Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 7/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0 StVM 7/2004 vp - HE 40/2004 vp

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä huhtikuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (HE 40/2004 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö
  • erityisasiantuntija Eeva-Liisa Virnes, Suomen Kuntaliitto
  • koulutuspäällikkö Merja Kaivolainen, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin säännös, jolla rajoitetaan kunnan mahdollisuutta periä maksuja niistä palveluista, joita kunta  järjestää  omaishoitajan  lakisääteisen vapaan ajaksi. Rajoitus koskee vain sellaisia palveluja, jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa. Ehdotuksen mukaan maksun enimmäismäärä vuorokautta kohden olisi 9 euroa hoitopäivältä. Ehdotuksessa tarkoitettu maksu ei kerryttäisi maksukattoa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia ei kuitenkaan sovellettaisi niihin palveluihin, joita annetaan lain voimaantuloa edeltäneiltä kalenterikuukausilta kertyneen omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelman mukaan kuluvalla hallituskaudella omaishoitajien asemaa parannetaan. Valiokunta pitää hyvänä, että kiireellisenä toimenpiteenä esitetään uudistusta, jolla osaltaan edistetään omaishoitajien jaksamista hoitotyössä. Valiokunta pitää myös myönteisenä, että hallitusohjelman  mukainen selvitys omaishoidon kehittämisestä on saatu valmiiksi ja selvityshenkilön esittämät  lainsäädännön ja rahoitusvastuun muutosehdotukset on saatettu eri tahojen arvioitaviksi. Omaishoitoa koskevan sääntelyn pikainen uudistaminen kokonaisuutena on tärkeää, jotta omaishoidon asemaa osana kuntien palvelujärjestelmää voidaan nykyisestä vahvistaa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Valto Koski /sd
vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Anneli Kiljunen /sd
Marjaana Koskinen /sd
Pehr Löv /r
Juha Rehula /kesk
Arto Seppälä /sd
Osmo Soininvaara /vihr
Tapani Tölli /kesk
Raija Vahasalo /kok
Erkki Virtanen /vas
Tuula Väätäinen /sd


Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää