Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 29/2010 vp

Tarkistettu versio 2.1 VaVM 29/2010 vp - HE 86/2010 vp

Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jakamista koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2010 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Euroopan unionin jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jakamista koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 86/2010 vp ).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

  • neuvotteleva virkamies Jukka M. Kekkonen, valtiovarainministeriö
  • lakimies Antti Rantanen, Tullihallitus

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Yrittäjät ry ja Veronmaksajain Keskusliitto ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi maaliskuussa 2009 tehdyn keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa (jäljempänä yleissopimus). Yleissopimus on kansainvälisen oikeuden mukainen valtiosopimus, jonka ovat allekirjoittaneet kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot.

Yleissopimusta sovelletaan tullinkantopalkkion jakamiseen keskitettyyn tulliselvitykseen osallistuvien tulliviranomaisten jäsenvaltioiden kesken silloin, kun tavara ilmoitetaan luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen yhdessä jäsenvaltiossa, mutta esitetään tulliviranomaisille ja lasketaan vapaaseen liikkeeseen toisessa jäsenvaltiossa. Yleissopimuksen määräykset soveltuvat sekä uudistetun tullikoodeksin että nykyisen tullikoodeksin soveltamisasetuksessa tarkoitettuun yhteisölupaan perustuvan keskitetyn tulliselvityksen yhteydessä pidätettäviin kantopalkkioihin. EU:n jäsenvaltiot sitoutuvat jakamaan tullinkantopalkkion tasan keskitettyyn tulliselvitykseen osallistuvien tulliviranomaisten jäsenvaltioiden kesken.

Esitys ei aiheuta muutoksia voimassaolevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Yleissopimus tulee voimaan 90 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen sopimuksen allekirjoittanut jäsenvaltio on ilmoittanut saattaneensa päätökseen kaikki tämän sopimuksen tekemisen edellyttämät kansalliset menettelyt. Sopimuspuoli voi kuitenkin antaa julistuksen, jonka mukaan se ryhtyy soveltamaan yleissopimusta ennen sen voimaantuloa vastaavan julistuksen antaneen osapuolen kanssa.

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laissa annettaisiin myös valtioneuvostolle valtuus asetuksella säätää, että lakia sovellettaisiin ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa suhteissa niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat ilmoittaneet tai ilmoittavat soveltavansa sopimusta ennen sen voimaantuloa suhteissaan niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat tehneet saman ilmoituksen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti yleissopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen,
että eduskunta hyväksyy annettavaksi yleissopimuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen ja
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Hannes Manninen /kesk
jäs. Christina Gestrin /r
Pertti Hemmilä /kok
Kyösti Karjula /kesk
Esko Kiviranta /kesk
Mikko Kuoppa /vas
Reijo Laitinen /sd
Mika Lintilä /kesk
Olli Nepponen /kok
Tuija Nurmi /kok
Kirsi Ojansuu /vihr
Markku Rossi /kesk
Matti Saarinen /sd
Sari Sarkomaa /kok
Minna Sirnö /vas
Pia Viitanen /sd
vjäs. Hanna-Leena Hemming /kok
Lauri Kähkönen /sd (osittain)


Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen