SÖKNING AV AVGÖRANDEN

Innehållsförteckning

Du kan söka avgöranden som publicerats på JO:s webbsidor fr.o.m. 1.4.2001. Sökningen gäller avgöranden som publicerats på denna nättjänst, inte webbsidornas innehåll i sin helhet.

Sökbara avgöranden

På webbsidorna publiceras JO-avgöranden som antingen är av rättsligt eller av allmänt intresse. Uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda har avlägsnats ur texterna.

Texterna publiceras antingen i sin ursprungliga längd eller i sammandrag som s.k. nätreferat.

Texterna och referaten publiceras på originalspråket, som är finska eller svenska.

Avgöranden i fulltext

Ursprungstexten omfattar avgörandet eller ställningstagandet som sådant, med följande bearbetning:

Avlägsnade textpartier har markerats med streck (---). Personnamn har vanligen ersatts med initialer (A, B, C osv.).

SÖKTIPS

Om du vill söka ett visst avgörande, börja med att avgränsa sökningen genom att klicka på alternativen på söksidans rullgardinsmeny. Du kan fylla i ett eller flera sökfält.

Om du skriver in sökvillkor i flera fält söker programmet avgöranden som uppfyller alla villkor.

Om du inte ger några sökvillkor alls får du alla publicerade avgöranden som resultat.

Textsökning

Textsökningen går igenom texten i alla publicerade avgöranden och söker orden i just den form som du skrivit dem.

Inled sökningen genom att skriva in ett eller flera sökord i sökfältet. Klicka därefter på Sök eller tryck på tangentbordets Enter.

Observera att om du skriver in flera sökord får du som resultat texter där sökorden förekommer efter varandra, i exakt den ordning du skrivit in dem.

Om du vill hitta texter där alla givna sökord förekommer utan någon fast ordningsföljd ska du skriva AND mellan orden, t.ex. hälsovård AND tandvård.

Sökspråk

De finskspråkiga och svenskspråkiga avgörandena finns i samma databas. Detta innebär att finskspråkiga sökresultat visar också de svenskspråkiga avgöranden där sökordet förekommer, t.ex. 2005 eller Helsing*.

Svenskspråkiga avgöranden söker du med svenska sökord och finskspråkiga med finska.

Om du vill hitta både de finskspråkiga och de svenskspråkiga avgörandena i ett ärende måste du ge sökorden på båda språken, åtskilda med OR. Exempelvis siviilipalvelu OR civiltjänst.

Små och stora bokstäver

Sökningen gör ingen skillnad mellan små och stora bokstäver. Sökorden åbo, Åbo och ÅBO ger alla samma resultat.

Trunkera (bryt av) ord

Sökningen blir effektivare om du trunkerar sökordet med en asterisk (*). Med en asterisk kan du ersätta början eller slutet av sökordet, t.ex. barn*, *skydd.

Genom att använda asterisk kan du söka ord i olika böjningsformer och sammansättningar. Exempelvis sökordet barnet ger träffar endast på avgöranden där ordet förekommer i just denna form. Trunkeringen barn* ger träff på alla ord som börjar med de bokstäverna, t.ex. barnen, barndom, barnombudsman osv.

Frassökning

Sök på en fras om du vill hitta sökorden i en viss form eller ordningsföljd.

Frasen behöver inte markeras särskilt eftersom sökfunktionen söker orden i den givna formen, t.ex. Tammerfors stad eller Posten Finland Ab.

Booleska operatorer

Med de Booleska operatorerna AND, OR, NOT kan du bygga söksträngar.

AND mellan två sökord ger avgöranden som innehåller båda orden.
OR mellan två sökord ger avgöranden som innehåller minst ett av orden.
NOT mellan två sökord ger avgöranden som innehåller det första sökordet men inte det andra.

Se exemplen.

Exempelsökningar

1. Om du söker avgöranden som handlar om asylsökande, asylbeslut osv.

Skriv in sökordet asyl* och klicka på Sök

2. Om du söker avgöranden som innehåller frasen åklagarämbetet i Helsingfors härad.

Skriv in åklagarämbetet i Helsingfors härad* och klicka på Sök.

3. Om du söker avgöranden som handlar om misshandel och barnskyddsaspekter.

Skriv in sökvillkoret misshand* AND barnskydd* och klicka på Sök

4. Om du söker avgöranden som handlar om barnskydd men inte om misshandel.

Skriv in sökordet barnskydd* NOT misshand* och klicka på Sök.

5. Om du söker avgöranden som handlar om syn- eller hörselskador.

Skriv in synskad* OR hörselskad* och klicka på Sök.

AVGRÄNSA SÖKNINGEN

En avgränsad sökning ger färre men mer relevanta träffar. Genom att ange sökvillkor kan du styra sökningen till vissa delar av databasen. Du kan t.ex. avgränsa sökningen till avgöranden inom ett visst förvaltningsområde.

Avgränsa genom att välja ett avgränsningsvillkor på rullgardinsmenyn och klicka på Sök eller tryck på Enter.

Om du anger fler än ett avgränsningsvillkor kommer sökresultatet att uppfylla dem alla.

Du kan avgränsa sökningen genom att ange

Förvaltningsområde

Alla klagomål som kommer in till JO kategoriseras enligt förvaltningsområde. Indelningen görs utifrån den myndighet som klagomålet gäller. Sålunda kan ärenden som gäller t.ex. barns rättigheter hänföras till socialvårdssektorn.

Åtgärd

JO undersöker klagomål och övervakar lagligheten i myndigheternas verksamhet. Den strängaste åtgärden för lagöverträdelser är åtal. JO kan också ge anmärkning, meddela sin uppfattning och göra framställning. På begäran ger JO också utlåtanden.

Avgörare

Avgörare är justitieombudsmannen eller den biträdande justitieombudsman som har avgjort ett klagomålsärende. Avgörandena ges i skriftlig form.

Inledningsår

Inledningsåret är det år då klagomålet kom in till JO.

Diarienummer

Varje klagomål får ett eget diarienummer.

Exempel på avgränsad sökning

1. Om du vill söka alla avgöranden som gäller hälso- och sjukvård.

Avgränsa sökningen genom att välja Hälso- och sjukvård på Förvaltningsområde -menyn, och klicka på Sök.

2. Om du vill söka hälso- och sjukvårdsärenden som lett till anmärkning.

Avgränsa sökningen genom att välja Hälso- och sjukvård på Förvaltningsområde -menyn och Anmärkning på Åtgärd -menyn, och klicka på Sök.

3. Om du vill söka hälso- och sjukvårdsärenden som lett till anmärkning och avgjorts av JO Paunio.

Avgränsa sökningen genom att välja Hälso- och sjukvård på Förvaltningsområde -menyn och JO Paunio 2002 på Avgörare -menyn, och klicka på Sök.

4. Om du ytterligare vill avgränsa sökningen till avgöranden som inletts år 2006.

Klicka på Gå tillbaka och välj 2006 på Inledningsår -menyn, och klicka på Sök.

SÖKRESULTAT

På sökresultatsidan visas de avgöranden som matchar alla dina sökvillkor. Om du inte har gett några sökvillkor får du samtliga arkiverade avgöranden som resultat.

Välj ett sökresultat i listan. Du kan bläddra i avgörandena i HTML-format eller öppna dokumenten i Word- eller PDF-format.

Bläddring i sökresultaten

Sökresultatet visar avgörandena enligt registreringsdatum, från nyaste till äldsta. Du kan ändra ordningsföljden på listan genom att välja "De senaste först" och klicka på "Ändra".

Du kan också välja antalet dokument som visas per sida. Alternativen är 20, 50 eller 100 ärenden/sida.

Bläddra i förteckningen antingen framåt (Till sidans slut) eller bakåt (Till sidans början)

Inget sökresultat?

Om din sökning inte ger en enda träff

Beakta att alla JO-avgöranden inte läggs ut på nätet.

Skriv ut sökresultatet

Öppna avgörandet i PDF-format om du vill ha en utskrift av hela texten.

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Direktlänk till avgörandet?

Om du senare vill återgå till ett avgörande som du hittat på nätet kan du skapa en direktlänk och spara den som ett bokmärke. På så sätt slipper du söka avgörandet på nytt.

Den adress som syns i webbläsarens adressfält lagras endast som en tillfällig fil och fungerar således inte som en permanent länk.

Skapa en direktlänk:
1) i webbläsarens adressfält skriver du in: http://www.riksdagen.fi/avgoranden/
2) kopiera (Ctrl+c) identifikationskoden för avgörandet som du vill skapa länken till, t.ex. eoal 3321/2007
3) klistra in (Ctrl+v) koden efter adressen
4) skriv in tecknet + före sifferserien

Esimerkki: http://www.eduskunta.fi/avgoranden/eoal+3321/2007Päivitetty 19.5.2008