Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Sivistysvaliokunnan mietintö 4/1999 vp

Tarkistettu versio 2.0 SiVM 4/1999 vp - HE 57/1999 vp

Hallituksen esitys kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 1999 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 57/1999 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • hallitusneuvos Erkki Norbäck, opetusminis­teriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia siten, että veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttö lain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin olisi mahdollista myös vuonna 2000.

Esitys liittyy valtion vuoden 2000 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2000 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä sellaisenaan.

Valiokunta viittaa mietinnössään (SiVM 1/1999 vp) veikkausvoittovarojen käytöstä todettuun.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1999

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Kaarina Dromberg /kok
vpj. Jukka Gustafsson /sd
Tapio Karjalainen /sd
Tanja Karpela /kesk
Jyrki Katainen /kok
Inkeri Kerola /kesk
Ossi Korteniemi /kesk
Irina Krohn /vihr
Lauri Kähkönen /sd
Osmo Puhakka /kesk
Säde Tahvanainen /sd
Irja Tulonen /kok
Pia Viitanen /sd