår vilka fysiska personer som ska tillhandahålla eller ansvara för betaltjänsterna. Tjänsteleverantören ska dessutom utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om att verksamheten upphör och om betydande förändringar i verksamheten samt om förändringar i omständigheter som avses i 7 § 2-4 mom. och i 7 a § 1 mom.

Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha fått anmälan eller, om anmälan är bristfällig, efter det att anmälaren inkommit med de för avgörandet av ärendet behövliga handlingarna och utredningarna, avgöra om personen i fråga uppfyller förutsättningarna för verksamheten. Finansinspektionen ska utan dröjsmål återkalla sitt beslut, om verksamheten inte längre uppfyller de förutsättningar som nämns i 7 §             2-4 mom. eller i 7 a § 1 mom.

Den som med stöd av 7 eller 7 a § tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation ska årligen underrätta Finansinspektionen om det sammanlagda beloppet av sina genomförda betalningstransaktioner. Finansinspektionen har dessutom rätt att av tjänsteleverantören i fråga få den övriga information som behövs för tillämpning av denna paragraf.

Finansinspektionen utfärdar för tillsynen behövliga närmare föreskrifter om anmälningsplikten enligt denna paragraf.


9 §
Tillåten affärsverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Betalningsinstitutet får tillhandahålla endast sådana betalkonton som används uteslutande för genomförande av betalningstransaktioner. De medel som betalningsinstitutet tar emot från betaltjänstanvändarna är inte sådana insättningar eller andra återbetalbara medel som avses i kreditinstitutslagen.


10 §
Beviljande av kredit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett institut för elektroniska pengar får inte bevilja kredit av de medel som det har tagit emot mot utgivning av elektroniska pengar.


21 a §
Anmälningsplikt som gäller förvärv och överlåtelse av aktier och andelar i institut för elektroniska pengar
Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier, andelar eller placeringsandelar i ett institut för elektroniska pengar, eller en andel av institutets grundkapital eller bolagsinsats, ska underrätta Finansinspektionen om detta på förhand, om hans innehav på grund av förvärvet
1) kommer att uppgå till minst 20 procent av aktie-, andels-, placeringsandels- eller grundkapitalet eller bolagsinsatsen i institutet för elektroniska pengar,
2) kommer att vara så stort att det motsvarar minst 20 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar, eller
3) annars berättigar till att utöva inflytande som är jämförbart med innehav enligt 2 punkten eller annars betydande inflytande i förvaltningen av institutet för elektroniska pengar.

Om avsikten är att öka ett innehav som avses i 1 mom. så att det på grund av förvärvet kommer att uppgå till minst 30 eller 50 procent av aktie-, andels-, placeringsandels- eller grundkapitalet eller bolagsinsatsen i institutet för elektroniska pengar, eller så att innehavet kommer att medföra en lika stor andel av det röstetal som samtliga aktier eller andelar medför eller så att institutet för elektroniska pengar blir ett dotterföretag, ska också detta förvärv anmälas på förhand till Finansinspektionen.

Vid beräkningen av den ägar- och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. i värdepappersmarknadslagen (495/1989). Sådana aktier och andelar som den anmälningsskyldige har förvärvat för högst ett år i samband med en emission av värdepapper eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och utifrån vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i en sammanslutning eller i övrigt påverka verksamheten i sammanslutningens ledning, ska dock inte beaktas.

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras också när det i innehavet ingående antalet aktier eller andelar sjunker under någon av de gränser för innehav som anges i 1 eller 2 mom. eller om institutet för elektroniska pengar upphör att vara ett dotterföretag till den anmälningsskyldige.

Institutet för elektroniska pengar ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom.

Bestämmelser om de uppgifter som ska fogas till de anmälningar som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av statsrådet.


21 b §
Begränsning som gäller förvärv av aktier och andelar i institut för elektroniska pengar

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda sådant förvärv av en ägarandel som avses i 21 a § finns i 32 a § i lagen om Finansinspektionen, och bestämmelser om förfarandet när ett förbudsbeslut ges finns i 32 b § i den lagen.

En anmälningsskyldig får inte förvärva aktier eller andelar som avses i 21 a § förrän Finansinspektionen har fattat det beslut som avses i 1 mom. eller förrän den tidsfrist för beslutsfattande som anges i 32 b § i lagen om Finansinspektionen har löpt ut, om inte annat bestäms vid behandlingen av ärendet.


24 §
Ombud

Ett betalningsinstitut får tillhandahålla betaltjänster genom ombud. Ombudet handlar för betalningsinstitutets räkning och på dess ansvar. Utgivning av elektroniska pengar får inte ske uteslutande via ombud.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


26 §
Skyddande av kundmedel

Ett betalningsinstitut som utöver tillhandahållande av betaltjänster bedriver annan affärsverksamhet enligt 9 § 2 mom. ska på det sätt som föreskrivs nedan i denna paragraf skydda medel som det av betaltjänstanvändare eller andra tjänsteleverantörer har tagit emot för att genomföra betalningstransaktioner och för utgivning av elektroniska pengar. Om de medel som har betalts för genomförande av betalningstransaktioner överstiger 150 euro, omfattas de av skyddet. Betalningsinstitutet får emellertid avtala med en annan betaltjänstanvändare än en konsument att skyddet omfattar endast belopp som överstiger 600 euro. Vad som i detta moment bestäms om minimibeloppet av de medel som omfattas av skyddet ska inte tillämpas på sådana medel som har mottagits för utgivning av elektroniska pengar.

Betalningsinstitutet ska förvara medel som avses i 1 mom. så att det inte finns risk för att de sammanblandas med andra betaltjänstanvändares, betaltjänstleverantörers eller betalningsinstituts medel. Betalningsinstitutet ska sätta in medlen på konto i en centralbank eller inlåningsbank eller i ett kreditinstitut som i någon annan stat fått koncession för att ta emot insättningar, eller placera medlen i lågriskpapper och värdepapper som lätt kan omsättas i pengar eller i andra investeringsobjekt, om medlen inte arbetsdagen efter att de mottagits har betalats till mottagaren eller överförts till en annan tjänsteleverantör. De medel som tjänsteleverantören krediterar institutet för elektroniska pengar på basis av användningen av de elektroniska pengarna ska sättas in på ett bankkonto eller placeras i enlighet med vad som bestäms i detta moment så snart medlen står till institutets förfogande, dock senast den femte arbetsdagen efter utgivandet av elektroniska pengar. Finansinspektionen utfärdar föreskrifter om när värdepapper eller andra investeringsobjekt ska anses vara av lågriskkaraktär och lätta att omsätta i pengar.

Betalningsinstitutet kan skydda medel som avses i 1 mom. också på så sätt att de medel som institutet mottagit, i det fall att det blir insolvent, betalas ut till betaltjänstanvändarna på grund av försäkring eller borgen som beviljats av ett försäkringsbolag eller kreditinstitut som inte hör till samma grupp som betalningsinstitutet.

Vad som föreskrivs i denna paragraf ska dessutom tillämpas på medel som betalningsinstitutet har tagit emot och som ska användas för att genomföra framtida betalningstransaktioner, så att en del av medlen används för framtida betalningstransaktioner och en annan del för andra tjänster än betaltjänster. Detta moment ska tilllämpas också då den andel av medlen som hänför sig till framtida betalningstransaktioner är varierande eller inte känd på förhand och då den andel av medlen som ska användas för betaltjänster skäligen kan bedömas utifrån hur tidigare genomförda betalningstransaktioner har utvecklats. Vid fastställandet av beloppet av de medel som tagits emot mot utgivning av elektroniska pengar tillämpas bestämmelserna i 30 a §.

Betalningsinstitutet ska i förväg underrätta Finansinspektionen om väsentliga förändringar av de åtgärder som betalningsinstitutet har vidtagit för efterlevnaden av denna paragraf.


5 kap.

Finansiella förutsättningar för tillhandahållande av betaltjänster


27 §
Minimikapital

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aktiekapitalet, andelskapitalet, grundkapitalet eller bolagsinsatsen i ett institut för elektroniska pengar ska uppgå till minst 350 000 euro.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


28 a §
Registrering av transaktioner

För beräkning av de krav som föreskrivs i detta kapitel och för övervakning av att kraven iakttas ska betalningsinstitutet på ett tillförlitligt sätt registrera transaktioner som gäller elektroniska pengar, andra betaltjänster samt sådana tjänster som avses i 9 § 1 och 2 mom. separat från övriga grupper av transaktioner så att deras belopp och andel av hela betalningsinstitutets omsättning samt, till den del transaktionerna gäller elektroniska pengar, andelen utestående elektroniska pengar i förhållande till hela betalningsinstitutets balansomslutning kontinuerligt kan följas upp tillräckligt noggrant. Finansinspektionen kan utfärda närmare tekniska föreskrifter om registreringen av transaktioner.


30 a §
Kapitalkrav för institut för elektroniska pengar

Utöver det belopp som föreskrivs i 30 § ska ett institut för elektroniska pengar vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som motsvarar två procent av det genomsnittliga värdet av de utestående elektroniska pengar som institutet har gett ut.

Det genomsnittliga värdet av utestående elektroniska pengar enligt 1 mom. beräknas som genomsnittet av det sammanlagda värdet av återbetalningsskyldighet hänförlig till de utestående elektroniska pengarna vid utgången av varje kalenderdag under de sex föregående kalendermånaderna.

Institut för elektroniska pengar ska beräkna det genomsnittliga värde som avses i 2 mom. för varje kalendermånad den första arbetsdagen i varje månad och anmäla beloppet till Finansinspektionen. Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälningsplikten.

Om ett institut för elektroniska pengar inte utan oskäliga kostnader kan beräkna det genomsnittliga värdet av utestående elektroniska pengar på det sätt som avses i 2 mom., kan Finansinspektionen på ansökan av institutet tillåta detta att fastställa beloppet av utestående elektroniska pengar genom en konservativ uppskattning utifrån historiska uppgifter. Finansinspektionen ska bevilja tillstånd till detta om det genomsnittliga värdet av utestående elektroniska pengar vid varje tidpunkt kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Beloppet av utestående elektroniska pengar får under de tolv månader som följer på beviljandet av auktorisation uppskattas utifrån den bedömning som ges i den affärsplan som Finansinspektionen har godkänt och som fogats till ansökan om auktorisation.


31 §
Undantag från kapitalkravet

Vad som föreskrivs i 30 och 30 a § ska inte tillämpas på de betalningsinstitut som uppfyller förutsättningarna för undantag i fråga om kapitalkravet, vilka anges i 56 § i kreditinstitutslagen, om betalningsinstitutet omfattas av den gruppbaserade tillsynen över moderkreditinstitutet så som föreskrivs i kreditinstitutslagen.

Finansinspektionen kan för en tid av högst tre år förutsätta att ett betalningsinstituts kapitalbas ska överstiga det belopp som beräknats enligt 30 eller 30 a § med högst 20 procent, om detta är nödvändigt på basis av en bedömning av betalningsinstitutets riskhantering, förmåga att bära förluster eller interna kontrollmetoder. Finansinspektionen kan på motsvarande sätt också sänka kapitalkravet med högst 20 procent för högst tre år.


31 a §
Utfärdande av närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller kapitalkravet

Genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de metoder som ska användas för att beräkna kapitalbasen enligt 29 § i syfte att genomföra betaltjänstdirektivet. Finansinspektionen utfärdar de övriga närmare föreskrifter om beräkning av kapitalkravet enligt 29, 30, 30 a och 31 § som krävs för att genomföra betaltjänstdirektivet samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG.


36 a §
Utgivning och inlösen av elektroniska pengar

Elektroniska pengar får ges ut och lösas in endast till ett nominellt belopp.

De medel som tas emot mot utgivning av elektroniska pengar ska omedelbart omvandlas till elektroniska pengar.

På elektroniska pengar får inte betalas ränta eller andra förmåner som är knutna till perioden för innehav av elektroniska pengar.

Utgivaren av elektroniska pengar är skyldig att på begäran av en innehavare av elektroniska pengar lösa in de elektroniska pengar som denne innehar, om innehavaren kräver inlösen under den tid avtalet är i kraft eller senast ett år efter den dag då avtalet upphör att gälla. Om innehavaren kräver inlösen under den tid avtalet är i kraft eller om de elektroniska pengarna också kan användas till att betala sådant som inte hör till lagens tillämpningsområde och det inte är känt i förväg vilken andel av de elektroniska pengarna som kommer att användas för sådana betalningar, kan innehavaren kräva att utgivaren löser in enbart den begärda andelen av de elektroniska pengar som innehavaren har.

I avtal mellan utgivare av elektroniska pengar och innehavare av elektroniska pengar ska villkoren för inlösen och eventuella avgifter i samband med detta anges tydligt och väl synligt. Innehavaren av elektroniska pengar ska underrättas om dessa villkor innan avtalet ingås.

En avgift får tas ut för inlösen endast om detta anges i avtalet i enlighet med 5 mom., och endast i något av följande fall:
1) inlösen begärs innan avtalet upphör att gälla,
2) avtalet innehåller en bestämmelse om den tidpunkt då det upphör att gälla och innehavaren av elektroniska pengar har avslutat avtalet före denna tidpunkt,
3) inlösen begärs senare än ett år efter den dag då avtalet upphör att gälla.

Ett avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i denna paragraf till nackdel för innehavaren av elektroniska pengar är utan verkan mot en konsument.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

De juridiska personer som när denna lag träder i kraft har den koncession för institut för elektroniska pengar som anges i kreditinstitutslagen ska av Finansinspektionen utan ansökan beviljas den auktorisation för institut för elektroniska pengar som anges i denna lag. Innan auktorisationen träder i kraft ska Finansinspektionen underrätta institutet för elektroniska pengar om att auktorisation har beviljats. Finansinspektionen kan vidta de åtgärder som behövs för beviljande av auktorisation innan lagen träder i kraft.

Ett företag som, när denna lag träder i kraft, bedriver affärsverksamhet där det ingår att ge ut elektroniska pengar får trots denna lag till och med den 31 oktober 2012 ge ut elektroniska pengar enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

_______________

Lag


om ändring av 12 § i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010) 12 § som följer:


12 §
Marknadsföring och avtalsvillkor samt andra förfaranden

På utländska betalningsinstituts filialer och på utländska betalningsinstitut som annars i Finland tillhandahåller betaltjänster ska 32-36 och 36 a § i lagen om betalningsinstitut tillämpas, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kreditinstitutslagen (121/2007) 5, 6, 12, 18, 32 och 53 §, 55 § 4 mom. samt 66 och 127 §,

av dem 12, 32 och 53 §, 55 § 4 mom. samt 66 § sådana de lyder i lag 299/2010, och

ändras 4 §, 8 § 1 mom., 13 och 20 §, 22 § 1 mom., 44 §, 76 § 1 mom., den finska språkdräkten i rubriken för 93 § samt 93 § 1 mom.,

av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 299/2010, 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1357/2010, 20 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1357/2010 samt 22 § 1 mom., 44 § och 76 § 1 mom. sådana de lyder i lag 299/2010, som följer:


4 §
Kreditinstitutsverksamhet

Med kreditinstitutsverksamhet avses i denna lag affärsverksamhet som består i att från allmänheten ta emot återbetalbara medel samt i att erbjuda krediter eller annan finansiering för egen räkning.

Som finansiering enligt 1 mom. betraktas inte betalningstid som den som säljer varor eller tjänster beviljar köparen och inte heller finansiering uteslutande till sådana företag inom samma koncern som inte erbjuder finansiering enligt 1 mom. inom ramen för sin affärsverksamhet.


8 §
Kreditinstitut

Ett kreditinstitut är ett företag som har sådan koncession för kreditinstitutsverksamhet som avses i 3 kap. Ett kreditinstitut kan vara en inlåningsbank eller ett kreditföretag.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


13 §
Finansiella institut

Med finansiella institut avses i denna lag finländska eller utländska företag som inte är kreditinstitut eller utländska kreditinstitut och vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3-11 punkten eller att förvärva aktier och andelar. Som finansiella institut betraktas också värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag samt med dessa jämförbara utländska företag, om inte något annat föreskrivs nedan. Som finansiella institut betraktas dessutom betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010) samt med dessa jämförbara utländska företag, vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla betaltjänster eller att bedriva någon annan affärsverksamhet som avses i denna paragraf. Som finansiella institut betraktas inte försäkringsholdingsammanslutningar som avses i 1 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) och inte heller konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), om inte något annat följer av 73 § 2 mom. i denna lag.


20 §
Undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta emot återbetalbara medel
Bestämmelserna i 19 § begränsar inte
1) Finlands Banks rätt att från allmänheten ta emot återbetalbara medel,
2) fondbolags rätt att bedriva fondverksamhet enligt lagen om placeringsfonder (48/1999),
3) värdepappersföretags och fondbolags rätt att tillhandahålla sparavtal enligt lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009),
4) försäkringsföretags rätt att bedriva försäkringsrörelse enligt försäkringsbolagslagen,
5) rätten att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betalningsinstitut.

Aktiebolag och andelslag får dessutom trots 19 § från allmänheten ta emot återbetalbara medel genom att erbjuda andra skuldinstrument än sådana som ska återbetalas på anfordran. Om dessa skuldinstrument erbjuds allmänheten på andra sätt än genom att värdepapper enligt värdepappersmarknadslagen emitteras till allmänheten, ska aktiebolaget eller andelslaget upprätta och offentliggöra delårsrapporter, årsrapporter, bokslut och bokslutskommunikéer med iakttagande av 2 kap. 5, 5 a, 6 och 6 a § i värdepappersmarknadslagen. På undantag från informationsskyldigheten enligt denna paragraf tillämpas 2 kap. 11 § värdepappersmarknadslagen.

Bestämmelser om rätten för utländska värdepappersföretag, fondbolag, försäkringsbolag och betalningsinstitut att tillhandahålla tjänster i Finland inom ramen för sin koncession utfärdas särskilt.


22 §
Koncessionsansökan

Finansinspektionen beviljar på ansökan ett kreditinstitut koncession. Koncession kan beviljas för verksamhet som inlåningsbank eller kreditföretag. Finansministeriet föreskriver genom förordning vilka upplysningar som ska fogas till ansökan.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


44 §
Minimikapital

En inlåningsbanks och ett kreditföretags aktiekapital, andelskapital eller grundkapital ska uppgå till minst fem miljoner euro. Kapitalet ska vara tecknat i sin helhet när koncessionen beviljas.


76 §
Gruppbaserade kapitalkrav

Ett kreditinstitut ska ha en tillräcklig gruppbaserad kapitalbas för att täcka de gruppbaserade exponeringar som avses i 55 § 1 mom.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


93 §
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen utfärdar sådana närmare föreskrifter om de finansiella förutsättningar för kreditinstitutsverksamhet som avses i 5 kap. och som förutsätts för genomförande av kreditinstitutsdirektivet och kapitalbasdirektivet.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 5 § 10 a-punkten, 32 a § 1 och 2 mom., 32 b § 2 mom. samt 32 c § 1 mom.,

sådana de lyder, 5 § 10 a-punkten i lag 301/2010 och 32 a § 1 och 2 mom., 32 b § 2 mom. samt 32 c § 1 mom. i lag 207/2009, som följer:


5 §
Andra finansmarknadsaktörer
Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 a) den som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


32 a §
Förbud mot förvärv av ägarandel
Finansinspektionen kan, efter att ha mottagit den anmälan som avses i 42 § i kreditinstitutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföretag, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, förbjuda förvärv av en i nämnda paragrafer avsedd ägarandel i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutning, institut för elektroniska pengar eller försäkringsbolag (målföretag), om innehavet av andelen skulle äventyra målföretagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper eller, om målföretaget är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, om det finns grundad anledning att misstänka att
1) den anmälningsskyldige inte har ett tillräckligt gott anseende eller en tillräckligt god ekonomisk ställning,
2) tillförlitligheten eller lämpligheten hos målföretagets ledning eller andra tillståndsvillkor äventyras i målföretaget på grund av förvärvet,
3) tillsynen över målföretaget och förutsättningarna för det därtill hörande informationsutbytet mellan myndigheter äventyras på grund av förvärvet, eller att
4) förvärvet har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Finansinspektionen kan också förbjuda ett förvärv enligt 1 mom. om den inte inom den tidsfrist som avses i 32 b § har mottagit de uppgifter som avses i 2 mom. i den paragrafen eller de uppgifter som avses i 42 § 6 mom. i kreditinstitutslagen, 41 § 6 mom. i lagen om värdepappersföretag, 11 § 6 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § 6 mom. i lagen om betalningsinstitut eller 4 kap. 5 § 6 mom. i försäkringsbolagslagen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


32 b §
Förfarande som tillämpas vid förbud mot förvärv av ägarandel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen ska fatta det beslut som avses i 32 a § inom 60 vardagar från och med att den i enlighet med 1 mom. har bekräftat mottagandet av alla nödvändiga uppgifter (behandlingstid). Finansinspektionen kan under behandlingstiden, dock inte senare än den femtionde vardagen från och med att behandlingstiden inletts, skriftligt begära behövliga specificerade ytterligare uppgifter. Om ytterligare uppgifter begärs, avbryts behandlingstiden till dess att uppgifterna har lämnats in, dock för högst 20 vardagar eller, om den anmälningsskyldige har sin hemort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller den anmälningsskyldige är något annat kreditinstitut, värdepappersföretag, institut för elektroniska pengar, försäkringsbolag eller fondbolag än ett sådant som har fått koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, för högst 50 vardagar. Beslutet om en förlängd behandlingstid ska utan dröjsmål delges den anmälningsskyldige.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


32 c §
Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar
Finansinspektionen kan förbjuda en aktie- eller andelsägare att utöva rösträtt i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutning, institut för elektroniska pengar eller försäkringsbolag för högst ett år i sänder, om
1) den anmälan om förvärv av aktier eller andelar som avses i 42 § i kreditinstitutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföretag, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen inte har gjorts,
2) aktierna eller andelarna har förvärvats trots Finansinspektionens förbud enligt 32 a §, eller om
3) det innehav som överskrider den gräns för innehav som avses i lagrummen enligt 1 punkten äventyrar målföretagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper eller, om målföretaget är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, på det sätt som avses i 32 a §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 2 punkten samt

ändras 1 § 1 mom. 2 a-punkten, 2 § 3 mom., 4 § 1 mom. och 6 § 1 mom., sådana de lyder, 1 § 1 mom. 2 a-punkten och 2 § 3 mom i lag 302/2010, 4 § 1 mom. i lag 1361/2010 och 6 § 1 mom. i lag 605/2010, som följer:


1 §
Avgiftsskyldig
Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 a) den som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut (297/2010),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2 §
Tillsynsavgift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den proportionella avgiften beräknas i enlighet med denna lag på basis av balansomslutningen, de förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar, omsättningen eller medlemsavgiftsintäkterna enligt den avgiftsskyldiges senast fastställda bokslut. Som ett värdepappersföretags omsättning betraktas de sammanlagda intäkterna enligt resultaträkningen, inklusive nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet. Om nettoavkastningen är negativ antecknas den som noll. Vad som i denna lag föreskrivs om fondbolag och om de av dem förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar ska på motsvarande sätt tillämpas på fastighetsfonder och deras tillgångar. Om ett betalningsinstitut bedriver också sådan annan affärsverksamhet som avses i 9 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut ska som dess omsättning betraktas andelen av andra betaltjänster än utgivning av elektroniska pengar i förhållande till hela betalningsinstitutets omsättning. Om ett institut för elektroniska pengar tillhandahåller också andra betaltjänster eller bedriver också sådan annan affärsverksamhet som avses i 9 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut ska som dess balansomslutning betraktas andelen av utestående elektroniska pengar i förhållande till hela institutets balansomslutning. Vid fastställandet av andelen tillämpas bestämmelserna i 30 a § i lag om betalningsinstitut.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4 §
Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:


Avgiftsskyldiga

Avgiftsgrund

Avgift i % av avgiftsgrunden

inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (121/2007)

balansomslutning

0,00284

kreditföretag enligt kreditinstitutslagen

balansomslutning

0,00284

andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengar

omsättning

0,25

institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitut

balansomslutning

0,00284

skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008)

balansomslutning x 4

0,00284

livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen

balansomslutning

0,00284

arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)

balansomslutning

0,00284

försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987)

balansomslutning x 4

0,00284

pensionsstiftelse enligt lagen om pensionsstiftelser

balansomslutning

0,00284

pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor

balansomslutning

0,00284

sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor

balansomslutning x 4

0,00284

annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än pensionskassa eller sjukkassa

balansomslutning

0,00284

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)

balansomslutning

0,00284

Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006)

balansomslutning x 0,4

0,00284

arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfonden

balansomslutning

0,00284

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Miljöförsäkringscentralen samt stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)

balansomslutning x 4

0,00284

statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), den kommunala pensionsanstalten Kommunernas pensionsförsäkring enligt lagen om kommunala pensioner (549/2003) och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond enligt kyrkolagen (1054/1993)

balansomslutning x 0,4

0,00284

filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat hör till EES

balansomslutning

0,00095

filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat inte hör till EES

balansomslutning

0,00284

filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES

omsättning

0,11

filialer till utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES

balansomslutning

0,00095

fondbolag enligt lagen om placeringsfonder

de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar

0,0022

tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning

kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning

0,34

fondbörser och andra clearingorganisationer än värdepapperscentraler enligt värdepappersmarknadslagen samt optionsföretag enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988)

omsättning

1,30 %, avgiften är dock minst 50 000 euro

andra värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag (922/2007) än sådana som avses i lagens 45 § 3-5 mom.

omsättning

0,34

värdepappersföretag enligt 45 § 3-5 mom. i lagen om värdepappersföretag

omsättning

0,11

arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor

medlemsavgiftsintäkter

0,66

filialer till utländska värdepappersföretag vars hemstat hör till EES

omsättning

0,15

filialer till utländska värdepappersföretag vars hemstat inte hör till EES

omsättning

0,34

filialer till utländska fondbolag vars hemstat hör till EES

omsättning

0,15

filialer till utländska fondbolag vars hemstat inte hör till EES

omsättning

0,34

filialer till utländska försäkringsbolag vars hemstat inte hör till EES

premieintäkter

0,03- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


6 §
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Beloppet av grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:


Avgiftsskyldiga

Grundavgift i euro

värdepapperscentralen enligt lagen om värdeandelssystemet

260 000

insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen

12 000

säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen

2 000

juridiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut

1 000

fysiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut

200

ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om värdepappersföretag

3 000

förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder

3 000

centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)

6 000

kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)

10 000

holdingföretag som enligt 1 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i en fondbörs, en värdepapperscentral, ett optionsföretag eller en clearingorganisation

10 000

värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag

1 000

försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling

1 000 Grundavgiften höjs med 180 euro för varje registrerad mäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare.

kontoförande institut enligt lagen om värdeandelssystemet

6 000 Om ett kontoförande institut har ett eller flera underinstitut enligt 7 a § i lagen om värdeandelssystemet höjs det kontoförande institutets grundavgift med 3 000 euro för varje underinstitut.

utländsk clearingorganisation enligt 1 kap. 4 § 2 mom. 3 punkten i värdepappersmarknadslagen

25 000

finländska clearingmedlemmar enligt 4 a kap. 8 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen och utländska clearingmedlemmar som har fast verksamhetsställe i Finland

12 000

registreringsfonden enligt lagen om värdeandelssystemet och clearingfond enligt värdepappersmarknadslagen

2 000

emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen

15 500 Grundavgiften höjs med 16 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 4 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen.

finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland

12 500

emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § eller när emittenten inte har hemort i Finland

10 500

emittenter av andra värdepapper som är föremål för offentlig handel än aktier

3 000

finländska bolag vars andra emitterade värdepapper än aktier på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland

3 000

emittenter av aktier som på en mäklarlista är föremål för multilateral handel enligt 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen

4 000

emittenter av andra värdepapper än aktier som är föremål för multilateral handel på en mäklarlista

1 000

Pensionsskyddscentralen

10 000

trafikförsäkringsnämnden och patienskadenämnden

1 000

filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995)

1 000

sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland

1 000

utländska kreditinstituts, värdepappersföretags och fondbolags representationer

1 000

sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i någon annan EES-stat än Finland och har filial i Finland

300- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av 6 § i lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om värdepappersföretag (922/2007) 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 300/2010, som följer:


6 §
Kreditinstitut och finansiella institut

Med kreditinstitut avses i denna lag kreditinstitut enligt 8 § i kreditinstitutslagen (121/2007).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av 4 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002) 4 § 2 mom. 2 punkten som följer:


4 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lagens 5 och 6 § tillämpas inte på

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) utgivning av elektroniska pengar av institut på vilka medlemsstaten tillämpar ett av de undantag som anges i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av 8 och 78 § i betaltjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i betaltjänstlagen (290/2010) 8 § 16 punkten och 78 § som följer:


8 §
Definitioner
I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16) medel kontanter, på ett konto registrerat penningvärde och elektroniska pengar enligt 5 § 6 a-punkten i lagen om betalningsinstitut (297/2010),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


78 §
Ansvar vid användning av elektroniska pengar

Bestämmelserna i 62 och 63 § ska tillämpas på elektroniska pengar som avses i 5 § 6 a-punkten i lagen om betalningsinstitut bara om tjänsteleverantören har möjlighet att förhindra användning av kontot eller betalningsinstrumentet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Lag


om ändring av 2 och 16 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 2 § 7 punkten,

ändras 2 § 20 punkten och 16 §, av dem 2 § 20 punkten sådan den lyder i lag 303/2010, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 303/2010 och 1368/2010, ett nytt 2 mom. som följer:


2 §
Lagens tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20) betalningsinstitut som avses i lagen om betalningsinstitut (297/2010) och på den som avses i 7 och 7 a § i den lagen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det som i 1 mom. bestäms om filialer till utländska kreditinstitut, utländska värdepappersföretag, utländska fondbolag, utländska försäkringsbolag och utländska betalningsinstitut ska också tillämpas på representanter för sådana utländska företag i Finland, om företaget tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial.


16 §
Lägre krav på kundkontroll när det gäller elektroniska pengar

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa lägre krav på kundkontroll, om det i ett elektroniskt datamedium som inte kan laddas på nytt lagras i lagen om betalningsinstitut avsedda elektroniska pengar till ett belopp av högst 250 euro. Detsamma gäller om det i ett elektroniskt datamedium som kan laddas på nytt lagras elektroniska pengar under samma kalenderår till ett belopp av högst 1 000 euro.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                                     20        .

_______________

Helsingfors den 29 juni 2011