Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousvaliokunnan lausunto 12/1999 vp

Tarkistettu versio 2.0 TaVL 12/1999 vp - U 44/1999 vp

Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rahanpesu)

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan puhemies on 24 päivänä marraskuuta 1999 lähettänyt valtioneuvoston kirjelmän Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rahanpesu) (U 44/1999  vp) käsiteltäväksi suureen valiokuntaan ja samalla määrännyt, että talousvaliokunnan on annettava asiasta lausuntonsa suurelle valiokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • ylikomisario Matti Rinne, sisäasiainministeriö
  • rikosylitarkastaja Jari Liukku, Keskusrikospoliisi
  • pankkitarkastaja Tuija Nevalainen, Rahoitustarkastus
  • apulaisjohtaja Juha Pietarinen, Merita Pankki Oyj
  • pääsihteeri Markku Ylönen, Suomen Asianajajaliitto
  • KHT-tilintarkastaja Tiina Torniainen, KHT-yhdistys

Suomen Pankkiyhdistys, Keskuskauppakamari ja HTM-tilintarkastajat ry ovat toimittaneet valiokunnalle asiasta kirjalliset lausunnot.

VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ

Ehdotus

Ehdotuksella pyritään saattamaan ajan tasalle rahanpesudirektiivi sekä laajentamaan sen soveltamisalaa, ottaen huomioon Euroopan parlamentin julkilausumat, Eurooppa-neuvoston päätös sekä neuvoston hyväksymät yhteiset toiminnat.

Ehdotuksen 1 artikla koskee vuoden 1991 rahanpesudirektiivin muutoksia. Artiklan 1 kohta muuttaisi rahanpesudirektiivin määritelmiä koskevan 1 artiklan. Luotto- ja rahoituslaitosten määritelmää täsmennettäisiin.

Rahanpesun alkurikoksen määritelmää muutettaisiin siten, että se kattaisi huumerikosten lisäksi järjestäytyneen rikollisuuden ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavat lainvastaiset teot sekä kaikki muutkin rikokset, jotka kukin jäsenvaltio säätää rahanpesun alkurikoksiksi.

Direktiiviin lisättäisiin uusi 2 a artikla, jossa lueteltaisiin ne yritykset, ammatit ja toiminnot, joihin direktiiviä sovellettaisiin. Uusina ammatteina ja toimintoina direktiivin soveltamisalaan tulisivat ulkopuoliset kirjanpitäjät ja tilintarkastajat, kiinteistönvälittäjät, jalokivien ja jalometallien tapaisten arvokkaiden tuotteiden välittäjät, rahan kuljettajat sekä pelikasinoiden johtajat, omistajat ja toiminnasta vastaavat. Lisäksi direktiivin soveltamisalaan tulisivat itsenäiset lakimiesammattien harjoittajat.

Asiakkaan tunnistamisvelvollisuutta koskevaa 3 artiklaa muutettaisiin siten, että asiakkaan etätunnistamisesta säädettäisiin direktiivin uudessa liitteessä.

Direktiivimuutos olisi ehdotuksen 3 artiklan mukaan pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään 31.12.2001.

Valtioneuvoston kanta

Valtioneuvosto suhtautuu ehdotukseen myönteisesti. Rahanpesu on osa talousrikollisuutta ja harmaata taloutta. Valtioneuvosto pitää tärkeänä talousrikollisuuden ja harmaan talouden sekä niiden aiheuttamien vahinkojen vähentämistä. Talousrikollisuus ja harmaa talous ovat myös usein kansainvälistä toimintaa. Näin ollen on perusteltua, että rahanpesua torjutaan kansainvälisellä yhteistyöllä. Euroopan yhteisöjen direktiivi on osa tätä yhteistyötä.

Valtioneuvosto pitää välttämättömänä, että voimassa olevan direktiivin rikollisen toiminnan määritelmää laajennetaan.

Valtioneuvoston mielestä kirjanpitäjien ja tilintarkastajien sekä itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan on perusteltua. Valtioneuvosto pitää kuitenkin tärkeänä, että direktiivissä varmistetaan oikeudenkäyntiavustajan ja tämän asiakkaan välisen luottamuksellisen suhteen säilyminen.

Valtioneuvosto pyrkii lisäksi siihen, että neuvoston työryhmässä direktiivin soveltamisalaa saataisiin laajennettua siten, että ratkaisevaa ei olisi ammattinimike tai koulutus vaan tarjottu palvelu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta pitää rahanpesudirektiivin uudistamista yhtenä tärkeänä keinona lisätä mahdollisuuksia torjua rahanpesua ja sitä kautta talousrikollisuutta ja harmaata taloutta Euroopan unionissa. Direktiivin ajantasaistaminen on keskeinen osa komission rahoituspalvelujen toimintasuunnitelmaa, jossa rahanpesun torjuntatoimet tukevat samalla niin kansainvälisen kaupan tehostamista, rahoitusmarkkinoiden vapauttamista ja pääomien liikkumista kuin taistelua järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

Direktiiviin esitettäviä keskeisimpiä uudistuksia ovat rahanpesun kieltämisen laajentaminen huumekaupasta kaikkeen järjestäytyneeseen rikollisuuteen sekä velvoitteiden soveltaminen myös rahoitusalan ulkopuolisiin ammatteihin ja toimintoihin. Direktiiviehdotuksen muutoksista osa on jo saatettu Suomessa voimaan kansallisella lainsäädännöllä. Tästäkin syystä valiokunta kannattaa direktiivin uudistamista, sillä jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen yhtenäistäminen tältä osin on perusedellytys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjumisessa.

Valiokunta pitää ehdottoman tärkeänä rahanpesun kriminalisoinnin laajentamista huumekaupasta muuhunkin järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvään toimintaan. Valiokunta tukee myös rahoituspalvelujen ulkopuolisten toimintojen ottamista direktiivin soveltamisalan piiriin, kuten kansallisessa lainsäädännössämme on jo osin tehty. Tosin ilmoitusvelvollisuus ei ole täysin ongelmaton muun muassa tilintarkastajien ja lakimiesammattien harjoittajien osalta.

Valiokunta katsoo kuitenkin, että ilmoittamalla normaalin tilintarkastusprosessin yhteydessä havaitsemistaan epäilyistä viranomaisille tilintarkastaja pystyy osoittamaan selkeästi, ettei hän ole osallisena rahanpesuun liittyvässä neuvonnassa tai avunannossa. Lakimiesammattia harjoittavien osalta ongelmallista on tehtävään liittyvä luottamuksellisuus. Valiokunta edellyttää, että jos direktiivin ilmoitusvelvollisuuden soveltamisalaa laajennetaan lakimiesammatteihin, tulee samalla taata oikeudenkäyntiavustajan ja asiakkaan välinen sekä asianajajantoimessa muutoinkin edellytettävä luottamuksellinen suhde.

Direktiiviesitys käsittelee nimenomaan tiettyjä ammattiryhmiä ja lakimiesten osalta rajoittaa ilmoitusvelvollisuuden vielä tiettyihin toimiin. Valiokunta tukee valtioneuvoston kantaa siinä, että ilmoitusvelvollisuuden osalta ratkaisevaa ei olisi ammattinimike tai koulutus vaan tarjottu palvelu. Näin ollen erilaiset konsultit tulisivat myös direktiivin soveltamisalan piiriin.

Direktiiviin esitetään lisättäväksi luotto- ja rahoituslaitosten asiakkaiden etätunnistamista koskevat ohjeet. Valiokunta pitää tällaista sääntelyä kannatettavana, sillä ainoastaan kansainvälisellä tietojenvaihdolla ja yhteistyöllä pystytään torjumaan rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta.

Lisäksi direktiivin soveltamisalan piiriin ehdotetaan otettavaksi Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vaarantava rikollisuus. Valiokunta katsoo, että on kyseenalaista rinnastaa ainoastaan yhteisön taloudellisia etuja vahingoittavat petokset ja korruptio huumerikollisuuteen, kun muihin tahoihin kohdistuneina kyseiset rikostyypit jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Huumerikollisuuden torjumiseksi on hyväksyttävää käyttää poikkeuksellisen ankaria toimenpiteitä, mutta niiden laajentaminen ns. yhteisöpetoksiin on arveluttavaa.

Lausunto

Lausuntonaan talousvaliokunta kunnioittavasti ilmoittaa,

että valiokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan edellä esitetyin varauksin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1999

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Leena Luhtanen /sd
vpj. Mari Kiviniemi /kesk
jäs. Jouni Backman /sd
Klaus Hellberg /sd
Mikko Immonen /vas
Reijo Kallio /sd
Marja-Leena Kemppainen /skl
Kalervo Kummola /kok
Pekka Kuosmanen /kok
Mika Lintilä /kesk
Mauri Salo /kesk
Juhani Sjöblom /kok
Osmo Soininvaara /vihr
Veijo Puhjo /vas (osittain)