Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 24/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0 StVM 24/2009 vp - HE 112/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja (HE 112/2009 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • lakimies  Jaana  Huhta, sosiaali-  ja terveysministeriö
  • etuuspäällikkö Kari Vilkama, Kansaneläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja.

Osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta kuntien vammaispalvelulain nojalla järjestämät tulkkipalvelut siirretään valtion järjestettäviksi ja rahoitettaviksi. Siirron on tarkoitus tapahtua syyskuun 2010 alussa, josta lukien tulkkipalvelujen järjestämisestä vastaa Kansaneläkelaitos. Tätä ennen Kansaneläkelaitoksen on valmistauduttava uuteen tehtäväänsä muun muassa rakentamalla tietojärjestelmä, johon tulkkipalvelujen järjestämisessä tarvittavat asiakastiedot siirretään kunnista. Ehdotetun lain tarkoituksena on mahdollistaa asiakastietojen siirto.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen tavoitteena on mahdollistaa tulkkipalvelun toimeenpanon siirtäminen kunnilta Kansaneläkelaitokselle siten, ettei palvelujen järjestämiseen tule katkoksia. Valiokunta pitää tarpeellisena esitettyä asiakastietojen siirtämistä hyvissä ajoin toimivan tietojärjestelmän kehittämisen ja tulkkipalvelujen sujuvan järjestämisen kannalta. Valiokunta korostaa, että siirrettävien tietojen tulee olla riittävän kattavia, jotta  tulkkipalvelujen tarve voidaan arvioida asiakkaan yksilöllisen tarpeen  mukaisesti. Myös tulkkaustarpeen arviointeja suorittavan henkilöstön riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota.

Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemissa etuuslaeissa on säännönmukaisesti erillinen tietojensaantia koskeva säännös siitä, että Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada kyseessä olevat tiedot maksutta. Lakiehdotuksessa ei ole vastaavaa mainintaa. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 1 §:n 1 momentin selkeyttämistä tältä osin.

Päätösehdotus

Edellä  esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus


1 §

Sosiaalihuollon viranomaisen on salassapitosäännösten estämättä annettava tulkkipalvelujen toimeenpanoon valmistautumiseksi Kansaneläkelaitokselle maksutta sen pyynnöstä vammaisuuden perusteella myönnetyistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/1987) säädettyjen tulkkipalvelujen käyttäjien yksilöinti- ja yhteystiedot, tulkkipalvelupäätökset sekä päätösten perusteena olevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat. Jos tulkkipalvelujen käyttäjästä on laadittu käyttäjää koskeva palvelutietokanta, myös siihen sisältyvät tiedot on annettava Kansaneläkelaitokselle.
(2 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Juha Rehula /kesk
vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Risto Autio /kesk
Hannakaisa Heikkinen /kesk
Arja Karhuvaara /kok
Anneli Kiljunen /sd
Jukka Mäkelä /kok
Päivi Räsänen /kd
Paula Sihto /kesk
Satu Taiveaho /sd
Lenita Toivakka /kok


Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri Sintonen