Gå till Riksdagen.fi suomi

Riksdagens svar 47/2011 rd

RSv 47/2011 rd - RP 15/2011 rd

Regeringens proposition om godkännande av konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av konventionen samt till vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition om godkännande av konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om tilllämpning av konventionen samt till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2011 rd ).

Beredning i utskott

Utrikesutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (UtUB 2/2011 rd ).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden:


1.

Riksdagen förutsätter att statsrådet genomför programmen för att kompensera infanteriminornas prestanda trots trycket på att skära i försvarsutgifterna.

2.

Riksdagen förutsätter att en årlig rapport om programmet för att kompensera infanteriminorna lämnas till utrikesutskottet och försvarsutskottet.

3.

Riksdagen förutsätter att statsrådet fortsätter stödja internationell humanitär verksamhet för att minska minskadorna.

4.

Riksdagen förutsätter att statsrådet bland annat via EU arbetar för att Ottawakonventionen ska få större räckvidd och bli effektivare.

Riksdagen har

godkänt konventionen i propositionen.

Riksdagen har antagit följande lagar:


Lag


om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om tillämpning av konventionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:


1 §
Sättande i kraft av konventionen

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Oslo den 18 september 1997 ingångna konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.


2 §
Myndigheter

I Finland är utrikesministeriet den myndighet som bär huvudansvaret för verkställandet av konventionen.


3 §
Utlämnande av uppgifter

Trots bestämmelserna om sekretess får finska myndigheter lämna ut handlingar och uppgifter enligt artiklarna 6-8 i den konvention som avses i 1 §, om de behövs för att fullgöra skyldigheterna enligt konventionen.


4 §
Undersökningsförfarande
För genomförande av ett undersökningsförfarande enligt artikel 8 i konventionen har den som representerar utrikesministeriet samt den undersökningsdelegation som avses i artikel 8.14 i konventionen i enlighet med konventionen rätt
1) att få tillträde till ett sådant område eller en sådan anläggning under finsk kontroll som i enlighet med artikel 8.14 kan vara föremål för en undersökning, och
2) att till den plats som är föremål för undersökningen medföra mätare och andra tekniska instrument som behövs för att inhämta eller registrera uppgifter, samt att använda på platsen befintliga motsvarande instrument.

Innan en undersökning utförs ska den verksamhetsutövare som är föremål för undersökning ges tillfälle att bli hörd, om det är möjligt utan att riskera undersökningens syften eller bryta mot konventionsenliga undersökningsskyldigheter.

En undersökning får dock inte riktas mot utrymmen avsedda för permanent boende.


5 §
Handräckning

Myndigheterna ska lämna utrikesministeriet sådan behövlig handräckning som iakttagandet och verkställandet av denna lag kräver och som myndigheten är behörig att lämna. Utrikesministeriet beslutar om att handräckning ska begäras.


6 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

_______________

Lag


om ändring av 11 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 kap. i strafflagen (39/1889) en ny 7 a § som följer:


11 kap.

Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten


7 a §
Brott mot förbudet mot infanteriminor
Den som i strid med konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring (FördrS         /20     )
1) på annat sätt än vad som avses i 5-7 § använder infanteriminor, eller
2) utvecklar, tillverkar, på annat sätt förvärvar, lagrar, innehar eller överlåter infanteriminor eller för sådana minor ut ur landet eller in i landet,

ska för brott mot förbudet mot infanteriminor dömas till fängelse i minst fyra månader och högst sex år.

_______________

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

_______________

Lag


om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen (450/1987) 5 a kap. 2 § 1 mom. 1 punkten och 4 § 3 mom. 1 punkten, sådana de lyder i lag 991/2009, som följer:


5 a kap.

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation


2 §
Förutsättningar för teleavlyssning
När någon är skäligen misstänkt för
1) folkmord, förberedelse till folkmord, brott mot mänskligheten, grovt brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse, grov krigsförbrytelse, tortyr, brott mot förbudet mot kemiska vapen, brott mot förbudet mot biologiska vapen, brott mot förbudet mot infanteriminor,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kan den myndighet som sköter förundersökningen av brottet beviljas tillstånd att avlyssna och uppta telemeddelanden som den misstänkte sänder från en teleanslutning, teleadress eller teleterminalutrustning som personen innehar eller annars kan antas använda eller som förmedlas till en sådan teleanslutning, teleadress eller teleterminalutrustning och är avsedda för den misstänkte, om de uppgifter som fås kan antas vara av synnerlig vikt för utredning av brottet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


4 §
Förutsättningar för teknisk avlyssning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När någon är skäligen misstänkt för
1) folkmord, förberedelse till folkmord, brott mot mänskligheten, grovt brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse, grov krigsförbrytelse, tortyr, brott mot förbudet mot kemiska vapen, brott mot förbudet mot biologiska vapen, brott mot förbudet mot infanteriminor,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kan den myndighet som sköter förundersökningen av brottet beviljas tillstånd att rikta teknisk avlyssning också mot ett utrymme som är avsett för stadigvarande boende och där den misstänkte sannolikt befinner sig, om det skulle vara väsentligt svårare eller omöjligt att utreda brottet med hjälp av tvångsmedel som inte i lika hög grad inkräktar på den misstänktes eller andras rättigheter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

_______________

Lag


om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten och 17 § 1 mom. 1 punkten som följer:


10 kap.

Hemliga tvångsmedel


3 §
Teleavlyssning och dess förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Förundersökningsmyndigheten kan beviljas tillstånd att utföra teleavlyssning av en teleadress eller teleterminalutrustning som en misstänkt innehar eller annars kan antas använda, om personen är skäligen misstänkt för
1) folkmord, förberedelse till folkmord, brott mot mänskligheten, grovt brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse, grov krigsförbrytelse, tortyr, brott mot förbudet mot kemiska vapen, brott mot förbudet mot biologiska vapen, brott mot förbudet mot infanteriminor,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


17 §
Bostadsavlyssning och dess förutsättningar
Förundersökningsmyndigheten kan beviljas tillstånd att rikta teknisk avlyssning mot ett utrymme som används för stadigvarande boende och där den som är misstänkt för brott sannolikt befinner sig (bostadsavlyssning). Det krävs dessutom att personen är skäligen misstänkt för
1) folkmord, förberedelse till folkmord, brott mot mänskligheten, grovt brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse, grov krigsförbrytelse, tortyr, brott mot förbudet mot kemiska vapen, brott mot förbudet mot biologiska vapen, brott mot förbudet mot infanteriminor,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

_______________

Helsingfors den 25 november 2011