Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 1104/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 1104/2006 vp - Paula Risikko /kok

Invaliditeetin perusteella tehdyn autoveron palautusoikeuden korottamisesta johtuva autoveron arvioidun tuoton vähentäminen

Eduskunnalle

Autoveron palautukseen ovat autoverolain 51 §:n nojalla oikeutettuja seuraavat edellytykset täyttä-vät henkilöt:

  • invalidi, jonka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee,
  • invalidi, jonka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen,
  • invalidi, jonka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia, ja jolle auton hankinta on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelunsa hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen.

Ensimmäisen ja toisen kohdan edellytykset täyttäville henkilöille palautetaan autosta suoritettu autovero, kuitenkin enintään 3 770 euroa. Jos hakija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muuten luotettavasti osoittaa, että hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, veronpalautuksen enimmäismäärä on 4 980 euroa. Kolmannen kohdan täyttäville henkilöille palautetaan 60 prosenttia suoritetusta autoverosta, kuitenkin enintään 2 460 euroa.

Palautuksen rahamääräiset ylärajat ovat pysyneet samalla tasolla hyvin pitkään. Käytännössä ajoneuvojen hinnat ovat kuitenkin nousseet huomattavasti, ja eräitä autoverosäädöksissä tapahtuneita muutoksia lukuun ottamatta myös ajoneuvokohtaiset verosummat ovat suurentuneet vuosien varrella huomattavasti. Näin ollen on selvää, että palautusten taso on jäänyt jälkeen todellisesta markkinoilla tapahtuneesta kehityksestä, ja siten myös vammaisten henkilöiden mahdollisuudet oman auton hankkimiseen ovat huonontuneet oleellisesti.

Samaan aikaan vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuudet varsinkin haja-asutusalueilla ovat heikentyneet merkittävästi julkisen liikenteen leikkausten takia. Näin ollen oman auton merkitys palvelujen hankkimiselle, asioiden hoitamiselle ja yleensä omassa kodissa asumisen mahdollistajana on koko ajan kasvanut. Lisäksi kuntatalouden ahdinko on heikentänyt merkittävästi kuntien mahdollisuuksia tukea em. liikkumista.

Edellä mainittua palautusoikeutta on korotettava lakialoitteessa LA 24/2006 vp (Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta) esitettyjen perusteiden mukaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2007 talousarvion momentilta 11.10.03 2 500 000 euroa autoveron arvioidusta tuotosta invaliditeetin perusteella tehdyn autoveron palautusoikeuden korottamiseksi.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2006

Paula Risikko /kok