Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Sivistysvaliokunnan mietintö 6/1998 vp

Tarkistettu 2.0 SiVM 6/1998 vp - HE 131/1998 vp

Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä syyskuuta 1998 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 131/1998 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • hallitusneuvos Riitta Kaivosoja, opetus­ministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia siten, että veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttö lain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin olisi mahdollista myös vuonna 1999.

Esitys liittyy valtion vuoden 1999 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1999 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä välttämättömänä. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä. Valiokunta ei kuitenkaan pidä hyvänä sitä, että yhä enemmän lakisääteisiä menoja rahoitetaan veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Kirsti Ala-Harja /kok
vpj. Jukka Gustafsson /sd
jäs. Claes Andersson /vas
Tapio Karjalainen /sd
Ossi Korteniemi /kesk
Irina Krohn /vihr
Risto Kuisma /rem (osittain)
Markku Markkula /kok
Kalevi Olin /sd
Päivi Räsänen /skl
Säde Tahvanainen /sd
Hannu Takkula /kesk
Irja Tulonen /kok
Anu Vehviläinen /kesk