Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Suuri valiokunta

Tarkistamaton Valiokunnan kokous 52/2011 vp

Perjantai 20.1.2012 kello 12.00 - 14.13

Läsnä nimenhuudossa
pj. Miapetra Kumpula-Natri /sd
vpj. Antti Kaikkonen /kesk
vpj. Annika Lapintie /vas
jäs. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
Juho Eerola /ps
Susanna Huovinen /sd
Anne Louhelainen /ps
Riitta Myller /sd
Mauri Pekkarinen /kesk
Tuomo Puumala /kesk
Vesa-Matti Saarakkala /ps
Jouko Skinnari /sd
Astrid Thors /r
Kimmo Tiilikainen /kesk
Tytti Tuppurainen /sd
Sinuhe Wallinheimo /kok
Jan Vapaavuori /kok
Sofia Vikman /kok
Peter Östman /kd
vjäs. Sauli Ahvenjärvi /kd
Jussi Halla-aho /ps
Timo Kalli /kesk
Johannes Koskinen /sd
Jari Leppä /kesk
Jussi Niinistö /ps
Jaana Pelkonen /kok
Hanna Tainio /sd
Nimenhuudon jälkeen saapuneet
jäs. Kimmo Sasi /kok
Anni Sinnemäki /vihr
Lenita Toivakka /kok
Pia Viitanen /sd
vjäs. Anne Holmlund /kok
Juha Rehula /kesk
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja Elisabeth Nauclér /r
Sihteerit
Peter Saramo , joka laati pöytäkirjan
Anna Sorto


1 §
  Nimenhuuto

Läsnä oli 27 jäsentä ja varajäsentä.


2 §
  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.


3 §
  U 67/2011 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä (korko- ja rojaltidirektiivin uudelleenlaatiminen)
EU/2011/1857

+Rehula
Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 3 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: VaV


4 §
  U 68/2011 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (hallinnollinen yhteistyö valmisteverojen alalla)
EU/2011/1866

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 4 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: VaV


5 §
  U 69/2011 vp yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista komission ehdotuksista
EU/2011/1738
EU/2011/1739
EU/2011/1740
EU/2011/1741
EU/2011/1742
EU/2011/1743
EU/2011/1744

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 5 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: MmV, VaV
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: YmV


6 §
  U 70/2011 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta kuljettajakortin toiminteet sisältävien ajokorttien osalta
EU/2011/1845

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 6 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: LiV


7 §
  U 71/2011 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva ohjelma)
EU/2011/1697
(Aiemmin käsitelty tunnuksella E 84/2011 vp)

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 7 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: TyV, StV


8 §
  U 72/2011 vp komission ehdotuksista yhteisen strategiakehyksen mukaisiksi yhteisiksi säännöiksi sekä koheesiopolitiikan asetusehdotuksiksi ohjelmakaudelle 2014 - 2020 (koheesiopolitiikan asetuspaketti)
EU/2011/1698
EU/2011/1700
EU/2011/1701
EU/2011/1702
EU/2011/1704
EU/2011/1706
(Aiemmin käsitelty tunnuksella E 85/2011 vp)

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 8 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: HaV, VaV
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: MmV, TaV ja YmV


9 §
  U 73/2011 vp ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään vähämerkityksiseen tukeen
EU/2011/0511
(Aiemmin käsitelty tunnuksella E 76/2011 vp)

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 9 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: TaV


10 §
  U 74/2011 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta
EU/2011/1766

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 10 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: TaV


11 §
  U 75/2011 vp komission ehdotuksista neuvoston päätöksiksi Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus)

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 11 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: UaV


12 §
  U 76/2011 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EY muuttamisesta luottoluokitusten liiallisen käytön osalta (luottoluokittajat)
EU/2011/1881

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 12 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: TaV


13 §
  U 77/2011 vp Euroopan unionin (EU) ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen puitesopimuksen neuvottelemisesta (EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välinen puitesopimus)
EU/2010/1543

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 13 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: UaV


14 §
  U 78/2011 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä (talousarviosuunnitelmien seuranta) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta euroalueella (vakavissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden valvonta)
EU/2011/1935
EU/2011/1936

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 14 §)
Asia on lähetetty lausunnon antamista varten: VaV, TaV


15 §
  E 119/2011 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tullitoimintaa ja verotusta kaudella 2014-2020 koskevan toimintaohjelman (FISCUS) perustamisesta ja päätösten N:o 1482/2007/EY ja N:o 624/2007/EY kumoamisesta
EU/2011/1844

+Viitanen
Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 15 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: VaV


16 §
  E 120/2011 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle Älykkäät rajat - vaihtoehdot ja jatkotoimet
EU/2011/1791

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 16 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten:Hav


17 §
  E 121/2011 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kansalaisten teemavuodesta (2013)
EU/2011/1506

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 17 §)
Päätettiin lähettää tiedoksi: PeV


18 §
  E 123/2011 vp komission kertomuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 vaikutuksista

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 18 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: MmV


19 §
  E 125/2011 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011-2014
EU/2011/1792

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 19 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: TaV


20 §
  E 126/2011 vp komission suosituksesta neuvostolle 29.11.2011 valtuuttaa komissio neuvottelemaan Baltian maiden sähköverkkojen käyttöä koskevasta sopimuksesta Venäjän federaation, Valko-Venäjän tasavallan sekä Euroopan unionin välillä
EU/2011/1968

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 20 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten:TaV
Päätettiin lähettää tiedoksi: UaV


21 §
  E 127/2011 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman eli EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2014-2020
EU/2011/1841

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 21 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: StV


22 §
  E 128/2011 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Yleispalvelu sähköisessä viestinnässä: kertomus julkisen kuulemisen sekä yleispalvelun laajuuden kolmannen säännöllisen uudelleentarkastelun tuloksista direktiivin 2002/22/EY 15 artiklan mukaisesti
EU/2011/1910

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 22 §)
Päätettiin lähettää tiedoksi: LiV


23 §
  E 129/2011 vp neuvottelumandaatin antamisesta komissiolle aloittaa neuvottelut EU:n, Azerbaidzanin ja Turkmenistanin tasavallan välisestä sopimuksesta Kaspianmeren alueen maakaasuputkijärjestelmää tukevasta kehyksestä
EU/2011/1057

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 23 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: TaV
Päätettiin lähettää tiedoksi: UaV
Todettiin perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että valiokuntien jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta neuvottelutavoitteiden osalta.


24 §
  E 130/2011 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Kirgisian tasavallalle
EU/2011/2087

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 24 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten:VaV


25 §
  E 131/2011 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Sosiaalisen yrittäjyyden aloite Suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille
EU/2011/1796

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 25 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: TaV


26 §
  E 132/2011 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisten satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä
EU/2011/1987

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 26 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: LiV


27 §
  E 133/2011 vp komission vihreästä kirjasta vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuudesta
EU/2011/1934

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 27 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: PeV, VaV, TaV


28 §
  E 134/2011 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla
EU/2011/1911

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 28 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten:YmV


29 §
  E 135/2011 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arvonlisäveron tulevaisuudesta Kohti yksinkertaisempaa, vakaampaa ja tehokkaampaa sisämarkkinoiden tarpeisiin suunniteltua alv-järjestelmää
EU/2011/1996

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 29 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten:VaV


30 §
  E 136/2011 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Monivuotisen rahoituskehyksen laatiminen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitusta varten vuosina 2014-2020 (yhdestoista Euroopan kehitysrahasto) sekä ehdotus neuvoston päätökseksi AKT-EU-ministerineuvostossa vahvistettavasta EU:n kannasta kumppanuussopimuksen vuosia 2014-2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen (Cotonoun sopimuksen uusi rahoituspöytäkirja)
EU/2011/2037
EU/2011/2043

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 30 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: UaV


31 §
  E 137/2011 vp komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Yhteinen Erasmus: EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan (asiakirja A 31 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten:SiV


32 §
  E 138/2011 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 muuttamisesta
EU/2011/1999

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 32 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: MmV


33 §
  E 139/2011 vp komission kasvuselvityksestä 2012
EU/2011/1933

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 33 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: VaV, TaV


34 §
  E 140/2011 vp komission vihreästä kirjasta Euroopan unionissa asuvien kolmansien maiden kansalaisten oikeudesta perheenyhdistämiseen (direktiivi 2003/86/EY)
EU/2011/1879

Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. (asiakirja A 34 §)
Päätettiin lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten: HaV


35 §
  U 36/2010 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (yritysten sisällä siirtyviä koskeva direktiivi)
EU/2010/1251

+Toivakka
+Holmlund
Merkittiin saapuneeksi jatkokirjelmä 1. SM 11.01.2012 (asiakirja A 35 §)
Päätettiin lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä 1. SM 11.01.2012 : HaV, StV, TyV


36 §
  U 38/2008 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (avoimuusasetuksen uudelleen laatiminen)
EU/2008/0952
U 72/2010 vp
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta (avoimuusasetuksen muuttaminen)
EU/2011/0864

Merkittiin saapuneeksi jatkokirjelmä 5. OM 18.01.2012 (U 38/2008 vp)/ 1. OM 18.01.2012 (U 72/2010 vp) (asiakirja A 36 §)
Päätettiin lähettää jatkokirjelmä mahdollisia toimenpiteitä varten : PeV


37 §
  E 131/2009 vp komission suosituksesta neuvostolle Euroopan yhteisön osallistumisesta vuoden 1979 kaukokulkeutumissopimukseen liitetyn happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan pöytäkirjan (Göteborgin pöytäkirja) tarkistusta koskeviin neuvotteluihin
EU/2009/1048

Merkittiin saapuneeksi jatkokirjelmä 1. YM 17.01.2012 (asiakirja A 37 §)
Päätettiin lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä 1. YM 17.01.2012 : YmV


38 §
  U 35/2003 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (Ateenan pöytäkirjan hyväksyminen)
EU/2003/0831
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 12.1.2012

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


39 §
  U 44/2007 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista (puitedirektiivi)
EU/2007/1620
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 23.12.2011

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


40 §
  U 88/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi sekä myönnetyn suojelun sisällöstä (määritelmädirektiivi)
EU/2009/1400
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 20.12.2011

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


41 §
  U 89/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (eurooppalainen suojelumääräys)
EU/2009/1509
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 21.12.2011

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


42 §
  U 15/2010 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja puitepäätöksen 2004/68/YOS kumoamisesta (lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia)
EU/2010/0834
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 20.12.2011

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


43 §
  U 50/2011 vp ehdotuksista neuvoston päätöksiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä
EU/2010/1865
EU/2010/1870
E 174/2010 vp
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä
EU/2010/1870
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 20.12.2011

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


44 §
  U 64/2011 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
EU/2011/1829
E 93/2011 vp
ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 7/2010 muuttamisesta
EU/2011/1829
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 22.12.2011

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


45 §
  U 65/2011 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (unionin tullisuspensiot; maatalous-, kalastus- ja teollisuustuotteet)
EU/2011/1991
E 96/2011 vp
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous-, kalastus- ja teollisuustuotteisiin sovellettavasta yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta
EU/2011/1991
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 4.1.2012

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


46 §
  E 154/2010 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettevasta yhteisestä verojärjestelmästä (uudelleenlaatiminen)
EU/2011/0400
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 29.12.2011

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


47 §
  E 58/2011 vp komission ehdotuksesta paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden ulkorajalla annetun EY:n asetuksen N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet sisällytetään hyväksyttävään raja-alueeseen
EU/2011/1450
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 2.1.2012

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


48 §
  E 107/2011 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamista 1 päivästä heinäkuuta 2011
EU/2011/1922
Asiakirjat:
VNK:n ilmoitus 22.12.2011

Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut.


