Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Sivistysvaliokunnan mietintö 10/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0 SiVM 10/2000 vp - HE 128/2000 vp

Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä syyskuuta 2000 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 128/2000 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • hallitusneuvos Erkki Norbäck, opetusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia siten, että veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttö lain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin olisi mahdollista myös vuonna 2001.

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2001 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2000

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Kaarina Dromberg /kok
vpj. Jukka Gustafsson /sd
jäs. Inkeri Kerola /kesk
Ossi Korteniemi /kesk
Irina Krohn /vihr
Markku Markkula /kok
Margareta Pietikäinen /r
Säde Tahvanainen /sd
Ilkka Taipale /sd
Pia Viitanen /sd
vjäs. Lauri Oinonen /kesk
Lasse Virén /kok


Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila