Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Valtiovarainvaliokunnan lausunto 47/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0 VaVL 47/2002 vp - U 60/2002 vp

Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rahanpesun ehkäiseminen tulliyhteistyöllä)

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan puhemies on 18 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt valtioneuvoston kirjelmän ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rahanpesun ehkäiseminen tulliyhteistyöllä) (U 60/2002 vp ) käsiteltäväksi suureen valiokuntaan ja samalla määränyt, että valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausuntonsa suurelle valiokunnalle.

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan turvallisuus- ja puolustusjaostossa.

Asiantuntijat

Turvallisuus- ja puolustusjaostossa on ollut kuultavana

  • ylitarkastaja Marja Kartila, valtiovarain­ministeriö
  • poliisiylitarkastaja Reijo Pöyhönen, sisä­asiainministeriö
  • tutkintapäällikkö Esko Hirvonen, Tullihallitus

VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ

Ehdotus

Komissio ehdottaa säädettäväksi asetuksen rahanpesun ehkäisemisestä tulliyhteistyöllä. Asetuksessa säädettäisiin velvollisuudesta ilmoittaa tullille, kun yhteisön alueelle tuodaan tai yhteisön alueelta viedään käteistä rahaa vähintään 15 000 euron suuruinen määrä. Jos on syytä epäillä rahanpesua, ilmoituksen tiedot välitettäisiin sen valtion viranomaisille, jossa henkilö asuu, sekä jäsenvaltiolle, jonka kautta henkilö on rahoja kuljettanut. Kun rahanpesu liittyy petokseen tai muuhun laittomaan toimintaan, joka koskee yhteisön taloudellisia etuja, tiedot välitettäisiin myös komissiolle.

Euroopan unionissa ei ole nykyisin säädetty velvollisuutta ilmoittaa maahan tuotavia tai maasta vietäviä käteisvaroja. Eräät jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön käteisrahaliikenteen seurannan kansallisilla rajoilla - myös sisärajoilla. Suomessa tällaista järjestelyä ei ole säädetty kansallisestikaan. Komissio arvioi, että sen jälkeen kun on säädetty yhteinen EU:n ulkorajoja koskeva menettely, voitaisiin kansalliset järjestelmät sisärajoilta poistaa.

Valtioneuvoston kanta

Rahanpesutarkoituksessa tapahtuvan käteisvarojen rajojen yli kuljettamisen estämiseksi ja paljastamiseksi tarvitaan yhdenmukaista lähestymistapaa. Valtioneuvosto kannattaa aloitetta, joskin ehdotus sisältää valtioneuvoston kirjelmän mukaan tarkempaa pohdintaa edellyttäviä yksityiskohtia.

Neuvoston oikeudellinen yksikkö on katsonut, että ehdotukselle ei ole olemassa oikeusperustaa EY:n perustamissopimuksessa. Oikeusperustan osalta valtioneuvosto on tarvittaessa ilmoittanut valmiutensa tutkia erilaisia mahdollisuuksia muuttaa ehdotuksen sisältöä sekä säädösinstrumenttia, jos tällä tavoin voidaan saada aikaan säädös, joka tuo lisäarvoa rahanpesun torjumiseen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valtioneuvoston kirjelmässä esitetyistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. Valiokunta ei ole käsitellyt ehdotukselta puuttuvaa oikeusperustaa, vaan on lausunnossaan keskittynyt rahanpesukysymysten arviointiin substanssin kannalta.

Valtiovarainvaliokunta toteaa, että koko yhteisöä koskeva ilmoitusvelvollisuus tullille yhtenäistäisi olemassa olevia käytäntöjä samalla, kun se tehostaisi käteisen rahan valvonnan myötä rahanpesun torjuntaa. Kansainvälisten sopimusten avulla on jo nyt pystytty sopimaan rahoituslaitoksiin liittyvästä valvonnasta ja ilmoitusvelvollisuudesta. Niin ikään EU:n nk. rahanpesudirektiivissä on määräyksiä rahanpesun torjumiseksi. Ehdotus täydentäisi siten asianmukaisesti muita rahanpesun vastaisia kansaivälisiä toimia.

Asetusehdotus merkitsisi käteisen valvonnan kannalta huomattavaa parannusta nykysäännöksiin nähden. Suurempien käteissummien ilmoittamisvelvollisuus johtaisi siihen, että tulliviranomaisilla olisi nykyistä paljon parempi kuva siitä, kuinka paljon varoja rajojen yli liikkuu. Ilmoittamisvelvollisuudesta säädettävät sanktiot puolestaan mahdollistaisivat tehokkaat toimet niitä vastaan, jotka laiminlyövät ilmoituksen.

Kaikissa EU:n jäsenmaissa on kansalliset rahanpesun selvittelykeskukset, joille ilmoitukset epäilyttävistä rahanpesutapauksista tulisi toimittaa myös nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen mukaisissa tapauksissa. On todennäköistä, että esimerkiksi KRP:n rahanpesuselvittelykeskukselle Suomessa kertyisi ilmoitusvelvollisuuden myötä tietoja nykyistä runsaammin.

Uudet säännökset helpottaisivat tullin mahdollisuuksia valvoa kotimaisen pimeän rahan vientiä ulkomaille ja tätä kautta aloittaa tutkimukset pestävän rahan taustasta ja sen takana olevista rikoksista. Varojen hallinnollinen pysäyttäminen antaisi tullille aikaa selvittää rahojen alkuperää sekä niitä vietäessä maasta että tuotaessa maahan.

Valtiovarainvaliokunta toteaa, että käteisen rahan ja siihen rinnastettavien rahoitusvälineiden fyysinen kuljettaminen maarajojen yli on edelleen yksi rahanpesun keskeisiä keinoja erityisesti EU:n ulkopuolisissa maissa. Rahankuljetuksia on erityistä syytä tarkkailla, sillä rahan saattamista pankkijärjestelmän piiriin voidaan pitää rahanpesun kannalta herkimpänä vaiheena. Rahanpesun vastaiset toimet ovat tärkeitä kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa ja terrorismin rahoituksen vastaisissa toimissa. Erityisesti terrorismin rahoitukseen käytettäviä sekä huumausainekaupasta saatuja varoja siirretään usein toiseen valtioon.

Lausunto

Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ilmoittaa,

että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Maria Kaisa Aula /kesk
jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
Pirjo-Riitta Antvuori /kok
Matti Huutola /vas
Timo Ihamäki /kok
Seppo Kääriäinen /kesk
Markku Laukkanen /kesk
Tuija Nurmi /kok
Ola Rosendahl /r
Matti Saarinen /sd
Sakari Smeds /kd
Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
Kari Uotila /vas
vjäs. Iivo Polvi /vas


Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja