Gå till Riksdagen.fi suomi

Riksdagens svar 82/2010 rd

RSv 82/2010 rd - RP 32/2010 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om taxitrafik

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av lagen om taxitrafik (RP 32/2010 rd ).

Beredning i utskott

Kommunikationsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (KoUB 6/2010 rd ).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:


Lag


om ändring av lagen om taxitrafik

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om taxitrafik (217/2007) 4 § 3 mom., sådant det lyder i lag 870/2009,

ändras 2 § 7 och 8 punkten, 3 § 3 mom. och 28 §, av dem 2 § 8 punkten sådan den lyder i lag 482/2009, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 482/2009 och 870/2009, en ny 9 punkt och till lagen en ny 4 a § som följer:


2 §
Definitioner
I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) landsbygdskommun en kommun där mindre än 60 procent av invånarna bor i tätorter och invånarantalet i den största tätorten understiger 15 000 och en kommun där minst 60 men under 90 procent av invånarna bor i tätorter och invånarantalet i den största tätorten understiger 4 000,
8) en ansluten kommuns område ett område i en kommun som den 31 december 2008 eller därefter som en hel kommun har anslutits till en annan kommun eller annars har upphört att vara en självständig kommun,
9) taxi en personbil som används med stöd av taxitillstånd.

3 §
Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lagens 18 § tillämpas på godstransport på väg med personbil och 4 a § 3, 4 och 5 mom. på trafik som bedrivs med lastbil eller paketbil.


4 a §
Transport av personer med vissa fordon som nämns i fordonslagen

Yrkesmässig persontransport på väg är förbjuden med en sådan lastbil (fordon i kategori N2 och N3) eller en sådan paketbil (fordon i kategori N1) som avses i 10 § i fordonslagen (1090/2002) eller med en sådan trehjuling, lätt fyrhjuling eller fyrhjuling (fordon i kategori L5e, L6e eller L7e) som avses i 13 § i den lagen.

Personer får dock tillfälligt transporteras med en lastbil vars lastflak saknar säten och bänkar, när det är fråga om passagerartransporter vid körning i samband med firandet av abiturienternas sista skoldag eller transport av passagerare i samband med andra motsvarande tillfällen, förutsatt att bilens förare har minst två års körerfarenhet av lastbil i någon annans tjänst eller som företagare i tillståndspliktig trafik. Personer får också transporteras med lastbil eller paketbil i samband med militärtransporter inom försvarsmakten.

Innehavaren av ett inrikes trafiktillstånd enligt lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) eller av ett gemenskapstillstånd som beviljats i Finland får yrkesmässigt transportera personer med ett fordon i kategori N, när en passagerare och vara som passageraren har köpt eller skaffat transporteras i samma transport och tillståndshavaren och den som sålt varan eller säljarens representant har ingått ett skriftligt avtal om hemtransport av varan. Det förutsätts dessutom att det på grund av en enskild varas storlek eller vikt är behövligt för passageraren att varan och passageraren transporteras i samma transport.

Det avtal som avses i 3 mom. ska medföras i bilen och på begäran visas upp för en polis-, tull- eller gränsbevakningsman.

Utrustning eller tecken som på ett vilseledande sätt påminner om taxametrar eller taxilyktor får inte användas i bilar.


28 §
Straffbestämmelser

Den som bedriver yrkesmässig persontrafik med personbil utan sådant taxitillstånd som förutsätts i denna lag eller i strid med förbudet i 4 a § 1 mom. att yrkesmässigt transportera personer på väg med ett sådant fordon i kategori N som avses i 10 § i fordonslagen, ska för olovligt bedrivande av taxitrafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som
1) bedriver yrkesmässig persontrafik i strid med förbudet i 4 a § 1 mom. att yrkesmässigt transportera personer på väg med en sådan trehjuling, fyrhjuling eller lätt fyrhjuling som avses i 13 § i fordonslagen,
2) överlåter ett taxitillstånd för att användas av någon annan, eller
3) försummar skyldigheten att medföra i bilen eller visa upp taxitillståndet eller det avtal som avses i 4 a § 3 mom.,
ska för trafiktillståndsförseelse dömas till böter.
_______________

Denna lag träder i kraft den                                                 20        .

_______________

Helsingfors den 26 maj 2010