49 §
   SUO 85/2011 vp Euroopan unionin neuvoston kokous 30.11.2011 (ECOFIN); raportti
Asiakirjat:
Valtiovarainministeriön raportti 1.12.2011 (asiakirja A 49 §)

Kuultavana:
ministeri Jutta Urpilainen avustajinaan
alivaltiosihteeri Martti Hetemäki
apulaisosastopäällikkö, finanssineuvos Ilkka Kajaste
neuvotteleva virkamies Martti Salmi
valtiovarainministeriö

(klo 12.05)
+Nauclér
Merkittiin selvitys saaduksi.


50 §
   SUO 99/2011 vp Euroopan unionin neuvoston kokous 24.1.2012 (ECOFIN); valmistelu
Asiakirjat:
Valtiovarainministeriön muistio 18.01.2012 (asiakirja A 50 §)

Kuultavana:
ministeri Jutta Urpilainen avustajinaan
alivaltiosihteeri Martti Hetemäki
apulaisosastopäällikkö, finanssineuvos Ilkka Kajaste
neuvotteleva virkamies Martti Salmi
valtiovarainministeriö

+Sasi
+Sinnemäki

Ministeri Urpilainen esitteli neuvoston kokouksen sekä euroryhmän piirissä pidettävien kokousten asiat. Kiireellisen aikataulun vuoksi käytiin yleiskeskustelu, jonka aikana valiokunnan jäsenet saivat käyttää puheenvuoroja kaikista agendakohdista. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Kumpula-Natri sekä ed. Saarakkala, Sasi, Skinnari, Kaikkonen, Östman, Sinnemäki, Pekkarinen, Anttila, Thors, Ahvenjärvi, Sinnemäki, Anttila ja Koskinen. Ministeri Urpilainen sekä alivaltiosihteeri Hetemäki ja finanssineuvos Kajaste vastasivat puheenvuoroihin.

Päätettiin perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Kreikan tilannetta sekä Euroopan vakausmekanismin puitesopimusta koskevasta ministerin esityksestä ja niistä käydystä keskustelusta.

-Niinistö
-Leppä
-Vapaavuori
-Skinnari
-Huovinen


Asiassa 3. EMIR -asetusehdotus johdannaismarkkinoista ja markkinarakennetoimijoista (U 38/2010 vp) hyväksyttiin seuraava lausuma (SuVX 163/2011 vp):

Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan.


Merkittiin selvitys saaduksi.


51 §
  E 122/2011 vp sopimuksesta talousunionin vahvistamisesta
Asiakirjat:
E 122/2011 vp (asiakirja A 51 §)
Jatkokirjelmä 1. VNK 12.01.2012 (asiakirja B 51 §)
Jatkokirjelmä 2. VNK 19.01.2012 (asiakirja C 51 §)
Valtioneuvoston EU-sihteeristön tilannekatsaus 11.01.2012 (asiakirja D 51 §)
Valtiovarainministeriön kirje 18.1.2012 (asiakirja E 51 §)
Puheenjohtajan lausuntoluonnos 20.1.2012
UaVL 3/2011 vp
PeVL 24/2011 vp
VaVL 8/2011 vp
TaVL 28/2011 vp

(klo 13.25)
Ilmoitettiin, että asia E 122/2011 on saapunut valiokuntaan.
Merkittiin lisäksi saapuneeksi asiaa koskeva jatkokirjelmä 1. VNK 12.01.2012 .
Merkittiin saapuneeksi jatkokirjelmä 2. VNK 19.01.2012 .
Päätettiin lähettää E-kirje ja jatkokirjelmät 1. VNK 12.01.2012 sekä 2. VNK 19.01.2012 tiedoksi: PeV, VaV, UaV ja TaV
Merkittiin saapuneiksi lausunnot UaVL 3/2011 vp, PeVL 24/2011 vp, VaVL 8/2011 vp sekä TaVL 28/2011 vp.

Valiokuntaneuvos Sorto esitteli puheenjohtajan ehdotuksen valiokunnan lausunnoksi.

                                        ____________Kokous keskeytettiin klo 13.30 ja jatkettiin klo 14.00.

                                        ____________

+Huovinen
-Tiilikainen
+Vapaavuori
-Kalli
-Koskinen
-Pelkonen
-Tainio

Käytiin lausuntoluonnoksesta yhdistetty yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen käsittely. Puheenvuoron käyttivät ed. Saarakkala, Eerola, Kaikkonen, Pekkarinen ja Thors.

Keskustelun aikana ed. Saarakkala ed. Eerolan kannattamana ehdotti valiokunnan kannanotoksi, että valtioneuvoston ei tule hyväksyä sopimusta talousunioniksi. Ehdotuksen vuoksi valiokunnan perustelut tulisi muuttaa. Äänestettäessä ehdotus hylättiin äänin 21 - 4.

Todettiin, että valiokunta oli hyväksynyt lausunnon. Ed. Saarakkalan, Eerolan, Louhelaisen ja Halla-ahon eriävä mielipide liitettiin lausuntoon.


52 §
   SUO 98/2011 vp Euroopan unionin neuvoston kokous 23.-24.1.2012 (maatalous- ja kalastusneuvosto); valmistelu
Asiakirjat:
Maa- ja metsätalousministeriön muistio 17.01.2012 (asiakirja A 52 §)

Kirjallinen menettely.

Ed. Anttila käytti puheenvuoron. Puheenjohtaja Kumpula-Natri vastasi puheenvuoroon.Merkittiin selvitys saaduksi.


53 §
   SUO 101/2011 vp Euroopan unionin neuvoston kokous 23.1.2012 (ulkoasiainneuvosto); valmistelu
Asiakirjat:
Ulkoasiainministeriön muistio 18.1.2012 (asiakirja A 53 §)

Kirjallinen menettely
Merkittiin selvitys saaduksi.


54 §
   SUO 102/2011 vp Euroopan unionin neuvoston kokous 27.1.2012 (yleisten asioiden neuvosto); valmistelu
Asiakirjat:
Valtioneuvoston EU-sihteeristön muistio 17.01.2012 (asiakirja A 54 §)
Päivitetyt muistiot (kaksi) 19.01.2012 (asiakirjat B ja C 54 § )

Kirjallinen menettely
Merkittiin selvitys saaduksi.


55 §
   SUO 100/2011 vp Epävirallinen oikeus- ja sisäasiainneuvosto 26.-27.1.2012; valmistelu
Asiakirjat:
Sisäasiainministeriön muistio 18.01.2012 (asiakirja A 55 §)

Kirjallinen menettely
Merkittiin selvitys saaduksi.


56 §
   SUO 103/2011 vp Epävirallinen kilpailukykyministerikokous 2.-3.2.2012; valmistelu
Asiakirjat:
Työ- ja elinkeinoministeriön muistio 17.01.2012 (asiakirja A 56 §)

Kirjallinen menettely
Merkittiin selvitys saaduksi.


57 §
   SUO 105/2011 vp EU-Venäjä -huippukokous 14.-15.12.2011; raportti
Asiakirjat:
Ulkoasiainministeriön raportti 3.1.2012 (asiakirja A 57 §)

Kirjallinen menettely
Merkittiin selvitys saaduksi.


58 §
  Toissijaisuusasiat

Merkittiin saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista (liite A 58 §)


59 §
  Muut asiat

Ilmoitettiin, että sihteeristö on lähettänyt puheenjohtajiston puolesta kyselyn SuV:n työjaoston jäsenille kiinnostuksesta osallistua PJ:n puolesta Tanskan kauden COSAC-puheenjohtajakokoukseen 29.-30.1. Kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan suoraan sihteeristölle. Delegaation koko on 1 +1.


60 §
  Seuraava kokous

Seuraava kokous on maanantaina 30.1.2012 klo 10.00


Pöytäkirjan vakuudeksi

Peter Saramo
valiokuntaneuvos