Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 10/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0 StVM 10/2007 vp - HE 101/2007 vp

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon  asiakasmaksuista annetun lain 7 c  ja 10 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 a §:n muuttamisesta (HE 101/2007 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö
  • sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallio, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia pitkäaikaisen laitoshoidon maksun tarkistamiseksi sekä metsätulon määräytymisperusteiden  muuttamiseksi. Ehdotuksen mukaan pitkäaikaisen laitoshoidon maksu olisi 82 prosenttia hoidossa olevan nettotuloista. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä vähimmäiskäyttövara  nousisi  samalla 10 eurolla vähintään 90 euroon. Ehdotetut muutokset perustuisivat kansaneläkelain muutokseen, jolla kansaneläkkeen maksamiseen liittynyt laitoshoitorajoitus poistettaisiin.

Maksukyvyn mukaan määräytyvissä maksuissa, kuten esimerkiksi lasten päivähoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa, metsätulo otetaan huomioon muista tuloista poiketen laskennallisesti. Varallisuusverotuksen poistuttua ei jatkossa ole käytettävissä aikaisempia tietoja laskennallisen metsätulon määrittämiseksi. Ehdotuksen mukaan metsätulon perusteena olisi jatkossa verohallituksen vahvistama metsän keskimääräinen tuotto.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy  palvelun  käyttäjän  maksukyvyn mukaan. Maksulla katetaan hoidosta, hoivasta ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia eikä laitoshoidossa olevalta peritä muita hoitomaksuja. Asiakasmaksulain 2 §:n 1 momentin mukaan maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu voi olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Hallitusohjelman mukaan avo- ja laitoshoidon  rajanveto  poistetaan  asteittain   sosiaalivakuutuksista. Tarkoituksena on selkeyttää kuntien vanhustenhuollon järjestämistä siten, että avo- ja laitoshoitoa koskevat erilaiset säännökset  eivät vaikuta vääristävästi kunnan järjestämien vanhuspalvelujen tuottamiseen ja saatavuuteen. Ensimmäisenä toimenpiteenä on kansaneläkkeen maksaminen alentamattomana laitoshoitoon vuoden 2008 alusta lukien. Valiokunta  pitää  tavoitetta tarkoituksenmukaisena ja korostaa, että valinnan avo- ja laitoshoidon välillä tulee perustua asiakkaan hoidon tarpeeseen.

Ehdotettu hoitomaksun maksimimäärän nostaminen 80 prosentista 82 prosenttiin asiakkaan nettotuloista perustuu kansaneläkkeen laitoshoitorajoituksen poistamiseen (HE 95/2007 vp). Tämä ehdotetaan tehtäväksi kustannusneutraalisti siten, että valtion, kuntien ja pitkäaikaisesti laitoshoidossa olevien henkilöiden taloudellinen asema pysyy keskimäärin nykyisellä tasolla. Lainmuutosten seurauksena laitoshoidossa olevien eläkkeet ja asiakasmaksut nousevat samoin kuin kuntien asiakasmaksu- ja verotulot. Valtion kansaneläkemenojen lisäys on tarkoitus rahoittaa  leikkaamalla kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon  valtionosuutta 44 miljoonalla eurolla  (HE 83/2007 vp). Kansaneläkerahaston 4 prosentin vähimmäistasovaatimuksen aiheuttaman  1,8  miljoonan  euron  menonlisäyksen rahoittaa valtio. Asiakasmaksutulojen 41 miljoonan ja verotulojen kahden miljoonan euron kasvun jälkeen kuntien rahoitettavaksi jää eläkkeensaajien noin 1 miljoonan euron tulonlisäys.

Kansaneläkkeen maksaminen täysimääräisenä myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville lisää pienituloisimpien eläkkeensaajien käyttövaraa enimmillään 33 euroa kuukaudessa, vaikka asiakasmaksua korotetaan. Valtaosa, noin kaksi  kolmasosaa  laitoksissa olevista kuuluu tähän ryhmään. Saadun selvityksen mukaan enintään 600 euroa kuukaudessa eläketuloa saavilla käyttövara kasvaa. Sen sijaan tätä suuremmilla eläketuloilla käyttövara pienenee. Hallituksen  esityksen  perustelujen mukaan käyttövara pienenee noin 10 euroa kuukaudessa, kun työeläke  on  noin  1 200 euroa kuukaudessa. Valiokunta on tässä yhteydessä kiinnittänyt huomiota siihen, että pitkäaikaisessa avohoidossa olevien käyttövara voi jäädä laitoshoidossa olevien käyttövaraa pienemmäksi. Tämän vuoksi pitkäaikaisessa  avohoidossa olevien henkilöiden käyttövaran sääntelytarve on syytä selvittää.

Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai  sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Lisäksi palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää alentaa maksua tai jättää sen perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Valiokunta toteaa, että joustavat säännökset mahdollistavat laajan harkintavallan, mutta voivat johtaa epäoikeudenmukaisiksi koettuihin tilanteisiin esimerkiksi perheen parempituloisen puolison joutuessa pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Valiokunta katsoo, että säännöksen täsmentämismahdollisuuksia on asiakasmaksuja uudistettaessa syytä selvittää.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Juha Rehula /kesk
vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
jäs. Risto Autio /kesk
Maria Guzenina-Richardson /sd
Hannakaisa Heikkinen /kesk
Arja Karhuvaara /kok
Anneli Kiljunen /sd
Marjaana Koskinen /sd
Jukka Mäkelä /kok
Päivi Räsänen /kd
Paula Sihto /kesk
Satu Taiveaho /sd
Erkki Virtanen /vas
vjäs. Tapani Tölli /kesk


Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri Sintonen