Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Ympäristövaliokunnan mietintö 1/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0 YmVM 1/2008 vp - HE 181/2007 vp

Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2008 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 181/2007 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • ylitarkastaja Jyrki Pitkäjärvi, ympäristöministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Almatyssa, Kazakstanissa 27 päivänä toukokuuta 2005 hyväksytyn muuntogeenisiä organismeja koskevan muutoksen tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehtyyn niin sanottuun Århusin yleissopimukseen sekä ehdotuksen laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Århusin yleissopimuksen sopimuspuolten toisen kokouksen hyväksymän muutoksen tarkoituksena on täsmentää sopimuspuolille asetettuja velvoitteita yleisön osallistumisesta päätöksiin muuntogeenisten organismien käytöstä ympäristössä ja tuotteina. Yleissopimus on niin sanottu jaetun toimivallan sopimus, joka kuuluu osittain Euroopan yhteisön toimivaltaan ja osittain Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Yleissopimuksen muutos tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun kolme neljäsosaa yleissopimuksen osapuolista on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun yleissopimuksen muutos tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa yleissopimuksen hyväksymistä ja lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Rakel Hiltunen /sd
vpj. Pentti Tiusanen /vas
jäs. Christina Gestrin /r
Tanja Karpela /kesk
Timo Kaunisto /kesk
Timo Korhonen /kesk
Merja Kuusisto /sd
Petteri Orpo /kok
Sanna Perkiö /kok
Janne Seurujärvi /kesk
Tarja Tallqvist /kd
Oras Tynkkynen /vihr
Pauliina Viitamies /sd
Henna Virkkunen /kok


Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos