Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA HE 149/2001 vp


Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vammaistukilain 2 ja 8 §:n sekä 
kansaneläkelain muuttamisesta 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan vammaistukilakia ja kansaneläkelakia muutettaviksi 
niin, että keliakiaa sairastaville korvattaisiin ruokavaliosta aiheutuvia 
lisäkustannuksia 21 euroa kuukaudessa vammaistuki- ja eläkkeensaajien 
hoitotukijärjestelmän kautta. Esitys liittyy valtion vuoden 2002 
talousarvioesitykseen. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 
päivänä lokakuuta 2002. 
—————
YLEISPERUSTELUT

1.	Nykytila ja sen arviointi 
Keliakia on sairaus, jossa vehnän, rukiin ja ohran sisältämä gluteeni 
aiheuttaa ohutsuolen limakalvon kroonisen tulehduksen. Tulehdus välittyy 
elimistön immuunijärjestelmän kautta. Taudin edetessä suolinukka tuhoutuu 
ja sen seurauksena häiriintyy ravintoaineiden, hivenaineiden ja vitamiinien 
imeytyminen johtaen erilaisiin oireisiin ja immunologisiin lisäsairauksiin. 
Keliakian toteamiseksi on kehitetty immunologisia laboratoriotutkimuksia, 
mutta varma diagnoosi edellyttää ohutsuolen koepalassa todettua 
suolinukan vaurioitumista. Ihokeliakia eli dermatitis herpetiformis on 
gluteenin vaikutuksesta syntyvä kutiseva ja rakkuloiva ihotauti, jonka 
yhteydessä noin 75 %:lla on samanlainen suolistovaurio kuin muussakin 
keliakiassa. Ihokeliakia todetaan ihon koepalasta. 
Erityisruokavaliosta johtuen keliakiaa sairastaville henkilöille aiheutuu 
ruokavaliostaan normaalia enemmän kustannuksia. Kuluttajaviraston 
vuonna 1998 tekemän selvityksen perusteella gluteenittomasta 
ruokavaliosta aiheutuvat lisäkustannukset ovat 47 –58 euroa (280 – 345 mk) 
kuukaudessa eli noin 560 – 700 euroa (3 300 – 4 100 mk) vuodessa. 
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta edellytti lausunnossaan (StVM 
11/2000 vp), että keliakiaa sairastaville korvattaisiin ruokavaliosta 
aiheutuneita lisäkustannuksia vammaistuki- ja eläkkeensaajien 
hoitotukijärjestelmien kautta. 
Keliakiaa sairastaville henkilöille ei voida nykyisen lainsäädännön 
perusteella maksaa korvausta vammaistukena eikä eläkkeensaajien 
hoitotukena. Alle 16-vuotiaille keliakiaa sairastaville lapsille maksetaan 
lapsen hoitotukea sairaudesta aiheutuvan taloudellisen ja muun rasituksen 
perusteella. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista annetun lain (380/1987) perusteella keliakiaa sairastavilla on 
ollut mahdollisuus saada korvausta erityisruokavaliokustannuksistaan. 
Korvaus on harkinnanvarainen. 
Eläkkeensaajien hoitotuen ja vammaistuen maksaminen edellyttää, että 
henkilön toimintakyvyn voidaan arvioida olevan sairauden tai vamman 
vuoksi vähintään vuoden ajan yhdenjaksoisesti alentunut. Keliakiaa 
sairastavan henkilön toimintakyvyn ei voida katsoa olevan sairauden 
perusteella alentunut vammaistukilaissa (124/1988) ja kansaneläkelain 
(347/1956) 30 a §:ssä säädetyllä tavalla. 
Eläkkeensaajien hoitotuella ja vammaistuella korvataan myös sairaudesta 
aiheutuneita kustannuksia siten, että kustannusten tulee nousta vähintään 
maksettavaan tuen tasoon kuukaudessa. Vammaistukea ei voitaisi nykyisen 
lainsäädännön perusteella myöntää keliakiaa sairastaville senkään vuoksi, 
että keliakia ei aiheuta siinä määrin lisäkustannuksia kuin alimman 
vammaistuen myöntäminen edellyttää. 
2.	Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 
Koska keliakia ei aiheuta sellaista toimintakyvyn alentumista, jota 
vammaistuen ja eläkkeensaajien hoitotuen myöntäminen edellyttää eivätkä 
siitä aiheutuneet lisäkustannukset oikeuttaisi vammaistuen myöntämiseen, 
edellyttää tukien maksaminen keliakiaa sairastaville erityissäännösten 
ottamista vammaistukilakiin ja kansaneläkelakiin. Gluteenittoman 
ruokavalion kustannusten korvaaminen edellyttäisi tarkkaa taudin 
määrittelyä esimerkiksi siten, että ohutsuolen koepalassa on todettu 
suolinukan vaurioituminen. 
Kustannusten korvaaminen ehdotetaan toteutettavaksi siten, että 
gluteenittomasta ruokavaliosta aiheutuvista lisäkustannuksista korvattaisiin 
vammaistuella ja hoitotuella tietty osa kuukaudessa. Korvattavaksi määräksi 
ehdotetaan 21 euroa (125 mk) kuukaudessa. Summa on verrannollinen 
sairausvakuutuksesta korvattavien kliinisten ravintovalmistekustannusten 
kanssa. 
Koska toimintakyvyn alenemisen ja avuntarpeen perusteella myönnettävällä 
vammaistuella ja eläkkeensaajien hoitotuella ei korvata keliakiasta 
aiheutuneita kustannuksia, pidetään tarkoituksenmukaisena, että henkilö 
voisi samanaikaisesti saada edellä mainitulla perusteella myönnetyn tuen 
kanssa vammaistukea tai hoitotukea keliakiasta aiheutuvien 
ruokavaliokustannusten korvaamiseksi. Tällä perusteella maksettavaa 
hoitotukea ei suhteutettaisi Suomessa asuttuun aikaan nähden.
3.	Esityksen vaikutukset 
3.1.	Taloudelliset vaikutukset 
Keliakiaa sairastavia henkilöitä on arviolta noin 13 000, joista 1 000 alle 
16-vuotiasta saa lapsen hoitotukea. Siten korvausten ulkopuolelle on jäänyt 
noin 12 000 henkilöä. Ehdotetut muutokset aiheuttaisivat vammaistuki- ja 
eläkkeensaajien hoitotukimenoihin yhteensä lisäystä noin 3 miljoonaa euroa 
(18 miljoonaa markkaa) vuodessa. Vuonna 2002 lisäys olisi 755 000 euroa 
(4,5 miljoonaa markkaa). 
3.2.	Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 
Ehdotetuista muutoksista aiheutuisi Kansaneläkelaitokselle jonkin verran 
lisää työtä. 
4.	Asian valmistelu
Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä 
yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa. 
5.	Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja
Samanaikaisesti eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys 
vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymisen edistämiseksi. 
Esityksessä on mukana vammaistukilain 2 §:n ja kansaneläkelain 77 §:n 
muutos.


YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1.	Lakiehdotuksen perustelut
1.1.	Vammaistukilaki 
2 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka perusteella 
korvattaisiin erityisruokavaliosta aiheutuvia kustannuksia henkilölle, joka ei 
sairautensa vuoksi voi käyttää gluteenia sisältäviä tuotteita ruokavaliossaan. 
Pykälässä ehdotetaan, että vammaistuella korvattaisiin sairaudesta 
aiheutuvia ruokavaliokustannuksia 21 euroa kuukaudessa. 
Vammaisetuuksien kautta maksettavat korvaukset korvaavat sairaudesta 
aiheutuneita kustannuksia vain osittain. Siten henkilölle jäisi kustannuksista 
vielä tietty osa itse maksettavaksi. 
8 §. Erityisruokavaliokustannusten perusteella maksettavaa vammaistukea 
ei tarkistettaisi vuosittain KEL-indeksillä. Yksittäisten valmisteiden 
hintakehityksestä ei ole varmuutta.

1.2.	Kansaneläkelaki 
30 a §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka perusteella 
korvattaisiin erityisruokavaliosta aiheutuvia kustannuksia henkilölle, joka ei 
sairautensa vuoksi voi käyttää gluteenia sisältäviä tuotteita 
ruokavaliossaan. Pykälässä ehdotetaan, että hoitotuella korvattaisiin 
sairaudesta aiheutuvia erityisruokavaliokustannuksia 21 euroa kuukaudessa. 
Eläkkeensaajien hoitotuella korvataan sairaudesta aiheutuvia kustannuksia 
vain osittain. Siten henkilölle jäisi kustannuksista vielä tietty osa itse mak-
settavaksi. 
30 b §. Koska ehdotetulla 30 a §:n 3 momentin mukaisella hoitotuella on 
tarkoitus korvata keliakiaa sairastavien ruokavaliosta aiheutuneita 
kustannuksia, kyseisen momentin mukaista hoitotukea ei ole 
tarkoituksenmukaista suhteuttaa Suomessa asuttuun aikaan nähden. 
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi tämän vuoksi uusi 3 momentti.
77 §. Erityisruokavalion perusteella maksettavaa hoitotukea ei tarkistettaisi 
KEL-indeksillä. Yksittäisten valmisteiden hintakehityksestä ei ole 
varmuutta.
2.	Voimaantulo
Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu 
käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002. 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat 
lakiehdotukset.


Lakiehdotukset1.
Laki
vammaistukilain 2 ja 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain (124/1988) 
8 §, sellaisena kuin se on laissa 729/2001, sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 838/1998 ja mainitussa laissa 
729/2001, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 
momentiksi, 
seuraavasti:

2 §
— — — — — — — — — — — — — — 
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, maksetaan henkilölle, 
jolle asianmukaisesti määritellyn suolistosairauden takia gluteenittomien 
tuotteiden käyttäminen on ehdottoman välttämätöntä, vammaistukea 
sairaudesta aiheutuvista ruokavaliokustannuksista 21 euroa kuukaudessa. 
— — — — — — — — — — — — — — 8 §
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan soveltuvin osin lisäksi, mitä 
kansaneläkelain 1 d, 35—39, 39 b, 40, 42, 43 ja 44 §:ssä, 45 §:n 1 ja 4 
momentissa, 46, 67, 69 ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa sekä 80—83, 
84—86, 88 ja 88 a §:ssä sekä kansaneläkeindeksistä annetussa laissa 
(456/2001) säädetään, viimeksi mainitun lain osalta ei kuitenkaan 2 §:n 3 
momentissa mainittua rahamäärää. 
———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002. 
—————

2.
Laki
kansaneläkelain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 
77 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 724/2001, ja 
lisätään 30 a §:ään sellaisena kuin se on laeissa 979/1996, 837/1998 ja 
mainitussa laissa 724/2001, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3—7 
momentti siirtyvät 4—8 momentiksi, sekä 30 b §:ään sellaisena kuin se on 
edellä mainituissa laeissa 979/1996 ja 724/2001, uusi 3 momentti, jolloin 
nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

30 a §
— — — — — — — — — — — — — — 
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, maksetaan henkilölle, 
jolle asianmukaisesti määritellyn suolistosairauden takia gluteenittomien 
tuotteiden käyttäminen on ehdottoman välttämätöntä, eläkkeensaajien 
hoitotukea sairaudesta aiheutuvista ruokavaliokustannuksista 21 euroa 
kuukaudessa. 
— — — — — — — — — — — — — — 

30 b §
— — — — — — — — — — — — — — 
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske 30 a §:n 3 momentissa 
tarkoitettua hoitotukea. 
— — — — — — — — — — — — — — 
77 §
Tässä laissa säädetyt etuudet ja niiden määräytymisperusteet sidotaan 
hintatason muutoksiin siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa 
(456/2001) säädetään, lukuun ottamatta tämän lain 30 a §:n 3 momentissa 
mainittua määrää. 
— — — — — — — — — — — — — — 
———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002. 
—————
Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001 

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONENSosiaali- ja terveysministeri Maija Perho 

Liite
Rinnakkaistekstit
1.
Laki
vammaistukilain 2 ja 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain (124/1988) 
8 §, sellaisena kuin se on laissa 729/2001, sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 838/1998 ja mainitussa laissa 
729/2001, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 
momentiksi, 
seuraavasti:

Voimassa oleva laki
Ehdotus2 §
— — — — — — — — — — — — — — 
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa 
säädetään, maksetaan henkilölle, jolle 
asianmukaisesti määritellyn 
suolistosairauden takia gluteenittomien 
tuotteiden käyttäminen on ehdottoman 
välttämätöntä, vammaistukea sairaudesta 
aiheutuvista ruokavaliokustannuksista 21 
euroa kuukaudessa. 
— — — — — — — — — — — — — — 


8 §
Jollei tässä laissa toisin säädetä, 
noudatetaan soveltuvin osin lisäksi, mitä 
kansaneläkelain 1 d, 35—39, 39 b, 40, 42, 
43 ja 44 §:ssä, 45 §:n 1 ja 4 momentissa, 
46, 67 ja 69 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa 
sekä 80—86, 88 ja 88 a §:ssä sekä 
kansaneläkeindeksistä annetussa laissa 
(456/2001) säädetään. 
8 §
Jollei tässä laissa toisin säädetä, 
noudatetaan soveltuvin osin lisäksi, mitä 
kansaneläkelain 1 d, 35—39, 39 b, 40, 42, 
43 ja 44 §:ssä, 45 §:n 1 ja 4 momentissa, 
46, 67, 69 ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 
momentissa sekä 80—83, 84—86, 88 ja 
88 a §:ssä sekä kansaneläkeindeksistä 
annetussa laissa (456/2001) säädetään, 
viimeksi mainitun lain osalta ei kuitenkaan 
2 §:n 3 momentissa mainittua rahamäärää. 
———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
lokakuuta 2002. 
———

2.
Laki
kansaneläkelain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 
77 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 724/2001, ja 
lisätään 30 a §:ään sellaisena kuin se on laeissa 979/1996, 837/1998 ja 
mainitussa laissa 724/2001, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3—7 
momentti siirtyvät 4—8 momentiksi, sekä 30 b §:ään sellaisena kuin se on 
edellä mainituissa laeissa 979/1996 ja 724/2001, uusi 3 momentti, jolloin 
nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:


Voimassa oleva laki
Ehdotus30 a §
— — — — — — — — — — — — — — 
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa 
säädetään, maksetaan henkilölle, jolle 
asianmukaisesti määritellyn 
suolistosairauden takia gluteenittomien 
tuotteiden käyttäminen on ehdottoman 
välttämätöntä, eläkkeensaajien hoitotukea 
sairaudesta aiheutuvista 
ruokavaliokustannuksista 21 euroa 
kuukaudessa. 
— — — — — — — — — — — — — — 


30 b §
— — — — — — — — — — — — — — 
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske 
30 a §:n 3 momentissa tarkoitettua 
hoitotukea. 
— — — — — — — — — — — — — — 


77 §
Tässä laissa säädetyt etuudet ja niiden 
määräytymisperusteet sidotaan hintatason 
muutoksiin siten kuin 
kansaneläkeindeksistä annetussa laissa 
(456/2001) säädetään.
Tässä laissa säädetyt rahamäärät vastaavat 
kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka 
mukaan vuoden 2001 tammikuussa 
maksettavina olevien kansaneläkkeiden 
suuruus lasketaan.
— — — — — — — — — — — — — — 
77 §
Tässä laissa säädetyt etuudet ja niiden 
määräytymisperusteet sidotaan hintatason 
muutoksiin siten kuin 
kansaneläkeindeksistä annetussa laissa 
(456/2001) säädetään, lukuun ottamatta 
tämän lain 30 a §:n 3 momentissa mainittua 
määrää. 
— — — — — — — — — — — — — — 

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
lokakuuta 2002. 
———