Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Sivistysvaliokunnan mietintö 12/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0 SiVM 12/2002 vp - HE 136/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 136/2002 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitusneuvos Erkki Norbäck, opetusministeriö
  • puheenjohtaja Risto Ruohonen, taiteen keskustoimikunta

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia siten, että veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttö lain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin olisi mahdollista myös vuonna 2003.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallitus arvioi varsinaisessa talousarvioesityksessään ensi vuodelle Veikkauksen tuoton virheellisesti. Ensimmäisessä täydentävässä talousarvioehdotuksessa (HE 249/2002 vp) Veikkauksen tuottoarviota ehdotetaan alennettavaksi 26,52 miljoonalla eurolla. Tästä 14,26 miljoonaa euroa ehdotetaan katettavaksi yleisillä budjettivaroilla ja loput 12,26 miljoonaa euroa ehdotetaan vähennettäväksi edunsaajille tarkoitetuista määrärahoista. Tämä tarkoittaisi sitä, että tieteen tukemisesta vähennettäisiin 3,121 miljoonaa euroa, taiteen tukemisesta 5,67 miljoonaa euroa, liikunnan tukemisesta 3,43 miljoonaa euroa ja nuorisotyön tukemisesta 39 000 euroa. Jos ehdotetut määrärahojen leikkaukset tehtäisiin, aiheutuisi tästä edunsaajille kohtuuttomia vaikeuksia.

Valiokunnan käsiteltävänä olevien veikkausvoittovaroja koskevien hallituksen esitysten HE 136-138/2002 vp budjettivaikutus on hallituksen esityksen perusteluiden mukaan yhteensä 14,313 miljoonaa euroa eli tämän verran on tarkoitus käyttää veikkausvoittovaroja hallituksen esitysten tarkoittamiin lakisääteisiin menoihin.

Valiokunta ei voi hyväksyä hallituksen esitystä vaan pitää välttämättömänä, että kuntien kulttuuritoiminnan lakisääteiset valtionosuudet rahoitetaan yleisistä budjettivaroista, jolloin niihin tarkoitetut veikkausvoittovarat käytetään Veikkauksen tuoton edunsaajille. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen hylkäämistä. Valiokunta tulee ehdottamaan myös hallituksen esitysten HE 137/2002 vp ja HE 138/2002 vp hylkäämistä.

Valiokunta pitää myös välttämättömänä, että näin vapautuvat 14,313 miljoonaa euroa kokonaisuudessaan osoitetaan valtion talousarviossa edunsaajille.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Suvi Lindén /kok
vpj. Jukka Gustafsson /sd
jäs. Tapio Karjalainen /sd
Tanja Karpela /kesk
Jyrki Katainen /kok
Inkeri Kerola /kesk
Timo E. Korva /kesk
Irina Krohn /vihr
Markku Markkula /kok
Margareta Pietikäinen /r
Osmo Puhakka /kesk
Leena Rauhala /kd
Säde Tahvanainen /sd
Irja Tulonen /kok
Unto Valpas /vas
Pia Viitanen /sd


Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila