Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA HE 215/1991 PERUSTELUT vp


                   vp 1991

     HE 215

         Hallituksen esitys Eduskunnalle opetus- ja
         kulttuuritoimen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi


             ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

       Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kuntien opetus- ja
     kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmä. Esitys sisältää
     ehdotuksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta sekä
     siitä aiheutuviksi muutoksiksi muuhun lainsäädäntöön.
     Lainsäädännöstä ehdotetaan poistettavaksi sellaisia säännöksiä,
     joissa on asetettu ehtoja valtionosuuden saamiselle. Kuntien
     toiminnan ja talouden säätelyä ehdotetaan muutoinkin
     vähennettäväksi.
       Opetustoimen alalla uudistus koskee peruskoulun, lukion,
     ammatillisten oppilaitosten, kansalaisopistojen,
     musiikkioppilaitosten sekä taiteen perusopetuksen rahoitusta.
     Kulttuuritoimen alalla uudistus koskee yleisten kirjastojen,
     kuntien kulttuuritoiminnan, liikuntatoiminnan ja nuorisotyön
     sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusta. Uusia
     säännöksiä sovellettaisiin myös lainsäädännön piiriin kuuluviin
     yksityisiin oppi- ja kulttuurilaitoksiin. Esitykseen on liitetty
     esitykset uudeksi laiksi kunnan opetustoimen hallinnosta, laiksi
     yhteisistä opettajista, kansalaisopistolaiksi, laiksi kuntien
     kulttuuritoiminnasta, museolaiksi sekä teatteri- ja
     orkesterilaiksi. Esitys laiksi taiteen perusopetuksesta on
     annettu eduskunnalle jo aiemmin.
       Esitys on osa yleistä kuntien valtionosuusuudistusta, jonka
     muita osia ovat eduskunnalle erikseen annettavat esitykset
     kuntien valtionosuuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
     sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua ja
     valtionosuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta.
       Ehdotettu laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
     olisi opetusministeriön hallinnonalan rahoitusta koskeva
     yleislaki, joka korvaisi keskeisiltä osin nyt hajallaan eri
     laeissa olevat rahoitussäännökset. Laissa säädettäisiin
     käyttökustannusten ja perustamishankkeiden valtionosuuksista
     sekä kuntien maksuosuuksista käyttökustannuksiin. Valtionosuudet
     määräytyisivät laskennallisten perusteiden mukaan.
     Käyttökustannusten valtionosuusperusteina käytettäisiin
     toiminnan laajuutta kuvaavia tunnuslukuja - oppilasmäärää,
     opetustuntimäärää, kunnan asukasmäärää ja laitoksen
     henkilötyövuosimäärää - sekä niitä kohti vahvistettavia
     markkamääriä. Perustamishankkeiden valtionosuusperusteina
     olisivat ennalta vahvistettavat hankkeen laajuus ja
     tilakohtaiset yksikkökustannukset taikka hankkeen arvioidut
     kokonaiskustannukset. Opetustoimen laskennallisia yksikköhintoja
     porrastetaan tuntikehyksen, kunnan asukastiheyden ja
     kouluverkon rakenteen sekä kielisuhteiden perusteella. Kirjaston
     yksikköhintoja porrastetaan kunnan asukastiheyden perusteella.
     Valtionosuus maksettaisiin kunnalle yhtenä kokonaisuutena.
     Käyttökustannusten valtionosuuden käyttötarkoitusta ei
     rajoitettaisi. Yksityisen laitoksen valtionosuus maksettaisiin
     ylläpitäjälle.
       Uudistuksen yhteydessä kevennetään merkittävästi opetus- ja
     kulttuuritoimen hallintoa ja toimintaa koskevia säännöksiä.
     Sääntelyn purkaminen kohdistuu etenkin niihin säännöksiin, jotka
     eivät rakenteellisesti sovellu uuteen rahoitusjärjestelmään.
     Lisäksi sääntelyn purkamisen kohteena ovat sellaiset toimintaa
     koskevat säännökset, joiden keventäminen on tarpeen edellytysten
     luomiseksi kuntien ja yksityisten laitosten taloudelliselle ja
     tulokselliselle toiminnalle.
       Opetustoimen valtionosuus olisi kunnan kantokykyluokan
     mukaan 45-60 prosenttia valtionosuuden perusteena olevasta
     laskennallisesta markkamäärästä. Kulttuuritoimen valtionosuus
     olisi vastaavasti 25-40 prosenttia. Kantokykyluokkiin 1-5
     kuuluville kunnille valtionosuus olisi prosentuaalisesti sama,
     opetustoimessa 60 ja kulttuuritoimessa 40 prosenttia. Kuntien
     välisiä taloudellisia eroja tasattaisiin kantokykyluokissa 6-10
     nykyistä enemmän ja kantokykyluokissa 1-5 kokonaan yleisillä
     valtionosuuksilla.
       Valtionosuusasteikkojen muutosten takia opetus- ja
     kulttuuritoimen nykyiset valtionavut vähenevät noin 1 565
     miljoonaa markkaa, minkä verran valtionrahoitusta siirretään
     nykyisestä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta kuntien
     verotulojen täydennykseen ja yleiseen valtionosuuteen. Lisäksi
     rahoitusasteikon muutosten takia kuntien korvaukset valtion
     oppilaitoksia käyvistä oppilaista kasvavat noin 275 miljoonaa
     markkaa. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjako opetus- ja
     kulttuuritoimessa muuttuu siten yhteensä noin 1 840 miljoonaa
     markkaa. Nämä laskelmat on tehty vuoden 1989 kustannusten
     mukaan.
       Perustamishankkeiden valtionosuusasteikko olisi kuntien
     kantokykyluokituksen mukaan 25-70 prosenttia. Sitä
     noudatettaisiin peruskoulun, lukion, ammatillisen oppilaitoksen,
     kansalaisopiston, musiikkioppilaitoksen sekä kirjaston
     perustamiskustannusten valtionosuuksissa. Kulttuuritoiminnan,
     liikuntatoiminnan ja nuorisotyön sekä museon, teatterin ja
     orkesterin perustamishankkeeseen voitaisiin myöntää
     harkinnanvaraista valtionavustusta.
       Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan
     samanaikaisesti kuntien valtionosuuslaiksi ja siihen liittyväksi
     lainsäädännöksi annettavassa esityksessä sekä sosiaali- ja
     terveydenhuollon suunnittelua ja valtionosuutta koskevan
     lainsäädännön uudistamisesta annettavassa esityksessä
     ehdotettavien lakien kanssa vuoden 1993 alusta.
                   -----     SISÄLLYSLUETTELO
     YLEISPERUSTELUT                     5
     1. Tavoitteet                      5
     2. Nykyinen tilanne                   5
      2.1. Lainsäädäntö                  5
      2.2. Valtionosuus käyttökustannuksiin        6
      2.3. Valtionosuus perustamiskustannuksiin      8
      2.4. Valtionosuuksien maksaminen ja rahoitus     9
      2.5. Valtionosuuden ehdot              9
     3. Uudistusehdotus                    9
      3.1. Yleistä                     9
      3.2. Uudistuksen soveltamisala ja rahoitettavaa
         toimintaa koskevat lait            10
      3.3. Opetustoimen ja kulttuuritoimen valtionosuuden
         laskennalliset perusteet            11
         3.3.1. Opetustoimi               11
         3.3.2. Kulttuuritoimi             11
      3.4. Perustamishankkeet               12
      3.5. Laskennallisten markkamäärien porrastaminen  13
      3.6. Yksikköhintojen vahvistaminen ja tarkistaminen 13
      3.7. Käyttökustannusten valtionosuusasteikko    14
      3.8. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus ja
         sen maksaminen                 14
       3.9. Kuntien maksuosuudet              14
      3.10. Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon
         säilyttäminen                 15
      3.11. Ylimääräinen avustus sekä valtionavustus
         kokeilutoimintaa, erityistehtäviä, toiminnan
         käynnistämistä ja opettajankoulutusta varten  15
      3.12. Siirtymävaiheen järjestelyt          16
      3.13. Valtionapuehtojen ja toiminnan säätelyn
         purkaminen                   16
     4. Asian valmistelu                   17
     5. Esityksen hallinnolliset ja henkilöstövaikutukset  17
     6. Esityksen taloudelliset vaikutukset         18
      6.1. Yleistä                    18
      6.2. Perustamishankkeet               19
         6.2.1. Uuden valtionosuusasteikon ja
             yksikköhintajärjestelmän muutosten
             vaikutus valtion menoihin        19
         6.2.2. Jälkirahoitusjärjestelmän purkamisen
             vaikutus valtion menoihin        20
         6.2.3. Vuokra-arvojärjestelmän purkaminen   20
         6.2.4. Eräitä erityiskysymyksiä        20
      6.3. Käyttökustannukset               20
     7. Riippuvuus muista esityksistä            22
     YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT              22
     1. Lakiehdotusten perustelut              22
      1.1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 22
      1.2. Laki kunnan opetustoimen hallinnosta      37
      1.3. Peruskoululaki                 38
      1.4. Lukiolaki                   45
      1.5. Iltalukiolaki                 46
      1.6. Laki yhteisistä opettajista          46
      1.7. Harjoittelukoululaki              48
      1.8. Laki Suomalais-venäläisestä koulusta      48
      1.9. Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta
         koulusta                    48
      1.10. Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä
         liikuntavammaisten kouluista          48
      1.11. Laki Steiner-koulusta             49
      1.12. Laki steinerpedagogisista erityiskouluista   49
      1.13. Laki ammatillisista oppilaitoksista      49
      1.14. Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden
         opintososiaalisista eduista          52
      1.15. Laki ammatillisista opettajankoulutus-
         laitoksista                  53
      1.16. Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista 53
      1.17. Laki lastentarhanopettajaopistoista      53
      1.18. Kansalaisopistolaki              53
      1.19. Musiikkioppilaitoslaki             56
      1.20. Laki kansanopistojen valtionavusta       59
      1.21. Kirjastolaki                  59
      1.22. Nuorisotyölaki                 61
      1.23. Liikuntalaki                  61
      1.24. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta       62
      1.25. Museolaki                   62
      1.26. Teatteri- ja orkesterilaki           63
      1.27. Yksityisten valtionapulaitosten
         toimiehtosopimuslaki              64
     2. Tarkemmat säännökset ja määräykset          64
     3. Voimaantulo                     64
     LAKITEKSTIT                       65
     1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta    65
     2. Laki kunnan opetustoimen hallinnosta        76
      3. Laki peruskoululain muuttamisesta          78
     4. Laki lukiolain muuttamisesta            85
     5. Laki iltalukiolain muuttamisesta          90
     6. Laki yhteisistä opettajista             91
     7. Laki harjoittelukoululain 18 ja 19 §:n
       muuttamisesta                    93
     8. Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun
       lain 10 §:n muuttamisesta              94
     9. Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta
       annetun lain 10 §:n muuttamisesta          94
     10. Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä
       liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n
       muuttamisesta                    95
     11. Laki Steiner-koulusta annetun lain 5 §:n
       muuttamisesta                    95
     12. Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun
       lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta            96
     13. Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain
       muuttamisesta                    96
     14. Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden
       opintososiaalisista eduista annetun lain
       muuttamisesta                   100
     15. Laki ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista
       annetun lain 19 §:n kumoamisesta          100
     16. Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista
       annetun lain muuttamisesta             101
     17. Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun
       lain 4 a §:n muuttamisesta             101
     18. Kansalaisopistolaki                102
     19. Laki valtionosuutta saavista musiikkioppi-
       laitoksista annetun lain muuttamisesta       104
     20. Laki kansanopistojen valtionavusta annetun
       lain 2 a ja 14 a §:n muuttamisesta         106
     21. Laki kirjastolain muuttamisesta          107
     22. Laki nuorisotyölain muuttamisesta         108
     23. Laki liikuntalain muuttamisesta          109
     24. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta         110
     25. Museolaki                     111
     26. Teatteri- ja orkesterilaki             112
     27. Laki yksityisten valtionapulaitosten
       toimiehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta      113
     LIITE                         114
     Rinnakkaistekstit                   114
     3. Laki peruskoululain muuttamisesta         114
     4. Laki lukiolain muuttamisesta            134
     5. Laki iltalukiolain muuttamisesta          147
     7. Laki harjoittelukoululain 18 ja 19 §:n
       muuttamisesta                   150
     8. Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun
       lain 10 §:n muuttamisesta             152
     9. Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta
       annetun lain 10 §:n muuttamisesta         152
     10. Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä
       liikuntavammaisten kouluista annetun lain
       17 a §:n muuttamisesta               153
     11. Laki Steiner-koulusta annetun lain 5 §:n
       muuttamisesta                   154
     12. Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun
       lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta           154
     13. Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain
       muuttamisesta                   155
     14. Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden
       opintososiaalisista eduista annetun lain
       muuttamisesta                   163
     15. Laki ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista
       annetun lain 19 §:n kumoamisesta          163
     16. Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista
       annetun lain muuttamisesta             165
     17. Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun
       lain 4 a §:n muuttamisesta             166
     19. Laki valtionosuutta saavista musiikkioppi-
       laitoksista annetun lain muuttamisesta       166
     20. Laki kansanopistojen valtionavusta annetun
       lain 2 a ja 14 a §:n muuttamisesta         174
     21. Laki kirjastolain muuttamisesta          175
     22. Laki nuorisotyölain muuttamisesta         180
     23. Laki liikuntalain muuttamisesta          184
     27. Laki yksityisten valtionapulaitosten
       toimiehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta      190


                 YLEISPERUSTELUT     1. Tavoitteet

       Julkisen hallinnon, myös opetus- ja kulttuurihallinnon,
     kehittämisellä pyritään parantamaan toiminnan tuloksellisuutta
     ja lisäämään joustavuutta toiminnan järjestämisessä. Kuntien
     itsehallintoa tulee vahvistaa sekä kuntien ja laitosten
     toimintavapautta lisätä. Tätä ennen tähän on pyritty opetus- ja
     kulttuurihallinnossa muun muassa peruskoulua, lukiota ja
     ammatillisia oppilaitoksia koskevan lainsäädännön
     keventämisellä, perustamalla opetushallitus ja lakkauttamalla
     aikaisemmat opetushallinnon keskusvirastot, koulutuksen
     suunnittelujärjestelmän uudistamisella ja niin sanotun alemman
     asteisen norminannon keventämisellä. Valtionosuusuudistuksella
     jatkettaisiin hallinnon kehittämistä omaksuttujen periaatteiden
     mukaisesti. Tuloksellisen toiminnan edellytyksiä lisättäisiin
     siten, että kunnat ja laitokset voisivat entistä itsenäisemmin
     päättää toiminnastaan, hallinnostaan ja taloudestaan ilman
     keskitettyä sääntelyä tai valvontaa.
       Valtionosuusuudistuksen tarkoituksena on lisätä
     valtionosuuden saajan toimivaltaa ja samalla korostaa kuntien ja
     muiden valtionosuuden saajien omaa vastuuta taloudestaan.
     Opetus- ja kulttuuritoimeen on myönnetty valtionosuutta pääosin
     todellisten kustannusten perusteella. Valtionrahoituksen osuus
     opetustoimen menoista on ollut hyvin korkea. Nykyinen tilanne ei
     ole kannustanut kuntia ja muita valtionavun saajia
     taloudellisuuteen. Tämä on ollut nähtävissä myös kuntien menojen
     ja valtionapumenojen kehityksessä. Valtionosuusuudistuksen
     tavoitteena on saada menokehitys paremmin hallittavaksi ja
     ennakoitavaksi sekä tarkemman arvioinnin kohteeksi.
     Valtionosuusjärjestelmän uudistamisen tulisi johtaa myös siihen,
     että toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia voitaisiin
     arvioida nykyistä paremmin.
       Valtionosuusuudistuksen valmistelussa on pyritty siihen,
     että rahoitusperusteiden muutokset eivät johtaisi maan koulu- ja
     oppilaitosverkon harvenemiseen. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa
     uudistuksen tulisi tukea korkeatasoisten palvelujen
     ylläpitämistä ja kehittämistä maan eri alueilla. Hallinnollinen
     ja taloudellinen uudistus ei saisi sinänsä vaikuttaa toiminnan
     laatutasoon eikä palvelujen saatavuuteen. Sen tulisi osaltaan
     luoda edellytyksiä koulutusjärjestelmien sekä opetuksen tason
     kehittämiselle. Uudistuksella myös parannetaan peruskuntien
     mahdollisuuksia vaikuttaa kuntainliittojen toimintaan ja siitä
     aiheutuviin kustannuksiin.
       Tavoitteena on keventää valtionapujärjestelmän hallintoa ja
     vähentää tämän järjestelmän työmäärää hallinnon eri tasoilla.
     Uuden järjestelmän tulisi olla yhtenäinen ja selkeä. Tavoitteena
     on myös yhtenäistää ja yksinkertaistaa tiedonhankintaa sekä
     lisätä toimintaa ja taloutta koskevan tiedon luotettavuutta ja
     käyttökelpoisuutta.
       Yksityisten laitosten toimintaedellytykset tulee turvata
     myös uudessa järjestelmässä. Rahoitusta koskevia uusia
     säännöksiä sovellettaisiin myös yksityisiin laitoksiin, koska
     yksityiset oppilaitokset ja kulttuurilaitokset palvelevat samoja
     tarkoituksia ja hoitavat samoja tehtäviä kuin kuntien laitokset.
     Valtionosuusperusteiden muuttuminen ei saa johtaa yksityisten
     laitosten toimintaedellytysten vaarantumiseen.
     2. Nykyinen tilanne


     2.1. Lainsäädäntö

       Peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista
     ja -avustuksista annettu laki (1112/78) tuli voimaan vuoden 1979
     alusta. Siihen on myöhemmin tehty lukuisia muutoksia. Laissa on
     säännökset peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston
     käyttökustannusten ja perustamiskustannusten valtionosuuksista.
     Tämän lainsäädännön periaatteita noudattaen uudistettiin
     ammatillisten oppilaitosten rahoitusjärjestelmä niiden
     rahoituksesta annetulla lailla (494/83), joka tuli voimaan
     vuoden 1986 alusta. Sitäkin on eri syistä monta kertaa muutettu.
       Esitettyyn valtionosuusuudistukseen kuuluvia muita
     opetusministeriön hallinnonalan valtionapulakeja ovat:
       - kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta annettu laki
     (521/62),
       - valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista annettu
     laki (402/87),
       - nuorisotyölaki (1068/85),
       - kuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki (1045/80),
       - liikuntalaki (984/79) ja
       - museoiden valtionosuuksista ja -avustuksista annettu laki
     (1146/88).
       Lisäksi opetustoimen rahoitusta koskevia säännöksiä on
     useissa erityislaeissa. Kuntien ja kuntainliittojen
     valtionosuuksista ja -avustuksista annettua lakia (35/73)
     sovelletaan myös opetus- ja kulttuuritoimessa siltä osin kuin ei
     ole toisin säädetty.
     2.2. Valtionosuus käyttökustannuksiin


     Peruskoulu, lukio, iltalukio ja kirjasto

       Valtionosuus on kuntien kantokykyluokituksen mukaan 51-86
     prosenttia.
       Valtionosuusasteikkoa on muutettu väliaikaisesti vuonna 1988
     annetulla lailla (1147/88), jonka mukaan muiden kuin 1-3
     kantokykyluokkiin kuuluvien kuntien käyttökustannusten
     valtionosuutta alennettiin vuosien 1989-93 ajaksi yhdellä
     prosenttiyksiköllä. Samalla säädettiin, että valtiolta näin
     säästyvä rahamäärä käytetään peruskoulujen ja lukioiden
     rakentamisen rahoitukseen.
       Peruskoulun ja lukion valtionosuuteen oikeuttavat
     käyttökustannukset on jaettu kolmeen ryhmään:
       - opettajien ja rehtorien palkkakustannukset
       - oppilaiden majoitus- ja kuljetuskustannukset sekä
     koulunkäyntiavustajien palkkausmenot ja lakkautuspalkkamenot
     sekä
       - muut käyttömenot, joihin luetaan myös pienistä
     perustamishankkeista aiheutuvat kustannukset.
       Valtionosuus ensiksi mainittuihin kustannuksiin on
     määräytynyt opettajien virkojen määrän ja palkkaluokittaisten
     yksikköhintojen perusteella. Toisen menoryhmän osalta
     valtionosuus on määräytynyt todellisten kustannusten
     perusteella. Muiden käyttömenojen osalta valtionosuus on
     määräytynyt erikseen vahvistettujen oppilasta kohti laskettujen
     menojen perusteella. Nämä niin sanotut oppilaskohtaiset
     käyttömenot on porrastettu kuntien asutuksen ja kouluverkon
     rakenteen perusteella.
       Sairaalaopetuksessa sekä yksitoistavuotiseen
     oppivelvollisuuteen perustuvassa vammaisten lasten opetuksessa
     valtionosuus on ollut kunnan kantokykyluokasta riippumatta 86
     prosenttia toiminnan järjestämisestä aiheutuneista todellisista
     menoista.
       Valtionosuus kirjastojen käyttökustannuksiin on suoritettu
     kuntien kirjastojen erikseen vahvistettujen keskimääräisten
     asukaskohtaisten käyttömenojen perusteella. Asukaskohtaiset
     käyttömenot on porrastettu kuntien asutuksen rakenteen
     perusteella. Maakuntakirjastolle on suoritettu lisättyä
     avustusta, jossa on otettu huomioon niin sanottu perusosa ja
     toiminta-alueen väestömäärän perusteella laskettu osa.
     Sairaalassa tai huoltolaitoksessa toimivalle laitoskirjastolle
     on suoritettu hoitopaikkojen lukumäärän perusteella
     valtionosuutta, joka on ollut 86 prosenttia laskennallisista
     kustannuksista.
     Ammatilliset oppilaitokset

       Valtionosuus on kuntien kantokykyluokituksen mukaan 51-86
     prosenttia.
       Valtionosuus kunnallisten ja yksityisten ammatillisten
     oppilaitosten käyttökustannuksiin on määräytynyt suunnilleen
     samalla tavalla kuin peruskoulujen ja lukioiden valtionosuus.
     Oppilaitosten vuokrien valtionosuus on kuitenkin määräytynyt
     todellisten kustannusten mukaan. Valtionosuuteen oikeuttaviin
     käyttökustannuksiin on luettu myös niin sanotut vuokra-arvot,
     joissa on otettu huomioon oppilaitostilojen kunnossapitomenot ja
     pääomakustannukset.
       Ammatillisten erityisoppilaitosten käyttökustannukset on
     suoritettu valtionavustuksena kokonaisuudessaan.
     Oppilaiden kotikuntien maksuosuudet ja korvaukset

       Kunnan maksuosuus on kuntien kantokykyluokituksen mukaan
     14-49 prosenttia.
       Valtionosuus peruskoulun, lukion ja ammatillisen
     oppilaitoksen käyttökustannuksiin on määräytynyt oppilaan
     kotikunnan kantokykyluokan mukaan. Kun oppilas on käynyt muun
     kunnan, kuntainliiton taikka yksityisen ylläpitämää peruskoulua,
     lukiota tai ammatillista oppilaitosta, oppilaan kotikunta on
     ollut velvollinen maksamaan ylläpitäjälle valtionosuuteen
     oikeuttavien käyttökustannusten ja valtionosuuden erotuksen.
     Kunnat ovat olleet velvolliset maksamaan korvauksia myös valtion
     ylläpitämiä oppilaitoksia käyvistä oppilaista. Valtiolle
     maksettavaa korvausta määrättäessä on noudatettu samaa
     käyttökustannusten valtionosuudesta johdettua asteikkoa kuin
     mikä on kunnan vastattavaksi jäävä prosentuaalinen osuus
     kunnallisten ja yksityisten oppilaitosten käyttökustannuksista.
     Korvausvelvollisuus on koskenut oppilaita, jotka käyvät valtion
     harjoittelukoulua, Suomalais-venäläistä koulua, Helsingin
     ranskalais-suomalaista koulua, lastentarhanopettajaopistoa,
     vammaisten lasten koulua ja valtion ammatillista oppilaitosta.
     Kansalais- ja työväenopistot

       Valtionosuus on 70 prosenttia.
       Kansalais- ja työväenopistojen valtionapu on määräytynyt
     opiston todellisten menojen perusteella. Tietyt menolajit ovat
     olleet valtionavun ulkopuolella.
       Opiston ylläpitäjälle on tulo- ja menoarvion rajoissa voitu
     myöntää lisäavustusta enintään 15 prosenttia valtionapuun
     oikeuttavista käyttökustannuksista.
     Musiikkioppilaitokset

       Valtionosuus on 45, 55 tai 51-86 prosenttia.
       Musiikkioppilaitos, joka antaa musiikin perusopetusta, on
     saanut valtionosuutta 45 prosenttia todellisten menojen
     perusteella. Musiikkioppilaitos, joka antaa myös
     ammattiopetusta, on saanut valtionosuutta 55 prosenttia.
     Kuitenkin ammatillisen peruskoulutuksen osuuteen
     musiikkioppilaitoksen toiminnasta valtionosuus on sama kuin muun
     ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuus, kunnan
     kantokykyluokan mukaan 51-86 prosenttia menoista. Tähän osaan
     musiikkioppilaitosten toiminnasta oppilaiden kotikunnat ovat
     olleet velvollisia osallistumaan samanlaisilla maksuosuuksilla
     kuin muuhunkin ammatilliseen peruskoulutukseen.
     Nuorisotyö

       Valtionosuus on kuntien kantokykyluokituksen mukaan 39-75
     prosenttia.
       Kuntien nuorisotyön valtionosuuden perusteena ovat
     nuorisotyön virkojen palkkauskustannukset, nuorisoyhdistysten
     työn tukemisesta ja kunnan järjestämästä nuorisotoiminnasta
     aiheutuneet kustannukset sekä muut nuorisolautakunnan
     toiminnasta aiheutuneet menot. Nuorisotyöntekijöitä on
     hyväksytty valtionosuuden piiriin valtion tulo- ja menoarviossa
     olevan kiintiön rajoissa. Muihin menoihin valtionosuutta on
     maksettu vuosittain vahvistetun asukaskohtaisen markkamäärän
     rajoissa. Valtionosuuden perusteena käytetty markkamäärä on
     käytännössä ollut todellisia menoja pienempi.
     Kulttuuritoiminta

       Valtionosuus on kuntien kantokykyluokituksen mukaan 39-75
     prosenttia.
       Valtionosuutta on myönnetty kuntien kulttuuritoimen virkojen
     palkkausmenoihin sekä paikallisen kulttuuritoiminnan
     järjestämisen ja tukemisen menoihin. Valtionosuus on myönnetty
     valtion tulo- ja menoarviossa olevan kiintiön rajoissa palkatun
     henkilöstön todellisiin palkkausmenoihin. Paikallista
     kulttuuritoimintaa valtio on avustanut vuosittain vahvistetun
     asukaskohtaisen markkamäärän perusteella. Myös
     kulttuuritoiminnassa valtionosuuden perusteena käytetty
     markkamäärä on ollut todellisia menoja pienempi.
     Liikuntatoiminta

       Valtionosuus on kuntien kantokykyluokituksen mukaan 39-75
     prosenttia.
       Valtionosuus on määräytynyt pääosin samoin perustein kuin
     kulttuuritoiminnassa ja nuorisotyössä. Valtionapuhenkilöstön
     määrä ei ole riippunut valtion tulo- ja menoarviosta.
     Liikuntatoiminnassa valtionosuuden peruste on poikennut eniten
     todellisista menoista.
     Museot

       Valtionosuus on kuntien kantokykyluokituksen mukaan 15-42
     prosenttia, maakuntamuseolle ja aluetaidemuseolle 7
     prosenttiyksikköä korkeampi.
       Museoiden valtionosuus on määräytynyt sijaintikunnan
     kantokykyluokan mukaan. Valtionosuuden perusteena on museon
     päätoimista museoammatillista työntekijää kohti vahvistettu
     markkamäärä. Valtionosuuteen oikeuttavien työntekijöiden
     kokonaismäärä on päätetty valtion tulo- ja menoarviossa.
     Valtakunnallisesti merkittäville museoille on voitu myöntää
     lisäavustusta.
     Teatterit ja orkesterit

       Valtionapu on harkinnanvarainen.
       Teatterit ja orkesterit ovat saaneet harkinnanvaraista
     valtionapua opetusministeriön määräämien perusteiden mukaan.
     Alueteattereiksi nimettyjen teattereiden valtionapu on ollut
     selvästi korkeampi kuin muiden teattereiden.
     2.3. Valtionosuus perustamiskustannuksiin


     Peruskoulu, lukio ja kirjasto

       Valtionosuus on kuntien kantokykyluokituksen mukaan 6-94
     prosenttia.
       Ensimmäiseen kantokykyluokkaan kuuluvien kuntien
     valtionosuus on vaihdellut välillä 78-94 prosenttia kuntien
     taloudellisen aseman mukaan. Valtionosuuteen oikeuttavat
     rakentamiskustannukset on määrätty valtioneuvoston vuosittain
     päättämien normaalihintojen perusteella. Normaalihintoihin ei
     ole luettu tonttikustannuksia. Normaalihinnat on määrätty
     taloudellisesti toteutettujen hankkeitten keskimääräisten
     kustannusten perusteella.
     Ammatilliset oppilaitokset

       Valtionosuus on kuntien kantokykyluokituksen mukaan 33-51
     tai 51-86 prosenttia, yksityisille oppilaitoksille 33 tai 51
     prosenttia.
       Valtionosuus laitehankintojen kustannuksiin on ollut 51-86
     prosenttia eli sama kuin käyttökustannuksissa. Oppilaitoksen
     toiminnan aloittamisen jälkeen perustamiskustannuksiksi on
     luettu kuitenkin vain vahvistetun markkarajan ylittävät
     laitehankinnat. Rakentamisen ja huonetilojen hankkimisen
     valtionosuus on ollut 33-51 prosenttia. Valtionosuuden
     perusteena ovat kohtuulliset ja hyväksyttävät kustannukset.
     Tonttikustannukset eivät ole oikeuttaneet valtionosuuteen.
     Yksityisen oppilaitoksen perustamiskustannuksiin on voitu
     myöntää lisäavustusta valtion tulo- ja menoarvion rajoissa.
     Kansalais- ja työväenopistot

       Valtionapu on harkinnanvarainen.
       Kansalais- ja työväenopiston ylläpitäjälle on voitu valtion
     tulo- ja menoarvion rajoissa myöntää valtionavustusta ja
     korkotukilainaa. Käytännössä valtionavustuksia ei ole myönnetty.
     Musiikkioppilaitokset

       Valtionapu on harkinnanvarainen.
       Musiikkioppilaitoksille on voitu valtion tulo- ja menoarvion
     rajoissa myöntää rakennusavustusta huonetilojen hankkimiseen ja
     laajentamiseen. Käytännössä rakennusavustuksia ei ole myönnetty.
     Nuorisotyö

       Valtionapu on harkinnanvarainen.
       Nuorisotilojen perustamiskustannuksiin on voitu valtion
     tulo- ja menoarvioon otetun määrärahan rajoissa myöntää
     valtionavustusta ja lainaa. Myös nuorisobussin hankkimisesta ja
     varustamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin on voitu myöntää
     valtion tukea.
     Kulttuuritoiminta

       Valtionapu on harkinnanvarainen.
       Kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen rakentamista
     ja kulttuuritoiminnassa tarvittavien välineiden hankkimista
     varten on voitu myöntää valtionavustusta ja lainaa valtion tulo-
     ja menoarvion rajoissa. Lainoja ei ole käytännössä myönnetty.
     Liikuntatoiminta

       Valtionapu on kantokykyluokan mukaan enintään 39-75
     prosenttia.
       Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen
     rakentamiseen ja varustamiseen on voitu valtion tulo- ja
     menoarvion rajoissa myöntää valtionavustuksia ja lainoja.
     Käytännössä valtionavustus ei ole noussut enimmäismäärän
     suuruiseksi.
     Museot, teatterit ja orkesterit

       Valtionapu on harkinnanvarainen.
       Valtion tulo- ja menoarviossa tarkoitukseen osoitetuista
     määrärahoista on voitu rahoittaa museoiden, teattereiden ja
     orkestereiden perustamiskustannuksia.
     2.4. Valtionosuuksien maksaminen ja rahoitus

       Käyttökustannusten valtionosuuksiin on maksettu
     varainhoitovuoden aikana yleensä kuukausittain ennakkoa.
     Seuraavan vuoden aikana on yleensä maksettu niin sanottu
     osasuoritus. Loppusuoritus on maksettu sen jälkeen, kun
     valtionosuusselvitys on tarkastettu, jolloin on voitu päättää
     valtionosuuden lopullisesta määrästä.
       Perustamiskustannuksiin on myönnetty valtionosuutta joko
     rakentamisaikaisena rahoituksena tai jälkirahoituksena.
     Rakentamisaikaisessa rahoituksessa perustamiskustannusten
     valtionosuuteen on maksettu ennakkoa hankkeen etenemisen
     aikataulua noudattaen. Loppuerä on maksettu sen jälkeen, kun
     hankkeen toteutus ja tiliselvitys on tarkastettu.
       Jälkirahoitusjärjestelmä on koskenut peruskoulua, lukiota,
     kirjastoa ja ammatillisia oppilaitoksia. Jälkirahoitusta
     maksetaan seitsemän vuoden aikana yhtä suurina erinä.
     Maksamattomalle valtionosuudelle on maksettu korko. Peruskoulun,
     lukion ja kirjaston perustamiskustannuksiin valtionosuus on
     myönnetty jälkirahoituksena yleensä kantokykyluokkiin 3-10
     kuuluville kunnille. Ammatillisen oppilaitoksen ylläpitäjälle
     perustamiskustannusten valtionosuus on myönnetty
     jälkirahoituksena, jos tämä on sitä hakenut.
       Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista on tämän
     lainsäädännön piiriin kuuluvista valtionavuista rahoitettu
     musiikin perusopetusta antavien oppilaitosten valtionosuudet
     sekä nuorisotyön ja liikuntatoiminnan sekä teattereiden ja
     orkestereiden käyttökustannusten valtionavut.
     Perustamiskustannusten valtionavuista on veikkausvoittovaroista
     rahoitettu liikuntatoiminnan, kulttuuritoiminnan, nuorisotyön
     sekä teattereiden ja museoiden hankkeita.
     2.5. Valtionosuuden ehdot

       Lainsäädännössä ja sen perusteella annetuissa
     soveltamisohjeissa on monin tavoin määritelty, mitkä
     kustannukset oikeuttavat valtionosuuteen. Lainsäädännössä on
     lisäksi asetettu suuri määrä valtionosuuden ehtoja, jotka ovat
     monimutkaistaneet valtionosuusjärjestelmiä.
     3. Uudistusehdotus


     3.1. Yleistä

       Esitys liittyy osana kuntien valtionosuusjärjestelmän
     kokonaisuudistukseen. Uudistuksen muita osia ovat eduskunnalle
     erikseen annettavat esitykset kuntien valtionosuuslaiksi ja
     siihen liittyväksi lainsäädännöksi sekä sosiaali- ja
     terveydenhuollon suunnittelua ja valtionosuutta koskevan
     lainsäädännön uudistamisesta. Valtionosuuksien määräytymisessä
     siirrytään kauttaaltaan laskennallisiin perusteisiin.
     Valtionosuusmenettelyjä yhtenäistetään ja valtionosuuden määrän
     ennakoitavuutta parannetaan.
       Laskennallisen valtionosuuden määräytymisperusteissa otetaan
     huomioon kuntien sekä yksityisten opetus- ja kulttuurilaitosten
     toiminnan ja talouden erityispiirteitä. Laskennallisen
     valtionosuuden määräytymisperusteet kuvaavat erityisesti
     toimintaa ja kouluverkon rakennetta. Muutoinkin
     määräytymisperusteisiin vaikuttavat opetus- ja kulttuuritoimen
     rakenne ja erilaiset olosuhteet maan eri osissa sekä
     erityyppisissä kunnissa ja yksityisissä laitoksissa.
       Kantokykyluokituksen vaikutusta opetus- ja kulttuuritoimen
     sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin vähennetään.
     Tämä merkitsee siirtoa nykyisistä tehtäväkohtaisista
     valtionosuuksista verotulojen täydennykseen ja kuntien yleiseen
     valtionosuuteen, joiden avulla tasataan kuntien verotulokertymää
     ja muita taloudellisia edellytyksiä.
       Edellä mainittu tarkoittaa, että uudistuksen vaikutuksia
     opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin on tarkasteltava
     yhdessä kuntien valtionosuuslaissa säädettävien yleisen
     valtionosuuden, verotulojen täydennyksen ja harkinnanvaraisen
     avustuksen kanssa.
       Yleisen valtionosuuden määräytymiseen vaikuttaisivat kunnan
     kantokykyluokka, väestön kielisuhteet, asukastiheys,
     saaristoisuus, pinta-ala ja asukasluvun aleneminen.
     Kuntakohtaista yleistä valtionosuutta tasattaisiin siten, että
     järjestelmän muutoksesta aiheutuvat taloudelliset muutokset
     olisivat korkeintaan yhden kantokykyluokan verran vuoteen 2000
     mennessä. Tasaus tehtäisiin lisäämällä niille kunnille, joiden
     valtionosuudet uudistuksessa vuosilta 1988 - 1990 tehtävien
     koelaskelmien perusteella vähenevät, yleiseen valtionosuuteen
     tasauserä. Se on vuonna 1993 uuden ja vanhan järjestelmän
     erotuksen suuruinen ja vähenee vuoteen 2000 asti. Vastaavasti
     kunnilla, joilla uudistuksessa valtionosuudet lisääntyvät,
     vähennetään yleistä valtionosuutta. Tasauserä on
     laskennallinen, eikä kunta voi siihen vaikuttaa.
       Verotulojen täydennys porrastettaisiin nykyiseen tapaan
     kunnan asukastiheyden tai saaristoisuuden perusteella.
     Verotulojen täydennyksen tasoitusrajoja korotettaisiin 15
     prosenttiyksiköllä. Harkinnanvarainen avustus täydentäisi muuta
     valtionosuusjärjestelmää, ja se myönnettäisiin kunnalle
     poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten
     vaikeuksien vuoksi.
     3.2. Uudistuksen soveltamisala ja rahoitettavaa toimintaa
     koskevat lait

       Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettavaa lakia,
     jäljempänä rahoituslaki, on tarkoitus soveltaa silloin, kun
     rahoitettavan toiminnan järjestämistä koskevassa laissa,
     jäljempänä toimintalaki, niin säädetään. Rahoituslaissa
     säädetään rahoituksen määrästä ja rahoituksessa noudatettavasta
     menettelystä.
       Rahoituksella tarkoitetaan tällöin käyttökustannuksiin ja
     perustamishankkeisiin myönnettävää valtionosuutta ja -avustusta
     sekä oppilaan kotikunnan maksuosuutta niistä
     käyttökustannuksista, jotka aiheutuvat oppilaan koulunkäynnistä
     muussa kuin kotikunnan ylläpitämässä oppilaitoksessa.
     Rahoituslaki koskee kuntien ja kuntainliittojen sekä yksityisten
     yhteisöjen ja säätiöiden järjestämän toiminnan rahoitusta sekä
     oppilaiden kotikuntien maksuosuuden osalta myös valtion
     oppilaitosten rahoitusta.
       Valtionosuudella tarkoitetaan valtion kunnalle,
     kuntainliitolle tai yksityiselle yhteisölle tai säätiölle
     myöntämää ja maksamaa rahoitusosuutta, joka määräytyy
     rahoituslain valtionosuutta koskevien säännösten mukaisesti.
     Valtionosuuteen sovelletaan kantokykyluokittaista
     valtionosuusasteikkoa ja laskennallisia yksikköhintoja.
     Valtionosuuden määräytymisperusteet on siten vahvistettu laissa.
     Oikeudesta saada valtionosuutta säädetään toimintalaissa.
       Valtionavustuksella tarkoitetaan valtion kunnille,
     kuntainliitoille ja yksityisille yhteisöille tai säätiöille
     rahoituslain valtionavustusta koskevien säännösten perusteella
     suorittamaa avustusta. Avustukseen sovelletaan rahoituslain
     valtionosuutta koskevia säännöksiä vain silloin, kun siitä on
     erikseen säädetty. Avustuksen määräytymisperusteet ovat
     valtionosuuksien määräytymisperusteita vapaammat. Avustukseen ei
     sovelleta valtionosuusasteikkoja ja yksikköhintajärjestelmää.
     Rahoituslain mukaista avustusta voidaan myöntää vain silloin,
     kun toimintalaissa niin säädetään. Rahoituslaissa tarkoitettujen
     valtionavustusten lisäksi voidaan valtion talousarviossa olevan
     määrärahan rajoissa myöntää avustuksia, joihin ei sovelleta
     rahoituslakia.
       Rahoitettavan toiminnan määrittelevissä laeissa,
     toimintalaeissa, säädetään siitä, sovelletaanko laissa
     tarkoitettuun toimintaan rahoituslakia. Toiminalakeja olisivat:
       - peruskoululaki (476/83), lukiolaki (477/83) ja
     iltalukiolaki (478/83),
       - laki ammatillisista oppilaitoksista (487/87),
       - kansalaisopistolaki (uusi),
       - musiikkioppilaitoslaki (nykyinen valtionosuutta saavista
     musiikkioppilaitoksista annettu laki, jonka nimike ehdotetaan
     muutettavaksi),
       - laki taiteen perusopetuksesta (uusi),
       - kirjastolaki (235/86),
       - laki kuntien kulttuuritoiminnasta (uusi),
       - nuorisotyölaki,
       - liikuntalaki,
       - museolaki (uusi) sekä
       - teatteri- ja orkesterilaki (uusi).
       Lakeja, joilla saatetaan uusia toimintoja lakisääteisen
     rahoituksen piiriin olisivat taiteen perusopetuksesta annettava
     laki sekä teatteri- ja orkesterilaki.
       Ammatillisen koulutuksen osalta rahoituslakiehdotus kattaa
     nykyisin rahoitettavista toiminnoista
       - varsinaisen nuorisoasteen ammatillisen peruskoulutuksen,
       - aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen,
       - väliaikaisen ammatillisen koulutuksen,
       - jatkolinjat,
       - koulutussopimuksiin perustuvan ammatillisen koulutuksen,
       - ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutusosastot siltä
     osin kuin niihin palkatusta henkilöstöstä aiheutuviin
     kustannuksiin on myönnetty erillistä valtionosuutta sekä
       - talouskoulujen oppijaksot.
       Kaikista edellä luetelluista ammatillisen koulutuksen
     tehtävistä aiheutuneet kustannukset ovat mukana ammatillisen
     koulutuksen yksikköhintoja laskettaessa, eikä näihin tehtäviin
     uuden rahoituslain mukaisessa järjestelmässä myönnettäisi
     erillistä rahoitusta. Mikäli mainittua koulutusta kuitenkin
     järjestetään maksullisena palvelutoimintana, ei koulutus tältä
     osin olisi valtionosuusjärjestelmän piirissä.
       Uudistuksen ulkopuolelle jää osa nykyisistä
     opetusministeriön hallinnonalan valtionapujärjestelmistä, joista
     on säädetty erikseen. Näiden valtionapujärjestelmien
     uudistamista ja muuttamista pääosin laskennallisiksi
     valmistellaan.
       Uudistuksen ulkopuolelle jäävät:
       - kansanopistot (laki kansanopistojen valtionavusta; 542/84,
     vuoden 1992 käyttömenojen valtionosuus 328 milj. mk)
       - opintokeskukset (laki opintokeskusten valtionavusta;
     398/75, 71 milj. mk)
       - urheiluopistot (laki urheiluopistojen valtionavusta;
     946/78, 75 milj. mk)
       - ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (laki ammatillisista
     aikuiskoulutuskeskuksista; 760/90, 278 milj. mk),
       - oppisopimuskoulutus (oppisopimuslaki; 442/67, 65 milj.
     mk),
       - ammatilliset pätevyystutkinnot (laki ammatillisista
     pätevyystutkinnoista; 32/72, 6 milj. mk),
       - kirjeopetus (laki ammatillisen kirjeopiskelun ja -
     opetuksen valtionavusta; 1079/79, 5 milj. mk),
       - ammatilliset erityisoppilaitokset (laki ammatillisten
     oppilaitosten rahoituksesta; 494/83, 127 milj. mk) ja
       - ammatilliset erikoisoppilaitokset (laki ammatillisten op
     pilaitosten rahoituksesta, 121 milj. mk).
     3.3. Opetustoimen ja kulttuuritoimen valtionosuuden
     laskennalliset perusteet


     3.3.1. Opetustoimi

       Kunnan opetustoimen valtionosuus määräytyisi seuraavin
     laskennallisin perustein.
     Peruskoulu, lukio, iltalukio ja ammatilliset oppilaitokset

       - Oppilasmäärä
       - Oppilaskohtainen yksikköhinta
       - Kuljetettavien ja majoitettavien oppilaiden lukumäärä
       - Kuljetuksen ja majoituksen yksikköhinta (ammatillisissa
     oppilaitoksissa erikseen kuljetusta ja majoitusta varten)
       Kuljetus- ja majoituskustannukset on ollut tarpeen erottaa
     muista opetustoimen käyttökustannuksista, koska tällä tavoin
     laskennalliset kustannukset parhaiten vastaavat opetustoimen
     kustannuksia.
       Opetusministeriö selvittää erikseen tulisiko valtionosuuden
     määräytymisperusteita muuttaa peruskoulun osalta siten, että
     valtionosuuden määräytymisperusteena otettaisiin huomioon
     oppilasmäärän sijasta kunnan peruskouluikäisen väestön
     lukumäärä.
     Kansalaisopistot ja musiikkioppilaitokset

       - Opetustuntimäärä
       - Opetustuntia kohden määrätty yksikköhinta.
       Valtionosuuden laskentaperusteeksi ennalta vahvistettu
     opetustuntimäärä ei ole valtionosuuden saajaa sitova. Sitä
     käytettäisiin ainoastaan valtionosuuden laskentaperusteena.
     Valtionosuuden perusteena oleva tuntimäärä kuitenkin
     vahvistettaisiin ottaen huomioon oppilaitoksen toiminnan
     laajuus.
       Lakisääteisen valtionosuuden piiriin on tarkoitus ottaa 20
     sellaista musiikkioppilaitosta, jotka ovat saaneet
     harkinnanvaraista valtionavustusta.
     3.3.2. Kulttuuritoimi

       Kunnan kulttuuritoimen valtionosuus määräytyisi seuraavin
     laskennallisin perustein.
     Kirjastot, kulttuuritoiminta, liikuntatoiminta ja nuorisotyö

       - Kunnan asukasmäärä
       - Asukasta kohden vahvistettu yksikköhinta.
       Valtionosuus laskettaisiin kunnan asukasmäärän ja
     yksikköhintojen perusteella.
     Museot, teatterit ja orkesterit

       - Henkilötyövuosien lukumäärä
       - Henkilötyövuotta kohden vahvistettu yksikköhinta.
       Valtionosuus laskettaisiin kulttuurilaitoksen ennalta
     vahvistettavien henkilötyövuosien ja yksikköhintojen
     perusteella.
       Lakisääteisen valtionosuuden piiriin on tarkoitus ottaa 70
     sellaista museota, jotka ovat saaneet harkinnanvaraista
     valtionavustusta. Teattereita valtionosuuden piiriin tulisi 50
     ja orkestereita 23.
     3.4. Perustamishankkeet

       Opetus- ja kulttuuritoimessa perustamishankkeita ovat
     toimitilojen rakentaminen ja muu hankinta sekä peruskorjaus,
     laitteiden ja välineiden hankinta tietyin edellytyksin,
     kirjastoauton ja -veneen hankinta sekä liikuntapaikkojen
     rakentaminen. Perustamishankkeena pidettäisiin kuitenkin vain
     sellaista hanketta, jonka arvioidut kustannukset ylittävät
     valtioneuvoston vahvistaman markkamäärän.
       Perustamishankkeiden valtionosuuden laskennallisia
     perusteita olisivat:
       - Toimitilojen rakentamista ja hankkimista varten hankkeen
     vahvistettu tilamäärä ja asianomaista tilatyyppiä varten
     vahvistettu yksikköhinta
       - Toimitilojen peruskorjausta varten hankkeen arvioidut
     kustannukset
       - Laitteiden, välineiden, kirjastoauton ja -veneen
     hankkimista sekä liikuntapaikkojen perustamista varten hankkeen
     arvioidut kustannukset, jollei näitä varten ole vahvistettu
     yksikköhintoja.
       Tarkoituksena on, että perustamishankkeen valtionosuuden
     perusteena oleva hinta muuttuu vahvistamisen jälkeen ainoastaan
     indeksitarkistuksen perusteella. Valtionosuuden saajalla ei ole
     palautusvelvollisuutta, jos hankkeen kustannukset jäävät
     vahvistettua hintaa pienemmiksi.
       Valtionosuuksilla rahoitettavien investointien
     valtakunnallinen toteutus- ja rahoitussuunnitelma
     (perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma) olisi
     opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelman osa.
     Vastaavien suunnitelmiensa perusteella kunnat, kuntainliitot
     sekä muiden opetus- ja kulttuurilaitosten ylläpitäjät
     toimittaisivat hankkeistaan tiedot lääninhallitukselle.
     Lääninhallitus laatisi vuosittain perustamishankkeista neljälle
     vuodelle ajoitetun läänikohtaisen hankesuunnitelman.
     Lääninhallitusten laatimien suunnitelmien pohjalta
     opetusministeriö tekisi vuosittain perustamishankkeiden
     rahoitussuunnitelman, joka olisi opetusministeriön arvio
     seuraavien neljän vuoden aikana toteutettavista
     perustamishankkeista.
       Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma olisi
     valtionosuusinvestointien suunnittelujärjestelmän perusta. Sen
     avulla voidaan nykyistä tehokkaammin ja pitkäjänteisemmin
     suunnitella ja ohjata investointeja. Se antaa myös kunnille ja
     laitoksille nykyistä luotettavampaa tietoa hankkeitten
     todennäköisistä rahoitus- ja toteutusvuosista. Yksittäisen
     hankkeen valtionosuusperusteet selvitetään ja ratkaistaan
     yksityiskohtaisesti hankesuunnitelman perusteella. Kunta tai
     laitos toimittaisi valtionapuviranomaiselle hankesuunnitelman
     yleensä enintään kaksi vuotta ennen hankkeen aiottua
     aloittamisajankohtaa. Hankesuunnitelmassa selostetaan hanke ja
     sen perusteet sekä esitetään suunniteltu toteuttamisaika ja
     kustannusarvio. Rakentamishankkeissa keskeinen osa
     hankesuunnitelmaa on tilaohjelma. Sen perusteella päätetään
     valtionosuuden perusteena käytettävä hankkeen laajuus.
       Valtion talousarviossa osoitettujen valtuuksien rajoissa
     valtionapuviranomainen päättää perustamishankkeiden
     toteuttamisesta ja rahoittamisesta. Hankkeen toteutus aloitetaan
     sinä vuonna, jona valtionosuuden myöntämistä koskeva päätös on
     tehty tai seuraavana vuonna. Hankkeen toteutuksesta on
     jälkikäteen toimitettava selvitys valtionapuviranomaiselle.
     Lisäksi valtionapuviranomaiselle on toimitettava
     urakkasopimuksiin perustuva selvitys rakennushankkeen
     kustannuksista rakennustöiden aloittamisen jälkeen. Mainittujen
     selvitysten avulla valtionapuviranomainen voi todeta
     toteutettujen hankkeiden laajuuden ja valmistella uudet
     yksikköhinnat.
     3.5. Laskennallisten markkamäärien porrastaminen

       Opetus- ja kulttuuritoimen laskennallista
     valtionosuusjärjestelmää on pyritty kehittämään siten, että
     laskennalliset valtionosuusperusteet, yksikköhinnat,
     mahdollisimman hyvin ottaisivat huomioon kuntien, laitosten ja
     hankkeitten kustannustasoon vaikuttavia tekijöitä. Tämä tavoite
     on toteutettu porrastamalla yksikköhintoja kuntien olosuhteita
     ja kouluverkon rakennetta kuvaavilla luokituksilla ja
     muuttujilla.
     Peruskoulu ja lukio

       Kunnan kouluverkon rakennetta kuvataan laskentamallissa
     ensinnäkin tuntikehysindeksillä, joka lasketaan erikseen kunnan
     peruskoulun ja erikseen lukion laskennallisen opetustuntimäärän
     ja oppilasmäärän perusteella. Tuntikehysindeksi on
     laskennallinen viikkotuntimäärä jaettuna oppilasmäärällä.
     Oppilaskohtaiset yksikköhinnat porrastetaan tuntikehysindeksin
     mukaan.
       Kunnan peruskouluverkon rakennetekijänä otetaan huomioon
     myös se, onko kunnassa peruskoulun yläaste. Yksikköhintaa
     muutetaan sen mukaan kertoimella, koska yläasteen
     opetuskustannukset ovat ala-asteen kouluja korkeammat. Lisäksi
     ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kunnissa sekä saamelaisten
     kotiseutualueella peruskoulun yksikköhintaa muutetaan
     kertoimella kunnan peruskoulun ja lukion oppilaiden
     kielisuhteiden perusteella.
       Iltalukion ja lukion iltalinjan yksikköhintana ehdotetaan
     käytettäväksi 60 prosenttia lukion yksikköhinnasta, mikä
     suunnilleen vastaa iltalukion ja lukion iltalinjan
     käyttökustannusten suhteellista osuutta lukion
     käyttökustannuksista.
     Ammatilliset oppilaitokset

       Ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa lueteltua
     jokaista oppilaitosmuotoa varten vahvistettaisiin eri
     yksikköhinta. Tämä on tarpeellista eri oppilaitosmuotojen
     suurten kustannuserojen johdosta. Lisäksi yksikköhinnat
     porrastetaan oppilaitosten tuntikehysindeksin mukaan samalla
     tavalla kuin peruskoulussa ja lukiossa. Lain ensimmäisenä
     voimassaolovuotena yksikköhintoja porrastettaisiin
     tuntikehysindeksin sijasta poikkeuksellisesti oppilaitoksen
     koon perusteella.
     Kansalaisopistot

       Valtionosuuden perusteena käytettäviä opetustunnin
     yksikköhintoja porrastetaan kuntien asutusrakenneryhmityksen
     mukaan, koska kuntien asutuksen rakenteella on oleellinen
     vaikutus opistotoiminnan kustannusten tasoon.
     Musiikkioppilaitokset

       Valtionosuuden perusteena käytettävät
     musiikkioppilaitostoiminnan yksikköhinnat määrätään erikseen
     musiikin ammatillista koulutusta ja erikseen muuta koulutusta
     varten, koska näiden kustannuksissa on suuria eroja.
     Kirjastot

       Kuntien kirjastotoimen valtionosuuden perusteena käytettävät
     asukaskohtaiset yksikköhinnat porrastetaan kuntien
     asutusrakenneryhmityksen mukaan, koska kuntien asutuksen rakenne
     vaikuttaa merkittävästi kirjastotoimen kustannusten tasoon.
     3.6. Yksikköhintojen vahvistaminen ja tarkistaminen


     Opetus- ja kirjastotoimi

       Uuden rahoituslainsäädännön ensimmäistä voimassaolovuotta
     varten peruskoulun, lukion, iltalukion, ammatillisen
     oppilaitoksen, kansalaisopiston, musiikkioppilaitoksen ja
     kirjaston käyttökustannusten valtionosuuden perusteena olevat
     yksikköhinnat määrättäisiin vuoden 1990 tilinpäätösten
     perusteella. Niistä saadaan toteutuneiden kustannusten
     keskiarvot, joita korotettaisiin palkka- ja hintatason
     arvioitua muutosta vastaavasti. Yksikköhinnat määrättäisiin sen
     vuoden kustannustason mukaan, jonka valtionosuuden
     laskentaperusteiksi ne tulevat. Yksikköhintoja vahvistettaessa
     otettaisiin huomioon valtionosuustehtävien laadun ja laajuuden
     muutokset siltä osin, kuin ne aiheutuvat laista, asetuksesta tai
     niiden nojalla annetuista määräyksistä taikka valtion
     talousarviosta. Tarkoituksena on määrätä yksikköhinnat
     mahdollisimman hyvin varainhoitovuoden kustannustasoa ja
     kustannuksiin vaikuttavia toiminnan muutoksia vastaaviksi.
       Varainhoitovuoden aikana yksikköhintoja tarkistettaisiin,
     jos palkka- ja hintatason muutokset oleellisesti poikkeavat
     etukäteen arvioidusta. Varainhoitovuoden jälkeen yksikköhintoja
     tarkistettaisiin toteutuneen palkka- ja hintakehityksen sekä
     toiminnan laajuuden ja laadun muutosten perusteella.
       Yksikköhintoja tarkistetaan toteutuneiden keskimääräisten
     kustannusten pohjalta joka neljäs vuosi. Välivuosina
     yksikköhintoja tarkistetaan ainoastaan palkka- ja
     hintakehityksen sekä toiminnan muutosten mukaisesti siten kuin
     tässä laissa ja kuntien valtionosuuslaissa säädetään.
     Kulttuuritoiminta, liikuntatoiminta ja nuorisotyö

       Kuntien kulttuuritoimintaa, liikuntatoimintaa ja
     nuorisotyötä varten yksikköhintana käytettävä markkamäärä
     vahvistetaan valtion talousarvion rajoissa. Yksikköhintaa ei
     tarkisteta jälkikäteen.
     Museot, teatterit ja orkesterit

       Myös museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnat
     vahvistetaan valtion talousarvion rajoissa. Yksikköhintoja
     ensimmäistä kertaa vahvistettaessa käytetään pohjana vuoden 1990
     keskimääräisiä käyttökustannuksia. Museoiden, teattereiden ja
     orkestereiden yksikköhinnat vahvistetaan sen jälkeen edellisen
     vuoden yksikköhinnan perusteella siten, että lisäksi otetaan
     huomioon arvioitu kustannustason ja valtion toimenpiteistä
     aiheutuva toiminnan muutos.
     3.7. Käyttökustannusten valtionosuusasteikko

       Opetustoimen valtionosuus ehdotetaan kuntien
     kantokykyluokituksen mukaan 45-60 prosentiksi laskennallisista
     käyttökustannuksista. Kantokykyluokassa 10 valtionosuus olisi 45
     prosenttia. Siitä valtionosuus kohoaisi kolmen prosenttiyksikön
     välein 60 prosenttiin, millä tasolla se olisi 1-5
     kantokykyluokkiin kuuluvissa kunnissa. Kulttuuritoimen
     valtionosuus olisi vastaavasti 25-40 prosenttia. Valtionosuus
     olisi 10 kantokykyluokkaan kuuluvassa kunnassa 25 prosenttia,
     siitä se kohoaisi kolmen prosenttiyksikön välein 40 prosenttiin
     1-5 kantokykyluokkiin kuuluvissa kunnissa.
     3.8. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus ja sen maksaminen

       Kunkin kunnan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus
     lasketaan toimintojen laskennallisten käyttökustannusten
     (yksikköhinnat kerrottuna määrillä) sekä kunnan kantokykyluokan
     valtionosuusprosentin perusteella. Peruskoulun ja peruskoulua
     korvaavan koulun sekä kunnan tai kuntainliiton ylläpitämiä
     lukion, iltalukion ja ammatillisen oppilaitoksen osalta kunnan
     valtionosuuteen luetaan kunnan omien oppilaiden osuus
     valtionosuuksista, jotka lasketaan oppilaitosta ylläpitävien
     kuntien ja kuntainliittojen valtionosuusperusteiden mukaisesti.
     Muilta osin kunnan valtionosuus lasketaan kunnan ylläpitämien
     toimintojen omien valtionosuusperusteiden mukaisesti.
       Valtionosuus kunnan opetus- ja kulttuuritointa varten
     suoritetaan yhtenä kokonaisuutena ilman, että laskennallisen
     valtionosuuden käyttötarkoitusta valtionosuuspäätöksellä
     rajataan. Vahvistettujen yksikköhintojen ja tarvittavien
     määrällisten tietojen (oppilasmäärät, opetustuntimäärät,
     asukasmäärä, henkilötyövuosimäärä) perusteella valtionosuudet
     määrätään etukäteen vuosittain.
       Käyttökustannusten valtionosuudet maksetaan kunnalle
     kuukausittain yhtä suurina erinä. Valtionosuuksien tarkistukset
     varainhoitovuoden aikana (kustannustasotarkistus) ja
     varainhoitovuoden jälkeen (kustannustasotarkistus sekä toiminnan
     toteutuneen laajuuden ja laadun perusteella tehtävä tarkistus)
     maksettaisiin marraskuun valtionosuuden yhteydessä. Valtionosuus
     maksettaisiin yksityisen oppi- ja kulttuurilaitoksen
     ylläpitäjälle samoja menettelytapoja ja aikamääriä noudattaen
     kuin maksettaessa valtionosuuksia kunnille.
     3.9. Kuntien maksuosuudet

       Oppilaiden kotikunnat olisivat velvolliset maksamaan
     osuutensa oppilaitosten käyttökustannuksista saman periaatteen
     mukaisesti kuin nykyisin. Maksuvelvollisuus koskee peruskoulua,
     lukiota, iltalukiota ja ammatillista oppilaitosta sekä
     ammattiopetusta musiikkioppilaitoksessa. Oppilaan kotikuntana
     pidetään kuntaa, jossa oppilaalla on väestökirjalain mukainen
     kotipaikka.
       Kotikunnan maksuosuudella tarkoitetaan sitä markkamäärää
     jonka oppilaan kotikunta on valvollinen maksamaan oppilaitoksen
     ylläpitäjälle joko oppilaan kotikunnalle tai ylläpitäjälle
     maksetun valtionosuuden lisäksi.
       Maksuosuuden perusteet ehdotetaan muutettavaksi
     laskennallisen rahoitusjärjestelmän periaatteiden mukaisiksi.
     Peruskoulussa, lukiossa ja iltalukiossa oppilaan kotikunnan
     maksuosuus määräytyisi siten, että ylläpitäjille määrättyjen
     yksikköhintojen perusteella (mukaan lukien kuljetus ja majoitus)
     oppilasta kohti lasketusta markkamäärästä vähennetään myönnetty
     valtionosuus. Ammatillisessa opetuksessa sekä peruskoulun
     sairaalaopetuksessa ja vammaisten opetuksessa kuntien
     maksuosuudet määräytyisivät oppilaitoksen todennäköisten
     oppilasta kohti laskettujen menojen ja oppilasta kohti lasketun
     valtionosuuden erotuksena. Tämä on tarpeen oppilaitosten
     rahoituksen turvaamiseksi.
       Koska peruskoulun ja peruskoulua korvaavan koulun sekä
     kunnan tai kuntainliiton ylläpitämän lukion, iltalukion ja
     ammatillisen oppilaitoksen valtionosuudet maksetaan oppilaiden
     kotikunnille, on oppilaan kotikunta näiltä osin valvollinen
     suorittamaan ylläpitäjäkunnalle tai -kuntainliitolle
     valtionosuutta ja kotikunnan maksuosuutta vastaavan
     markkamäärän.
       Kunnat olisivat maksuvelvollisia valtion ylläpitämää
     oppilaitosta käyvästä oppilaasta samassa laajuudessa kuin
     nykyisin. Maksuosuudet kuitenkin muuttuisivat samassa suhteessa
     kuin valtionosuus muuttuu. Kun kuntien maksuosuus valtiolle on
     nykyisin kunnan valtionosuusprosentin mukaisesti 14-49
     prosenttia, (100 % - kunnan valtionosuusprosentti) se on uudessa
     järjestelmässä 40-55 prosenttia.
       Valtio suorittaisi ylläpitäjälle valtionosuutta ja
     kotikunnan maksuosuutta vastaavan markkamäärän, jos lukion tai
     ammatillista opetusta saavalla oppilaalla ei ole kotipaikkaa
     Suomessa.
     3.10. Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon säilyttäminen

       Valtionosuusuudistuksen periaatteena on, että valtion ja
     kuntien välinen kustannustenjako ei muutu uudistuksen piiriin
     kuuluvien tehtävien alalla kuntien yleiset valtionosuudet ja
     rahoitusavustukset mukaan lukien. Opetus- ja kirjastotoimessa -
     lukuunottamatta taiteen perusopetusta - kustannustenjaon
     muuttumattomuus toteutetaan käytännössä neljän vuoden välein
     toteutuneiden kustannusten perusteella tarkistettavien
     yksikköhintojen avulla. Valtion ja kuntien välinen
     kustannustenjako pysytetään näiden tarkistusten ja kuntien
     yleisten valtionosuuksien avulla samana kuin se oli
     lainsäädännön ensimmäistä voimassaolovuotta edeltäneenä vuonna.
     Kulttuuritoimessa - kirjastotointa lukuunottamatta - valtion ja
     kuntien välisen kustannustenjaon kehitys riippuu toisaalta
     näiden toimintojen ja laitosten menokehityksestä kunnissa ja
     toisaalta valtion talousarviossa vahvistettavista
     valtionosuusperusteista.
     3.11. Ylimääräinen avustus sekä valtionavustus kokeilutoimintaa,
     erityistehtäviä, toiminnan käynnistämistä ja opettajankoulutusta
     varten

       Valtionosuusuudistus koskee pääasiassa kuntien ja
     kuntainliittojen hoitamia tehtäviä. Opetusministeriön
     hallinnonalalla samoja opetus- ja kulttuuritoimen tehtäviä
     hoitavat myös useat yksityiset laitokset. Eräissä tapauksissa
     valtionosuuksien ja kotikuntien maksuosuuksien
     määräytymisperusteiden muuttuminen saattaa aiheuttaa ongelmia
     yksityisille oppi- ja kulttuurilaitoksille, joiden
     mahdollisuudet hankkia muuta rahoitusta saattavat olla vähäiset.
     Näistä syistä on ehdotettu, että yksityisille laitoksille
     voidaan myöntää ylimääräistä avustusta, jos sille muutoin
     aiheutuu kohtuuttoman vaikea rahoitustilanne
     rahoitusjärjestelmän muuttumisen takia. Ylimääräisiä avustuksia
     ei ole kuitenkaan tarkoitus myöntää säännönmukaisesti niille
     yksityisille laitoksille, jotka uudistuksessa menettävät
     valtionrahoitusta. Useissa tapauksissa on lähdettävä siitä, että
     kunta tai kunnat, joita laitos pääasiassa palvelee, ovat ensi
     sijassa vastuussa yksityisen laitoksen rahoituspohjan
     ylläpitämisestä.
       Valtionosuusjärjestelmä muuttuu kauttaaltaan
     laskennalliseksi, eikä siinä voida ottaa huomioon oppi- ja
     kulttuurilaitoksille osoitettuja erityistehtäviä tai koulutuksen
     ja kulttuuritoimintojen kehittämiseksi tarvittavia kokeilu- ja
     kehittämishankkeita. Tämän toiminnan edellytysten
     säilyttämiseksi ehdotetaan, että valtion talousarviossa
     osoitetun määrärahan rajoissa voidaan edelleen erikseen
     rahoittaa erityistehtäviä ja kokeilu- ja kehittämishankkeita.
       Valtio on nykyisin avustanut myös maksullisen
     palvelutoiminnan käynnistämistä ammatillisissa oppilaitoksissa.
     Tätä ja mahdollisia muita vastaavia tarkoituksia varten
     ehdotetaan, että myös toiminnan käynnistämiseen voitaisiin
     myöntää ylimääräistä avustusta. Valtio korvaisi edelleenkin
     ammatillisille oppilaitoksille opettajankoulutuksesta aiheutuvat
     kustannukset kokonaisuudessaan.
     3.12. Siirtymävaiheen järjestelyt

       Perustamishankkeen valtionosuus ehdotetaan myönnettäväksi
     aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaisesti, jos
     hankkeen toteuttamisohjelma on hyväksytty tai rakentamislupa
     annettu taikka muu vastaava hankkeen rahoittamista koskeva
     päätös on tehty ennen ehdotetun lainsäädännön voimaantuloa.
       Vuokra-arvon pääomakorvauksiin ja toimitilojen vuokriin ei
     enää myönnettäisi erikseen valtionosuutta. Vuokra-arvon
     pääomakorvausta suoritettaisiin aikaisemmin voimassa olleiden
     säännösten mukaisesti hankintaa tai perusparannusta seuraavan
     kymmenen vuoden ajan. Ehdotuksen mukaan myös eräisiin
     vuokramenoihin suoritetaan valtionosuutta vanhan lainsäädännön
     mukaan vielä kymmenen vuoden ajan.
     3.13. Valtionapuehtojen ja toiminnan säätelyn purkaminen

       Laskennallinen valtionrahoitusjärjestelmä edellyttää
     valtionavun saajien, kunnan ja yksityisen yhteisön
     toimintavapauden lisäämistä. Uudistuksen yhteydessä kevennetään
     merkittävästi opetus- ja kulttuuritoimen toimintaa koskevaa
     sääntelyä. Sääntelyn purkaminen kohdistuu etenkin niihin
     säännöksiin, jotka eivät rakenteellisesti sovellu uuteen
     valtionosuusjärjestelmään. Lisäksi sääntelyn purkamisen kohteena
     ovat sellaiset toimintaa koskevat säännökset, joiden
     keventäminen on tarpeen edellytysten luomiseksi kuntien ja
     yksityisten laitosten taloudelliselle ja tulokselliselle
     toiminnalle.
       Tarkoituksena on, että käyttökustannusten valtionosuuksien
     käyttötarkoitussidonnaisuudesta luovutaan. Tämä lisää
     valtionavun saajien mahdollisuuksia joustavaan ja tulokselliseen
     toimintaan sekä tekee tarpeettomaksi valtionapujen tarkastuksen.
     Valtionavun saamisen ehtoja poistetaan ja toiminnan säätelyä
     kevennetään merkittävästi.
       Sääntelyä kevennetään muun ohella seuraavasti:
       - Kuntien toimintavapautta opetus- ja kulttuuritoimen
     hallinnon järjestämisessä lisätään olennaisesti.
       - Seuraavia opetustoimen pakollisia lautakuntia ja
     johtokuntia koskevat säännökset puretaan:
       - koululautakunta,
       - ammatillisen oppilaitoksen johtokunta,
       - kansalaisopiston johtokunta,
       - peruskoulun johtokunta,
       - lukion johtokunta ja
       - musiikkioppilaitoksen johtokunta.
       Opetustoimen hallinnon järjestämistä rajoittaisi vain se,
     että opetustoimen hallintoa varten tulisi kunnassa olla
     monijäseninen toimielin. Kaksikielisen kunnan opetustoimen
     hallinto tulisi jakaa, kuten nykyisinkin, suomenkieliseen ja
     ruotsinkieliseen osaan.
       - Vastaavasti seuraavia kulttuuritoimen pakollisia
     lautakuntia koskevat säännökset puretaan:
       - kirjastolautakunta,
       - kulttuurilautakunta,
       - liikuntalautakunta ja
       - nuorisolautakunta.
       - Myös yksityisten oppilaitosten hallinnon järjestämistä
     koskevia säännöksiä väljennetään.
       - Virkojen määrän sidonnaisuudesta valtion talousarviossa
     myönnettyihin kiintiöihin luovutaan.
       - Virkojen määrän säätely valtionosuuden ehtona poistetaan.
       - Virkojen kelpoisuusvaatimuksia ei enää pidetä
     valtionosuuden ehtona. Lisäksi virkojen kelpoisuusvaatimuksia
     lievennetään. Niitä koskevat asetukset on tarkoitus muuttaa
     siten, että eri oppilaitosten opettajien kelpoisuusvaatimukset
     väljentyvät ja yhtenäistyvät. Yhteen oppilaitosmuotoon
     opettajakelpoisuuden saavuttanut todetaan pedagogisesti
     kelpoiseksi myös kaikkiin muihin oppilaitosmuotoihin.
     Kelpoisuuden lisäksi on tarkoitus asetuksella säätää
     vaadittavasta kielitaidosta ja tutkinnosta.
       - Lainsäädännöstä poistetaan valtuutussäännöksiä, joiden
     nojalla on annettu toiminnan järjestämistä ja kustannuksia
     koskevia määräyksiä ja ohjeita. Samalla kumoutuvat näiden
     säännösten nojalla annetut määräykset ja ohjeet.
       - Peruskoulun piirijakoa koskevia säännöksiä uudistetaan.
     Piirijako ei enää vaikuttaisi valtionosuuden määrään. Piirijaon
     avulla säädettäisiin oppilaan oikeudesta päästä oman piirinsä
     kouluun.
       - Peruskoulun ja lukion tuntikehyssäännökset ehdotetaan
     muutettavaksi. Tuntikehys olisi yksi laskennallisen
     valtionosuuden määräytymisperuste. Tuntikehyssäännökset eivät
     rajoittaisi kunnan oikeutta itse päättää opetustuntien määrästä
     eri kouluasteilla ja oppilaitosmuodoissa. Ammatillisten
     oppilaitosten tuntikehysjärjestelmä muutetaan vastaavasti.
       - Yhteisiä opettajia koskevia säännöksiä muutetaan siten,
     että kuntien mahdollisuudet käyttää eri kouluasteiden ja -
     muotojen yhteisiä opettajia lisääntyvät oleellisesti.
       - Muun muassa kansalaisopistojen opetustoiminnan
     järjestämisessä luovutaan opetusryhmien koon säätelystä.
       - Valtionosuusuudistuksen toimeenpanon yhteydessä on lisäksi
     tarkoitus keventää ammatillisten oppilaitosten toiminnan
     sääntelyä olennaisesti. Erityisesti toiminnan muuttamista
     koskevaa päätöksentekotoimivaltaa siirretään oppilaitosten
     ylläpitäjille ja valtion viranomaisten toimivaltasuhteet
     järjestetään uudelleen. Hallituksen esitykset on tarkoitus antaa
     eduskunnalle siten, että tässä tarkoitetut säännökset tulevat
     voimaan viimeistään samanaikaisesti valtionosuusuudistuksen
     kanssa.
     4. Asian valmistelu
       Opetusministeriön keskusvirastotyöryhmän maaliskuussa 1989
     valmistuneessa mietinnössä "Opetushallinnon
     keskusvirastokysymys" (komiteanmietintö 1989:4) esitettiin
     valtionosuusjärjestelmän uudistamisen peruslinjaukset.
       Sen jälkeen valtionosuusjärjestelmän uudistamista
     valmisteltiin ministeriössä virkatyönä, johon asiantuntijoina
     osallistuivat kuntien keskusjärjestöjen edustajat.
       Joulukuussa 1989 valtionosuusuudistuksen selvitysmies Teemu
     Hiltunen jätti ehdotuksensa valtionosuusjärjestelmän
     kokonaisuudistuksesta. Uudistusehdotus kattoi sosiaali- ja
     terveydenhuollon sekä pääosan opetustoimesta.
       Ehdotuksista annettujen lausuntojen pohjalta asetettiin
     huhtikuussa 1990 työryhmä valtionosuusjärjestelmän
     uudistamisesta esitettyjen eri mallien yhteensovittamista
     varten. Kansliapäälliköistä ja kuntien keskusjärjestöjen johdon
     edustajista kootun työryhmän muistio muodosti ehdotuksen
     valtioneuvoston periaatepäätökseksi kuntien
     valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta.
       Valtioneuvosto teki 28 päivänä kesäkuuta 1990
     periaatepäätöksen kuntien valtionapujärjestelmän uudistamisesta
     huhtikuussa 1990 asetetun työryhmän muistion pohjalta. Tämän
     jälkeen opetusministeriössä ehdotusta valmisteli tarkoitusta
     varten asetettu työryhmä. Kuntien keskusjärjestöt osallistuivat
     valmisteluun sekä valtioneuvoston kanslian asettamassa
     johtoryhmässä että opetusministeriössä.
     Valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta järjestettiin
     uudistuksen intressitahojen kuuleminen 22 päivänä marraskuuta
     1990. Tarkoituksena oli antaa esitykset eduskunnalle vielä
     joulukuun 1990 aikana. Tästä kuitenkin luovuttiin.
       Pääministeri Esko Ahon hallituksen ohjelmaan otettiin kohta,
     jonka mukaisesti hallitus antaa toimikautensa alussa
     eduskunnalle esityksen kuntien valtionosuusjärjestelmän
     uudistamisesta vuoden 1993 alusta laskennalliseksi
     valtioneuvostossa 28 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn päätöksen
     pohjalta. Tämän perusteella valtioneuvoston kanslia asetti 23
     päivänä toukokuuta 1991 johtoryhmän viimeistelemään ja johtamaan
     ja yhteensovittamaan tarvittavien hallituksen esitysten
     valmistelua. Johtoryhmä luovutti muistionsa 15 päivänä elokuuta
     1991. Tämän jälkeen valmistelua on jatkettu asianomaisissa
     ministeriöissä. Johtoryhmä on yhteensovittanut valmistelua.
     5. Esityksen hallinnolliset ja henkilöstövaikutukset

       Uudistuksen jälkeen valtionapuviranomaisina toimisivat
     opetusministeriö ja tarvittaessa myös lääninhallitukset.
     Toimivallanjaosta ministeriön ja lääninhallituksen välillä
     päättäisi valtioneuvosto.
       Opetushallinnon keskusvirastot, ammattikasvatushallitus ja
     kouluhallitus on lakkautettu ja niiden tilalle on perustettu
     opetushallitus 1 päivästä huhtikuuta 1991. Opetushallitus ei
     enää valtionosuusuudistuksen voimaantullessa olisi uudistuksen
     piiriin kuuluvissa toiminnoissa valtionapuviranomainen,
     lukuunottamatta vanhojen valtionosuuksien edellyttämää
     siirtymäkautta.
       Keskushallinnossa valtionosuusviranomaisena toimisi
     uudistuksen voimaan tultua opetusministeriö. Opetushallitus
     avustaisi opetusministeriötä seuranta- ja valmistelutehtävissä.
     Opetushallitus myös olisi toistaiseksi valtionapuviranomainen
     niissä asioissa, jotka jäävät valtionosuusuudistuksen
     ulkopuolelle. Sille tulisi myös uuteen valtionosuusjärjestelmään
     liittyviä kehittämis-, valmistelu- sekä tutkimus- ja
     seurantatehtäviä.
       Käyttökustannusten valtionosuusjärjestelmän uudistus
     vähentäisi merkittävästi valtionosuustehtäviä opetusministeriön
     hallinnonalalla. Niitä vähentäisi myös perustamishankkeiden
     valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Uudistuksesta syntyisi
     henkilötyövuosien säästöä sekä valtionhallinnossa että
     kunnallishallinnossa. Valtionhallinnossa vähenisi 50-60
     henkilötyövuoden tarve.
     6. Esityksen taloudelliset vaikutukset


     6.1. Yleistä

       Valtionosuusjärjestelmän uudistuksella ei ole tarkoitus
     muuttaa valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa.
     Järjestelmän muuttaminen laskennalliseksi,
     valtionosuusasteikkojen yhtenäistäminen sekä yleisiin
     valtionosuuksiin tehtävä siirto aiheuttavat kuitenkin muutoksia
     yksittäisten kuntien ja muiden laitosten ylläpitäjien
     valtionosuuksiin.
       Tämä esitys koskee vain opetus- ja kulttuuritoimen
     valtionrahoituksen muutosta. Kuntien saaman valtionrahoituksen
     muutosta tarkastellaan kokonaisuutena kuntien valtionosuuslakia
     ja siihen liittyvää lainsäädäntöä koskevan esityksen
     perusteluissa.
       Opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeiden
     valtionosuusasteikot ehdotetaan yhtenäistettäviksi seuraavasta
     taulukosta ilmenevällä tavalla.
       Taulukko 1. Perustamishankkeiden valtionosuusasteikot

     Kanto- Peruskoulu, Ammatilliset Ammatilliset Lakisääteiset
     kyky- lukio,   oppilaitokset oppilaitokset perustamis-
     luokka kirjasto  rakentaminen laite-    hankkeet
        (nykyinen) (nykyinen)  hankinnat   (uusi)
                     (nykyinen)
      1   78-94     51      86      70
      2    70     49      82      65
      3    62     47      78      60
      4    54     45      74      55
      5    46     43      70      50
      6    38     41      66      45
      7    30     39      62      40
      8    22     37      59      35
      9    14     35      55      30
     10     6     33      51      25

       Uusi asteikko olisi sama kuin sosiaali- ja terveydenhuollon
     perustamishankkeissa.
       Opetus- ja kulttuuritoimen nykyisistä käyttökustannusten
     valtionosuuksista siirretään vuoden 1989 hintatasossa noin 1 565
     miljoonaa markkaa kuntien yleisiin valtionosuuksiin. Siirto
     toteutetaan alentamalla opetus- ja kulttuuritoimen
     valtionosuusasteikkoja. Asteikkoja alentaa myös se, että
     kustannukset ehdotetaan luettavaksi yksikköhintojen
     laskentapohjiin pääsääntöisesti tuloja vähentämättä.
     Kustannuspohjasta ei erotella myöskään niitä kustannuksia, joita
     nykyisin pidetään valtionosuuteen oikeuttamattomina. Nykyiset ja
     uudet asteikot on esitetty seuraavassa taulukossa.
       Taulukko 2. Käyttökustannusten valtionosuusasteikot

     Kanto- Peruskoulu, Kulttuuri- Museot   Opetus- Kulttuuri-
     kyky- lukio,   toiminta,  (nykyinen) toimi  toimi
     luokka kirjasto,  liikunta-       (uusi) (uusi)
        ammatti-  toimi ja
        opetus   nuorisotyö
        (nykyinen) (nykyinen)
      1   86     75     42     60   40
      2   82     71     39     60   40
      3   78     67     36     60   40
      4   74     63     33     60   40
      5   70     59     30     60   40
      6   66     55     27     57   37
      7   62     51     24     54   34
      8   59     47     21     51   31
      9   55     43     18     48   28
     10   51     39     15     45   25


     6.2. Perustamishankkeet


     6.2.1. Uuden valtionosuusasteikon ja yksikköhintajärjestelmän
     muutosten vaikutus valtion menoihin

       Peruskoulun, lukion ja kirjaston perustamishankkeiden
     valtionosuuden perusteena käytetään nykyisin niin sanottua
     normaalihintaa, joka vahvistetaan taloudellisesti toteutettujen
     hankkeiden keskimääräisten kustannusten perusteella.
     Ammatillisten oppilaitosten perustamishankkeiden valtionosuudet
     määrätään todellisten kohtuullisina pidettävien keskimääräisten
     kustannusten perusteella. Uudessa järjestelmässä
     yksikköhintajärjestelmä on tarkoitus ulottaa koskemaan myös
     ammatillisten oppilaitosten rakentamishankkeita. Yksikköhinnat
     ehdotetaan vahvistettavaksi toteutuneiden hankkeiden
     keskimääräisten kustannusten perusteella. Tämän arvioidaan
     nostavan peruskoulun, lukion ja kirjaston yksikköhintoja
     nykyisin käytössä oleviin normaalihintoihin nähden noin 11
     prosentilla.
       Uuden valtionosuusasteikon ja yksikköhintajärjestelmän
     muutosten vaikutus peruskoulun, lukion, kirjaston ja
     ammatillisten oppilaitosten kantokykyluokittaisiin
     valtionosuuksiin on esitetty seuraavassa taulukossa. Laskelma on
     tehty tammikuun 1990 hintatasossa, ja se perustuu vuosina
     1987-1989 toteutettujen hankkeiden keskimääräisiin
     vuosittaisiin kustannuksiin.
       Taulukko 3. Perustamishankkeiden valtionosuuden muutos
     (milj. mk)

     Kantokyky- Asteikon Hinnan Muutos
     luokka   muutos  muutos yhteensä
      1    -20    20    0
      2     4    17   21
      3     6    14   20
      4     7    12   19
      5     7    10   17
      6     6     8   14
      7     4     6   10
      8     1     5    6
      9    - 3     4    1
      10    - 8     2   - 6
     Yhteensä   4    98   102

       Taulukon mukaan valtion menot lisääntyisivät asteikon ja
     normaalihintajärjestelmän muutosten johdosta 102 miljoonaa
     markkaa vuodessa, jos hankkeista rahoitettaisiin saman verran
     kuin edellisinä vuosina keskimäärin. Todellinen valtionosuuden
     muutos riippuu hankkeitten jakautumisesta kantokykyluokittain.
       Nykyisin monet erityisesti ylimpiin kantokykyluokkiin
     kuuluvat kunnat ovat rakentaneet hankkeita omalla
     kustannuksellaan. Kuntien ilman valtionrahoitusta rakentamien
     hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat nykyisin noin 200
     miljoonaa markkaa vuodessa. Tällaisten hankkeiden valtionosuus
     tulisi olemaan noin 50 miljoonaa markkaa vuodessa.
     6.2.2. Jälkirahoitusjärjestelmän purkamisen vaikutus valtion
     menoihin

       Uusien rahoituspäätösten mukaiset valtionosuudet
     maksettaisiin kaikille valtionosuuden saajille
     rakentamisaikaisina. Vuonna 1989 peruskoulun ja lukion
     rakentamislupakiintiöstä 61 prosenttia ja kirjaston kiintiöstä
     34 prosenttia on myönnetty hankkeille, joiden valtionosuus
     maksetaan jälkikäteen seitsemän vuoden aikana. Vuonna 1990
     vastaavat luvut ovat peruskoulun ja lukion osalta 36 prosenttia
     ja kirjaston osalta 62 prosenttia. Ammatillisten oppilaitosten
     osalta noin 75 prosenttia hankekiintiöstä on myönnetty
     jälkirahoitteisille hankkeille. Järjestelmän muutoksen
     arvioidaan aikaistavan valtion menoja siten, että lisämäärärahan
     tarve on ensimmäisinä vuosina noin 300 miljoonaa markkaa
     vuodessa ja vähenee asteittain sen jälkeen. Jälkirahoituksesta
     aiheutuvat menot tulevat pääosin maksetuiksi vuoteen 2000
     mennessä.
       Kohdissa 6.2.1. ja 6.2.2. mainittujen muutosten aiheuttama
     kokonaislisäys valtion menoihin on budjettivuonna 1993 noin 450
     miljoonaa markkaa. Pääosa lisäyksestä on kuitenkin
     jälkirahoitusjärjestelmän purkamisesta aiheutuvaa menojen
     aikaistamista.
     6.2.3. Vuokra-arvojärjestelmän purkaminen

       Ammatillisten oppilaitosten, kansalais- ja työväenopistojen
     sekä yksityisten lukioiden vuokra-arvojärjestelmä ehdotetaan
     purettavaksi asteittain siten, että hankkeelle voidaan myöntää
     erillistä vuokra-arvoon perustuvaa käyttökustannusten
     valtionosuutta enintään kymmenen vuoden ajan hankkeen
     valmistumisesta. Vastaavasti on tarkoitus asteittain lisätä
     näiden oppilaitosten perustamiskustannusten valtionosuutta.
     6.2.4. Eräitä erityiskysymyksiä


     Vuokrien erillinen valtionosuus
       Erillisen valtionosuuden piiriin jääviä vuokria ei lueta
     menopohjiin yksikköhintoja laskettaessa, joten menettelyllä ei
     ole valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon kohdistuvia
     vaikutuksia.
     Aikaisemmin päätetty rakentamisvolyymin lisäys
       Peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista
     ja -avustuksista annettua lakia muutettiin vuonna 1988
     väliaikaisesti siten, että käyttökustannusten
     valtionosuusasteikkoa alennettiin 4-10 kantokykyluokkiin
     kuuluvien kuntien osalta yhdellä prosenttiyksiköllä ja
     vastaavasti vuosien 1989-1993 rakentamislupakiintiöt säädettiin
     keskimäärin 50 prosenttia ja vähintään 40 prosenttia
     suuremmiksi kuin vastaava kiintiö oli keskimäärin vuosina
     1983-1987.
       Tarkoituksena on, että vuoden 1993 valtionosuusasteikko ja
     rakentamislupakiintiöt mitoitetaan edellä mainitun lainmuutoksen
     tarkoittamalla tavalla.
     6.3. Käyttökustannukset


     Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien muutos

       Siirto yleisiin valtionosuuksiin vähentää kauttaaltaan
     kuntien opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia. Siksi
     ehdotetun järjestelmän mukaista kuntien saamaa valtionrahoitusta
     on tarkasteltava kokonaisuutena. Tästä on selvitys kuntien
     valtionosuuslakia koskevan esityksen perusteluissa.
       Seuraavissa vuosien 1988 ja 1989 kustannuksiin perustuvissa
     taulukoissa on esitetty opetustoimen ja kulttuuritoimen
     valtionosuuksien muutos. Valtionosuudet on laskelmassa
     kohdennettu oppilaiden kotikunnille. Laskelmaan sisältyy myös
     valtion ammatillisten oppilaitosten menoista valtion
     rahoitettavaksi jäävä osuus sekä kuntainliittojen ja yksityisten
     ylläpitämän toiminnan valtionosuus.
       Taulukko 4. Käyttökustannusten valtionosuuden muutos vuoden
     1988 koelaskelmissa

     Kanto- Opetus- Kult- Opetus- Kult-  Nykyinen Uusi Ero
     kyky- toimen tuuri- toimen  tuuri- valtion- val-
     luokka nykyi- toimen uusi   toimen osuus   tion
        nen   nykyi- valtion- uusi  yhteensä osuus
        valtion nen  osuus  valtion-
        osuus  valtion-    osuus
            osuus
        milj.  milj. milj.  milj.  milj.  milj. milj.
        mk   mk   mk   mk   mk    mk   mk
      1  2 177   120 1 634   100  2 297  1 734 - 563
      2  1 568   89 1 236   82  1 657  1 318 - 339
      3   787   46  664   47   833   711 - 122
      4  1 174   78 1 015   89  1 252  1 104 - 148
      5  1 422   121 1 295   163  1 543  1 458 -  85
      6  1 417   124 1 277   172  1 541  1 449 -  92
      7   507   35  455   43   542   498 -  44
      8   708   85  634   100   793   734 -  59
      9   327   22  283   24   349   307 -  42
      10   741   98  670   112   839   782 -  57
     Yht. 10 828   818 9 163   932 11 646  10 095 -1 551

       Tämän lisäksi valtionosuusasteikon muutos vaikuttaa kuntien
     valtiolle eräissä oppilaitoksissa opiskelevista oppilaista
     maksamien korvausten suuruuteen. Kuntien menojen lisäys on
     vuoden 1989 tasossa harjoittelukoulujen osalta 13 miljoonaa
     markkaa, lastentarhanopettajaopistojen osalta 3 miljoonaa
     markkaa, Helsingin ranskalais-suomalaisen ja Suomalais-
     venäläisen koulun osalta yhteensä 2 miljoonaa markkaa ja
     vammaisten lasten koulujen osalta 20 miljoonaa markkaa.
       Taulukko 5. Käyttökustannusten valtionosuuden muutos vuoden
     1989 koelaskelmissa

     Kanto- Opetus- Kult- Opetus- Kult-  Nykyinen Uusi Ero
     kyky- toimen tuuri- toimen  tuuri- valtion- val-
     luokka nykyi- toimen uusi   toimen osuus   tion
        nen   nykyi- valtion- uusi  yhteensä osuus
         valtion nen  osuus  valtion-
        osuus  valtion-    osuus
            osuus
        milj.  milj. milj.  milj.  milj.  milj. milj.
        mk   mk   mk   mk   mk    mk   mk
      1  2 412  134  1 802   109  2 546  1 911 - 635
      2  1 749  100  1 363   90  1 849  1 453 - 396
      3   885   52   740   51   937   791 - 146
      4  1 312   87  1 130   97  1 399  1 227 - 172
      5  1 587  133  1 438   177  1 720  1 615 - 105
      6  1 589  136  1 429   187  1 725  1 616 - 109
      7   559   40   505   48   599   553 -  46
      8   798   95   702   110   893   812 -  81
      9   369   24   316   26   393   342 -  51
     10   832  109   749   123   941   872 -  69
     Yht. 12 092  910 10 174  1 018 13 002  11 192 -1 810

       Kulttuuritoimen nykyisiin valtionosuuksiin sisältyvät myös
     teattereiden ja orkestereiden valtionavustukset. Museoiden
     nykyiset valtionosuudet on laskettu voimassa olevan lain
     mukaisin perustein.
       Koulutussopimusten liittäminen valtionosuusjärjestelmään
     vähentää siirtymävaiheessa valtion menoja noin 20 milj. markalla
     vuodessa. Tätä ei ole otettu huomioon yhteenvetotaulukoissa.
     Jatkossa oppilaitosten työnantajille maksamat
     koulutussopimuskorvaukset otetaan huomioon ammatillisen
     koulutuksen yksikköhinnoissa.
     7. Riippuvuus muista esityksistä

       Tämä esitys on osa valtionosuusjärjestelmän
     kokonaisuudistusta. Uudistuksen muita osia ovat hallituksen
     esitys eduskunnalle kuntien valtionosuuslaiksi ja siihen
     liittyväksi lainsäädännöksi sekä hallituksen esitys eduskunnalle
     sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua ja valtionosuutta
     koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Näitä kolmea esitystä ei
     voi toteuttaa irrallaan toisistaan. Jos viimeksi mainittuja
     esityksiä tai toista niistä ei hyväksyttäisi, raukeaisi myös
     tämä esitys.
       Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevassa
     lakiehdotuksessa on otettu huomioon myös taiteen perusopetuksen
     rahoitus. Eduskunnalle on annettu erikseen hallituksen esitys
     taiteen perusopetusta koskevaksi lainsäädännöksi. Jos taiteen
     perusopetusta koskevaa esitystä ei hyväksytä tulemaan voimaan
     viimeistään samanaikaisesti valtionosuusuudistuksen kanssa,
     tulee opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevasta laista
     poistaa taiteen perusopetuksen rahoitusta koskevat kohdat. Jos
     taiteen perusopetusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan
     viimeistään mainittuun ajankohtaan mennessä, tulee siihen lisätä
     pykälä, jossa viitataan rahoituksen osalta opetus- ja
     kulttuuritoimen rahoitusta koskevaan lakiin.
             YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT     1. Lakiehdotusten perustelut


     1.1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

     1 luku. Yleiset säännökset

       1 §. Soveltamisala. Lakia sovelletaan opetus- ja
     kulttuuritoimen rahoitukseen silloin, kun 3 §:ssä mainitussa
     rahoitettavan toiminnan järjestämistä koskevassa laissa niin
     säädetään. Rahoituksella tarkoitetaan käyttökustannuksiin ja
     perustamishankkeeseen myönnettävää valtionosuutta ja -avustusta
     sekä oppilaan kotikunnan maksuosuutta niistä
     käyttökustannuksista, jotka aiheutuvat oppilaan koulunkäynnistä
     muussa kuin kotikunnan ylläpitämässä oppilaitoksessa. Laki
     koskee kuntien ja kuntainliittojen sekä yksityisten yhteisöjen
     ja säätiöiden järjestämän toiminnan rahoitusta sekä oppilaiden
     kotikuntien maksuosuuden osalta myös valtion oppilaitosten
     rahoitusta.
       2 §. Suhde kuntien valtionosuuslakiin. Pykälän mukaan
     opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen ja -avustukseen
     sovelletaan kuntien valtionosuuslain niitä säännöksiä, joihin
     tässä laissa on erikseen viitattu.
       3 §. Rahoitettavan toiminnan määrittelevät lait. Pykälässä
     luetellaan ne lait, joiden mukaisen toiminnan rahoitukseen tätä
     rahoituslakia sovelletaan. Nyt esillä olevassa laissa on
     puolestaan säännökset rahoituksen määrästä ja rahoituksessa
     noudatettavasta menettelystä.
       Myös taiteen perusopetus sekä teatteri- ja orkesteritoiminta
     otettaisiin valtionosuuden piiriin. Tämän esityksen yhteydessä
     annetaan esitys teatteri- ja orkesterilaiksi. Hallituksen esitys
     taiteen perusopetusta koskevaksi lainsäädännöksi annetaan
     erikseen.
       4 §. Opetustoimi. Pykälässä on määritelty se, minkä lain
     mukaisen toiminnan järjestämistä pidetään tässä laissa
     opetustoimena.
       5 §. Kulttuuritoimi. Pykälässä on määritelty puolestaan se,
     minkä lain mukaisen toiminnan järjestämistä pidetään tässä
     laissa kulttuuritoimena.
     2 luku. Opetustoimen käyttökustannusten rahoitus

       6 §. Yleissäännös. Pykäläehdotuksen 1 ja 2 momentti
     sisältävät yleiskuvauksen opetustoimen käyttökustannusten
     rahoitusjärjestelmästä. Opetustoimen käyttökustannusten rahoitus
     muodostuu valtionosuudesta ja erikseen säädetyissä tapauksissa
     oppilaiden kotikuntien maksuosuuksista.
       Valtionosuuden perusteena oleva laskennallinen markkamäärä
     saadaan 7 §:n mukaisesti kertomalla ensin oppilaitosmuodoittain
     oppilasmäärä tai valtionosuuden laskentaperusteeksi vahvistettu
     opetustuntien määrä asianomaista oppilaitosmuotoa varten
     oppilasta tai opetustuntia kohden määrätyllä yksikköhinnalla ja
     laskemalla näin saadut markkamäärät yhteen. Edellä mainittuun
     summaan lisätään vielä kuljetettavien tai majoitettavien
     oppilaiden määrän ja kuljetusta ja majoitusta varten määrätyn
     oppilaskohtaisen yksikköhinnan tulo.
       Taiteen perusopetuksen osalta valtionosuuden perusteena
     oleva markkamäärä lasketaan kertomalla kunnan asukasmäärä
     asukasta kohti vahvistetulla yksikköhinnalla. Taiteen
     perusopetuksen valtionosuuden peruste lasketaan erikseen, koska
     taiteen perusopetuksen osalta valtionosuus määräytyy
     kulttuuritoimen valtionosuusasteikon mukaisesti.
       Jos oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan osuutensa
     muualla opiskelevista oppilaista aiheutuvista
     käyttökustannuksista, oppilaan kotikunnan tulee suorittaa
     oppilaitoksen ylläpitäjälle kotikunnan maksuosuutena markkamäärä
     joka lasketaan sen mukaan kuin 9 §:ssä säädetään. Niissä
     tapauksissa, joissa valtionosuus 39 §:n mukaisesti myönnetään
     oppilaan kotikunnalle, tulee kotikunnan 40 §:n mukaisesti
     suorittaa oppilaitoksen ylläpitäjälle valtionosuutta ja
     kotikunnan maksuosuutta vastaava markkamäärä.
       Pykälän 3 momentin mukaan lakia ei sovelleta peruskoulua
     vastaavaksi järjestetyn yksityisen koulun eikä ammatillisten
     erityisoppilaitosten ja ammatillisten erikoisoppilaitosten
     käyttökustannusten rahoitukseen. Näihin oppilaitoksiin
     sovellettaisiin tältä osin 48 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti
     nykyisin voimassa olevia säännöksiä vuoden 1995 loppuun saakka,
     johon mennessä näiden oppilaitosten rahoitusjärjestelmä on
     tarkoitus uudistaa. Ottaen huomioon tässä momentissa
     tarkoitettujen oppilaitosten toiminnan erityispiirteet näiden
     oppilaitosten rahoitusta ei ole muutettu laskennalliseksi tässä
     yhteydessä.
       7 §. Valtionosuuden laskennallinen peruste. Kunnan saaman
     valtionosuuden perusteena oleva opetustoimen laskennallinen
     markkamäärä saadaan 1 momentin mukaisesti laskemalla yhteen
     siinä mainittujen oppilasmäärien tai opetustuntimäärien ja
     asianomaisia oppilaitosmuotoja varten vahvistettujen oppilas-
     tai opetustuntikohtaisten yksikköhintojen tulot sekä
     kuljetettavien ja majoitettavien oppilaiden ja oppilasta kohden
     oppilaitosmuodoittain määrättyjen kuljetuksen ja majoituksen
     yksikköhintojen tulot. Pykäläehdotuksen 3 momentin mukaan
     taiteen perusopetuksen osalta valtionosuuden perusteena oleva
     markkamäärä lasketaan kertomalla kunnan asukasmäärä taiteen
     perusopetusta varten talousarvion rajoissa vahvistetulla
     asukaskohtaisella yksikköhinnalla.
       Pykälän 2 momentin mukaan yksityisten ylläpitämien
     oppilaitosten valtionosuuden laskentaperuste määräytyy
     oppilaitosten oppilas- tai opetustuntimäärien perusteella
     samasta kustannuspohjasta kuin kuntien ylläpitämissä
     oppilaitoksissa. Valtionosuuden laskennassa käytettävä
     kustannuspohja määräytyy siten oppilaitosmuodoittain
     ylläpitäjästä riippumatta.
       8 §. Opetustoimen valtionosuusasteikko. Pykälän 1 momentin
     mukaan opetustoimen käyttökustannusten valtionosuus määräytyy
     kuntien kantokykyluokituksen mukaisena prosenttiosuutena 7 §:ssä
     tarkoitetusta valtionosuuden laskennan perusteena olevasta
     markkamäärästä. Eri oppilaitosmuotojen valtionosuusasteikot on
     yhtenäistetty. Asteikon prosenttilukujen määrittelyssä on otettu
     huomioon valtionosuusuudistuksen kokonaisvaikutukset kuntien
     valtionrahoitukseen. Pykälän 5 momentin mukaan taiteen
     perusopetuksen osalta valtionosuus määräytyy kuitenkin 22 §:ssä
     säädetyn kulttuuritoimen valtionosuusasteikon mukaisesti.
       Pykälän 2 momentin mukaan valtionosuus määräytyy
     peruskoulussa, peruskoulua korvaavassa koulussa, lukiossa,
     iltalukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa ja
     musiikkioppilaitoksessa järjestettävässä ammatillisessa
     opetuksessa oppilaiden kotikuntien kantokykyluokkien mukaan.
     Myönnettävä valtionosuus määräytyy siten muualta kuin
     oppilaitosta ylläpitävästä kunnasta tulevasta oppilaasta
     oppilaitoksen ylläpitäjälle määrätyn yksikköhinnan perusteella
     oppilaan kotikunnan kantokykyluokan valtionosuusprosentin
     mukaan. Valtionosuus määräytyy koko seuraavan varainhoitovuoden
     ajan sen mukaan, minkä verran oppilaitoksessa on eri
     kantokykyluokkiin kuuluvien kuntien oppilaita. Valtionosuuden
     määräämisessä käytettävien oppilasmäärien laskemisesta
     ehdotetaan säädettäväksi 20 §:ssä.
       Pykälän 3 momentin mukaan kahden tai useamman kunnan
     ylläpitämän kansalaisopiston valtionosuuden perusteena oleva
     markkamäärä jaetaan kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa.
     Kunkin kunnan osuuteen myönnetään valtionosuutta sen kunnan
     valtionosuusprosentin mukaan. Yksityisen kansalaisopiston
     käyttökustannusten valtionosuus määräytyy opiston sijaintikunnan
     valtionosuusprosentin mukaan. Pykälän 4 momentin mukaan
     musiikkioppilaitoksissa järjestettävään muuhun kuin
     ammatilliseen opetukseen myönnetään valtionosuutta oppilaitoksen
     sijaintikunnan valtionosuusprosentin mukaan.
       9 §. Kotikuntien maksuosuudet. Jos oppilaan kotikunta on
     velvollinen suorittamaan oppilaitoksen ylläpitäjälle osuutensa
     muualla opiskelevasta oppilaasta aiheutuvista menoista,
     kotikunnan maksuosuus määräytyy ehdotetun pykälän mukaan,
     elleivät kunnat yksittäisissä tapauksissa toisin sovi.
       Peruskoulussa, peruskoulua korvaavassa koulussa, lukiossa ja
     iltalukiossa oppilaan kotikunnan maksuosuus lasketaan
     koulumuodoittain laskennallisesta oppilaskohtaisesta
     markkamäärästä, joka sisältää myös koulumuodoittain lasketut
     kuljetus- ja majoitusmenot. Tästä markkamäärästä vähennetään
     myönnetty oppilasta kohti laskettu valtionosuus. Mainittu
     kotikunnan maksuosuuden perusteena oleva markkamäärä lasketaan
     valtionosuuden perusteena olevan oppilaitoksen yksikköhinnan ja
     asianomaista oppilaitosmuotoa varten määrätyn kuljetuksen ja
     majoituksen yksikköhinnan perusteella. Vaikka oppilasta kohti
     lasketut todelliset kustannukset ylittäisivät edellä mainitun
     kotikunnan maksuosuuden laskennan perusteena olevan
     markkamäärän, ylläpitäjällä ei olisi lakiin perustuvaa oikeutta
     veloittaa kotikunnalta todellisten oppilaskohtaisten
     kustannusten mukaista maksuosuutta.
       Peruskoulun sairaalaopetuksessa ja yksitoistavuotiseen
     oppivelvollisuuteen perustuvassa opetuksessa sekä ammatillisessa
     opetuksessa oppilaan kotikunnan maksuosuus määräytyy ehdotuksen
     mukaan siten, että oppilasta kohti lasketuista todennäköisistä
     kustannuksista vähennetään yksikköhinnan perusteella oppilasta
     kohti laskettu kotikunnan kantokykyluokan mukainen valtionosuus.
       Ehdotetussa valtionosuusjärjestelmässä ammatillisen
     opetuksen laskennalliset valtionosuuden perusteena olevat
     kustannukset poikkeavat usein huomattavasti yksittäisen
     oppilaitoksen todellisista kustannuksista.
     Valtionosuusuudistuksen yhteydessä tapahtuvien oppilaitosten
     rahoitusaseman olennaisten muutosten välttämiseksi
     ammatillisiin oppilaitoksiin ehdotetaan todennäköisiin
     kustannuksiin perustuvaa kotikuntakorvausjärjestelmää.
       Peruskoulun sairaalaopetuksen ja yksitoistavuotiseen
     oppivelvollisuuteen perustuvan opetuksen järjestäminen on
     puolestaan huomattavasti peruskoulun muuta opetusta kalliimpaa.
     Opetusta järjestetään usein kuntien yhteistoimintana siten, että
     opetus on keskitetty yhteen kuntaan. Todennäköisiin
     kustannuksiin perustuva kotikunnan maksuosuus turvaa sen, ettei
     mainittua opetusta järjestävä kunta joudu yksin kantamaan
     vastuuta opetuksesta aiheutuvista lisäkustannuksista.
       Kotikunnan maksuosuuden perusteena käytettävien
     todennäköisten kustannusten laskemisesta ehdotetaan
     säädettäväksi asetuksella. Asetuksella on tarkoitus säätää, että
     mainittu kustannus lasketaan oppilaitoksen ylläpitäjälle
     asianomaisesta opetuksesta edellisen vuoden tilinpäätöksen
     mukaan aiheutuvista kustannuksista. Kotikunnan maksuosuutta
     laskettaessa otettaisiin huomioon myös kuluvan ja seuraavan
     vuoden arvioitu kustannustason muutos samoin perustein kuin
     määrättäessä valtionosuuden perusteena olevia yksikköhintoja.
     Asetuksella on tarkoitus säätää myös vuokra-arvojen ottamisesta
     siirtymäkautena huomioon todennäköisiä kustannuksia laskettaessa
     samoin kuin perustamiskustannusten valtionosuuden ulkopuolelle
     jäävien pienten rakennushankkeiden kustannusten jaksottamisesta
     määrättäessä kotikunnan maksuosuutta.
       Pykälän 3 momenttiin on otettu kotikunnan maksuosuuden
     laskentaperusteet valtion ammatillisessa oppilaitoksessa.
     Perusteet ovat valtionosuusasteikkoa lukuunottamatta samat kuin
     voimassa olevassa lainsäädännössä.
       Kotikunnan maksuosuuden suuruus määrättäisiin kaikissa
     tapauksissa ennalta seuraavaa vuotta varten, eikä sitä myöhemmin
     enää tarkistettaisi.
       10 §. Valtionosuuden perusteiden vahvistaminen.
     Valtioneuvosto vahvistaa valtionosuuden perusteena olevien
     yksikköhintojen keskimääräiset markkamäärät vuosittain kutakin
     oppilaitosmuotoa varten. Opetusministeriö määrää valtionosuuden
     perusteena olevat yksikköhinnat näiden keskimääräisten
     markkamäärien perusteella. Yksikköhintojen keskimääräiset
     markkamäärät vahvistetaan ja niihin perustuvat yksikköhinnat
     määrätään vuosittain seuraavaa vuotta varten. Yksikköhintojen
     keskimääräisten markkamäärien vahvistamisesta ja siinä huomioon
     otettavista seikoista säädetään kuntien valtionosuuslain 3 ja 19
     §:ssä. Yksikköhintojen keskimääräisiä markkamääriä
     vahvistettaessa otetaan myös huomioon, mitä kustannustenjaon
     säilyttämisestä säädettäisiin tämän lain 11 §:ssä.
     Keskimääräiset markkamäärät lasketaan joka neljäs vuosi
     oppilasmäärillä painottaen. Opetustoimen yksikköhintojen
     laskemisesta säädetään tämän lain 12-19 §:ssä.
       11 §. Kustannustenjaon säilyttäminen. Valtion ja kuntien
     välinen kustannustenjako säilytetään opetustoimessa siten, että
     valtionosuuden laskennassa käytetyt kustannustiedot tarkistetaan
     joka neljäs vuosi edellisenä vuonna toteutuneiden kustannusten
     sekä kuluvan vuoden arvioidun kustannustason muutoksen
     mukaisesti. Tällöin valtionosuus toteutuneista kustannuksista
     pysyy asteikon mukaisella tasolla. Kustannustenjaon
     tarkastuksessa ei oteta huomioon taiteen perusopetusta, johon
     osoitettavista varoista päätetään vuosittain talousarvion
     rajoissa.
       Edellä todetun mukaisesti joka neljäs vuosi
     oppilaskohtaisten yksikköhintojen keskimääräiset markkamäärät
     lasketaan peruskoulun, peruskoulua korvaavan koulun, lukion ja
     ammatillisten oppilaitosten osalta oppilasmäärillä
     painotettuina. Kansalaisopiston yksikköhintojen keskimääräiset
     opetustuntikohtaiset markkamäärät lasketaan joka neljäs vuosi
     asutusrakenneryhmittäin painotettuna. Musiikkioppilaitoksen
     opetustuntia kohden vahvistettava yksikköhintojen
     keskimääräinen markkamäärä lasketaan siten, että
     musiikkioppilaitosten valtakunnalliset kokonaiskustannukset
     jaetaan koko maassa annettujen opetustuntien määrällä.
       Valtionosuuden perusteena olevat yksikköhinnat lasketaan
     tarkistamisvuonna lain 12-16 ja 18 §:ssä säädetyllä tavalla
     toteutuneiden kustannusten perusteella siten, että yksikköhinnat
     vastaavat valtioneuvoston vahvistamia yksikköhintojen
     keskimääräisiä markkamääriä. Yksikköhintojen keskimääräiset
     markkamäärät ja yksikköhinnat muutetaan tarkistuksen
     edellyttämällä tavalla tarkistamisvuoden alusta lukien.
     Tarkistuksia tehtäessä otetaan huomioon myös tarkistamisvuodelle
     arvioitu kustannustason sekä valtion toimenpiteistä aiheutunut
     toiminnan laadun ja laajuuden muutos.
       Muiden kuin tarkistamisvuoden yksikköhintojen perusteena
     olevat keskimääräiset markkamäärät tarkistetaan kustannustason
     muutosten ja valtion toimenpiteistä aiheutuneiden
     valtionosuustehtävien muutosten edellyttämällä tavalla sen
     mukaan kuin kuntien valtionosuuslain 4 ja 5 §:ssä säädetään.
       12 §. Peruskoulun yksikköhinnan laskeminen. Lain 11 §:ssä
     tarkoitettuna vuonna peruskoulun käyttökustannusten
     valtionosuuden perusteena olevat oppilaskohtaiset yksikköhinnat
     lasketaan edellisenä vuonna koko maassa peruskoulusta
     aiheutuneiden kustannusten perusteella. Yksikköhintojen
     laskemisessa otetaan huomioon opetuksen laskennallinen oppilasta
     kohti laskettu tuntimäärä (tuntikehys), yläasteen ylläpitäminen,
     kunnan asukastiheys ja kielisuhteet.
       Asetuksella on tarkoitus säätää, että yksikköhintaa
     korotetaan kunnissa, joissa asukastiheys on alle 5 asukasta
     maaneliökilometriä kohti. Kielisuhteet tulevat huomioiduksi
     ensinnäkin tuntikehyksen kautta. Niissä kunnissa, joissa on
     suhteellisesti enemmän peruskouluja kuin muissa kunnissa, on
     myös oppilasta kohti laskettu tuntikehys suurempi.
     Kaksikielisten kuntien kouluverkko on säännönmukaisesti tiheämpi
     kuin kooltaan ja asukastiheydeltään vastaavien yksikielisten
     kuntien kouluverkko, joten tällaisten kuntien tuntikehys on
     yleensä suurempi. Lisäksi ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä
     kunnissa sekä saamelaisten kotiseutualueella kielisuhteet
     otetaan huomioon kertoimen avulla.
       Peruskoulun yksikköhintaa laskettaessa kuntien
     oppilaskohtaisia peruskoulusta aiheutuneita kustannuksia
     verrataan kussakin kunnassa oppilasta kohti käytettävissä
     olevaan tuntikehykseen. Tämän jälkeen lasketaan
     valtakunnallisesti kuntien oppilaskohtaisten tuntikehysten ja
     oppilaskohtaisten menojen keskimääräinen riippuvuus, josta
     puolestaan lasketaan kunnan peruskoulun oppilaskohtaisen
     tuntikehyksen perusteella asianomaisen kunnan peruskoulujen
     oppilaskohtainen markkamäärä. Valtionosuuden perusteena oleva
     yksikköhinta saadaan, kun edellä mainitulla tavalla laskettua
     markkamäärää korjataan yläasteen ylläpitämisen, kunnan
     asukastiheyden ja kielisuhteiden perusteella määrättävillä
     kertoimilla. Näin ollen kullekin kunnalle määrätään
     oppilaskohtainen yksikköhinta, jota laskettaessa on otettu
     huomioon kunnan oppilasta kohti laskettu tuntikehys. Kunnan
     yksikköhintaa laskettaessa otetaan huomioon myös kunnassa
     sijaitsevista peruskoulua korvaavista kouluista kunnalle
     aiheutuneet menot ja mainittujen koulujen perusteella laskettu
     tuntikehys.
       Yksikköhinnat määrätään siten, että yksikköhinnat kerrottuna
     koulujen oppilasmäärillä yhteenlaskettuina vastaavat koko maassa
     toteutuneita peruskoulukustannuksia. Yksikköhintojen
     laskemisesta on tarkoitus säätää tarkemmin asetuksella.
       Kunnalle tämän lain nojalla määräytyvään valtionosuuteen ei
     vaikuta se, että kunnan todelliset peruskoulukustannukset
     poikkeavat yksikköhintojen perusteella määräytyvistä
     laskennallisista menoista.
       Vaikka yksikköhintojen laskemisen perusteena oleva
     kustannuspohja tarkistetaan vain kolmen vuoden välein,
     määräytyisivät kunnan valtionosuuden laskennassa käytettävät
     tuntikehykset ja oppilasmäärät aina sen vuoden syksyn tilanteen
     mukaisesti, jolloin seuraavan vuoden yksikköhinnat määrätään.
     Jos kuntaan, jossa ei ole aikaisemmin ollut yläastetta,
     perustetaan uusi yläaste, otetaan kunnan yläasteellisuus
     huomioon kertoimen avulla määrättäessä yläasteen perustamista
     seuraavan vuoden yksikköhintoja. Vastaavasti yläasteen kerroin
     poistettaisiin, jos kunta lakkaa ylläpitämästä yläastetta.
       13 §. Lukion yksikköhinnan laskeminen. Pykälän 1 momentin
     mukaan kunnan lukion valtionosuuden perusteena oleva
     oppilaskohtainen yksikköhinta lasketaan soveltuvin osin samalla
     tavalla kuin peruskoulun yksikköhinta. Lukiossa ei kuitenkaan
     ole erillistä kielisuhteiden perusteella määriteltävää
     kerrointa, koska peruskoulun kielikertoimessa otetaan huomioon
     myös lukiot. Kuntien ja yksityisten lukioiden yksikköhinnat
     lasketaan samasta kustannuspohjasta, johon sisältyvät kaikkien
     lukioiden toteutuneet kustannukset ylläpitäjästä riippumatta.
     Kunnallisten ja yksityisten lukioiden yksikköhinnat määräytyvät
     erikseen ylläpitäjien omien oppilasta kohti laskettujen
     tuntikehysten perusteella.
       Pykälän 3 momentin mukaan iltalukion ja lukion iltalinjan
     yksikköhinta määräytyy prosenttiosuutena asianomaisen kunnan
     lukion yksikköhinnasta. Ehdotetussa prosenttiosuudessa on otettu
     huomioon nykyinen iltalukioiden ja lukion iltalinjojen
     kustannustason keskimääräinen osuus lukion kustannustasosta sekä
     iltalukioiden ja lukioiden iltalinjojen aineopiskelijoista
     aiheutuvat kustannukset. Lukion yksikköhintoja laskettaessa
     iltalukion ja lukion iltalinjan oppilasmäärä otetaan huomioon
     samassa suhteessa.
       14 §. Ammatillisen oppilaitoksen yksikköhinnan laskeminen.
     Ammatillisten oppilaitosten yksikköhinnat lasketaan
     oppilaitosmuodoittain. Yksikköhinnat lasketaan tuntikehyksen
     sekä kunnallisten ja yksityisten oppilaitosten toteutuneiden
     kustannusten perusteella samalla tavalla kuin lukiossa.
     Asukastiheyttä ei oteta huomioon ammatillisissa oppilaitoksissa,
     koska se ei vaikuta olennaisesti ammatillisten oppilaitosten
     kustannuksiin. Myös ammatillisten oppilaitosten osalta kunnan
     kielisuhteet on otettu huomioon peruskoulun kielikertoimessa.
       Ammatillisten oppilaitosten yksikköhintoja laskettaessa
     otetaan huomioon kaikki lain soveltamisalaan kuuluvasta
     koulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Näin ollen ammatillisten
     oppilaitosten valtionosuuden laskennallinen peruste pitää
     sisällään myös esimerkiksi nykyistä väliaikaista ammatillista
     koulutusta vastaavasta koulutuksesta, ammatillisesta
     aikuiskoulutuksesta ja koulutussopimuskoulutuksesta aiheutuvat
     kustannukset.
       Ammatillisten oppilaitosten tuntikehystä ei kuitenkaan voida
     vielä vuonna 1993 käyttää yksikköhintojen laskemisen perusteena,
     koska tuntikehysjärjestelmä tuli ammatillisiin oppilaitoksiin
     vasta lukuvuoden 1990-1991 alusta. Näin ollen
     valtionosuusuudistusta valmisteltaessa ei ole ollut mahdollista
     saada tuntikehykseen perustuvia koelaskelmia. Tämän vuoksi
     ammatillisten oppilaitosten vuoden 1993 yksikköhinnat lasketaan
     poikkeuksellisesti toteutuneiden kustannusten ja koulun
     oppilasmäärän perusteella siten kuin 52 §:ssä säädetään.
       Pykälän 3 momentti sisältää säännöksen siitä, miten
     yhdistettyjen oppilaitosten kustannukset jaetaan eri
     oppilaitosmuodoille määriteltäessä oppilaitosmuotokohtaisia
     yksikköhinnan laskentaperusteita.
       15 §. Kansalaisopiston yksikköhinnan laskeminen.
     Kansalaisopistojen valtionosuuden perusteena olevat
     opetustuntikohtaiset yksikköhinnat lasketaan lain 11 §:ssä
     tarkoitettuna vuonna asutusrakenneryhmittäin edellisenä vuotena
     toteutuneiden kustannusten perusteella. Yksikköhinta saadaan
     jakamalla samaan asutusrakenneryhmään kuuluvissa kunnissa
     sijaitsevien opistojen ylläpitämisestä aiheutuneet kustannukset
     näissä opistoissa pidettyjen opetustuntien kokonaismäärällä.
     Pykälän mukaan yksikköhinta määräytyy opiston sijaintikunnan
     asutusrakenteen mukaisesti, jos asutusrakenteeltaan erilaiset
     kunnat ylläpitävät yhteistä opistoa. Saaristokunnat on
     yksikköhintoja laskettaessa tarkoitus rinnastaa
     asutusrakenteeltaan harvimmin asuttuihin kuntiin.
       16 §. Musiikkioppilaitoksen yksikköhinnan laskeminen.
     Musiikkioppilaitosten valtionosuuden perusteena oleva
     opetustuntikohtainen yksikköhinta lasketaan lain 11 §:ssä
     tarkoitettuna vuonna jakamalla edellisenä vuonna maan kaikkien
     musiikkioppilaitosten ylläpitämisestä aiheutuneet kustannukset
     sinä vuonna pidettyjen opetustuntien kokonaismäärällä. Koska
     musiikkioppilaitoksissa järjestettävä ammatillinen opetus on
     kalliimpaa kuin muu opetus, yksikköhinnat lasketaan erikseen
     ammatillista ja muuta opetusta varten.
       17 §. Taiteen perusopetuksen yksikköhinta. Opetusministeriö
     vahvistaa taiteen perusopetuksen yksikköhinnan vuosittain
     valtion talousarvion rajoissa. Yksikköhinta vahvistetaan kunnan
     asukasta kohden yhtä suureksi kaikissa kunnissa. Tämän lain ja
     kuntien valtionosuuslain säännöksiä yksikköhintojen ja niiden
     keskimääräisten markkamäärien tarkistamisesta ei sovellettaisi
     taiteen perusopetuksen yksikköhintaan.
       18 §. Kuljetuksen ja majoituksen yksikköhintojen laskeminen.
     Pykälän 1 momentissa säädetään peruskoulun ja lukion
     valtionosuuden perusteena olevan oppilaskohtaisen kuljetuksen ja
     majoituksen yksikköhinnan laskemisesta lain 11 §:ssä
     tarkoitettuna vuonna. Peruskoululle ja lukiolle määrätään
     kummallekin erikseen kuljetuksen ja majoituksen yhteinen
     yksikköhinta. Yksikköhinta lasketaan jakamalla
     asutusrakenteeltaan samanlaisille kunnille edellisenä vuonna
     koulumatkoista ja majoituksesta aiheutuneet kustannukset
     kuljetettujen ja majoitettujen oppilaiden yhteismäärällä.
     Yksikköhintoja laskettaessa otetaan huomioon kuljetus- ja
     majoitusmenot siitä riippumatta ovatko kuljetetut ja majoitetut
     oppilaat olleet lainsäädännön mukaan oikeutettuja näihin
     palveluihin. Saaristokunnat on yksikköhintoja laskettaessa
     tarkoitus rinnastaa asutusrakenteeltaan harvimmin asuttuihin
     kuntiin.
       Pykälän 2 momentin mukaan ammatillisissa oppilaitoksissa
     lasketaan eri yksikköhinnat kuljetusta ja majoitusta varten.
     Yksikköhinnat lasketaan vastaavasti kuin peruskoulussa ja
     lukiossa, kuitenkin siten, että ammatillisissa oppilaitoksissa
     ei oteta huomioon asutusrakennetta, vaan yksikköhinnat lasketaan
     oppilaitosmuodoittain.
       19 §. Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät
     kustannukset. Pykälän 1 momentissa on lueteltu ne kustannukset,
     joita ei oteta huomioon laskettaessa opetustoimen valtionosuuden
     perusteena olevia yksikköhintoja. Lain 26 §:ssä tarkoitetusta
     perustamishankkeesta aiheutuneita kustannuksia ei oteta momentin
     1 kohdan mukaan huomioon; ei silloinkaan, kun oppilaitoksen
     ylläpitäjä olisi toteuttanut hankkeen ilman valtionosuutta.
     Myöskään maa-alueen hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia ei
     otettaisi huomioon, vaikka niitä ei pääsääntöisesti lueta
     myöskään perustamiskustannuksiin. Momentin 2 kohdan mukaan
     lainojen hoitokustannuksia ja laskennallisia korkoja ja poistoja
     ei oteta huomioon yksikköhintoja laskettaessa. Tässä
     tarkoitettuja poistoja olisivat esimerkiksi vuokra-arvojen
     pääomakorvaukset.
       Pykäläehdotuksen 3 kohdan mukaan yksikköhintoja laskettaessa
     ei oteta huomioon kustannuksia, joihin myönnetään
     valtionrahoitusta muun lain nojalla. Tällaisia ovat esimerkiksi
     oppisopimuskoulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Pykälän 4
     kohta turvaa sen, että toiminnan järjestämisestä aiheutuneet
     kustannukset tulevat yksikköhintojen laskennassa käytettäviin
     kustannuspohjiin vain kertaalleen. Pykälän 5 kohdan mukaan
     huomioon ei oteta myöskään kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet
     maksullisen palvelutoiminnan järjestämisestä oppilaitoksissa.
     Nämä kustannukset oppilaitosten tulee kattaa toiminnasta
     perittävillä maksuilla, joita ei oteta huomioon valtionosuutta
     määrättäessä. Näin ollen maksullinen palvelutoiminta olisi
     kokonaisuudessaan erillään oppilaitosten
     valtionosuusjärjestelmästä. Pykälässä tarkoitettua maksullista
     palvelutoimintaa olisi esimerkiksi oppilaitoksen ulkopuolisille
     järjestämä henkilöstökoulutus, ammatillisten oppilaitosten
     kurssitoiminta sekä ammatillisten oppilaitosten,
     kansalaisopistojen ja musiikkioppilaitosten palvelu-, tutkimus-
     ja työtoiminta.
       Pykälän 6 kohdan mukaan yksikköhintoja laskettaessa
     ylläpitokustannuksiin ei luettaisi kunnan keskushallinnosta
     aiheutuneita kustannuksia, kuten lautakunnista aiheutuneita
     menoja. Jos kuntainliiton yksinomaisena tehtävänä on
     oppilaitoksen ylläpitäminen, voitaisiin kuntainliiton
     hallintomenot ottaa yksikköhintoja laskettaessa huomioon
     kokonaisuudessaan.
       20 §. Oppilasmäärien laskeminen. Peruskoulun, lukion,
     iltalukion ja ammatillisten oppilaitosten sekä kuljetuksen ja
     majoituksen valtionosuutta määrättäessä käytettävien
     oppilasmäärien laskemisesta ehdotetaan säädettäväksi
     asetuksella. Myös kotikuntien maksuosuuksien määräämisessä
     käytettävä oppilasmäärä laskettaisiin tällöin samasta
     asetuksella säädettävästä ajankohdasta. Siitä, minkä ajankohdan
     mukaan määräytyy maksuosuuden suorittamiseen velvollinen
     kotikunta, säädetäisiin 3 §:ssä tarkoitettujen toimintalakien
     nojalla asetuksella.
       Asetuksella on tarkoitus säätää, että oppilasmäärät
     laskettaisiin pääsääntöisesti syyskuun 20 päivän tilanteen
     mukaan. Opetuksen järjestämisen sitä edellyttäessä tästä
     laskentapäivästä voitaisiin säätää toisinkin. Esimerkiksi
     aikuisten ammatillisessa peruskoulutuksessa on tarkoitus säätää
     käytettäväksi useampia laskentapäiviä.
       Tarkoituksena on asetuksella säätää, että valtionosuuden
     laskemisessa käytetään pääsääntöisesti tämän uudistuksen piiriin
     kuuluvassa opetuksessa olevien oppilaiden kokonaismäärää
     oppilaitoksessa. Näin ollen esimerkiksi ammatillisten
     oppilaitosten iltalinjojen opiskelijat laskettaisiin
     sellaisenaan oppilasmääriin kuten nykyisinkin. Sen sijaan
     iltalukion ja lukion iltalinjojen osalta on tarkoitus säätää,
     että oppilasmäärä laskettaisiin peruskoulun tai lukion koko
     oppimäärää suorittavien oppilaiden perusteella.
     Aineopiskelijoista aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon
     päätoimista oppilasta kohti laskettavassa yksikköhinnassa.
     3 luku. Kulttuuritoimen käyttökustannusten rahoitus

       21 §. Valtionosuuden laskennallinen peruste. Lain 21-25
     §:ssä olisi erityissäännökset kulttuuritoimen
     käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta.
     Lakiehdotuksen 5 §:n mukaan kulttuuritoimella tarkoitetaan 3 §:n
     6-11 kohdassa mainitun lain mukaisen toiminnan järjestämistä.
       Pykälässä on määritelty se, mistä kulttuuritoimen
     käyttökustannusten valtionosuuden laskennallisena perusteena
     oleva markkamäärä muodostuu. Kirjastotoimelle ja muulle
     kulttuuritoimelle määriteltäisiin kummallekin oma valtionosuuden
     perusteena oleva markkamäärä, koska niihin sovellettaisiin eri
     valtionosuusasteikkoja. Pykäläehdotuksen 1 momentin mukaan
     kirjaston valtionosuus määräytyy 8 §:n 1 momentissa säädetyn
     opetustoimen valtionosuusasteikon perusteella. Muun
     kulttuuritoimen valtionosuus määräytyisi 22 §:n 2 momentissa
     säädetyn kulttuuritoimen valtionosuusasteikon mukaisesti.
       Kirjaston valtionosuuden perusteena oleva markkamäärä
     saadaan kertomalla kunnan asukasmäärä asukasta kohti määrätyllä
     kirjaston yksikköhinnalla. Muun kulttuuritoimen markkamäärä
     saadaan, kun pykälän 2 momentin 1-6 kohdassa tarkoitetut
     asianomaista valtionosuustehtävää varten vahvistetun
     yksikköhinnan ja asianomaisessa lainkohdassa käytetyn kertoimen
     tulot lasketaan yhteen.
       Yksikköhinta vahvistetaan kutakin kulttuuritoimen
     valtionosuustehtävää varten erikseen. Yksikköhintojen
     vahvistamisesta säädetään 23-25 §:ssä. Kirjastotointa
     lukuunottamatta eri valtionosuustehtäviä varten yksikköhinta
     vahvistetaan kaikkien valtionosuuden saajien osalta
     samansuuruiseksi. Kirjastotoimen, kulttuuritoiminnan,
     liikuntatoiminnan sekä nuorisotyön osalta niitä kutakin varten
     erikseen vahvistettu yksikköhinta kerrotaan kunnan
     asukasluvulla. Museon, teatterin ja orkesterin osalta niitä
     varten vahvistetut yksikköhinnat kerrotaan asianomaiselle
     kulttuurilaitokselle vahvistettujen henkilötyövuosien määrällä.
       22 §. Kulttuuritoimen valtionosuusasteikko. Pykälän 1
     momentti sisältää kirjaston osalta viittauksen kirjastotoimessa
     noudatettavaan opetustoimen valtionosuusasteikkoon. Kahden tai
     useamman kunnan yhteisen kirjaston valtionosuus määräytyisi
     asianomaisten kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa.
     Pykälän 2 momentissa säädetään muuta kulttuuritointa koskevasta
     kantokykyluokittaisesta valtionosuusasteikosta. Pykälän 3
     momentissa on säännös siitä, että yksityisen museon, teatterin
     ja orkesterin valtionosuus määräytyy laitoksen sijaintikunnan
     kantokykyluokan mukaan.
       23 §. Kirjaston yksikköhinta. Ehdotuksen mukaan kirjastoa
     varten vahvistettaisiin vuosittain asukaskohtaiset
     keskimääräiset markkamäärät sen mukaan kuin kuntien
     valtionosuuslain 3 §:ssä säädetään. Näitä markkamääriä
     tarkistettaisiin joka neljäs vuosi ottaen huomioon edellisen
     vuoden toteutuneet kustannukset sekä kuluvan vuoden arvioitu
     kustannustason sekä toiminnan laadun ja laajuuden muutos.
     Ehdotetussa 23 §:ssä säädettäisiin siitä, miten edellisen vuoden
     toteutuneet kustannukset otettaisiin huomioon. Periaatteena
     pykälän mukaan on, että asutusrakenteeltaan samanlaisille
     kunnille kirjastotoimesta aiheutuneet kustannukset jaetaan
     näiden kuntien yhteenlasketulla asukasluvulla. Saaristokunnat
     rinnastettaisiin yksikköhintoja laskettaessa asutusrakenteeltaan
     harvimmin asuttuihin kuntiin. Kirjaston yksikköhintaa
     laskettaessa sovellettaisiin lisäksi 19 §:n säännöstä
     yksikköhintaa laskettaessa huomiotta jätettävistä menoista.
     Muun kuin edellä tarkoitetun tarkistusvuoden osalta kirjaston
     yksikköhintoja tarkistettaisiin valtionosuustehtävien ja
     kustannustason muutoksen edellyttämällä tavalla siten kuin
     kuntien valtionosuuslain 4 ja 5 §:ssä säädetään.
       24 §. Kulttuuritoiminnan, liikuntatoiminnan ja nuorisotyön
     yksikköhinnat. Valtionosuuden määräytymisen perusteena oleva
     yksikköhinta vahvistetaan erikseen kulttuuritoimintaa,
     liikuntatoimintaa sekä nuorisotyötä varten. Opetusministeriö
     vahvistaa yksikköhinnat kunnan asukasta kohden. Asukaskohtainen
     yksikköhinta on sama kaikille kunnille. Yksikköhinnat määrätään
     valtion talousarvion rajoissa. Kuntien valtionosuuslain
     säännöksiä valtionosuuksien tai niiden keskimääräisten
     markkamäärien tarkistamisesta ei sovellettaisi nyt puheena
     oleviin markkamääriin. Kustannustason ja valtionosuustehtävien
     kehitys otettaisiin huomioon valtion talousarvioesityksen
     valmistelun yhteydessä.
       25 §. Museoiden, teattereiden ja orkestereiden
     yksikköhinnat. Tähän esitykseen sisältyvät myös esitys
     museolaiksi sekä esitys teatteri- ja orkesterilaiksi.
     Valtionosuuteen oikeutetuille museoille sekä teattereille ja
     orkestereille myönnettäisiin käyttökustannuksiin valtionosuutta
     siten kuin nyt esillä olevassa laissa säädettäisiin.
       Pykälän 1 momentin mukaan museoiden, teattereiden ja
     orkestereiden yksikköhinnoiksi vahvistetaan henkilötyövuotta
     kohden edelliselle vuodelle vahvistettu yksikköhinta
     tarkistettuna arvioidulla kustannustason sekä lakiin tai valtion
     talousarvioon perustuvalla tehtävien laajuuden ja laadun
     muutoksella. Menettely vastaisi museoiden osalta nykyään
     noudatettua käytäntöä. Yksikköhinnat vahvistaisi
     opetusministeriö kullekin laitostyypille erikseen. Lain 54 §:ssä
     olevan siirtymäsäännöksen mukaan yksikköhinnat vuodelle 1993
     vahvistetaan ottaen huomioon museoista, teattereista ja orkes
     tereista vuonna 1990 henkilötyövuotta kohden aiheutuneet
     keskimääräiset kustannukset sekä arvioitu kustannustason muutos.
     Kustannuksiin ei tällöin kuitenkaan lueta kiinteistön hoidosta
     ja ylläpidosta aiheutuneita kustannuksia.
     4 luku. Perustamishankkeen valtionosuus ja -avustus

       26 §. Perustamishanke. Pykälän 1 momentin mukaan
     perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden
     muodostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai
     niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin
     liittyvää irtaimen omaisuuden hankintaa, jos toimenpiteen
     arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään valtioneuvoston
     vahvistaman markkamäärän suuruiset. Pykälän 2 momentin mukaan
     maa-alueen hankkimista ei kuitenkaan pidetä perustamishankkeena
     ellei erikseen toisin säädetä. Ammatillisista oppilaitoksista
     annetun lain uuden 31 a §:n mukaan perustamishankkeena
     pidettäisiin edelleenkin maatalousalan oppilaitoksen harjoitus
     tilan sekä metsä- ja puutalousoppilaitoksen harjoitusmetsän
     hankintaa.
       Pykälän 1 momentin mukaan tilojen rakentamisesta,
     hankinnasta, peruskorjauksesta tai niitä vastaavista
     toimenpiteistä erillistä irtaimen omaisuuden hankintaa ei
     pääsääntöisesti pidetä laissa tarkoitettuna perustamishankkeena.
     Pykälän 3 momentin mukaan vähintään valtioneuvoston vahvistaman
     markkamäärän arvoisen toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan
     irtaimen omaisuuden hankintaa pidetään kuitenkin pääsäännöstä
     poiketen perustamishankkeena, jos erikseen niin säädetään.
     Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain uuden 31 a §:n
     mukaan perustamishankkeena pidettäisiin edelleenkin vähintään
     valtioneuvoston vahvistaman markkamäärän suuruista
     toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa ammatillisen
     oppilaitoksen laitehankintaa. Kirjastolain 4 §:ään ehdotetaan
     otettavaksi säännös, jonka nojalla myös vähintään
     valtioneuvoston vahvistaman markkamäärän hintaisen kirjastoauton
     tai kirjastoveneen hankintaa pidetään perustamishankkeena.
       Pykälän 4 momentissa säädetään mahdollisuudesta pitää
     perustamishankkeena myös valtioneuvoston vahvistamaa
     markkamäärää pienempää hanketta, jos hanke muodostuisi sen
     toteuttajan taloudellisiin voimavaroihin nähden erityisen
     rasittavaksi.
       27 §. Perustamishankkeen valtionosuuden laskennallinen
     peruste. Pykälän 1 momentin mukaan perustamishankkeen
     valtionosuuden perusteena käytetään sitä markkamäärää, joka
     saadaan kertomalla valtionosuuteen oikeuttava tilamäärä
     hankkeeseen sisältyviä erilaisia tilatyyppejä varten
     vahvistetuilla yksikköhinnoilla. Valtionosuuteen oikeuttavasta
     tilamäärästä päätetään hankkeen laajuuden vahvistamisen
     yhteydessä siten kuin 31 §:ssä säädetään.
       Koska tilojen peruskorjausta, uudelleenjärjestelyä tai muuta
     vastaavaa toimenpidettä koskevat hankkeet ovat yksilöllisiä, ei
     tällaisia hankkeita varten ole perusteltua vahvistaa
     yksikköhintoja. Tämän vuoksi 2 momentin mukaan valtionosuuden
     perusteena käytetään valtionapuviranomaisen kullekin hankkeelle
     vahvistamaa markkamäärää, joka perustuu hankkeen arvioituihin
     kustannuksiin. Näin menetellään myös silloin, kun tietylle
     tilatyypille ei ole vahvistettu yksikköhintaa tilojen erityisen
     laadun tai muun syyn vuoksi. Valtionosuuden peruste määritellään
     hankkeen kustannusarvion sijasta valtionapuviranomaisen
     arvioimien kustannusten perusteella. Valtionapuviranomainen
     ottaa huomioon käytännössä myös hankkeen kustannusarvion.
       Pykälän 3 momentin mukaan lopullinen valtionosuus lasketaan
     siitä markkamäärästä, joka saadaan, kun pykälän 1 ja 2 momentin
     mukaan laskettua markkamäärää on tarkistettu hankkeen
     aloittamisajankohdan hintatason mukaiseksi. Rakentamisaikaisia
     kustannustason muutoksia ei oteta erikseen huomioon, koska ne
     sisältyvät yksikköhintojen laskentaperusteisiin.
       28 §. Perustamishankkeen valtionosuusasteikko.
     Perustamishankkeen valtionosuus määräytyy kuntien
     kantokykyluokituksen mukaisena prosenttiosuutena 27 §:n
     mukaisesta markkamäärästä. Valtionosuus on kantokykyluokan
     mukaan 25-70 prosenttia. Kaikkiin tässä laissa tarkoitettuihin
     perustamishankkeisiin myönnettäisiin valtionosuutta saman
     asteikon mukaisesti 5 momentissa mainittua tapausta lukuunot
     tamatta. Asteikko on sama kuin sosiaali- ja terveydenhuollon
     hankkeiden valtionosuudessa. Peruskoulun, lukion ja yleisen
     kirjaston perustamiskustannusten valtionosuus- prosentti alenee
     1-3 kantokykyluokan kunnissa ja nousee 4-10 kantokykyluokan
     kunnissa. Ammatillisten oppilaitosten valtionosuusprosentti
     alenee 8-10 kantokykyluokan kunnissa ja nousee 1-7
     kantokykyluokan kunnissa.
       Myös kansalaisopistolle sekä valtionosuutta saavalle
     musiikkioppilaitokselle voidaan näitä oppilaitoksia koskevien
     lakien mukaan myöntää valtionosuutta perustamishankkeisiin
     valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa. Näiden
     oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitus ei ole aikaisemmin
     ollut sidoksissa valtionosuusasteikkoon. Kuntien
     kulttuuritoiminnasta annetussa laissa, nuorisotyölaissa,
     liikuntalaissa, museolaissa sekä teatteri- ja orkesterilaissa
     tarkoitettua perustamishanketta rahoitettaisiin
     harkinnanvaraisella valtionavustuksella, johon ei sovelleta
     valtionosuusasteikkoa. Kantokykyluokka määräytyisi hankkeen
     aloittamisvuoden perusteella.
       Pykälän 2 momentin mukaan useamman kunnan yhteiseen
     perustamishankkeeseen myönnetään valtionosuutta kunkin kunnan
     osuuteen asianomaisen kunnan kantokykyluokan mukaan. Näin
     menetellään myös kuntainliittojen perustamishankkeiden osalta.
     Tässä laissa ei säädetä siitä, miten kunkin kunnan osuus
     määräytyy eikä siitä, missä tapauksissa tällaisia yhteisiä
     hankkeita voidaan toteuttaa.
       Pykälän 3 momentin mukaan yksityisen oppilaitoksen
     perustamishankkeiden valtionosuus määräytyy oppilaitoksen
     sijaintikunnan mukaan. Pykälän 5 momentin mukaan ammatillisen
     erityisoppilaitoksen perustamishankkeiden valtionosuusprosentti
     on 70. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa annetaan opetusta
     vammaisille nuorille. Ammatilliset erityisoppilaitokset ovat
     pääasiassa yksityisiä.
       29 §. Yksikköhintojen vahvistaminen. Valtioneuvosto
     vahvistaa perustamishankkeiden valtionosuuden perusteena olevat
     yksikköhinnat vuosittain erilaisille tiloille. Pääsääntöisesti
     yksikköhinnat vahvistetaan hyötypinta-alan neliömetriä kohti.
     Yksikköhintoihin sisältyvät maapohjan hankkimisesta aiheutuneita
     kustannuksia lukuunottamatta kustannukset kaikista niistä
     toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen toimitilojen
     käyttöönottamiseksi. Näin ollen yksikköhintoihin sisältyvät myös
     tilojen ensikertaisesta kalustamisesta ja varustamisesta
     aiheutuvat kustannukset.
       Yksikköhinnat lasketaan 3 momentin mukaan toteutuneiden
     rakennushankkeiden keskimääräisten kustannusten perusteella.
     Toimitilojen hankinnasta aiheutuvia kustannuksia, siis lähinnä
     kauppahintoja, ei oteta huomioon. Luotettavan kustannuspohjan
     saamiseksi ja suhdannevaihteluiden tasaamiseksi yksikköhintoja
     vahvistettaessa on tarkoitus ottaa huomioon toteutuneet hankkeet
     useammalta kuin yhdeltä vuodelta. Saman momentin mukaan
     rakentamiskustannuksiltaan oleellisesti muista poikkeaville
     alueille voidaan vahvistaa omat yksikköhinnat.
       30 §. Hankesuunnitelma. Pykälän mukaan valtionosuuden
     hakijan olisi laadittava perustamishankkeesta hankesuunnitelma,
     joka toimitettaisiin valtionapuviranomaiselle.
     Hankesuunnitelmalla korvattaisiin voimassa olevan lainsäädännön
     mukaiset perustamissuunnitelmat ja toteuttamisohjelmat.
     Hankesuunnitelma sisältäisi hankkeen tarpeellisuutta,
     toteuttamisajankohtaa ja kustannusarviota koskevat tiedot sekä
     tilaohjelman. Hankkeiden piirustusten hallinnollisesta
     käsittelystä luovuttaisiin.
       31 §. Perustamishankkeen laajuuden vahvistaminen.
     Valtionapuviranomainen määrittelee perustamishankkeen
     valtionosuuteen oikeuttavat tilat vahvistamalla
     perustamishankkeen laajuuden. Perustamishankkeen laajuuden
     vahvistamiseen tarvittavat tiedot sisältyvät kustakin hankkeesta
     laadittavaan 30 §:ssä tarkoitettuun hankesuunnitelmaan.
     Tarkoituksena on, että hankkeen laajuus vahvistetaan
     pääsääntöisesti niille hankkeille, joille tultaisiin 35 §:ssä
     tarkoitetun perustamishankkeiden valtakunnallisen
     rahoitussuunnitelman mukaan myöntämään valtionosuutta 1-2 vuoden
     kuluessa. Valtionapuviranomainen päättäisi 39 §:n 2 momentin
     nojalla valtionosuuden myöntämisestä perustamishankkeille
     valtion talousarviossa olevan valtuuden rajoissa.
       32 §. Perustamishankkeen toteuttaminen. Perustamishankkeita
     koskevat aloittamisvaltuudet sisällytettäisiin vuosittain
     valtion talousarvioon. Perustamishanke tulisi pykälän 1 momentin
     mukaan aloittaa sinä vuonna, jona valtionosuuden myöntämistä
     koskeva päätös on tehty tai sitä seuraavana vuonna. Jos hanketta
     ei aloitettaisi säädetyn ajan kuluessa, valtionosuuden
     myöntämistä koskeva päätös raukeaisi.
       Valtionapuviranomainen voisi 2 momentin mukaan erityisestä
     syystä päättää, että hanke saadaan aloittaa ennen kuin
     valtionosuuden myöntämistä koskeva päätös on tehty. Tällaisena
     erityisenä syynä voisi olla esimerkiksi eri hallinnonalojen
     yhteisen hankkeen aloittaminen samana vuonna. Momentissa
     tarkoitetun luvan saaneen hankkeen valtionosuus suoritettaisiin
     vasta valtionosuuden myöntämistä koskevan päätöksen tekemisen
     jälkeen. Jos hanke on ilman momentissa tarkoitettua päätöstä
     aloitettu ennen kuin sitä koskeva valtionosuuden myöntämistä
     koskeva päätös on tehty, ei valtionosuutta voitaisi enää
     myöntää.
       33 §. Hankeselvitys. Hankeselvityksiin sisältyvien
     kustannustietojen perusteella valtioneuvosto vahvistaa
     vuosittain valtionosuuden perusteena olevat 29 §:ssä tarkoitetut
     toteutuneiden hankkeiden keskimääräisiin kustannuksiin
     perustuvat tilatyyppikohtaiset yksikköhinnat. Lisäksi
     hankeselvitysten avulla valtionapuviranomainen voi valvoa, että
     hanke on toteutettu vähintään valtionosuuden myöntämistä
     koskevan päätöksen laajuisena. Jos hanke on toteutettu
     olennaisesti suppeampana kuin mihin on myönnetty valtionosuutta,
     valtionapuviranomainen voisi vaatia liikaa suoritettua
     valtionosuutta palautettavaksi 45 §:ssä tarkoitettuna
     perusteettomana etuna.
       Pykälän 1 momentissa säädetään kaikista perustamishankkeista
     niiden valmistumisen jälkeen toimitettavasta selvityksestä.
     Pykälän 2 momentissa säädetään velvollisuudesta toimittaa
     urakkasopimuksiin perustuvat rakennustöitä koskevat
     kustannustiedot rakennustöiden aloittamista seuraavan kuukauden
     aikana. Perustamishankkeeseen sisältyy toimitilojen rakennus-
     tai hankintakustannusten lisäksi myös muita kustannuksia,
     lähinnä kalusto- ja laitehankintoja. Lopullinen selvitys
     perustamishankkeen kustannuksista voidaan laatia hankkeen
     valmistuttua. Yksikköhintajärjestelmän ylläpidon kannalta on
     tarpeellista saada urakkasopimuksiin perustuvat rakennustöiden
     kustannustiedot mahdollisimman nopeasti.
       34 §. Valtionavustus perustamishankkeeseen. Milloin
     perustamishankkeisiin voidaan toimintalakien mukaan myöntää
     tässä laissa tarkoitettua harkinnanvaraista valtionavustusta
     talousarvioon otetun määrärahan rajoissa, ei tällaiseen
     valtionavustukseen pääsääntöisesti sovelleta tämän lain
     perustamishankkeita koskevia säännöksiä. Näin ollen avustus ei
     ole sidoksissa kuntien kantokykyluokitukseen, eikä avustusta
     lasketa erilaisille tilatyypeille vahvistettujen yksikköhintojen
     perusteella. Valtionapuviranomainen määräisi myönnettävän
     avustuksen enimmäismäärän.
       Perustamishankkeen määritelmä olisi tässä laissa
     tarkoitetussa harkinnanvaraisessa valtionavustuksessa sama kuin
     lakisääteisessä valtionosuudessa. Näin ollen
     perustamishankkeeseen voitaisiin pääsääntöisesti myöntää
     valtionavustusta vain silloin, kun hankkeen arvioidut
     kustannukset ovat 26 §:n mukaisesti vähintään valtioneuvoston
     vahvistaman markkamäärän suuruiset.
       Perustamishankkeen valtionavustukseen sovelletaan lisäksi
     säännöksiä, jotka koskevat hankesuunnitelmaa, hankeselvitystä,
     perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa, yhteistä
     perustamishanketta, valtionosuuden myöntämistä ja
     perustamishankkeeseen suoritetun valtionosuuden palautusta. Lain
     45 §:n viittaussäännöksen mukaisesti perustamishankkeiden
     valtionavustukseen sovellettaisiin myös kuntien
     valtionosuuslain säännöksiä perusteettoman edun palauttamisesta
     ja suoritusvelvollisuuden raukeamisesta.
       35 §. Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma. Seuraavan
     neljän vuoden aikana toteutettavaksi suunnitellut
     perustamishankkeet otetaan opetusministeriön vuosittain
     laatimaan valtakunnalliseen perustamishankkeiden
     rahoitussuunnitelmaan. Valtakunnallisessa rahoitussuunnitelmassa
     arvioidaan suunnitteilla olevien hankkeiden tarpeellisuus ja
     kiireellisyys lääninhallitusten tekemien arvioiden pohjalta.
     Hankkeet merkitään valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan
     arvioidussa kalenterivuosittaisessa toteuttamisjärjestyksessä.
     Valtakunnallinen rahoitussuunnitelma laaditaan talousarvion
     valmistelun yhteydessä ja se on osa opetusministeriön
     hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Eri
     oppilaitosmuotoja ja muita tässä laissa tarkoitettuja laitoksia
     koskevia hankkeita voidaan käsitellä valtakunnallisessa
     rahoitussuunnitelmassa omina ryhminään tai niitä voidaan
     tarvittaessa yhdistää. Lääninhallituksen toimivaltaan kuuluvia
     hankkeita ei yksilöidä rahoitussuunnitelmassa, vaan niiden
     osalta siihen merkitään arvio hankkeiden vuosittaisesta
     aloittamisvaltuudesta ja hankkeisiin yhteensä suoritettavasta
     valtionosuudesta.
       36 §. Yhteinen perustamishanke. Kun opetus- ja
     kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
     perustamishankkeiden valtionosuusasteikot yhtenäistetään ja
     rahoitusjärjestelmiä muutoinkin yhdenmukaistetaan, helpottuu
     yhteishankkeiden toteuttaminen. Tällainen yhteishanke voisi olla
     esimerkiksi yhtenä rakennushankkeena toteutettava peruskoulu ja
     päiväkoti. Kun hankkeiden valtionrahoituksesta kuitenkin
     päättäisivät eri viranomaiset, on katsottu tarpeelliseksi ottaa
     lakiin säännös, joka velvoittaisi asianomaisia
     valtionapuviranomaisia yhteistyöhön hankkeen ajoittamiseksi
     samalle vuodelle.
     5 luku. Erityiset avustukset

       37 §. Ylimääräinen avustus. Pykäläehdotuksen mukaan
     yksityisen oppilaitoksen tai muun laitoksen ylläpitäjälle
     voitaisiin myöntää tämän lain mukaisen valtionosuuden lisäksi
     ylimääräistä avustusta tässä laissa tarkoitettuihin perustamis-
     ja käyttökustannuksiin riippumatta siitä, onko asianomaisessa
     toimintalaissa viitattu tähän rahoitukseen. Mahdollisuus myöntää
     ylimääräistä avustusta on tarpeen sen vuoksi, että yksityisten
     oppilaitosten ja muiden laitosten ylläpitäjillä ei ole kuntiin
     verrattavia taloudellisia edellytyksiä rahoittaa toiminnasta
     aiheutuvia kustannuksia silloin, kun ne olennaisesti ylittävät
     ylläpitäjälle tulevan laskennallisesti määräytyvän
     valtionosuuden ja mahdolliset kotikuntien maksuosuudet.
     Ylimääräisen avustuksen myöntämisestä päättää opetusministeriö
     valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa.
       38 §. Valtionavustus kokeilutoimintaa, erityistehtäviä,
     toiminnan käynnistämistä ja opettajankoulutusta varten.
     Pykäläehdotuksen mukaan 3 §:ssä tarkoitettujen lakien mukaisen
     toiminnan kehittämiskokeiluista tai tietyille oppilaitoksille
     tai muille laitoksille annetuista erityisistä tehtävistä
     aiheutuviin ylimääräisiin menoihin voidaan myöntää
     valtionavustusta. Valtionavustusta voitaisiin myöntää myös
     mainituissa laeissa tarkoitetun toiminnan käynnistämistä varten.
     Käynnistysavustus tulisi kysymykseen lähinnä ammatillisten
     oppilaitosten maksullisessa palvelutoiminnassa, joka muuten on
     tässä laissa säädetyn valtionrahoitusjärjestelmän ulkopuolella.
     Pykälässä tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä päättää
     opetusministeriö talousarvion rajoissa. Eräissä 3 §:ssä
     tarkoitetuissa laeissa on säädetty erikseen kokeilun
     järjestämisen edellytyksistä ja kokeilussa noudatettavasta
     menettelystä sekä erityisen tehtävän määräämisestä.
       Pykälän 2 momentin mukaan yksinomaan opettajankoulutuksesta
     aiheutuvat kustannukset suoritetaan ammatilliselle
     oppilaitokselle valtionavustuksena kokonaisuudessaan. Säännös
     vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.
     6 luku. Erinäiset säännökset

       39 §. Valtionosuuden myöntäminen. Pykälän 1 momentissa
     säädetään siitä, kenelle käyttökustannusten valtionosuus
     myönnetään. Peruskoulun ja peruskoulua korvaavan koulun sekä
     kuntien ja kuntainliittojen ylläpitämien lukioiden,
     iltalukioiden ja ammatillisten oppilaitosten valtionosuus
     myönnetään oppilaiden kotikunnille. Yksityisten oppilaitosten
     valtionosuus peruskoulua korvaavia kouluja lukuunottamatta
     myönnetään oppilaitoksen ylläpitäjälle. Oppilaan kotikunta olisi
     9 ja 40 §:n mukaisesti maksuvelvollinen oppilaitoksen
     ylläpitäjälle. Kansalaisopistojen ja musiikkioppilaitosten
     valtionosuus myönnettäisiin aina oppilaitoksen ylläpitäjälle.
     Kulttuuritoimen tehtäviä hoitavien laitosten valtionosuus
     maksettaisiin kuntainliittojen ylläpitämiä laitoksia
     lukuunottamatta laitoksen ylläpitäjälle. Kuntainliittojen
     ylläpitämien kulttuurilaitosten osalta valtionosuus
     myönnettäisiin kuntainliiton jäsenkunnille.
       Käyttökustannusten valtionosuudet myönnetään kaikilta osin
     hakemuksetta. Pykälän 2 momentin mukaan käyttökustannusten
     valtionosuuden myöntämiseen sovellettaisiin kuntien
     valtionosuuslain 20 §:n 3 momenttia, jonka mukaan valtionosuudet
     myönnetään vuosittain viimeistään tammikuun 15 päivänä.
       Pykälän 3 momentin mukaan valtionapuviranomainen myöntäisi
     perustamishankkeen valtionosuuden hakemuksesta laitoksen
     ylläpitäjälle. Peruskoululain ehdotetun 84 a §:n mukaan
     valtionosuus peruskoulua korvaavan koulun perustamishankkeeseen
     myönnettäisiin kuitenkin koulun sijaintikunnalle.
       40 §. Maksaminen. Pykälän 1 momentin mukaan
     käyttökustannusten valtionosuus maksettaisiin hakemuksetta
     valtionosuuden saajalle kuukausittain yhtä suurina erinä kunkin
     kuukauden 20 päivään mennessä. Nykyistä käytäntöä, jonka mukaan
     valtionosuudet on maksettu mainittua päivämäärää aikaisemmin, on
     tarkoitus jatkaa.
       Oppilaiden kotikuntien tulisi 2 momentin mukaan suorittaa
     maksuosuutensa oppilaitoksen ylläpitäjälle kaksi kertaa
     vuodessa, ensimmäinen erä helmikuun loppuun mennessä ja toinen
     erä lokakuun loppuun mennessä. Sama koskee oppilaiden
     kotikunnille myönnetyn valtionosuuden maksamista peruskoulun ja
     peruskoulua korvaavan koulun sekä kunnan tai kuntainliiton
     ylläpitämän lukion, iltalukion ja ammatillisen oppilaitoksen
     ylläpitäjälle. Maksuajankohta on saatava mahdollisimman
     aikaiseksi oppilaitosten maksuvalmiuden turvaamiseksi. Oppilaan
     kotikunta ja oppilaitoksen ylläpitäjä voisivat kuitenkin sopia
     säädetystä poikkeavasta kotikuntakorvausten maksuajankohdasta.
       Perustamishankkeeseen suoritettavan valtionosuuden
     maksaminen jaksotetaan pykälän 3 momentin mukaan hankkeen
     arvioidulle toteutusajalle. Myös valmiina ostettujen tilojen
     osalta maksaminen jaksotettaisiin vastaavasti. Jos
     valtionapuviranomainen olisi 32 §:n 2 momentissa tarkoitetussa
     tapauksessa antanut luvan hankkeen aloittamiselle ennen kuin
     valtionosuuden myöntämistä koskeva päätös on tehty, valtionosuus
     maksettaisiin kuitenkin vasta sinä vuonna, kun valtionosuuden
     myöntämistä koskeva päätös tehdään.
       41 §. Valtionapuviranomainen. Opetus- ja kulttuuritoimen
     valtionosuudet myöntää opetusministeriö tai lääninhallitus sen
     mukaan kuin valtioneuvosto toimivallan jaosta määrää.
     Tarkoituksena on, että käyttökustannusten valtionosuudet
     myöntäisi opetusministeriö. Perustamishankkeiden osalta on
     tarkoituksena, että valtioneuvosto voisi määrätä sen
     valtionosuuden perusteena olevan markkamäärän, jota pienemmät
     hankkeet kuuluvat lääninhallituksen toimivaltaan. Muista
     perustamishankkeista päättäisi opetusministeriö. Asetuksella
     voitaisiin säätää, että valtionapuviranomaisena voisi
     valtionavustuksissa olla muukin viranomainen kuin
     opetusministeriö tai lääninhallitus. Valtionavustusten jako
     olisi siten mahdollista säätää tietyn alan asiantuntijaviraston,
     kuten esimerkiksi museoviraston tehtäväksi.
       42 §. Tietojen toimittaminen. Pykälässä säädetään
     velvollisuudesta toimittaa valtionosuuden määräämiseksi
     tarvittavat tiedot valtionapuviranomaiselle. Periaatteena on,
     että tarvittavat tiedot saadaan kuntasuunnitelmasta,
     talousarviosta, tilinpäätöksestä ja kunnalliskertomuksesta sekä
     yksityisten oppilaitosten ja muiden yksityisten laitosten
     ylläpitäjien osalta vastaavista asiakirjoista. Tiedot on
     toimitettava sen mukaisesti eriteltyinä kuin opetusministeriö
     määrää.
       Kaikki opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien ja
     maksuosuuksien määrittelyssä tarvittavat tiedot eivät kuitenkaan
     sisälly edellä mainittuihin asiakirjoihin. Tällaisia ovat
     esimerkiksi peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten
     oppilaitosten oppilasmäärää ja tuntikehystä, kuljetettavien ja
     majoitettavien oppilaiden määrää sekä kansalaisopistossa ja
     musiikkioppilaitoksissa pidettyjä opetustunteja koskevat tiedot.
     Nämä tiedot tulee toimittaa opetusministeriön antamien
     määräysten mukaisesti. Ennen kuin opetusministeriö antaa
     pykälässä tarkoitettujen tietojen toimittamista koskevia
     määräyksiä, sen tulee neuvotella 43 §:n mukaisesti kuntien
     keskusjärjestöjen kanssa.
       43 §. Neuvottelumenettely. Pykälän mukaan opetusministeriön
     on neuvoteltava kuntien keskusjärjestöjen kanssa valtionosuuden
     perusteena olevista yksikköhinnoista ja valtionosuuden
     määräämiseksi tarvittavien tietojen toimittamisesta
     valtionapuviranomaiselle. Myös opetus- ja kulttuuritoimeen
     sovellettavassa kuntien valtionosuuslain 7 §:n 2 momentissa
     säädettäisiin lisäksi velvollisuudesta neuvotella valtionosuuden
     perusteena olevien yksikköhintojen keskimääräisten markkamäärien
     tarkistamisesta sekä valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon
     säilyttämisestä.
       44 §. Perustamishankkeeseen suoritetun valtionosuuden
     palautus. Pykälä korvaisi opetus- ja kulttuuritoimessa eräin
     poikkeuksin sovelletun kuntien ja kuntainliittojen
     valtionosuuksista ja avustuksista annetun lain 23-25 §:n. Pykälä
     poikkeaisi nykyisistä säännöksistä muun muassa siinä, ettei
     valtionosuutta tarvitsisi lainkaan palauttaa, jos omaisuutta
     käytetään edelleen toimintaan, johon voitaisiin myöntää
     valtionosuutta. Kun valtionosuusasteikot opetus- ja
     kulttuuritoimessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa yhtenäis
     tettäisiin, olisi tarpeetonta saattaa valtionapuviranomaisen
     käsiteltäväksi esimerkiksi peruskoulun muuttaminen päiväkodiksi.
       Niissä tapauksissa, joissa palautusvelvollisuus on
     mahdollinen, opetusministeriö voisi päättää enintään
     valtionosuutta vastaavan suhteellisen osan omaisuuden käyvästä
     arvosta palautettavaksi valtiolle. Ministeriö voisi harkita,
     tulisiko esimerkiksi vanhan koulun luovutuksessa käyttää
     palautusvelvollisuutta. Tällöin olisi ratkaisevaa, mihin
     tarkoitukseen ja millä hinnalla koulu luovutetaan. Voimassa
     olevan lainsäädännön mukaan valtionosuuden palauttaminen on
     pääsääntö, josta valtioneuvosto voi myöntää poikkeuksen.
       Jotta ministeriö saisi tiedon omaisuuden tuhoutumisesta
     taikka omaisuuden omistussuhteisiin tai käyttötarkoitukseen
     liittyvistä olosuhteiden muuttumisesta, tulisi valtionosuuden
     saajan kuuden kuukauden määräajassa ilmoittaa muutoksesta
     uhalla, että valtionosuus on palautettava korkoineen.
       Kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -
     avustuksista annetun lain 25 §:n mukaisesta monimutkaisesta ja
     vain muutaman kerran sovelletusta palautettavan omaisuuden arvon
     määräämismenettelystä ehdotetaan luovuttavaksi.
       45 §. Kuntien valtionosuuslain eräiden säännösten
     soveltaminen. Pykälässä luetellaan ne kuntien valtionosuuslain
     säännökset, joita sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen
     rahoitukseen sen lisäksi, mitä mainitun lain soveltamisesta
     muualla tässä laissa ehdotetaan säädettäväksi. Pykälän 1
     momentin mukaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen
     sovellettaisiin kuntien valtionosuuslain säännöksiä, jotka
     koskevat saamatta jääneen etuuden suorittamista (22 §),
     perusteettoman edun palauttamista (23 §), suoritusvelvollisuuden
     raukeamista (24 §) ja uhkasakkoa (27 §).
       Pykäläehdotuksen 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee
     opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeiden rahoitusta,
     haetaan muutosta siten kuin kuntien valtionosuuslain 25 ja 26
     §:ssä säädetään.
       Käyttökustannusten valtionosuuden myöntämistä koskevaan
     päätökseen ei ehdotuksen mukaan saa hakea muutosta.
     Käyttökustannusten valtionosuus määräytyy laskennallisten
     yksikköhintojen sekä oppilas-, tunti-, henkilötyövuosi- tai
     asukasmäärien perusteella. Laskennallisen rahoitusjärjestelmän
     toimivuus edellyttää, että valtionosuuden perusteena olevia
     yksikköhintoja ja mainittuja toiminnan laajuutta kuvaavia
     tunnnuslukuja ei yksittäisissä tapauksissa muuteta sen jälkeen
     kun niistä on päätetty ja valtionosuus on myönnetty. Tämä on
     tarpeen muun muassa siksi, että opetustoimessa valtionosuuden
     määrytymisen perusteena on tarkoitus käyttää oppilaitoksen
     ylläpitäjän ilmoittamia oppilasmääriä, joihin
     valtionapuviranomaisen on voitava luottaa. Käyttökustannuksiin
     myönnettävää valtionosuutta koskevia päätöksiä voitaisiin
     kuitenkin oikaista hallintomenettelylain (598/82) mukaisessa
     järjestyksessä.
       Valtionosuuden saaja voi mainitun 25 §:n mukaisesti vaatia
     valtionapuviranomaista oikaisemaan perustamishankkeen
     valtionosuuden myöntämistä ja perustamishankkeen laajuuden
     vahvistamista koskevan päätöksen. Oikaisuvaatimuksesta annettuun
     päätökseen saa mainitun 26 §:n mukaisesti hakea muutosta
     valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin
     muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.
     Opetusministeriön päätökseen perustamishankkeeseen myönnetyn
     valtionosuuden palauttamisesta voisi hakea muutosta kuntien
     valtionosuuslain 26 §:n 1 momentin mukaisesti
     hallintovalituksella korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Kuntien
     valtionosuuslain 26 §:n mukaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle
     voidaan edellä mainitun lisäksi valittaa päätöksestä, joka
     koskee saamatta jääneen etuuden suorittamista, perusteettoman
     edun palauttamista ja uhkasakkoa. Muihin kuin edellä
     mainittuihin päätöksiin ei kuntien valtionosuuslain 26 §:n
     mukaan voi hakea muutosta.
       46 §. Tarkemmat säännökset. Pykälä sisältää tavanomaisen
     asetuksenantovaltuussäännöksen.
     7 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

       47 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden
     1993 alusta lukien.
       48 §. Kumottavat säännökset. Lailla kumotaan peruskoulun,
     lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista
     annettu laki, yleissivistävää ja ammatillista koulutusta varten
     kunnille myönnettävistä lisäavustuksista annettu laki sekä
     ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annettu laki, jolloin
     myös näiden lakien nojalla annetut asetukset kumoutuvat. Lain 6
     §:n perusteluihin viitaten ammatillisten oppilaitosten
     rahoituksesta annettua lakia sovelletaan kuitenkin
     ammatillisille erityisoppilaitoksille sekä ammatillisille
     erikoisoppilaitoksille käyttökustannuksiin myönnettävään
     valtionavustukseen vuoden 1995 loppuun saakka. Ensiksi mainitun
     lain 19 a §:ää sovelletaan vastaavasti peruskoulua vastaavaksi
     järjestetyn yksityisen koulun valtionapuun vuoden 1995 loppuun
     saakka.
       49 §. Käyttökustannukset. Pykäläehdotuksen 1 momentin mukaan
     ennen tämän lain voimaantuloa syntyneisiin käyttökustannuksiin
     sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä. Näin ollen
     esimerkiksi yleissivistävää ja ammatillista koulutusta varten
     voidaan myöntää lisäavustusta jälkeenpäin vielä vuoden 1992
     kustannuksiin. Pykälän 2 momentissa säädetään tämän lain voimaan
     tullessa käsittelemättä olevien nykyisen
     valtionosuusjärjestelmän mukaisten käyttökustannusten
     valtionosuutta koskevien hakemusten nopeutetusta ja
     summaarisesta käsittelystä. Nopeutetussa järjestyksessä
     myönnetyt valtionosuudet maksetaan yhtä suurina vuotuisina erinä
     viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Pykälän 3 momentilla
     turvataan 50 §:n perusteluissa selostettu perustamishankkeiden
     valtionosuuden korotettu volyymi vuodelle 1993.
       50 §. Perustamiskustannukset. Pykäläehdotuksen 1 momentin
     mukaan perustamiskustannuksiin myönnetään valtionosuutta
     aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaisesti, jos päätös
     valtionosuuden myöntämisestä on tehty ennen tämän lain
     voimaantuloa. Näin ollen esimerkiksi peruskoulun ja lukion
     perustamiskustannuksiin myönnetään valtionosuus 3-10
     kantokykyluokan kunnissa jälkirahoituksena, jos valtionosuuden
     edellytyksenä oleva opetusministeriön rakentamislupapäätös on
     tehty ennen vuoden 1993 alkua. Aikaisemmin voimassa olleita
     säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun hankkeen valtionosuuden
     perusteet, kuten toteuttamisohjelma, on sitovasti vahvistettu
     ennen tämän lain voimaantuloa, vaikka valtionosuuden
     myöntämispäätöstä ei vielä olisikaan tehty. Tämä on
     tarkoituksenmukaista, jotta aikaisemmin voimassa olleen lain
     nojalla pitkälle valmisteltuja hankkeita ei tarvitsisi enää
     käsitellä uudelleen.
       Tämän lain 44 §:ssä säädettyä valtionosuuden saajan kannalta
     voimassa olevaa järjestelmää joustavampaa menettelyä
     perustamishankkeeseen suoritetun valtionosuuden palauttamisesta
     sovelletaan kuitenkin aina, jos mainitussa pykälässä tarkoitettu
     toimenpide on suoritettu tai vahinko tapahtunut tämän lain
     voimaantulon jälkeen.
       Pykälän 2 momentin nojalla valtionapuviranomainen voi
     katsoa, että sille aikaisemmin toimitetut perustamishanketta
     koskevat asiakirjat korvaavat 30 §:ssä tarkoitetun
     hankesuunnitelman.
       Peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista
     ja -avustuksista annettua lakia on väliaikaisesti muutettu
     lailla (1147/88). Muutoksella alennettiin käyttökustannusten
     valtionosuusasteikkoa 4-10 kantokykyluokissa yhdellä
     prosenttiyksiköllä vuosiksi 1989-93. Samalla säädettiin, että
     peruskoulun ja lukion perustamiskustannuksiin myönnetään samana
     aikana keskimäärin 50 prosenttia enemmän valtionosuutta kuin
     vuosina 1983-87 oli myönnetty. Korotus on tarkoitettu
     valtionosuuksien määrään, jota laskettaessa on otettava huomioon
     rakennuskustannusindeksin muuttuminen. Ehdotettu 3 momentti ja
     49 §:n 3 momentti turvaavat peruskoulu- ja lukiorakentamisen
     valtionosuuksien korotetun tason säilymisen vuonna 1993 sen
     mukaisena kuin edellä mainitulla lailla on säädetty.
       Ehdotetussa valtionosuusjärjestelmässä perustamishankkeiden
     valtionosuus määräytyy laskennallisesti, eikä hankkeista
     edellytetä loppuselvitystä. Pykäläehdotuksen 4 momentin mukaan
     myös aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukainen
     perustamiskustannusten valtionosuus voitaisiin maksaa ilman
     valtionosuuden loppuselvityksen tarkastamista. Voimassa olevan
     valtionosuusjärjestelmän mukaiset perustamiskustannusten
     loppuerät tulee suorittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1993.
       51 §. Vuokra ja vuokra-arvo. Pykälän 1 momentissa säädetään
     eräisiin vuokriin myönnettävästä valtionosuudesta tämän lain
     voimaantulon jälkeen. Jos oppilaitos on saanut erikseen
     valtionosuutta toimitilojen vuokraamisesta aiheutuneisiin
     kustannuksiin, laitoksen valtionosuus näihin kustannuksiin
     määräytyy ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden
     säännösten mukaisesti, jos vuokrasopimus on ollut voimassa tämän
     lain voimaan tullessa. Säännös koskee vain niitä oppilaitoksia,
     jotka toimivat pääasiassa vuokratiloissa. Valtionosuutta voidaan
     suorittaa edellä mainitulla tavalla enintään kymmenen vuoden
     ajan tämän lain voimaantulosta. Jos vuokrasopimusta ei
     sopimuksen mukaan voida irtisanoa mainitun ajan päätyttyä,
     suoritetaan valtionosuutta kuitenkin aikaisemmin voimassa
     olleiden säännösten mukaan sopimuskauden loppuun. Tässä
     tarkoitettuja vuokramenoja ei oteta huomioon niissä
     kustannuspohjissa, joiden nojalla valtionosuuden perusteena
     olevat yksikköhinnat lasketaan. Momentissa tarkoitettuja
     vuokrasopimuksia on pääasiassa ammatillisilla oppilaitoksilla.
       Voimassa olevan lainsäädännön mukaan esimerkiksi eräiden op
     pilaitosten omien huonetilojen vuokra-arvot ovat valtionosuuteen
     oikeuttavia käyttökustannuksia. Uudessa järjestelmässä
     luovuttaisiin maksamasta valtionosuutta vuokra-arvon
     pääomakorvaukseen. Pykäläehdotuksen mukaan valtionosuutta
     vuokra-arvon pääomakorvaukseen maksettaisiin aikaisempien
     säännösten mukaisesti kymmenen vuoden ajan sitä seuraavan vuoden
     alusta, jona vuokra-arvoon oikeuttavat toimitilat on hankittu
     tai kun niitä on peruskorjattu. Voimassa olevien säännösten
     mukaan vuokra-arvon pääomakorvaus alenee 8-9 prosentista 5
     prosenttiin sanotun kymmenen vuoden kuluttua hankinnasta.
       52 §. Opetustoimen yksikköhinnat vuonna 1993. Lain
     ensimmäistä voimaantulovuotta (1993) varten opetustoimen
     yksikköhinnat laskettaisiin 12-16 sekä 18 ja 19 §:n mukaisesti
     vuoden 1990 kustannusten perusteella. Tällöinkin otettaisiin
     huomioon kustannustason ja valtionosuustehtävien muutokset
     vuosina 1991, 1992 ja 1993.
       Lain 14 §:n perusteluissa mainituista syistä ammatillisten
     oppilaitosten yksikköhintoja vuodeksi 1993 ei voida laskea
     käyttäen hyväksi tuntikehysjärjestelmää. Tämän vuoksi
     yksikköhinnat on lain ensimmäisenä voimassaolovuonna laskettava
     poikkeuksellisesti. Ammatillisten oppilaitosten yksikköhinnat
     vuodeksi 1993 voidaan ehdotuksen mukaan laskea kahdella eri
     tavalla.
       Jos tietyn oppilaitosmuodon oppilaitosten oppilasmäärien ja
     oppilasta kohti laskettujen kustannusten välillä on selvä
     riippuvuus, lasketaan kullekin oppilaitokselle oma yksikköhinta
     samaan oppilaitosmuotoon kuuluvien oppilaitosten kustannusten
     perusteella. Oppilaitoksen yksikköhintaa laskettaessa samaan
     oppilaitosmuotoon kuuluvien oppilaitosten oppilaskohtaisia
     kustannuksia verrataan kunkin oppilaitoksen oppilasmäärään.
     Tämän jälkeen lasketaan tähän oppilaitosmuotoon kuuluvien
     oppilaitosten oppilasmäärien ja oppilaskohtaisten menojen
     keskimääräinen riippuvuus, josta puolestaan lasketaan kunkin
     oppilaitoksen valtionosuuden perusteena oleva laskennallinen
     oppilaskohtainen yksikköhinta asianomaisen oppilaitoksen
     oppilasmäärän perusteella.
       Useassa oppilaitosmuodossa oppilaskohtaista yksikköhintaa ei
     voida laskea edellä mainitulla tavalla, koska oppilaitosten
     oppilasmäärien erot eivät riittävästi kuvaa niiden
     oppilaskohtaisissa menoissa olevia eroja. Näissä tapauksissa
     yksikköhinta lasketaan oppilaitosmuodoittain jakamalla siihen
     oppilaitosmuotoon kuuluvien oppilaitosten edellisenä vuonna
     aiheutuneet kokonaiskustannukset näissä oppilaitoksissa käyvien
     oppilaiden määrällä.
       53 §. Kirjastotoimen yksikköhinnat vuonna 1993. Myös
     kirjastotoimen yksikköhinnat vuodeksi 1993 lasketaan vuonna 1990
     aiheutuneiden kustannusten perusteella. Valtionosuustehtävien
     laadun ja laajuuden muutos sekä kustannustason muutos otetaan
     tällöin huomioon samalla tavalla kuin opetustoimen osalta
     ehdotetaan säädettäväksi 52 §:n 2 momentissa.
       54 §. Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnat
     vuonna 1993. Pykälän mukaan museoiden, teattereiden ja
     orkestereiden vuoden 1993 valtionosuuden perusteena olevat
     henkilötyövuotta kohden lasketut yksikköhinnat vahvistetaan
     vuonna 1990 toteutuneiden keskimääräisten kustannusten
     perusteella. Muiden vuosien yksikköhinnat vahvistetaan 25 §:n
     mukaisesti edellisille vuosille vahvistettujen yksikköhintojen
     perusteella.
       55 §. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttö
     vuonna 1993. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista
     rahoitetaan nykyisin musiikin perusopetusta antavien
     musiikkioppilaitosten, kuntien nuorisotyön ja liikuntatoimen
     sekä teattereiden ja orkestereiden toimintaan tarkoitetut
     valtionosuudet ja -avustukset. Lisäksi voittovaroista
     rahoitetaan perusopetusta antavien musiikkioppilaitosten,
     kuntien nuorisotyön, liikuntatoiminnan, teattereiden,
     orkestereiden ja museoiden rakentamisen ja muiden
     perustamishankkeitten valtionosuudet ja -avustukset.
       Valtionosuusuudistuksessa voittovaroista rahoitettavien val
     tionosuuksien määrät muuttuvat nykyisestä, koska
     valtionosuusperusteita yhtenäistetään ja samalla saatetaan
     teatterit ja orkesterit valtionosuuden piiriin. Valtionosuuksien
     muutokset sisältyvät valtion ja kuntien välistä
     kustannustenjakoa koskeviin laskelmiin, joiden mukaan
     kustannustenjako ei kokonaisuutena ottaen muutu.
     Valtionosuusuudistuksen ei pitäisi vaikuttaa myöskään siihen
     osuuteen, millä uudistuksen piiriin kuuluvia tehtäviä ja
     laitoksia rahoitetaan veikkauksen ja raha-arpajaisten
     voittovaroista. Se ei saisi vaikuttaa myöskään siihen osuuteen,
     mikä voittovaroista on mahdollista harkinnanvaraisesti osoittaa
     tieteen, taiteen, urheilun ja liikuntakasvatustyön sekä
     nuorisotyön tukemiseen. Tämän johdosta ehdotetaan, että
     voittovaroista rahoitettava osuus opetus- ja kulttuuritoimen
     valtionosuuksista ja -
     avustuksista pidetään vuoden 1993 talousarviossa
     prosentuaalisesti samana kuin se on vuoden 1992 tulo- ja
     menoarviossa.
     1.2. Laki kunnan opetustoimen hallinnosta

       Kunnan kouluhallinnosta annettu laki (479/83) sisältää
     säännökset muun muassa kunnan koululaitoksesta,
     koululautakunnasta ja sen tehtävistä, koulutoimen johtajasta,
     johtosäännössä määrättävistä asioista, salassapidosta sekä
     tietojen luovuttamisesta valtion ja kuntien viranomaisten
     kesken. Yleisperusteluihin viitaten kuntien toimintavapautta
     hallinnon järjestämisessä ehdotetaan olennaisesti lisättäväksi.
     Kun lisäksi ehdotetaan, ettei johtosääntöön pakollisesti
     sisällytettävistä asioista enää säädettäisi laissa, tulisi
     muutoksia tehdä kunnan kouluhallinnosta annetun lain nimeen ja
     suurimpaan osaan lain pykälistä. Tällä perusteella ehdotetaan
     laki kokonaan kumottavaksi ja säädettäväksi uusi laki kunnan
     opetustoimen hallinnosta.
       1 §. Pykälän 1 momentti sisältää kunnan opetustoimen
     määritelmän. Kunnan koululaitoksen määrittelystä luovuttaisiin.
     Opetustoimeen katsottaisiin kuuluvan suoraan lain nojalla kaikki
     pykälässä mainituissa laeissa tarkoitettu toiminta. Nykyisen
     lain mukaan kunnan koululaitokseen on erillisellä päätöksellä
     voitu lukea kuuluvaksi muu oppilaitos kuin peruskoulu, lukio ja
     iltalukio. Opetustoimella olisi uudessa laissa sama sisältö kuin
     sillä olisi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
     annettavassa laissa.
       Oppilaitoslakeihin ja tähän lakiin sisältyisivät edelleen
     opetustoimen hallintoa koskevat erityiset säännökset. Muilta
     osin noudatettaisiin kunnallislakia ja sen nojalla annettuja
     määräyksiä kuten johtosääntöjä.
       2 §. Laissa edellytetty kunnan opetushallinnosta huolehtiva
     monijäseninen toimielin voisi käytännössä olla lautakunta tai
     johtokunta. Toimielimelle voisi kuulua opetustoimen hallintoa
     koskevien tehtävien lisäksi muitakin tehtäviä. Toimielimen
     kokoonpano määräytyisi kunnallislain mukaan. Kaksikielisessä
     kunnassa tulisi toimielinten jäsenten nimittämisessä kuitenkin
     ottaa huomioon vaatimus asianomaiseen kieliryhmään kuulumisesta.
     Kahden tai useamman kunnan yhteisen toimielimen asettamisesta ja
     jäsenten nimeämisestä olisi voimassa, mitä kunnallislain 104
     §:ssä säädetään.
       Kaksikielisen kunnan opetustoimen hallinto tulisi jakaa
     kuten nykyisinkin suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen
     hallintoon. Kuten nykyisen lain mukaan kunnassa voi olla
     lautakunnan osasto, joka vastaa asianomaista kieliryhmää
     koskevista asioista. Muutoksena nykytilanteeseen kunnassa voi
     olla kaksi erillistä toimielintä, jotka huolehtivat asianomaista
     kieliryhmää koskevasta opetustoimen hallinnosta.
       3 §. Pykälä vastaisi kunnan kouluhallinnosta annetun lain 6
     §:ää kieliryhmien yhteisen toimielimen osastojen jäsenten
     nimeämismenettelystä.
       4 §. Lakiin ei otettaisi enää säännöksiä koulutoimen
     hallintotehtäviä hoitavista viranhaltijoista. Koulutoimen
     johtajan viran kelpoisuusvaatimuksista annettu asetus (181/91)
     kumottaisiin. Kaksikielisessä kunnassa asioiden käsittelyn
     asianmukaisuuden varmistamiseksi ehdotetaan toimielimessä
     esittelijänä toimivalle viranhaltijalle asetettavaksi
     kielitaitovaatimus. Kielitaitovaatimus vastaisi sisällöltään
     edellä mainitun kumottavaksi ehdotetun asetuksen 1 §:n 3
     momenttia.
       5 §. Pykälä vastaisi kunnan kouluhallinnosta annetun lain 13
     §:ää. Pykälä on tarpeellinen, jotta kahden tai useamman koulun
     ja oppilaitoksen johtokuntaan voitaisiin valita kunnallislaista
     poiketen oppilaita, opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa
     edustavia jäseniä. Yhteinen johtokunta voisi olla
     kokoonpanoltaan myös kunnallislain mukainen.
       6 ja 7 §. Pykälät vastaisivat kunnan kouluhallinnosta
     annetun lain 16 ja 17 §:ää.
       8 §. Pykälään sisältyy asetuksenantovaltuutus, jonka nojalla
     voitaisiin tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä lain
     soveltamisesta. Tarkoituksena ei ole ainakaan samaan aikaan lain
     voimaantulon kanssa antaa asetusta.
       9 §. Laki tulee voimaan samaan aikaan kuin uudet
     kunnanvaltuustot aloittavat toimikautensa. Pykälän 2 momentissa
     on todettu lailla kumottavat säädökset. Uudet lautakunnat ja
     johtokunnat nimitetään käytännössä tammikuun loppupuolella.
     Kunnallislain nojalla aikaisemmin valitut luottamushenkilöt
     jatkavat toimessaan kunnes uudet on valittu. Pykälän 3
     momenttiin otettaisiin asiaa selventävä siirtymäsäännös, jonka
     perusteella nykyisen lain mukaiset toimielimet voivat jatkaa
     toimintaansa kunnes tämän lain mukaiset toimielimet on asetettu.
     1.3. Peruskoululaki

       Kun opetustoimen hallinnon järjestäminen jää edellä
     esitetyllä tavalla lähes rajoituksitta kuntien omaan
     päätösvaltaan, luovutaan laissa sääntelytavasta, jossa laissa
     mainitut tehtävät ja päätösvalta on säädetty määrätylle
     toimielimelle tai viranhaltijalle. Helmikuun alussa 1991 voimaan
     tulleella peruskoululain muuttamisesta annetulla lailla (171/91)
     tätä periaatetta jo merkittävästi lievennettiin, kun lakiin
     lisätyn 21 a §:n mukaan kunnan toimielimelle tai viranhal
     tijalle kuuluva tehtävä voidaan johtosäännössä määrätä kunnan
     muun samankielisen toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi.
     Pykälän 2 ja 3 momentissa luetellaan kuitenkin eräitä
     rajoituksia päätösvallan siirtämiselle. Toimielinkohtaisesta
     tehtävien sääntelystä luopuminen merkitsee, että jatkossa
     toimielinten ja viranhaltijoiden päätösvalta perustuu
     kunnanvaltuuston hyväksymien kunnan johtosääntöjen määräyksiin.
     Tästä on puolestaan seurauksena, että kouluasiat eivät olisi
     enää miltään osin kunnallislaissa tarkoitetulla tavalla
     lakisääteisiä, ja kunnanhallitus voisi kunnallislain 63 §:n
     nojalla siirtää asian käsiteltäväkseen. Muutoksenhakutie muuttuu
     siten, että eräitä erikseen säädettäviä asioita lukuun ottamatta
     kaikissa valituskelpoisissa asioissa muutosta haetaan
     ensiasteessa kunnanhallitukselta.
       Maininta päätösvaltaisesta kunnan toimielimestä on poistettu
     13, 18, 20, 29, 30, 35, 36, 36 a, 42, 43, 58 a, 62 a, 62 b, 62
     d, 68, 69, 70, 80 ja 89 §:ssä. Pykäliä on jäljempänä perusteltu
     vain siltä osin kuin niihin on tehty muitakin muutoksia.
       Opetustoimen keskusvirastouudistus toteutettiin huhtikuun
     alussa 1991 voimaan tulleella lainsäädännöllä.
     Ammattikasvatushallitus ja kouluhallitus lakkautettiin ja niille
     kuuluneet tehtävät siirrettiin uudelle keskusvirastolle
     opetushallitukselle. Tuolloin ei erityislainsäädännössä muutettu
     keskusviraston nimeä, vaan hallituksen esityksen mukaan
     tarkoituksena on muuttaa keskusviraston nimi muussa
     lainsäädännössä sitä mukaan kuin asianomaisiin lakeihin ja
     asetuksiin tehdään muita muutoksia. Kouluhallitus on 30, 58 a,
     76 ja 77 a §:ssä muutettu opetushallitukseksi.
       12 §. Peruskoulun johtokunnan asettaminen ehdotetaan
     jätettäväksi kunnan harkintaan. Johtokunnalle nykyisen lain
     mukaan kuuluvat tehtävät voitaisiin antaa esimerkiksi koulun
     johtajan ja lautakuntatasoisen toimielimen tehtäväksi. Tätä
     lakia sovellettaisiin peruskoulun hallintoon vain erikseen
     jäljempänä säädettyjen asioiden osalta. Muilta osin
     noudatettaisiin kunnallislakia sekä kunnan opetustoimen
     hallinnosta annettavaa lakia.
       13 §. Johtokunta, mikäli kunta päättäisi sen asettaa, voisi
     olla kokoonpanoltaan joko tämän lain mukainen tai kunnallislain
     mukainen. Tämän lain mukaisessa johtokunnassa voi olla jäsenenä
     oppilaita, opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa edustavia
     jäseniä. Kunnallislain mukaiseen johtokuntaan ei voida valita
     jäseniä, joilla ei ole äänioikeutta kunnallisvaaleissa eikä
     johtokunnan alaisia viranhaltijoita eikä pysyväisluonteisessä
     työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä.
       14 §. Pykälässä johtokunnalle säädetyt tehtävät koskisivat
     vain kokoonpanoltaan tämän lain mukaista johtokuntaa.
       15 ja 16 §. Pykälien 2 momentteja muutettaisiin 13 §:ään eh
     dotetun muutoksen mukaisesti siten, että opettajakunta tekisi
     ehdotuksen vain tämän lain mukaiseen johtokuntaan valittavasta
     opettajajäsenestä. Vastaavasti oppilaskunta valitsisi
     oppilasjäsenet vain tämän lain mukaiseen johtokuntaan.
       18 §. Erityisluokista muodostetun koulun rehtorin viran
     perustamiseen velvoittavaa perusopetusryhmien määrää ehdotetaan
     nostettavaksi kolmesta kuuteen. Rehtorin viran perustaminen
     pienempään kouluun samoin kuin lain voimaan tullessa alle kuusi
     perusopetusryhmää käsittävien koulujen rehtorin virkojen
     mahdollinen uudelleen järjestely jäisi kunnan harkintaan.
       Pykälän 4 momentin mukaan kunta voisi ilman rajoituksia
     päättää, että lukion rehtori hoitaa myös peruskoulun johtajan
     tehtävät. Nykyinen laki edellyttää, että peruskoulu ja lukio
     toimivat samassa rakennuksessa tai rakennusryhmässä. Vastaava
     muutos tehtäisiin lukiolain 11 §:ään, jolloin peruskoulun
     rehtori voisi hoitaa myös lukion rehtorin tehtävät.
       21 a §. Kuten edellä on todettu, toimielinten ja
     viranhaltijoiden tehtävät ehdotetaan jätettäviksi kunnan
     määrättäviksi. Näin ollen lakiin sisältyvä päätösvallan
     siirtämistä koskeva pykälä käy tarpeettomaksi ja se ehdotetaan
     kumottavaksi. Nykyisessä 2 momentissa mainittujen oikeusturva-
     asioiden osalta koululainsäädännöllä rajoitettaisiin kuitenkin
     edelleenkin mahdollisuutta antaa päätösvalta viranhaltijalle.
     Rajoitukset kirjoitettaisiin asianomaisten säännösten yhteyteen.
     Myöskään työsuunnitelmaa ei saisi antaa viranhaltijan
     päätettäväksi. Sen sijaan vakinaisen viranhaltijan nimittäminen
     voitaisiin nykyisestä poiketen antaa myös yksittäisen
     viranhaltijan tehtäväksi. Määriteltäessä toimivaltaista
     toimielintä tai viranhaltijaa tulee kaksikielisessä kunnassa
     ottaa huomioon hallinnon jakautuminen kielen mukaan.
       30 §. Pykälän 1 ja 2 momentissa on muutettu kouluhallitus
     opetushallitukseksi. Pykälän 2 ja 3 momentin järjestys on
     vaihdettu. Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otettavaksi
     rajoitussäännös, joka estää työsuunnitelman hyväksymistä
     koskevan päätöksen antamisen viranhaltijalle.
       31 §. Nykyisessä menoperusteisessa
     valtionosuusjärjestelmässä on säädetty valtionosuuden perusteena
     olevan opetuksen enimmäismäärästä. Jos opetustuntien todellinen
     määrä on ollut tätä pienempi, kunta on saanut valtionosuutta
     todellisten opetustuntien järjestämisestä aiheutuneisiin
     kustannuksiin. Jos opetusta on annettu yli pykälässä säädetyn
     tuntimäärän, on kunta vastannut tästä aiheutuneista
     lisäkustannuksista itse. Käytännössä opetusta on annettu
     keskimäärin säädetyn enimmäistuntimäärän mukaisesti. Edellä
     mainittu säätelytapa ei ole mahdollinen laskennallisessa
     valtionosuusjärjestelmässä.
       Uudessa valtionosuusjärjestelmässä valtionosuus määräytyy
     laskennallisesti opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta
     koskevassa laissa ehdotetulla tavalla. Laskennallisessa
     valtionosuusjärjestelmässä kunta saisi valtionosuutta
     säädettyjen laskentaperusteiden mukaisesti riippumatta siitä,
     miten kunta todellisuudessa järjestää opetusta. Kunnan
     järjestämän opetuksen määrä vaikuttaa kuitenkin osaltaan siihen
     valtakunnalliseen kustannuspohjaan, jonka perusteella
     valtionosuuden perusteena olevat yksikköhinnat lasketaan.
     Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettavan lain 12 §:n
     nojalla peruskoulumenojen mukaan laskettava valtionosuus
     määräytyisi olennaisilta osin opetuksen laskennallisen
     tuntimäärän eli tuntikehyksen perusteella.
       Peruskoulun kokonaistuntikehys on ala-astetta, yläastetta,
     erityisopetusta, sairaalaopetusta, esiopetusta, lisäopetusta,
     kerhotoimintaa sekä opettajille määrättäviä erityisiä tehtäviä
     varten määräytyvien tuntien yhteismäärä. Ala-asteen ja yläasteen
     tuntikehyksestä säädetään 31 a §:ssä ja erityisopetuksen,
     sairaalaopetuksen, kerhotoiminnan ja erityistehtävien
     tuntikehyksestä 31 b §:ssä. Kokonaistuntikehystä korotetaan,
     milloin kunnassa annetaan 31 c §:ssä mainittua opetusta. Lisäksi
     ministeriö voi erikseen kunnan hakemuksesta korottaa peruskoulun
     tuntimäärä. Viimeksi mainittu säännös korvaisi muun muassa
     nykyisin peruskouluasetuksen 82 §:ssä opetusministeriölle
     säädetyn oikeuden antaa kunnalle lupa ylimääräisen
     luokanopettajan viran perustamiseen tai säilyttämiseen.
     Kaksikielisessä kunnassa tuntimäärät lasketaan erikseen
     kumpaakin kieliryhmää varten.
       Peruskoulua korvaavan koulun tuntikehys laskettaisiin
     soveltuvin osin 31 a - 31 c §:ssä säädettyjen perusteiden
     mukaisesti. Pykälän 2 momentin mukaan myös peruskoulua korvaavan
     koulun tunnit lasketaan kunnan kokonaistuntikehykseen.
       31 a §. Pykälän 1 momentissa säädetään ala-asteen opetuksen
     laskennallisesta tuntimäärästä. Ala-asteen opetuksen
     laskennallinen tuntimäärä määräytyisi koulun oppilasmäärän
     mukaan laskettujen opettajan- ja rehtorinvirkojen perusteella
     siten kuin asetuksella säädetään. Virkojen laskemisen perusteena
     olevat oppilasmäärät on tarkoitus säilyttää asetuksessa
     nykyisellään. Voimassa olevasta laista poiketen pykälässä ei
     kuitenkaan edellytetä, että tuntikehyksen laskemisen perusteena
     oleva virka olisi perustettu, vaan virat olisivat
     laskennallisia. Mainittuja virkoja ei myöskään enää laskettaisi
     koulupiireittäin, vaan sen mukaan, kuinka monta oppilasta
     koulussa on. Koska tuntikehyssäännökset olisivat ehdotuksen
     mukaan ainoastaan valtionosuuden määräytymisen perusteita, ne
     eivät rajoittaisi kunnan oikeutta itse päättää opetustuntien
     kokonaismäärästä eri kouluasteilla ja oppilaitosmuodoissa.
       Pykälän 2 momentissa säädetään peruskoulun yläasteen
     laskennallisesta tuntikehyksestä. Tuntikehyksen laskemisen
     perusteena oleviin tuntimääriin ei ehdoteta muutoksia.
       31 b §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi erityisopetuksen,
     sairaalaopetuksen, peruskoulun kerhotoiminnan sekä opettajille
     määrättyjen erityistehtävien tuntikehystä koskevat säännökset.
     Erityisopetukseen käytettävissä olevien tuntien määrä säädetään
     nykyisin asetuksessa. Ehdotettu tuntikehys sisältäisi myös
     nykyisin opetushallituksen peruskouluasetuksen 46 §:n nojalla
     myöntämät korotukset kuntakohtaisiin erityisopetuksen
     tuntimääriin. Muiden pykälässä tarkoitettujen toimintojen osalta
     ei peruskoulusäännöksissä ole aikaisemmin määritelty
     tuntikehystä. Kerhotoimintaan ja opettajille määrättyjen
     erityistehtävien palkkioihin myönnettävän valtionosuuden määrä
     on kuitenkin määritelty opetusministeriön päätöksellä.
       Nykyisin erityisopetuksen tuntikehystä ei saa käyttää muuhun
     opetukseen. Uudessa laskennallisessa valtionosuusjärjestelmässä
     tuntikehyssäännökset eivät rajoita kunnan oikeutta päättää eri
     kouluasteilla ja oppilaitosmuodoissa annettavien opetustuntien
     todellisesta määrästä.
       Pykälän 3 momentti sisältää peruskoulua korvaavia kouluja
     koskevan erityissäännöksen tässä pykälässä tarkoitetun
     tuntikehyksen laskemisesta. Säännös on tarpeen, koska
     peruskoulua korvaavassa koulussa ei voida järjestää
     luokkamuotoista erityisopetusta eikä sairaalaopetusta.
       31 c §. Pykälään on koottu ne perusteet, joiden nojalla
     kunnan peruskouluopetuksen laskennallista tuntimäärää voidaan
     korottaa. Perusteet ovat samat kuin voimassa olevassa
     lainsäädännössä. Korotuksen suuruudesta säädettäisiin
     asetuksella. Säätelytaso vastaa tältä osin voimassa olevaa
     lainsäädäntöä lukuunottamatta lain 27 §:n 4 momentissa säädetyn
     vapaaehtoisen aineen opetuksen vuoksi tehtävää korotusta, jonka
     suuruudesta säädetään nykyisin laissa.
       36 a §. Pykälän 2 momentin sanamuotoa ehdotetaan
     tarkistettavaksi niin, että siitä käy yksiselitteisesti ilmi
     lääketieteellisen tutkimuksen ja sosiaalisen selvityksen
     toimittaminen vain tarpeen vaatiessa.
       Luokkamuotoiseen erityisopetukseen ottamisesta ja
     siirtämisestä koskevan asian osalta kunnan vapautta päättää
     toimivaltaisesta viranomaisesta on rajoitettu 36 a §:ään
     lisättäväksi ehdotetulla 4 momentilla niin, että ratkaisuvalta
     tulisi olla aina monijäsenisellä toimielimellä. Muutoksena
     nykyiseen säännökseen nähden myös oppilaan siirtämisestä
     takaisin yleisopetukseen tulisi päättää aina monijäsenisessä
     toimielimessä. Näin on käytännössä nykyisin menetelty monissa
     kunnissa.
       Nykyisin luokkamuotoiseen erityisopetukseen siirtämistä
     koskeva päätös on alistettava lääninhallituksen
     vahvistettavaksi, mikäli oppilaan huoltaja vastustaa siirtoa.
     Lisäksi päätöksestä voidaan peruskoululain 74 §:n 3 momentin
     mukaan valittaa lääninhallitukseen. Ottaen huomioon, että
     siirtomenettely tarvittavine tutkimuksineen ja selvityksineen on
     tarkoin säännelty ja ettei päätöstä saa määrätä yksittäisen
     viranhaltijan tehtäväksi, ehdotetaan päätöksen alistamisesta
     luovuttavaksi. Siirron kohteeksi joutuvan oppilaan oikeusturvan
     varmistamiseksi muutoksenhakuoikeus on tarkoitus säilyttää
     nykyisellään.
       38 §. Pykälässä säädetään, mihin kouluun oppilaalla on
     oikeus päästä. Pääsääntönä säilyisi, että koulu määräytyisi sen
     mukaan, minkä koulupiirin alueella oppilas asuu.
       Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin eräitä erityisiä
     perusteita, joiden nojalla oppilaalla olisi oikeus päästä
     muuhunkin kouluun. Perusteet ovat samat kuin nykyisessä
     lainsäädännössä. Oppilaalla ei olisi kuitenkaan enää oikeutta
     päästä muun piirin kouluun muusta erityisestä syystä. Kunta
     voisi kuitenkin vapaasti ottaa oppilaan muuhunkin kouluun ilman,
     että se vaikuttaisi kunnan valtionrahoitukseen. Koulu, johon
     oppilaalla olisi 2 momentin mukaan oikeus päästä, tulisi olla
     oppilaan asuinpaikkaa lähin tarkoituksenmukainen hänelle
     sovelias koulu. Lähimmällä tarkoituksenmukaisella koululla
     tarkoitettaisiin erityisesti liikenneyhteyksien kannalta parasta
     vaihtoehtoa.
       Nykyisten säännösten mukaan koulu, johon oppilas kuuluu,
     vaihtuu silloin, kun oppilas muuttaa toisen piirin alueelle.
     Käytännössä tällaisen oppilaan on annettu, mikäli hänen
     huoltajansa ovat sitä pyytäneet, jatkaa koulunkäyntiä samassa
     koulussa lukuvuoden loppuun. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan
     otettavaksi asiasta selkeyttävä säännös, jolla vahvistetaan
     oppilaan oikeus jatkaa koulunkäyntiään siinä koulussa, jossa hän
     aloitti lukuvuoden alussa. Oikeus rajattaisiin kuitenkin niihin
     tilanteisiin, joissa kuljetus voidaan tarkoituksenmukaisesti
     järjestää.
       Enää ei tutkittaisi sitä, aiheuttaako piirin vaihto
     muutoksia perusopetusryhmien määrässä omassa tai toisessa
     piirissä. Pykälän 1-3 momentissa säädettäisiin ainoastaan
     oppilaan oikeuksista. Pykälässä ei rajoitettaisi näin ollen
     kunnan mahdollisuuksia ottaa hakemuksesta oppilas muillakin
     perusteilla muun kuin oman piirinsä kouluun. Toisen kunnan
     alueelta oppilasta otettaessa tulisi ottaa kuitenkin huomioon,
     että oppilaan kotikunnalle syntyisi ehdotetun 84 c §:n nojalla
     maksuvelvollisuus vain siinä tapauksessa, että oppilaan
     koulunkäynti toisen kunnan koulussa perustuu pykälässä
     säädettyyn oppilaan oikeuteen. Pykälän 4 momentti vastaisi
     nykyistä 4 momenttia.
       Ehdotetuilla muutoksilla peruskoulun piirijaon merkitys
     vähenisi kunnan koulutoimen ohjausvälineenä. Oppilaan oikeuksien
     säätelyssä piirijaon merkitys säilyisi ja eräiltä osin
     vahvistuisi. Piirijakoa koskevilla säännöksillä olisi merkitystä
     myös oppilaiden ottamiseen toisen piirin kouluun toisessa
     kunnassa.
       42 §. Oppilaan erottamisesta tulisi päättää aina kunnan
     opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa
     monijäsenisessä toimielimessä ja päätös tulisi nykyisen lain
     tapaan alistaa lääninhallituksen vahvistettavaksi.
       46 §. Koulutoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen
     tehtäväjakoa vammaisten oppilaiden tarvitsemien apuvälineiden
     hankkimisessa on selkeytetty 1 päivänä lokakuuta 1991 voimaan
     tulleella lääkinnällistä kuntoutusta koskevalla lainsäädännöllä.
     Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen (1015/91)
     mukaan henkilökohtaisten apuvälineiden luovuttaminen lapselle on
     sosiaali- ja terveystoimen tehtävä. Koulutoimi huolehtii
     puolestaan koulu- ja luokkakohtaisten apuvälineiden
     hankkimisesta. Pykälässä koulutoimen tehtäväksi säädetty
     velvollisuus antaa vähävaraisen huoltajan lapselle tarpeen
     vaatiessa silmälasit kumottaisiin.
       47 §. Pykälän 2 ja 3 momentin nykyiset säännökset ehdotetaan
     kumottaviksi. Oppilaalla olisi näin ollen oikeus kuljetukseen
     taikka kuljetus- tai saattoavustukseen aina, kun oppilaan
     koulumatka olisi viittä kilometriä pitempi. Kuitenkin silloin,
     kun oppilaalla ei ole 38 §:ssä mainittua oikeutta päästä vieraan
     piirin kouluun, voidaan uuden 2 momentin mukaan oppilaaksioton
     edellytykseksi asettaa, että oppilaan huoltaja vastaa
     kuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
     Menettelyllä haluttaisiin edesauttaa sitä, etteivät kunnat
     tekisi päätöksiä oppilaaksiotosta viimeksi mainituissa
     tapauksissa yksinomaan taloudellisten tekijöiden perusteella.
       51 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Uudessa
     laskennallisessa valtionosuusjärjestelmässä ei myönnetä erikseen
     valtionosuutta koulunkäyntiavustajien palkkauskustannuksiin.
     Koulunkäyntiavustajien palkat ovat mukana siinä
     kustannuspohjassa, jonka perusteella valtionosuuden perusteena
     olevat yksikköhinnat lasketaan. Valtionosuusjärjestelmän
     kannalta ei nykyinen säännös, jonka mukaan koulussa voi olla
     koulunkäyntiavustajia, ole enää tarpeellinen. Myöskään
     opetusministeriön valtionapuperusteiksi antamat määräykset eivät
     ole enää tarpeelliset. Peruskoululain 3 §:n mukaan peruskoulun
     opetus ja kasvatus on järjestettävä oppilaiden ikäkauden ja
     edellytysten mukaisesti. Säännös velvoittaa kunnan järjestämään
     vammaisten oppilaiden opetuksen asianmukaisella tavalla.
       53 §. Pykälässä säädetään peruskoulun yhteisistä viroista.
     Pykälän 1 momenttiin on otettu nykyisin 1 ja 2 momenttiin
     sisältyvät säännökset kahden tai useamman peruskoulun viroista.
     Kun koululainsäädännössä ei enää käytettäisi kunnan koululaitos
     käsitettä, on koululaitoksen virat muutettu kuntakohtaisiksi
     viroiksi. Pykälässä ei säädettäisi enää erikseen peruskoulun ja
     lukion yhteisistä viroista. Pykälän 2 momenttiin otettaisiin
     yleinen säännös, jonka mukaan muista kuin 1 momentissa
     mainituista yhteisistä viroista samoin kuin muun oppilaitoksen
     viran- ja toimenhaltijan oikeudesta opettaa peruskoulussa
     säädetään erikseen. Momentissa tarkoitetaan yhteisistä
     opettajista annettavaksi ehdotettua lakia.
       56 §. Pykälän nykyisen 6 momentin mukaan koulun johtajana
     toimiva opettajan viran vakinainen haltija siirretään
     suostumuksellaan samaan kouluun perustettavaan rehtorin virkaan.
     Säännös on otettu koululainsäädäntöön vuonna 1978, kun
     peruskoulussa siirryttiin rehtorijärjestelmään. Siirtomenettelyn
     tarkoituksena oli tuolloin ensisijassa turvata lain
     voimaantullessa johtajina toimivien opettajien asema.
     Koulujärjestelmän perusteista annetun lain (467/68) 12 b §:n 3
     momenttiin otettiin kuitenkin myös vastaava pysyväisluontoinen
     säännös. Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan säännös,
     joka mahdollistaa johtajana toimivan opettajan viran haltijan
     siirtämisen lain voimaantulon jälkeen perustettavaan rehtorin
     virkaan on tarpeen, koska rehtorin viran olemassaolo ala-asteen
     kouluissa on riippuvainen koulun koosta ja sen perustaminen voi
     tulla ajankohtaiseksi myöhäisemmässä vaiheessa. Säännös otettiin
     vuonna 1985 voimaantulleeseen peruskoululakiin sanamuodoltaan
     entisenlaisena. Säännös sijoitettiin 56 §:ään, jonka 1-5
     momenteissa säädetään viranhaltijan siirtämisestä viran
     lakkauttamisen yhteydessä. Hallituksen esityksen perusteluiden
     mukaan koulun johtajana toimiva opettaja on voitava siirtää
     samaan kouluun perustettavaan rehtorin virkaan. Säännöstä on
     tulkittu eri tavoin. Yleensä on katsottu, että säännös
     velvoittaa siirtämään johtajana toimivan opettajan
     perustettavaan rehtorin virkaan, vaikkei hänen virkaansa
     lakkautettaisikaan. Toisaalta kylläkin peruskoululain 18 §:n 2
     momentin mukaan johtajan määräys voidaan peruuttaa, kun siihen
     on syytä.
       Johtajana toimivan opettajan siirto-oikeudesta
     perustettavaan rehtorin virkaan ehdotetaan luovuttavaksi.
       57 §. Virkojen täyttämistä ja tuntiopettajan ottamista
     koskeva 58 § ehdotetaan kumottavaksi. Mainitun pykälän 3
     momentin säännös, jonka mukaan virkaan tulee nimittää säädetyt
     kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista taitavin ja
     soveliain, siirretään tämän pykälän 2 momenttiin. Pykälän
     nykyinen 2 momentti siirretään puolestaan pykälästä aikaisemmin
     kumotun 1 momentin paikalle.
       58 §. Virkojen haettavaksi julistaminen määräytyisi jatkossa
     kunnan virkasäännön mukaan. Taitavuuden ja soveliaisuuden
     arviointiin velvoittava pykälän 3 momentin säännös on siirretty
     kelpoisuusvaatimuksia säätelevään 57 §:ään. Peruskoululain 74
     §:ää, jossa säädetään muutoksenhausta kunnan kouluviranomaisen
     päätöksiin, on tarkoitus muuttaa niin, että myös opettajan
     virkojen vakinaista täyttämistä koskevaan päätökseen haettaisiin
     muutosta kunnallislain säännösten mukaisesti. Näin ollen myös
     tiedoksiantoa koskeva pykälän 4 momentin säännös voidaan
     poistaa.
       62 a §. Pykälän 4 momentin luetteloa tilanteista, jolloin
     viranhaltijaa ei saa irtisanoa, ehdotetaan täydennettäväksi
     mainitsemalla siinä erikseen äitiys-, isyys- ja vanhempainloma
     sekä hoitovapaa. Muutos vastaa kunnallisen työmarkkinalaitoksen
     laatimaan virkasäännön malliin tehtyjä muutoksia.
       Irtisanomisen osalta rajattaisiin kunnan vapautta päättää
     toimivaltaisesta viranomaisesta pykälään lisättävässä 5
     momentissa siten, ettei päätöstä saa määrätä viranhaltijan
     tehtäväksi.
       62 f §. Ehdotetussa uudessa valtionosuusjärjestelmässä työ
     kyvyltään heikentyneelle viranhaltijalle otetun avustajan
     palkkauskustannuksiin ei myönnettäisi erikseen valtionosuutta.
     Tämän vuoksi pykälä ehdotetaan 51 §:n perusteluihin viitaten
     kumottavaksi tarpeettomana.
       64 §. Viranhaltijoiden kurinpitoa koskevat erityissäännökset
     ehdotetaan kokonaisuudessaan poistettavaksi
     koululainsäädännöstä. Rehtorin, opettajan ja
     oppilaskodinhoitajan kurinpidosta olisi näin ollen jatkossa
     voimassa vain, mitä kunnallislaissa säädetään ja kunnan
     virkasäännössä määrätään.
       71 §. Ehdotetussa valtionosuusjärjestelmässä ei ole enää
     valtionosuuden perusteeksi hyväksyttävää palkkausta, vaan
     koulutoimen kustannukset luetaan valtionosuuden määrään
     vaikuttaviin kustannuspohjiin. Näin ollen on myös eläkkeen
     perusteena olevan palkan määrittelystä poistettu maininta
     valtionosuuden perusteeksi hyväksytystä palkkauksesta. Kun
     peruskoululain nojalla ei enää myönnetä erillispalkkoja, on myös
     maininta tämän lain nojalla tulevasta palkkauksesta jätetty
     pois.
       74 §. Kun kaikki peruskoululain ja peruskouluasetuksen
     mukaisissa asioissa tehdyt päätökset ovat ehdotuksen mukaan
     siirrettävissä kunnanhallituksen käsiteltäväksi, on
     valitusviranomaisena, eräitä erikseen säädettäviä asioita lukuun
     ottamatta, kunnallisvalitusasioissa ensiasteessa aina
     kunnallislain 141 §:n 2 momentin mukaisesti kunnanhallitus.
       Viran vakinaista täyttämistä koskevassa asiassa valitetaan
     nykyisen lain mukaan opetushallitukseen noudattaen, mitä
     muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50)
     säädetään. Tästä muihin asioihin nähden poikkeuksellisesta
     valituslajista ja -tiestä ehdotetaan luovuttavaksi ja
     valituslaji muutettavaksi näissäkin asioissa
     kunnallisvalitukseksi. Näin ollen myös nämä asiat menisivät
     valituksena ensiasteessa kunnanhallitukseen ja edelleen
     mahdollisena jatkovalituksena lääninoikeuteen ja sieltä edelleen
     korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituslajin muuttuessa
     kunnallisvalitukseksi virkavaalista voisivat valittaa hakijoiden
     lisäksi kaikki kunnan jäsenet.
       Asetuksella luetelluissa oppilasta koskevissa asioissa
     säilytettäisiin nykyinen valitusmenettely lääninhallitukseen.
     Tarkoituksena olisi että myös valituskiellot oppilasta
     koskevissa asioissa lueteltaisiin asetuksessa. Nykyisin
     valituskiellot oppilasta koskevissa asioissa ovat perustuneet
     pykälän 4 momentin säännökseen. Mainitussa säännöksessä
     valituskiellon piiriin on määritelty nykyisessä laissa kaikki ne
     päätökset, jotka on säädetty lautakunnan alaisen toimielimen ja
     viranhaltijan ratkaistavaksi. Kun asioita ei ehdotuksen mukaan
     enää säädettäisi määrätyn toimielimen päätettäväksi, joudutaan
     asiat, joissa valitus on kielletty, mainitsemaan erikseen.
     Valituskielto ehdotetaan säilytettäväksi oppilasta koskevien
     asioiden lisäksi vain työsuunnitelman hyväksymistä koskevassa
     asiassa. Muutos merkitsee, että valitusoikeuden piiriin tulevien
     asioiden määrä kasvaa.
       75 §. Myöskään peruskoulua korvaavan koulun toimen
     vakinaista täyttämistä koskevaan päätökseen ei haettaisi enää
     muutosta valittamalla opetushallitukseen. Pykälän 1 momentista
     poistettaisiin myös valitusajan alkamista koskeva
     erityissäännös. Jatkossa valitusaika alkaisi muutoksenhausta
     hallintoasioissa annetun lain 8 §:n 3 momentin mukaan päätöksen
     tekemisestä.
       Pykälän 3 momenttiin siirrettäisiin asetuksesta valituslajia
     koskeva maininta.
       Pykälän 4 momenttiin lisättäisiin valituskiellon piiriin
     kuuluvien asioiden joukkoon työsuunnitelman hyväksyminen. Muista
     valituskielloista säädettäisiin edelleen asetuksella.
       76 §. Pykälä ehdotetaan kirjoitettavaksi nykyisen kolmen
     momentin sijasta yhteen momenttiin. Pykälän 3 momentista on
     siirretty 1 momenttiin säännös, joka mahdollistaa säätää
     asetuksella valituskiellosta opetushallituksen ja
     lääninhallituksen päätöksiin. Valituskielto on
     peruskouluasetuksen 134 §:ssä säädetty koskemaan niitä
     lääninhallituksen oppilaita koskevia asioita, joissa
     lääninhallitus antaa päätöksen sille tehtyyn valitukseen taikka
     päättää kunnan tekemän päätöksen vahvistamisesta. Valituskiellot
     sisältävä säännös on tarkoitus säilyttää asetuksessa
     entisellään. Kun opetushallitukseen ja lääninhallitukseen ei
     ehdotettujen säännösten mukaan menisi enää muita valitusasioita,
     voidaan nykyisin 1 ja 2 momenttiin sisältyvät
     jatkovalitusoikeutta koskevat säännökset kumota.
       78 §. Myös yksityisen koulun ylläpitäjän toimintavapautta
     hallinnon järjestämisessä ehdotetaan lisättäväksi. Yksityisellä
     koululla tulisi 1 momentin mukaan olla johtokunta, mutta
     johtokunnan kokoonpano olisi koulun ylläpitäjän päätettävissä.
     Johtokuntaan voitaisiin valita edelleen opettajia, koulun muuta
     henkilökuntaa ja oppilaita edustavia jäseniä.
       Pykälän 2 momentista on poistettu viittaus kumottavaksi
     ehdotettuun 88 §:ään ja viittaus kunnan kouluhallinnosta annetun
     lain 16 ja 17 §:ään on korvattu viittauksella samansisältöisiin
     kunnan opetustoimen hallinnosta annettavan lain 6 ja 7 §:ään.
     Pykälän 4 momenttiin sisältyvät viittaukset on siirretty 2
     momenttiin ja 4 momentti ehdotetaan kumottavaksi. Kun
     tuntikehyksen tarkoituksena on uudessa
     valtionosuusjärjestelmässä toimia ainoastaan yhtenä
     laskentatekijänä kunnalle maksettavaa valtionosuutta
     määrättäessä ja kun peruskoulua korvaavan koulun osalta
     valtionosuus maksetaan kunnalle, ei pykälään sisälly enää
     viittausta tuntikehyspykäliin. Ehdotetun 31 §:n mukaan
     peruskoulun käyttökustannusten valtionosuuden laskemisessa
     käytettävään tuntimäärään luetaan myös kunnassa sijaitsevan
     peruskoulua korvaavan koulun perusteella 31 a - 31 c §:n
     mukaisesti lasketut tunnit.
       78 a §. Pykälästä on poistettu viittaus kumottavaksi
     ehdotettuihin 58 ja 62 f §:ään.
       Nykyisen lain mukaan peruskoulua korvaavan koulun toimenhal
     tijoiden kurinpitomenettelystä on soveltuvin osin voimassa, mitä
     valtion virkamieslaissa säädetään. Kun tarkoituksena on, että
     valtion virkamieslakia sovellettaisiin myös käytettävissä
     olevien kurinpitokeinojen osalta, ehdotetaan kurinpitomenettelyn
     sijasta säädettävän kurinpidosta. Nykyisin kurinpitoasiat
     käsitellään opetushallituksen yhteydessä toimivassa
     virkamieslautakunnassa. Kun opetushallitusta pyritään
     vahvistamaan ensisijassa opetussuunnitelmien ja -menetelmien
     kehittämisvirastona ja vähentämään hallintoasioiden määrää,
     ehdotetaan toimenhaltijoiden kurinpitoasiat siirrettäväksi
     lääninhallitusten yhteydessä toimiville virkamieslautakunnille.
       Osassa peruskoulua koskevista pykälistä on tietty asia
     säädetty kunnan tehtäväksi. Kun tarkoituksena on, että kunta
     huolehtisi peruskoulua korvaavan koulun osalta edelleen vain
     niistä tehtävistä, jotka nykyistenkin säännösten mukaan kuuluvat
     kunnan ratkaistavaksi, joudutaan pykälän 2 momentissa säätämään
     toimenhaltijan ja tuntiopettajan irtisanominen ja irtisanomisen
     peruuttaminen peruskoulua korvaavan koulun toimivaltaan
     kuuluvaksi. Irtisanominen ehdotetaan säädettäväksi johtokunnan
     tehtäväksi. Sen sijaan irtisanomisen peruuttamisesta päättäminen
     voitaisiin koulun ohjesäännön määräyksin antaa koulun muullekin
     toimielimelle tai toimenhaltijalle.
       78 b §. Kun myös peruskoulua korvaavan koulun hallintoa
     koskeva sääntely olennaisesti kevenisi, ohjesäännön merkitys
     peruskoulua korvaavan koulun hallintoa ja toimivallan
     määrittelyä koskevana asiakirjana korostuisi. Tästä syystä
     ohjesäännön säännösperusta ehdotetaan siirrettäväksi asetuksesta
     lakiin otettavaan uuteen 78 b §:ään. Säännös vastaisi
     sisällöltään peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä
     lukiosta annetun asetuksen nykyistä 11 §:ää. Kun suurinta osaa
     tehtävistä ei ole laissa määrätty tietylle toimielimelle
     kuuluvaksi, vaan tämä tapahtuu vasta ohjesäännön määräyksellä,
     ei 4 kohdassa säädetä kuitenkaan enää toimivallan ja tehtävien
     jaosta.
       Pykälän 2 momentti sisältäisi toimivallan määrittelyä
     koskevan rajoituksen.
       79 §. Kun koulun toimielinten ja toimenhaltijoiden
     päätösvalta ehdotetaan jätettäväksi vähäisiä rajoituksia
     lukuunottamatta koulun ohjesäännön varaan, ehdotetaan pykälän 2
     momentti kumottavaksi tarpeettomana.
       80 §. Kumottavaksi ehdotetun kunnan kouluhallinnosta annetun
     lain 12 §:n 2 momentin mukaan, mitä pykälän 1 momentissa
     säädetään johtosäännössä pakollisesti määrättävistä asioista,
     kuten piirijaosta ja kielenopetuksen järjestämisestä, on
     soveltuvin osin voimassa peruskoulua korvaavasta koulusta. Jotta
     kunta voisi edelleen antaa johtosäännössä peruskoulua korvaavaa
     koulua velvoittavia määräyksiä, ehdotetaan pykälän 1 momenttiin
     lisättäväksi tätä koskeva säännös.
       Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että
     oppilaiden ottaminen voidaan sopia myös peruskoulua korvaavan
     koulun tehtäväksi.
       80 a §. Pykälässä olevia viittauksia tämän lain muihin
     pykäliin on tarkistettu näihin pykäliin ehdotettujen muutosten
     mukaisesti.
       81 §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumottavaksi uuden val
     tionosuusjärjestelmän kannalta tarpeettomana säännöksenä.
       83 §. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettava
     laki ehdotetaan ulotettavaksi koskemaan myös peruskoulua
     vastaavaksi järjestettyjä yksityisiä kouluja. Säännös koskisi
     Helsingin Juutalaista koulua. Lain siirtymäsäännöksen nojalla
     nykyisen valtionosuuslain säännöksiä noudatettaisiin koululle
     myönnettävään valtionapuun vuoden 1995 loppuun saakka.
     10 a luku. Rahoitus

       Lakiin on lisätty uusi peruskoulun rahoitusta koskeva 84 a -
     84 c §:t käsittävä 10 a luku.
       84 a §. Pykälän mukaan peruskoulua ja peruskoulua korvaavaa
     koulua varten myönnetään valtionosuutta siten kuin opetus- ja
     kulttuuritoimen rahoituksesta annettavassa laissa säädettäisiin.
     Muutoksena nykytilanteeseen nähden myös peruskoulua korvaavaa
     koulua varten voitaisiin myöntää valtionosuutta
     perustamiskustannuksiin. Peruskoulua korvaavan koulun
     perustamis- ja käyttökustannuksia varten myönnettävä
     valtionosuus myönnettäisiin kunnalle.
       84 b §. Pykälään siirrettäisiin kumottavaksi ehdotetusta 88
     §:stä kahden tai useamman kunnan yhteisen peruskoulun
     perustamiskustannusten jakoperustetta koskeva säännös.
     Säännöksestä ehdotetaan poistettavaksi piirijakoa koskeva
     maininta, jolloin kustannusten jakoperusteena on kustakin
     kunnasta kouluun tulevien oppilaiden määrä. Kunnat voisivat
     kuitenkin sopia myös muunlaisesta kustannusten jakoperusteesta.
       84 c §. Pykälään siirrettäisiin kumottavaksi ehdotetusta 88
     §:stä säännös oppilaan kotikunnan maksuosuudesta
     käyttökustannuksiin, kun oppilas käy peruskoulua kahden tai
     useamman kunnan yhteisessä peruskoulussa tai muussa kuin sen
     kunnan koulussa, jossa oppilaalla on väestökirjalain (141/69)
     mukainen kotipaikka. Kotikunnan maksuosuus laskettaisiin opetus-
     ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain 9 §:n mukaisesti
     valtionosuuden perusteena olevien yksikköhintojen perusteella
     oppilasta kohti laskettavasta markkamäärästä.
       Pykäläehdotuksen mukaan oppilaan kotikunta ei kuitenkaan
     olisi maksuvelvollinen sellaisesta oppilaasta, jonka käyminen
     vieraan kunnan koulussa ei perustu oppilaan 38 §:ssä säädettyyn
     oikeuteen päästä tähän kouluun. Lain 38 §:ssä säädetään oppilaan
     oikeudesta päästä muuhun kuin oman piirinsä peruskouluun.
     11 luku. Erinäisiä säännöksiä

       87 §. Pykälästä poistettaisiin peruskoulun piirijakoa
     koskevat maininnat.
       88 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Oppilaan kotikunnan
     maksuvelvollisuutta koskevat säännökset ehdotetaan otettavaksi
     uuteen 84 c §:ään.
       89 §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumottavaksi. Oppilaan
     huoltajan kuuleminen oppivelvollisuuden laiminlyöntitapauksissa
     on kodin ja koulun yhteistyöhön ilman erillistä säännöstäkin
     kuuluva asia. Ennen 3 momentissa tarkoitetun rangaistuksen
     tuomitsemista tulee huoltajaa esitutkintalain (449/87)
     perusteella kuulustella.
       92 §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumottavaksi. Siinä on
     säädetty opetusministeriön toimivallasta päättää kokeilusta
     johtuvien lisätehtävien valtionosuuteen oikeuttavien korvausten
     kokonaismäärästä. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan
     lain 38 §:n mukaan voitaisiin edelleenkin myöntää erillistä
     avustusta kokeilutoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.
     Tarkoituksena on, että jatkossa oppilaitosten ylläpitäjät
     saisivat nykyistä suuremmassa määrin päättää kokeilua varten
     myönnetyn avustuksen kohdentamisesta kokeilun kannalta
     tarkoituksenmukaisesti.
       Voimaantulosäännös. Pykälän 2 momentti vastaisi koulun
     johtokunnan osalta kunnan opetustoimenhallinnosta annetun lain 9
     §:n 3 momenttia.
       Nykyisen 38 §:n mukaan oppilaalla on muustakin kuin
     pykälässä erikseen mainitusta erityisestä syystä oikeus päästä
     muun kuin oman piirinsä kouluun. Tällaista säännöstä ei sisälly
     ehdotettuun 38 §:ään. Jotteivät tällaiset oppilaat joutuisi
     vaihtamaan koulua lain voimaantultua, on pykälän 3 momenttiin
     otettu koulunkäynnin jatkamisen samassa koulussa turvaava
     säännös.
       Pykälän 4 ja 5 momentin säännökset määrittäisivät lain
     voimaantulessa vireillä olevien kurinpito- ja
     muutoksenhakuasioiden käsittelyssä noudatettavat säännökset.
       Johtosäännön ja yksityisen koulun ohjesäännön merkitys
     päätösvallan määrittelyssä korostuu hallintoa koskevien
     säännösten purkamisen myötä. Laissa ei asetettaisi määräaikaa
     johtosäännön ja ohjesäännön uudistamiselle. Jotta toimivaltainen
     viranomainen olisi aina määriteltävissä, ehdotetaan pykälän 6
     momentissa, että lain voimaantullessa voimassa olleita
     säännöksiä toimivallasta ja tehtävistä noudatetaan kunnes uusien
     säännösten mukainen johto- tai ohjesääntö on hyväksytty.
     1.4. Lukiolaki

       Lukiolakiin ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset kuin
     peruskoululakiin. Seuraavassa on selostettu pykäläehdotuksia
     vain siltä osin kuin ne poikkeavat peruskoululakiin ehdotetuista
     muutoksista.
       21, 21 a ja 21 b §. Pykälissä säädetään lukion
     valtionosuuden määräytymisen perusteena olevasta opetuksen
     laskennallisesta tuntimäärästä eli tuntikehyksestä. Pykäliin
     ehdotetaan tehtäväksi soveltuvin osin vastaavat
     valtionosuusjärjestelmän uudistamisen edellyttämät muutokset
     kuin peruskoululain 31 ja 31 a-31 c §:n perusteluissa on
     todettu. Tuntikehyksen laskemisen perusteena oleviin
     tuntimääriin ja perusteisiin, joilla tuntimäärää voidaan
     korottaa, ei ehdoteta muutoksia. Kerhotoimintaa ja opettajille
     määrättyjen erityisten tehtävien tuntikehystä koskevan 21 b §:n
     säännökset ovat kuitenkin uusia.
       23 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös
     velvollisuudesta kohdella lukioon hakeutuvia oppilaita
     hakumenettelyssä yhdenvertaisin perustein. Säännöksellä pyritään
     erityisesti selkeyttämään oppilaan oikeus hakeutua vapaasti
     haluamaansa lukioon.
       26 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Säännös oppilaan
     kotikunnan maksuosuudesta muun kunnan lukiossa käyvästä
     oppilaasta ehdotetaan siirrettäväksi lain uuden 7 a luvun 54 b
     §:ään.
       26 c §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana.
     Ehdotetussa laskennallisessa valtionosuusjärjestelmässä kunta
     voi ilman rajoituksia järjestää lukion oppilaille maksuttoman
     koulukuljetuksen tai suorittaa koulumatkasta oppilaalle
     aiheutuvat kustannukset. Mainituista toimenpiteistä kunnalle
     aiheutuvat menot otetaan mukaan kustannuspohjiin, joiden
     perusteella lasketaan valtionosuuden perusteena olevat
     kuljetuksen yksikköhinnat.
       51 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi ja säännös yksityistä
     lukiota käyvän oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuudesta
     siirrettäväksi 54 b §:ään.
     7 a luku. Rahoitus

       Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi rahoitusta koskeva 7 a
     luku, joka sisältäisi kaksi pykälää.
       54 a §. Pykälän mukaan lukion ylläpitäjälle myönnettäisiin
     valtionosuutta perustamishankkeeseen siten kuin opetus- ja
     kulttuuritoimen rahoitusta koskevassa laissa säädettäisiin.
     Lukion käyttökustannuksia varten myönnettäisiin valtionosuutta
     mainitun lain mukaisesti.
       54 b §. Pykälässä säädetään nykyisin 26 ja 51 §:ssä
     säädetystä oppilaan kotikunnan velvollisuudesta suorittaa lukion
     ylläpitäjälle lukiossa olevasta oppilaasta aiheutuva osuus
     lukion käyttökustannuksista. Pykälän osalta viitataan siihen,
     mitä peruskoululain 84 c §:n perusteluissa on todettu. Lukion
     osalta ehdotetaan lisäksi säädettäväksi muuta keskiasteen
     koulutusta vastaavasti, että valtio suorittaisi lukion
     ylläpitäjälle valtionosuutta ja kotikunnan maksuosuutta
     vastaavan markkamäärän oppilaasta, jolla ei ole kotikuntaa
     Suomessa. Menettely koskisi esimerkiksi ulkomailta tulevia
     oppilaita.
     1.5. Iltalukiolaki

       Iltalukiolakiin ehdotetaan tehtäväksi soveltuvin osin
     vastaavat muutokset kuin peruskoululakiin ja lukiolakiin.
     6 a luku. Rahoitus

       Lakiin on lisätty uusi iltalukion rahoitusta koskeva 20 a ja
     20 b §:n käsittävä luku.
       20 a §. Pykälän 1 momentin mukaan iltalukion ylläpitäjälle
     myönnettäisiin valtionosuutta iltalukion perustamishankkeeseen
     siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettavassa
     laissa säädettäisiin. Pykälän 2 momentti sisältää
     käyttökustannusten valtionosuutta koskevan säännöksen.
       20 b §. Iltalukion oppilaan kotikunnan maksuosuutta koskeva
     16 a §:n säännös on siirretty uudeksi 20 b §:ksi ja säännökseen
     on soveltuvin osin peruskoululain 84 c §:n perusteluihin
     viitaten tehty uuden valtionosuusjärjestelmän edellyttämät
     muutokset. Kotikunnan maksuosuus on rajoitettu koskemaan vain
     niitä oppilaita, jotka opiskelevat iltalukiossa peruskoulun tai
     lukion koko oppimäärän suorittamiseksi. Iltalukion päätoimista
     opiskelijaa kohti laskettavassa valtionosuuden perusteena
     käytettävässä yksikköhinnassa otetaan huomioon myös
     aineopiskelijoista aiheutuvat kustannukset siten kuin opetus- ja
     kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain 13 §:n perusteluissa on
     todettu. Iltalukion osalta ehdotetaan lukiolain 54 b §:ää
     vastaavasti säädettäväksi, että valtio suorittaisi ylläpitäjälle
     valtionosuutta ja kotikunnan maksuosuutta vastaavan
     markkamäärän, jos oppilaalla ei ole kotikuntaa Suomessa.
       21 §. Pykälän 1 momentin viittaussäännöksiin on tehty tähän
     lakiin ja lukiolakiin tehtyjen muutosten edellyttämät
     tarkistukset.
     1.6. Laki yhteisistä opettajista

       Nykyinen yhteisistä opettajista 4 päivänä heinäkuuta 1980
     annettu laki (539/80) on vanhentunut. Muun muassa säännöksissä
     luetellut koulujen ja oppilaitosten nimet eivät vastaa vuonna
     1985 voimaan tullutta yleissivistävän koulutuksen ja vuonna 1987
     voimaan tullutta ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä.
     Yhteisten virkojen perustamista ja muuta opettajien
     yhteiskäyttöä koskevat menettelysäännökset ovat tarpeettoman
     yksityiskohtaiset. Nykyinen laki perustuu sille lähtökohdalle,
     että valtionosuus maksetaan erikseen opettajien
     palkkakustannuksiin. Kun muutoksia tulisi tehtäväksi kaikkiin
     nykyisen lain pykäliin, ehdotetaan koko laki kumottavaksi ja
     säädettäväksi uusi laki yhteisistä opettajista.
       1 §. Lain soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi. Laissa
     ei lueteltaisi erikseen niitä oppilaitoksia, joissa voi olla
     yhteisiä opettajia. Myös viittaukset lakisääteistä valtionapua
     saaviin oppilaitoksiin jätettäisiin pois.
       Ehdotuksen mukaan yhteisiä opettajia voisi olla kaikilla
     opetusministeriön tai opetushallituksen toimialaan kuuluvilla
     oppilaitoksilla ja muilla opetusta antavilla laitoksilla.
     Viimeksi mainittuja olisivat esimerkiksi yliopistot ja
     korkeakoulut. Niitä kaikkia nimitettäisiin laissa
     oppilaitoksiksi. Pykälään otettaisiin lisäksi valtuutussäännös,
     joka sallisi asetuksella säätää lain soveltamisalan piiriin
     otettavaksi muitakin oppilaitoksia sekä lain soveltamisen
     muuhunkin opetustoimintaan. Oppilaitokset voisivat toimia
     muillakin hallinnonaloilla. Muuna opetustoimintana tulisi
     kysymykseen ainakin taiteen perusopetus, jota koskeva laki
     annetaan eduskunnalle erikseen.
       Yhteinen opettaja olisi ehdotuksen mukaan kuten nykyisinkin
     joko yhteiseksi perustetun viran tai toimen haltija tai muu
     yhteinen opettaja. Yhteisen opettajan virasta ja toimesta
     säädettäisiin 3 §:ssä ja muusta yhteisestä opettajasta 4 §:ssä.
       Peruskoululaissa, lukiolaissa ja iltalukiolaissa
     säädettäisiin edelleen kahden tai useamman saman
     oppilaitosmuodon yhteisestä virasta. Sen sijaan muutoksena
     nykyiseen verrattuna peruskoulun ja lukion yhteisistä viroista
     olisi voimassa, mitä tässä laissa säädettäisiin.
       2 §. Ensisijaisena oppilaitoksena voisi ehdotuksen mukaan
     olla sellainen oppilaitos, jossa on virkoja tai toimia. Virka
     voisi olla valtion, kunnan tai kuntainliiton. Toimia on
     puolestaan sellaisissa oppilaitoksissa, joiden lainsäädäntö
     sisältää toimia koskevat säännökset. Virka tai toimi voisi olla
     myös kahden tai useamman peruskoulun, lukion tai iltalukion
     yhteinen taikka kuntakohtaiseksi viraksi perustettu.
     Toissijaiseksi oppilaitokseksi voitaisiin ottaa sen sijaan
     kaikki opetusministeriön tai opetushallituksen toimialaan
     kuuluvat oppilaitokset taikka 1 §:n 1 momentin mukaan
     asetuksella lain soveltamisalan piiriin otetut oppilaitokset ja
     muu opetustoiminta.
       3 §. Edellytyksiä yhteisen opettajan viran ja toimen perus
     tamiseen väljennettäisiin olennaisesti. Yhteisen viran tai
     toimen perustaminen jäisi pitkälti oppilaitosten ylläpitäjien
     sopimuksen varaan. Jottei yhteisen viran tai toimen
     perustamisella kierrettäisi kelpoisuusvaatimuksia koskevia
     säännöksiä, ehdotetaan kuitenkin, että virka tai toimi tulisi
     perustaa sen oppilaitosmuodon viraksi tai toimeksi, josta
     osoitetaan eniten tunteja opetusvelvollisuuden täyttämiseksi.
     Muista yhteisiin virkoihin ja toimiin liittyvistä asioista
     voisivat oppilaitosten ylläpitäjät sopia keskenään.
       4 §. Myös muuta yhteistä opettajaa koskevia säännöksiä
     ehdotetaan väljennettäväksi. Toissijaisina oppilaitoksina
     tulisivat kysymykseen kaikki 1 §:ssä tarkoitetut oppilaitokset
     ja muu opetustoiminta. Nykyiseen lainsäädäntöön sisältyvistä
     rajoituksista yhteisen opettajan käytölle ehdotetaan
     luovuttavaksi. Opettajan tulisi täyttää kuitenkin asetuksella
     säädetyt vähimmäiskelpoisuusvaatimukset, jotta hän voisi opettaa
     myös toissijaisessa oppilaitoksessa. Toisessa oppilaitoksessa
     opettamista koskevan määräyksen antaminen edellyttäisi
     viranhaltijan suostumuksen.
       5 §. Pykälässä säädettäisiin yhteisen opettajan
     palvelussuhteen ehdoista. Säännös vastaisi nykyisen lain
     vastaavaa säännöstä.
       6 §. Pykälässä säädettäisiin yhteisen opettajan oikeudesta
     eläkkeeseen ja perhe-eläkkeeseen. Säännös vastaisi nykyisen lain
     vastaavaa säännöstä.
       7 §. Pykälässä säädetään eläkemaksusta, jonka ensisijainen
     oppilaitos olisi velvollinen maksamaan valtiokonttorille. Pykälä
     koskee vain niitä tapauksia, joissa yhteisellä opettajalla on
     oikeus valtion varoista maksettavaan eläkkeeseen ja toissijaisen
     oppilaitoksen opettajien eläke määräytyy kunnallisen tai
     yksityisen eläkejärjestelmän mukaan. Eläketurvakustannukset ovat
     osa 8 §:ssä tarkoitetuista toissijaisessa oppilaitoksessa
     pidetyistä tunneista aiheutuvista kustannuksista, jotka
     ensisijaisen oppilaitoksen ylläpitäjä voi periä toissijaisen
     oppilaitoksen ylläpitäjältä.
       8 §. Pykälässä säädettäisiin yhteisestä opettajasta
     aiheutuvien kustannusten jakamisesta ensisijaisen ja
     toissijaisen oppilaitoksen kesken. Säännöksellä olisi merkitystä
     valtionosuuden kannalta vain niissä tapauksissa, kun kysymys on
     eri oppilaitosmuotojen yhteisestä virasta. Kustannusten
     jakamisella kohdistettaisiin opetuksen järjestämisestä
     aiheutuvat menot kunkin oppilaitosmuodon yksikköhintojen
     laskemisen perusteena oleviin toteutuneisiin kustannuksiin. Op
     pilaitosten ylläpitäjät voisivat sopia, ettei maksua suoriteta.
     Pykälässä ei säädettäisi enää erikseen eläkekustannusten
     jakamisesta. Nykyisen lain mukainen järjestelmä, jossa
     toissijaisen oppilaitoksen eläkelaitos on korvannut
     toissijaisessa oppilaitoksessa pidetyistä tunneista aiheutuvat
     eläketurvakustannukset ensisijaisen oppilaitoksen
     eläkelaitokselle, ei ole käytännössä muun muassa puutteellisten
     ilmoitusten takia toiminut säännöksessä tarkoitetulla tavalla.
     Ehdotuksen mukaan ensisijainen oppilaitos vastaisi
     kokonaisuudessaan mahdollisten eläkemaksujen maksamisesta. Se
     voisi kuitenkin periä toissijaiselta oppilaitokselta siellä
     pidettyjä tunteja vastaavan osuuden myös eläketurvan
     järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.
       9 ja 10 §. Pykälät sisältäisivät asetuksenantovaltuutuksen.
     Pykälissä säädetään niistä yhteisiä opettajia koskevista
     seikoista, joista tulisi säätää asetuksella.
       11 §. Pykälä sisältää lain voimaantulosäännkösen.
       12 §. Pykälä sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan
     nykyisen lain mukaan perustetut yhteisen opettajan virat ja
     toimet muuttuvat suoraan lain nojalla tämän lain mukaisiksi
     viroiksi ja toimiksi.
     1.7. Harjoittelukoululaki

       18 §. Pykälään on tehty uuden valtionrahoituslainsäädännön
     edellyttämät muutokset. Kotikunnan maksuosuus valtion
     harjoittelukoulussa olevasta oppilaasta aiheutuvista
     käyttökustannuksista määräytyisi laskennallisten peruskoulun ja
     lukion valtionosuuden perusteena olevien oppilaskohtaisten
     yksikköhintojen ja oppilaan kotikunnan kantokykyluokan
     perusteella. Kunnallisille oppilaitoksille suoritettavista
     kotikuntakorvauksista poiketen kotikunnan maksuosuus
     laskettaisiin kuitenkin oppilaan kotikunnalle määrättyjen
     yksikköhintojen perusteella. Jos kotikunnassa ei ole lukiota,
     sen maksuosuus harjoittelukoulussa olevista lukion oppilaista
     laskettaisiin kuitenkin harjoittelukoulun sijaintikunnan lukion
     valtionosuuden perusteena olevien yksikköhintojen perusteella.
       19 §. Pykälän nykyiseen 1 ja 3 momenttiin on tehty uuden
     valtionrahoituslainsäädännön edellyttämät muutokset. Pykälän 2
     momentti ehdotetaan kumottavaksi, jolloin nykyinen 3 momentti
     siirtyy uudeksi 2 momentiksi. Kumottavaksi ehdotetussa 2
     momentissa on säädetty niistä kustannuksista, jotka otetaan
     huomioon määrättäessä harjoittelukoulun sijaintikunnan
     maksettavaksi jäävää osuutta harjoittelukoulun perusastetta
     varten hankittujen koulutilojen perustamiskustannuksista.
     Pykäläehdotuksen mukaan tämä osuus laskettaisiin opetus- ja
     kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lakiehdotuksen 27 §:n
     mukaisesti hankkeelle vahvistettujen tilamäärien ja erilaisia
     tiloja varten vahvistettujen yksikköhintojen tulosta. Voimassa
     olevasta laista poiketen harjoittelukoulun sijaintikunnan
     osuutta laskettaessa otettaisiin huomioon myös tilojen
     ensikertaisesta kalustamisesta ja varustamisesta aiheutuvat
     kustannukset.
       Voimaantulosäännös. Koska harjoittelukoulun sijaintikunnan
     velvollisuuteen osallistua harjoittelukoulun perusastetta varten
     tarvittavien tilojen perustamiskustannuksiin tulisi 19 §:n
     perusteluissa todettuja muutoksia, voimaantulosäännöksessä on
     tarpeen säätää sijaintikunnan velvollisuudesta osallistua
     perustamiskustannuksiin lain voimaantulohetkellä
     toteutusvaiheessa olevien hankkeiden osalta.
     1.8. Laki Suomalais-venäläisestä koulusta

       10 §. Pykälässä säädetään oppilaan kotikunnan
     maksuvelvollisuudesta Suomalais-venäläisessä koulussa olevasta
     oppilaasta aiheutuvista käyttökustannuksista. Pykälään on tehty
     harjoittelukoululain 18 §:n perusteluissa ehdotetut muutokset.
     1.9. Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta

       10 §. Pykälässä säädetään oppilaan kotikunnan
     maksuvelvollisuudesta Helsingin ranskalais-suomalaisessa
     koulussa olevasta oppilaasta aiheutuvista käyttökustannuksista.
     Pykälään on tehty harjoittelukoululain 18 §:n perusteluissa
     ehdotetut muutokset.
     1.10. Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä
     liikuntavammaisten kouluista

       17 a §. Pykäläehdotuksen mukaan oppilaan kotikunnan
     maksuosuus kuulovammaisten, näkövammaisten tai
     liikuntavammaisten koulussa olevasta varsinaisesta oppilaasta
     aiheutuvista käyttökustannuksista määräytyisi siten, että
     opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain 9 §:n 3
     momentin mukaisesti oppilasta kohti mainittujen koulujen
     todennäköisten keskimääräisten kustannusten perusteella
     vahvistettavasta markkamäärästä vähennetään siitä mainitun lain
     8 §:ssä säädetyn opetustoimen asteikon ja kotikunnan
     kantokykyluokan mukaan laskettu osuus. Nykyään kotikunta on
     velvollinen maksamaan mainituissa oppilaitoksissa opiskelevista
     oppilaista 14 prosenttia koulun oppilasta kohti lasketuista
     käyttökustannuksista.
     1.11. Laki Steiner-koulusta

       5 §. Pykälään on tehty uuden valtionosuusjärjestelmän
     edellyttämät muutokset. Pykäläehdotuksen mukaan Steiner-koulujen
     valtionosuuden määrä on tarkoitus säilyttää ennallaan.
     1.12. Laki steinerpedagogisista erityiskouluista

       3 §. Pykälään on tehty uuden valtionosuusjärjestelmän
     edellyttämät muutokset. Steinerpedagoginen erityiskoulu on
     saanut valtionosuutta 86 prosenttia niihin käyttökustannuksiin,
     jotka ovat olleet valtionosuuteen oikeuttavia peruskoulussa.
     Pykäläehdotuksen mukaan steinerpedagoginen erityiskoulu saisi
     valtionosuutta käyttökustannuksiinsa, joihin ei kuitenkaan
     luettaisi opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain 19
     §:ssä lueteltuja menoja, kuten perustamiskustannuksia ja
     lainojen hoitomenoja. Valtionosuus koulun käyttökustannuksiin
     määräytyisi oppilasta kohden mainitun lain 8 §:ssä säädetyn
     kantokykyluokituksen mukaisen valtionosuusasteikon perusteella
     oppilaiden kotikuntien kantokykyluokkien mukaan. Valtionosuuden
     aleneminen korvautuisi 4 §:n mukaisilla oppilaiden kotikuntien
     maksuosuuksilla.
       4 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että
     steinerpedagogisen erityiskoulun oppilaan kotikunta olisi
     velvollinen maksamaan kouluun osoittamasta oppilaasta
     korvauksen, joka saadaan, kun koulun oppilasta kohti lasketuista
     käyttökustannuksista vähennetään koululle 3 §:n mukaisesti
     maksettava valtionosuus.
     1.13. Laki ammatillisista oppilaitoksista


     3 luku. Hallinto

       6 a §. Hallinnon järjestämisen perusteet. Pykälä on uusi.
     Pykälän 1 momentissa luetellaan ammatillisen oppilaitoksen
     hallintoelimet. Pykälän 2 momentti sisältää kuntien ja
     kuntainliittojen hallinnon osalta viittauksen kunnallislakiin ja
     kunnan opetustoimen hallinnosta samanaikaisesti annettavaksi
     ehdotettuun lakiin.
       Laista ehdotetaan erikseen säädettyjä poikkeuksia
     lukuunottamatta kumottavaksi kunnallisten ammatillisten
     oppilaitosten hallintoa koskevat säännökset. Ammatillisten
     oppilaitosten hallinnosta päättäisi tällöin kunta tai
     kuntainliitto kunnallislain mukaisesti. Lisäksi kunnallisten
     oppilaitosten osalta noudatettaisiin kunnan opetustoimen
     hallinnosta annettavaksi ehdotettua lakia. Viimeksi mainitussa
     laissa säädettäisiin kunnan velvollisuudesta asettaa
     opetustoimen hallintoa varten monijäseninen toimielin.
     Käytännössä tällaisena toimielimenä olisi joko lautakunta tai
     johtokunta. Kunnallisiin ammatillisiin oppilaitoksiin ei olisi
     enää velvollisuutta asettaa oppilaitoskohtaisia johtokuntia.
     Monijäsenisen toimielimen asettamista koskeva velvollisuus sen
     sijaan täyttyisi myös siten, että kuhunkin oppilaitokseen
     asetetaan nykyiseen tapaan oma johtokunta.
       Kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain säännöksiä
     kaksikielisten kuntien hallinnosta, eri oppilaitosmuotojen
     yhteisestä hallinnosta sekä salassapidosta ja
     tietojenantovelvollisuudesta sovellettaisiin myös kunnallisissa
     ammatillisissa oppilaitoksissa.
       7 §. Johtokunta. Pykälän 1-3 momentissa säädettäisiin
     valtion ja yksityisen ylläpitämän oppilaitoksen johtokunnasta
     sekä mahdollisuudesta asettaa kunnalliseen ammatilliseen
     oppilaitokseen kokoonpanoltaan kunnallislaista poikkeava
     johtokunta. Pykälään on tehty rakenteellisia muutoksia ja siitä
     on 6 a §:n perusteluihin viitaten poistettu pääosa kunnallisia
     oppilaitoksia koskevista säännöksistä.
       Pykälän mukaan valtion ja yksityisen ylläpitämässä
     oppilaitoksessa tulisi edelleenkin olla johtokunta, jonka
     tehtäväala olisi sama kuin nykyisissä johtokunnissa. Valtion
     ylläpitämässä johtokunnassa olisi edelleenkin aina myös
     opettajien, oppilaitoksen muun henkilökunnan sekä opiskelijoiden
     edustus. Voimassa olevasta lainsäädännöstä poiketen johtokuntaan
     mainituista henkilöryhmistä valittavat edustajat olisivat
     johtokunnan täysivaltaisia jäseniä. Säännös vastaisi tältä osin
     lukion johtokuntaa koskevia säännöksiä. Koska valtion
     oppilaitoksen osalta ylläpitäjän päätösvaltaa käyttää valtion
     viranomainen, johtokunnan kokoonpanoa ei ole katsottu
     tarkoituksenmukaiseksi jättää mainituilta osin ylläpitäjän
     harkintaan. Ylläpitäjän päätösvaltaa valtion oppilaitoksissa
     käyttävät tällä hetkellä lääninhallitukset.
       Kunnallisissa ja yksityisissä oppilaitoksissa edellä
     mainittujen ryhmien edustus johtokunnassa olisi oppilaitoksen
     ylläpitäjän harkinnassa. Kunta voisi pykälän nojalla päättää
     kunnallislaista poiketen, että oppilaitoksessa on opettajien,
     oppilaiden ja koulun muun henkilökunnan edustus kuten valtion
     oppilaitoksissa. Mainitut edustajat olisivat tällöin johtokunnan
     täysivaltaisia jäseniä myös kunnallisissa oppilaitoksissa. Tämän
     vuoksi mainitut jäsenet tulee valita kunnallislain mukaisessa
     järjestyksessä, jollei jäsenten valintaa ole ehdotetun pykälän
     nojalla siirretty kunnanvaltuustolta kunnan muun toimielimen
     tehtäväksi. Yksityisen oppilaitoksen johtokunnan kokoonpano
     olisi kokonaisuudessaan ylläpitäjän päätettävissä. Säännökset
     eivät estä yksityistä oppilaitosta valitsemasta johtokuntaan
     myös opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa.
     Opiskelijoiden keskuudesta valittujen jäsenten tulee olla 15
     vuotta täyttäneitä oppilaitoksen ylläpitäjästä riippumatta.
       11 §. Apulaisrehtori ja vararehtori. Pykälän 3 momentti
     ehdotetaan 15 §:n perusteluihin viitaten kumottavaksi.
     Momentissa on säädetty rehtorin ja apulaisrehtorin tehtävien
     jakamista koskevasta päätösvallasta.
       13 §. Oppilaskunta. Pykälän 3 momenttia on muutettu siten,
     että kunnallisten oppilaitosten osalta momentissa tarkoitetun
     päätösvallan käyttämisestä päätetään johtosäännössä. Valtion ja
     yksityisten oppilaitosten osalta momentti säilyy sisällöltään
     entisellään.
       15 §. Johtosääntö. Laissa ehdotetaan luovuttavaksi
     säätelytavasta, jonka mukaan ammatillisten oppilaitosten
     tehtävät on säädetty nimetyille hallintoelimille taikka viran-
     tai toimenhaltijoille. Oppilaitoksen ylläpitäjä saisi tällöin
     eräitä yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta päättää
     toimivallan ja tehtävien jaosta johtosäännössä. Tämän vuoksi
     pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka
     mukaan johtosäännössä tulee määrätä oppilaitoksen
     hallintoelinten sekä viran- ja toimenhaltijoiden toimivallasta
     ja tehtävistä. Mainittua momenttia on myös täsmennetty siten,
     että enää ei edellytettäisi oppilaitoskohtaisia johtosääntöjä.
     Muutos koskisi lähinnä kunnallisia oppilaitoksia, joiden osalta
     johtosäännössä annettavat määräykset voitaisiin sisällyttää
     esimerkiksi kunnallisiin yleisiin johtosääntöihin.
       Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana
     kunnallislain kanssa päällekkäisenä säännöksenä.
       21 §. Opetustuntien määrä. Pykälään on tehty laskennallisen
     valtionosuusjärjestelmän edellyttämät muutokset. Kunnallisissa
     ja yksityisissä oppilaitoksissa tuntikehys on vuoden 1994 alusta
     lukien pelkästään valtionosuuden laskennallinen peruste. Vuonna
     1993, jolloin valtionosuus määräytyisi poikkeuksellisesti
     oppilaitosten koon perusteella, tuntikehyksellä ei vielä olisi
     merkitystä. Valtion oppilaitoksissa tuntikehys jatkossakin
     määrittelisi annettavan opetuksen määrän. Pykälässä tarkoitettu
     opetusministeriön toimivalta päättää tarvittaessa tarkemmin
     tuntikehyksestä koskisi lähinnä valtion oppilaitoksia.
       Pykälästä ehdotetaan myös poistettavaksi opetusryhmien
     muodostamisen perusteita koskeva säätely. Opetusryhmä ei uudessa
     valtionosuusjärjestelmässä ole valtionosuuden laskentaperuste.
     Opetusryhmistä päättäisi oppilaitoksen ylläpitäjä
     tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla.
       Lain voimaantulosäännöksen 4 momentin mukaan valtion
     ammatillisissa oppilaitoksissa aikuiskoulutuksena järjestetyssä
     ammatillisessa peruskoulutuksessa ja pitempikestoisessa
     lisäkoulutuksessa sovellettaisiin edelleenkin aikaisempia
     opetusryhmän muodostamista koskevia säännöksiä vuoden 1993
     loppuun. Säätelyjärjestelmä tullaan tältä osin uudistamaan
     vuoden 1994 alusta lukien.
       22 §. Opiskielijaksi ottaminen. Pykälän 1 momenttiin
     ehdotetaan lisättäväksi säännös velvollisuudesta kohdella
     ammatillisiin oppilaitoksiin hakeutuvia opiskelijoita
     hakumenettelyssä yhdenvertaisin perustein. Säännöksellä pyritään
     erityisesti selkeyttämään opiskelijan oikeus hakeutua vapaasti
     haluamaansa ammatilliseen oppilaitokseen.
       23 §. Opiskelijan velvollisuudet. Pykälän 2 momenttia on
     muutettu siten, että kunnallisissa oppilaitoksissa oppilaan
     erottamisesta päättäisi johtokunnan sijasta kunnan opetustoimen
     hallinnosta annettavaksi ehdotetun lain 2 §:ssä tarkoitettu
     monijäseninen toimielin. Jos tällaisia toimielimiä on kunnassa
     useampia, johtosäännössä määrättäisiin päätösvaltainen
     toimielin. Päätösvaltainen toimielin olisi käytännössä joko
     lautakunta tai johtokunta. Oppilaan erottamista koskevaa
     päätöstä ei ole katsottu oikeusturvasyistä mahdolliseksi siirtää
     viran- tai toimenhaltijan ratkaistavaksi. Valtion ja
     yksityisessä oppilaitoksessa erottamisesta päättäisi johtokunta
     kuten nykyisinkin.
       28 §. Yksityisen oppilaitoksen henkilöstön asema.
     Opetushallitusta pyritään kehittämään ensisijaisesti
     opetussuunnitelmien ja -menetelmien kehittämisvirastona.
     Hallinnolliset tehtävät sopivat huonosti tällaisen viraston
     toimialaan. Tämän vuoksi yksityisten oppilaitosten
     toimenhaltijoiden kurinpitoasiat ehdotetaan siirrettäväksi
     opetushallituksen yhteyteen asetetulta virkamieslautakunnalta
     lääninhallitusten yhteyteen asetetuille virkamieslautakunnille.
       29 §. Eläketurva. Laista ehdotetaan kumottavaksi
     ammatillisten oppilaitosten eläketurvaa koskevat säännökset.
     Tästä ei aiheutuisi muutoksia valtion ja kunnallisten
     oppilaitosten henkilöstön eläketurvaan. Yksityisten ammatillista
     peruskoulutusta antavien oppilaitosten uusi henkilökunta sen
     sijaan siirtyisi uudistuksen myötä valtion eläkejärjestelmästä
     työeläkejärjestelmän piiriin. Lain voimaantulosäännöksen 5
     momentin mukaan lain voimaan tullessa yksityisen ammatillista
     peruskoulutusta antavan oppilaitoksen palveluksessa oleva
     henkilökunta pysyisi edelleen valtion eläkejärjestelmässä. Näin
     ollen työeläkejärjestelmää sovellettaisiin sellaiseen
     henkilöstöön, joka palvelussuhde viimeksi mainittuun
     oppilaitokseen on alkanut 1 päivänä tammikuuta 1993 tai sitä
     myöhemmin. Lain voimaantulosäännöksen 6 momentilla turvattaisiin
     ammatillisten erikoisoppilaitosten henkilöstön momentissa
     tarkoitettu eläketurva.
     7 a luku. Rahoitus

       Lakiin on lisätty uusi rahoitusta koskeva 31 a - 31 d §:t
     käsittävä 7 a luku.
       31 a §. Perustamishanke. Pykälä on uusi. Siinä säädetään
     ammatillisten oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettävästä
     valtionosuudesta ja -avustuksesta. Pykälän 1 momentin mukaan
     ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen ylläpitäjälle
     perustamiskustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta olisi
     voimassa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevassa
     laissa ehdotetaan säädettäväksi. Näin ollen myös nämä
     oppilaitokset tulisivat erityyppisille tiloille vahvistettaviin
     yksikköhintoihin perustuvan laskennallisen
     valtionosuusjärjestelmän piiriin.
       Pykälän 1 momentin mukaan opetus- ja kulttuuritoimen
     rahoitusta koskevan lain 26 §:n pääsäännöstä poiketen
     perustamishankkeena pidetään myös toiminnallisen kokonaisuuden
     muodostavaa rakentamiseen, hankintaan, peruskorjaukseen tai
     muuhun vastaavaan toimenpiteeseen liittymätöntä laitehankintaa
     ammatillisessa oppilaitoksessa, jos siitä aiheutuvat
     kustannukset ovat vähintään valtioneuvoston vahvistaman
     markkamäärän suuruiset. Perustamishankkeena pidettäisiin
     mainituin edellytyksin myös maatalousalan oppilaitoksen
     harjoitustilan sekä metsä- ja puutalousoppilaitoksen
     harjoitusmetsän hankintaa.
       Pykälän 2 momentin mukaan ammatillisen erikoisoppilaitoksen
     perustamiskustannuksiin voidaan myöntää valtionavustusta valtion
     tulo- ja menoarvion rajoissa. Säännös vastaa tältä osin voimassa
     olevaa lainsäädäntöä.
       31 b §. Käyttökustannukset. Pykälä on uusi. Sen mukaan
     ammatillisen oppilaitoksen käyttökustannuksia varten
     myönnettäisiin valtionosuutta siten kuin opetus- ja
     kulttuuritoimen rahoitusta koskevassa laissa ehdotetaan
     säädettäväksi.
       31 c §. Kotikunnan maksuosuus. Uudessa 31 c §:n 1 momentissa
     säädetään oppilaan kotikunnan velvollisuudesta osallistua
     ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevasta oppilaasta
     aiheutuviin käyttökustannuksiin. Pykälän 1 momentin mukaan
     ammatillista peruskoulutusta antavassa ammatillisessa
     oppilaitoksessa opiskelevan oppilaan kotikunnan maksuosuus
     laskettaisiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan
     lain 9 §:n mukaisesti. Viimeksi mainitussa pykälässä ehdotetaan
     säädettäväksi omat laskentaperusteet toisaalta kunnallisille ja
     yksityisille oppilaitoksille ja toisaalta valtion
     oppilaitoksille.
       Pykälän 3 momentin mukaan oppilaan kotikunnan maksuosuus
     Ahvenanmaalla opiskelevasta oppilaasta määräytyisi samalla
     tavalla kuin valtion oppilaitoksessa opiskelevien oppilaiden
     osalta.
       Jos oppilaalla ei ole kotikuntaa, suoritetaan kunnallisen
     tai yksityisen oppilaitoksen ylläpitäjälle pykälän 2 momentin
     mukaan valtion varoista valtionosuutta ja kotikunnan
     maksuosuutta vastaava markkamäärä. Valtion oppilaitoksissa
     kustannuksista vastaisi valtio kokonaisuudessaan.
       31 d §. Täydennyskoulutuksen rahoitus. Pykälän mukaan
     lääninhallitus voisi valtion talousarvioon otetun määrärahan
     rajoissa hankkia täydennyskoulutusta ammatillisilta
     oppilaitoksilta. Pykälä vastaa voimassa olevaa ammatillisten
     oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 12 a §:ää.
     8 luku. Erinäisiä säännöksiä

       32 §. Ammatillinen erityisopetus. Pykälän 2 momentti
     ehdotetaan kumottavaksi. Uudessa laskennallisessa
     valtionosuusjärjestelmässä koulunkäyntiavustajan palkat ovat
     mukana siinä kustannuspohjassa, jonka perusteella lasketaan
     valtionosuuden perusteena olevat yksikköhinnat.
     Valtionosuusjärjestelmän kannalta ei nykyinen säännös, jonka
     mukaan oppilaitoksissa voi olla koulunkäyntiavustajia, ole enää
     tarpeellinen. Myöskään opetusministeriön valtionapuperusteiksi
     antamat määräykset eivät ole enää tarpeen.
       35 §. Aikuisten ammatillinen koulutus. Pykälässä on luovuttu
     väliaikaisen ammatillisen koulutuksen käsitteestä. Väliaikaisena
     koulutuksena järjestettyä aikuisten ammatillista peruskoulutusta
     käsiteltäisiin rahoituksellisesti pääosin samalla tavalla kuin
     muuta ammatillista peruskoulutusta. Jatko- ja
     täydennyskoulutuksen rahoituksesta ehdotetaan säädettäväksi 31 d
     §:ssä.
       Pykälässä säädetty mahdollisuus poiketa tämän lain ja sen
     nojalla annetun asetuksen perusteella annetuista säännöksistä
     koskisi ehdotuksen mukaan ammatillista aikuiskoulutusta. Tämä on
     tarpeen, koska aikuiskoulutuksen tarpeet poikkeavat usein
     olennaisesti nuorten ammatillisesta koulutuksesta.
       39 §. Salassapitovelvollisuus ja tietojensaantioikeus.
     Kunnan opetustoimen osalta henkilöstön ja kunnan hallintoelinten
     jäsenten salassapitovelvollisuudesta ja oikeudesta saada tietoja
     esitetään säädettäväksi kunnan opetustoimen hallinnosta
     samanaikaisesti annettavaksi ehdotetun lain 6 ja 7 §:ssä. Koska
     salassapitovelvollisuuden ja tietojensaantioikeuden tulisi
     sisällöllisesti olla samanlaiset oppilaitoksen ylläpitäjästä
     riippumatta, ehdotetaan, että myös valtion ja yksityisten
     oppilaitosten osalta näistä asioissa noudatettaisiin soveltuvin
     osin kunnan opetustoimen hallinnosta annettua lakia. Pykälässä
     säilytettäisiin terveydenhuolto-oppilaitosten ja sosiaalialan
     oppilaitosten opiskelijoiden salassapitovelvollisuutta koskeva
     erityissäännös, koska kunnan opetustoimen hallinnosta annettava
     laki ei johtokuntiin mahdollisesti valittavia opiskelijoita
     lukuun ottamatta säätelisi opiskelijoiden
     salassapitovelvollisuutta. Pykälän 4 momentissa säädetty
     tietojensaantioikeus vastaa nykyistä 3 momenttia. Siitä, mikä
     hallintoelin käyttäisi 4 momentissa tarkoitettua ylläpitäjän
     toimivaltaa kunnallisessa oppilaitoksessa, määrättäisiin
     johtosäännössä.
       40 §. Muutoksenhaku. Pykälään on tehty hallintoelinten sekä
     viran- ja toimenhaltijoiden tehtävien ja toimivallan
     säätelyjärjestelmän uudistamisen edellyttämät muutokset. Kun
     laissa ei enää eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta säädettäisi
     johtokunnalle kuuluvista tehtävistä, valitusoikeutta ei voida
     rajoittaa vain johtokunnan tekemiin päätöksiin. Pykälän mukaan
     valittaa saisi kaikkiin tämän lain tai sen nojalla annetun
     asetuksen perusteella tehtyihin päätöksiin, ellei asetuksella
     ole erikseen rajoitettu muutoksenhakua. Oikeus hakea muutosta
     siten laajenisi nykyisestä. Asetuksella on peruskoulun ja lukion
     tapaan tarkoitus luetella tyhjentävästi ne päätökset, joihin ei
     saisi hakea muutosta valittamalla. Tällaisia olisivat lähinnä
     eräät päivittäiseen koulutyöskentelyyn liittyvät päätökset.
       Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 1993
     alusta lukien.
       Voimaantulosäännöksen 2, 3 ja 5 momentissa säädetään
     hallintoa, toimivallan ja tehtävien jakoa sekä muutoksenhakua
     koskevista lain voimaan tuloon liittyvistä ylimenokauden
     järjestelyistä. Puheena olevan säännöksen 4 momentin osalta
     viitataan 21 §:n perusteluihin. Voimaantulosäännöksen 6 ja 7
     momentissa säädetään 29 §:n perusteluissa selostetusta
     järjestelystä, jonka mukaan lain voimaan tullessa yksityisten
     oppilaitosten palveluksessa olevan henkilökunnan eläketurva
     säilyisi ennallaan.
     1.14. Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden
     opintososiaalisista eduista

       3 §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumottavaksi
     tarpeettomana. Siinä on säädetty mahdollisuudesta antaa
     väliaikaisessa ammatillisessa koulutuksessa olevalle oppilaalle
     tietyin edellytyksin lisättyjä opintososiaalisia etuja.
     Ehdotetussa laskennallisessa valtionosuusjärjestelmässä
     oppilaitoksen ylläpitäjä voi järjestää tällaisia etuja ilman
     puheena olevaa säännöstäkin. Etujen järjestämisestä aiheutuvat
     kustannukset otetaan huomioon laskettaessa valtionosuuden
     perusteena olevia yksikköhintoja.
       6 §. Pykälä ehdotetaan 3 §:n perusteluihin viitaten
     kumottavaksi. Siinä on säädetty ammatillisen oppilaitoksen
     mahdollisuudesta järjestää oppilaalle maksuton koulukuljetus tai
     suorittaa koulumatkoista aiheutuneet kustannukset.
       7 §. Pykälästä on poistettu opetushallituksen toimivalta
     hyväksyä oppilasasuntolat, joissa asuminen on oppilaalle
     maksutonta.
     1.15. Laki ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista

       1 §. Ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetusta
     laista ehdotetaan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 29
     §:n perusteluihin viitaten kumottavaksi eläketurvaa koskeva 19
     §. Lain voimaantulosäännöksen mukaan lain voimaan tullessa
     kumottavassa 19 §:ssä tarkoitetussa yksityisen ammatillisen
     oppilaitoksen palveluksessa olevan henkilökunnan eläketurva
     säilyisi entisellään. Näiden henkilöiden eläke-edut
     määräytyisivät valtion eläkejärjestelmän mukaisesti. Lain
     voimaantulon jälkeen palkattu henkilökunta kuuluisi sen sijaan
     työeläkejärjestelmän piiriin.
     1.16. Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista

       10 §. Valtionavustus perustamiskustannuksiin. Pykälän 3
     momenttiin on tehty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
     annettavan lain edellyttämät muutokset. Perustamishankkeeseen
     suoritetun valtionosuuden palautukseen sovellettaisiin erikseen
     kumottavaksi ehdotettavan kuntien ja kuntainliittojen
     valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain säännösten
     sijasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettavan lain
     44 §:ää.
       14 §. Suhde valtionosuuslakiin. Pykälä ehdotetaan
     kumottavaksi tarpeettomana. Se on sulkenut kumottavaksi
     ehdotetun kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -
     avustuksista annetun lain siinä erikseen mainittua poikkeusta
     lukuunottamatta tämän lain soveltamisalan ulkopuolelle.
       16 §. Opiskelijan kotikunnan korvaus. Pykälän 1 momenttiin
     on tehty uuden valtionosuusjärjestelmän edellyttämät muutokset.
     Koska opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain
     valtionosuusasteikko olisi voimassa olevaa asteikkoa alhaisempi,
     kasvaisivat opiskelijoiden kotikuntakorvaukset alentunutta
     asteikkoa vastaavasti.
          1.17. Laki lastentarhanopettajaopistoista

       4 a §. Pykälään on tehty uuden valtionrahoitusjärjestelmän
     edellyttämät muutokset. Ehdotetut muutokset eivät aiheuta
     muutoksia niihin kustannusten laskentaperusteisiin, joiden
     nojalla määrätään oppilaiden kotikuntien maksuosuudet
     lastentarhanopettajaopiston ylläpidosta aiheutuvista
     kustannuksista. Pykälän mukaan kunnan maksuosuus määräytyisi
     opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti
     vahvistettavasta markkamäärästä mainitun lain 8 §:ssä
     tarkoitetun kantokykyluokituksen mukaisen opetustoimen
     valtionosuusasteikon perusteella.
     1.18. Kansalaisopistolaki


     1 luku. Yleiset säännökset

       1 §. Nykyinen kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta
     annettu laki ehdotetaan kumottavaksi ja korvattavaksi uudella
     kansalaisopistolailla. Opistojen nimi ehdotetaan laissa
     muutettavaksi kansalaisopistoksi. Opistot voisivat kuitenkin
     edelleen käyttää niillä nykyisin olevaa nimeä, esimerkiksi
     työväenopisto, vapaaopisto tai ottaa kunnan
     aikuiskoulutusjärjestelmän kokonaisjärjestelyihin liittyen
     muunkin nimen.
       Opistojen päätehtävä on edelleen antaa yleissivistävää
     aikuiskoulutusta. Kansalaisopistot voisivat antaa myös
     ammatillista aikuiskoulutusta ja muuta opetusta asetuksessa
     tarkemmin säädettävällä tavalla. Opistoissa annettava
     ammatillinen aikuiskoulutus olisi lähinnä kurssimuotoista
     ammatillista täydennyskoulutusta, mutta siinä voisi joissakin
     tapauksissa olla myös aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen
     osioita tai yleissivistäviä aineita. Kansalaisopistojen
     mahdollisuus ammatillisen peruskoulutuksen antamiseen
     määritellään koulutuksen kehittämissuunnitelmissa. Maininnalla
     muusta koulutuksesta tarkoitetaan ennen kaikkea taiteen
     perusopetusta. Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan
     opetussuunnitelmien mukaan etenevää eri taiteen alojen opetusta.
     Harrastustavoitteinen taideaineiden opetus tulee todennäköisesti
     tulevaisuudessakin olemaan perusopetusta laajempaa myös lasten
     ja nuorten keskuudessa.
       Tarkoituspykälässä kansalaisopisto on määritelty
     aikuisoppilaitokseksi. Opiskelijoille ei kuitenkaan nykyiseen
     tapaan esitetä säädettäväksi alaikärajaa. Ikärajan määrittelyä
     ei tarvita lain tasolla. Sen sijaan opisto saisi tarvittaessa
     itse asettaa erilaisia ikärajoja, esimerkiksi opiston
     aikuisoppilaitosluonteen säilyttämiseksi.
       Lasten ja nuorten taito- ja taideaineiden opetukseen, jossa
     luvanvaraisesti ovat voineet olla mukana myös alle 16-vuotiaat,
     on osallistunut vuosittain noin 50 000 opiskelijaa lähinnä
     yhteisissä opintoryhmissä aikuisten kanssa. Lasten ja nuorten
     opiskelumahdollisuuksien ulkopuolelle ovat jääneet lähinnä
     kielet ja luonnontieteelliset aineet, mihin rajaukseen ei ole
     perusteita. Kielten opiskelumahdollisuus on omiaan täydentämään
     koulun kielivalikoimaa harvemmin opiskeltujen kielten osalta.
     Myös luonnontieteellisten aineiden suosiota voisi nuorten
     mukaanpääsy lisätä. Painava syy ikärajan poistamiseen on taiteen
     perusopetus.
       Toiminta-alueen laajennus tutkimus- ja palvelutoimintaan on
     yhdenmukainen ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevan lain
     kanssa. Se vastaa aikuiskoulutuksessa tapahtuvaa kehitystä,
     jossa raja koulutuksen, tutkimuksen ja konsultointityyppisten
     palvelujen välillä on usein keinotekoista asettaa. Myös
     koulutuksen laadun kehittäminen edellyttää
     tutkimusmahdollisuuden liittämistä koulutukseen. Kuvatun
     kaltaista toimintaa on opistoissa meneillään. Kansalaisopistot
     voivat maan laajimpana aikuiskoulutusmuotona kuntatasolla toimia
     koulutuksen sekä sitä tukevan tutkimuksen ja palvelujen
     keskuksena. Samoin kuin koulutusta, tutkimusta ja
     palvelutoimintaa voitaisiin järjestää myös maksullisena
     palvelutoimintana.
       Tarkoituspykälän pohjalta kansalaisopisto voi toimia
     monipuolista koulutusta tarjoavana oppilaitoksena. Ratkaisut
     koulutuksen painopistealueista tehdään kunnissa ottaen huomioon
     muu koulutustarjonta sekä yhteistyön ja työnjaon mahdollisuudet.
     Näin myös erot opistojen kesken muodostuvat nykyistä
     suuremmiksi. Kansalaisopisto voi useilla paikkakunnilla toimia
     myös aikuiskoulutusta tarjoavana ja koordinoivana
     aikuiskoulutuskeskuksena.
       2 §. Kansalaisopiston ylläpitäjänä voisi olla, kuten
     tähänkin asti, kunta tai kuntainliitto tai muu
     oikeustoimikelpoinen yhteisö. Nykyinen perustamislupa
     korvattaisiin ylläpitämisluvalla. Luvan myöntäisi
     opetusministeriö, joka käsittelisi myös ylläpitämisluvan
     muutokset. Laissa säädettäisiin myös ylläpitämisluvan
     peruuttamisesta. Peruuttamisesta päättäisi aina
     opetusministeriö. Ylläpitäjää olisi kuultava
     peruuttamisesityksestä.
     2 luku. Hallinto

       3 §. Kunnallisten kansalaisopistojen hallinnosta olisi
     voimassa, mitä kunnallislaissa säädetään tai sen nojalla
     määrätään. Lisäksi sovelletaan kunnan opetustoimen hallinnosta
     samanaikaisesti annettavaa lakia. Viimeksi mainitussa laissa
     säädettäisiin kunnan velvollisuudesta asettaa opetustoimen
     hallintoa varten monijäseninen toimielin, joka käytännössä olisi
     lautakunta tai johtokunta. Lisäksi kunnan opetustoimen
     hallinnosta annetussa laissa säädettäisiin kaksikielisten
     kuntien hallinnosta, eri oppilaitosmuotojen yhteisestä
     hallinnosta sekä salassapidosta ja tietojensaantioikeudesta.
       4 §. Yksityisen opiston ylläpitäjän tulisi ehdotuksen mukaan
     asettaa johtokunta. Johtokunnan tehtävistä säädettäisiin
     asetuksella ja määrättäisiin johtosäännössä. Läsnäolo- ja
     puheoikeudesta säädettäisiin asetuksella. Tarkoituksena on, että
     yksityisen opiston ylläpitäjä saisi mahdollisimman laajasti itse
     päättää opiston sisäisestä päätöksentekojärjestelmästä.
       5 §. Ehdotuksen mukaan ainoastaan yksityisiltä
     kansalaisopistoilta edellytetään johtosääntöä. Johtosääntö
     korvaisi voimassa olevan lain mukaisen ohjesäännön.
     Johtosääntöön otettavista asioista säädettäisiin tarkemmin
     asetuksella. Kunnallisten opistojen osalta niiden hallinnon
     säätely jäisi kunnallislain ja sen nojalla annettavien
     johtosääntöjen varaan.
     3 luku. Henkilöstö ja opiskelijat

       6 §. Opistossa tulee ehdotuksen mukaan olla edelleen
     rehtorin virka tai toimi. Se voi olla pää- tai sivuvirka tai -
     toimi. Muun henkilöstön osalta ei määritellä virkojen ja toimien
     nimikkeitä, vaan niistä päättäisi ylläpitäjä.
       7 §. Rehtorin ja opettajien kelpoisuudesta säädettäisiin
     asetuksella. Opetusministeriö määräisi tarvittaessa
     kelpoisuuteen vaadittavasta opetusharjoittelusta. Tällainen
     menettely on tarpeen, koska harjoittelun uudistaminen on
     meneillään. Kelpoisuusvaatimuksista opetusministeriö voisi
     myöntää erivapauden.
       8 §. Opiskelijaksi ottamisen perusteista päätetään yleensä
     johtosäännössä. Koska opistoissa on mahdollista antaa myös
     ammatillista koulutusta, opiskelijaksi ottamisen perusteiden
     tulee ammatillisen perus- ja jatkolinjakoulutuksen osalta
     noudattaa näissä muuten noudatettavia perusteita. Tämän vuoksi
     tällaisen koulutuksen osalta voidaan tarvittaessa säätää
     asetuksella opiskelijaksi ottamisen perusteista. Menettely
     koskee kansalaisopistoissa vain harvoja tilanteita.
     4 luku. Rahoitus

       9 §. Kansalaisopistoja varten myönnetään valtionosuutta sekä
     perustamis- että käyttökustannuksiin opetus- ja kulttuuritoimen
     rahoituksesta annettavan lain mukaan. Valtionosuus
     käyttökustannuksia varten laskettaisiin opistolle valtionosuuden
     laskentaperusteeksi vahvistetun opetustuntimäärän ja
     opetustuntia kohden määrätyn laskennallisen yksikköhinnan
     tulosta.
       10 §. Kansalaisopistolle valtionosuuden laskemisen
     perusteeksi tulevan opetustuntimäärän vahvistaisi vuosittain
     opetusministeriö. Tuntimäärää olisi mahdollisuus tarkistaa
     vuosittain ottaen huomioon opiston toiminnassa tapahtuneet
     olennaiset muutokset. Tällaisia olisivat mm. uusista
     koulutustehtävistä, kuten taiteen perusopetuksesta, toiminta-
     alueen muutoksista ja siihen liittyvistä koulutustarpeen
     huomattavista muutoksista aiheutuvat tarkistukset.
       Valtionosuuden laskennassa käytettävän opetustunnin hinta
     määrättäisiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan
     lain mukaisesti joka neljäs vuosi todellisten menojen mukaan.
     Muina vuosina opetustunnin hintaa tarkistettaisiin
     kustannustason ja valtion toimenpiteistä aiheutuvien toiminnan
     muutosten mukaisesti.
       Kansalaisopisto voi antaa opetusta myös maksullisena
     palvelutoimintana. Näitä opetustunteja ja niistä aiheutuvia
     kustannuksia ei oteta huomioon valtionosuuden laskemisessa.
     5 luku. Erinäiset säännökset

       11 §. Työvuosi määritellään asetuksella. Asetuksella on
     tarkoitus säätää, että työvuosi olisi voimassa olevasta laista
     poiketen kalenterivuosi. Vuotuisen eli kalenterivuoden työkauden
     vähimmäispituus esitetään nostettavaksi nykyisestä 26
     työviikosta 33 työviikkoon. Tämä vastaa nykyistä työkauden
     pituutta.
       12 §. Kansalaisopistot voivat edelleen järjestää kokeiluja.
     Menettelystä niissä tapauksissa, joissa kokeiluissa poiketaan
     lain säännöksistä, säädetään asetuksella. Luvan poikkeamiseen
     antaisi opetusministeriö. Mahdollisuudesta myöntää
     valtionavustusta kokeilutoimintaa varten säädettäisiin opetus-
     ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain 38 §:ssä.
       13 §. Pykälän mukainen muutoksenhakusäännös vastaa muussa
     opetustoimessa muutoksenhaussa noudatettavia periaatteita,
     jolloin keskeinen muutoksenhakukeino on kunnallisvalitus.
     Yksityisen kansalaisopiston johtokunnan tai toimenhaltijan
     muihin kuin valtionosuutta koskeviin päätöksiin haettaisiin
     kuitenkin muutosta lääninoikeudelta hallintovalituslain
     mukaisesti. Asetuksella säädettäisiin päätöksistä, joissa
     valitusoikeutta ei ole.
       14 §. Pykälään sisältyisi tavanomainen asetuksenantovaltuus.
     6 luku. Voimaantulo

       15 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta
     1993. Ehdotuksen mukaan ennen lain voimaantuloa voitaisiin
     ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
       16 §. Voimassa olevan lain tarkoittamat kansalais- ja
     työväenopistot muuttuisivat tämän lain voimaantullessa
     kansalaisopistoiksi. Ne säilyttäisivät kuitenkin nimensä, jos se
     on jokin muu kuin kansalaisopisto.
       Yksityisen kansalaisopiston henkilöstön eläketurva määräytyy
     nykyisin eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä
     annetun lain eli niin sanotun VAL-järjestelmän mukaan. Uudessa
     valtionosuusjärjestelmässä ei voida enää erotella
     valtionosuuteen oikeuttavaa ja muuta henkilökuntaa, vaan
     valtionosuus tulisi opiston kokonaismenoihin. Näin ollen
     henkilöstön eläkeoikeutta ei voitaisi määritellä
     valtionosuuskriteerin mukaan.
       Uudessa tilanteessa yksityisen kansalaisopiston uusi
     henkilöstö siirtyisi työeläkejärjestelmän piiriin. Lain
     voimaantulosäännöksen 3 momentin mukaan lain voimaan tullessa
     yksityisen kansalaisopiston palveluksessa olevan valtionosuuteen
     oikeuttavan henkilöstön eläketurva määräytyisi lain voimaan
     tullessa voimassa olleiden säännösten eli valtion
     eläkejärjestelmän mukaisesti. Näin ollen työeläkejärjestelmän
     piiriin tulisivat kaikki sellaiset henkilöt, joiden
     palvelussuhde yksityiseen kansalaisopistoon on alkanut 1.1.1993
     tai sitä myöhemmin.
     1.19. Musiikkioppilaitoslaki

       Lain nimike ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan muiden
     valtionosuusuudistuksen piiriin kuuluvien lakien nimikkeitä.
     2 luku. Valtionosuus

       Luvun otsikkoon on tehty uuden valtionosuusjärjestelmän
     edellyttämät muutokset.
       3 §. Pykälän mukaan musiikkioppilaitoksen
     perustamiskustannuksiin voidaan myöntää ja käyttökustannuksiin
     myönnetään valtionosuutta opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta
     koskevassa laissa ehdotetulla tavalla. Musiikkioppilaitoksen
     valtionosuus määräytyisi kantokykyluokituksen mukaan
     laskennallisesta valtionosuuden perusteena käytettävästä
     markkamäärästä siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen
     rahoituslain opetustointa koskevissa säännöksissä ehdotetaan
     säädettäväksi. Voimassa olevasta lainsäädännöstä poiketen myös
     musiikkioppilaitosten perustamiskustannusten valtionrahoitukseen
     sovellettaisiin mainitun lain mukaista valtionosuusasteikkoa ja
     tilatyyppikohtaista yksikköhintajärjestelmää.
       4 §. Pykälästä on poistettu menoperusteisen
     valtionosuusjärjestelmän mukainen luettelo valtionosuuteen
     oikeuttavista musiikkioppilaitoksen käyttökustannuksista.
     Pykälässä säädettäisiin ehdotuksen mukaan oppilaan kotikunnan
     velvollisuudesta suorittaa osuutensa musiikin ammatillista
     opetusta saavasta oppilaasta aiheutuvista käyttökustannuksista.
     Maksuosuus määräytyisi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
     annettavan lain mukaisesti. Oppilaan kotikunta ei olisi
     maksuvelvollinen muiden kuin ammatillista opetusta saavien
     oppilaiden osalta.
       Pykälän 2 momenttiin on otettu säännös, jonka mukaan
     oppilaitoksen ylläpitäjälle suoritetaan kotikuntaa vailla
     olevasta ammatillista opetusta saavasta oppilaasta
     valtionosuutta ja kotikunnan maksuosuutta vastaava markkamäärä
     valtion varoista.
       5 §. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain
     mukaan musiikkioppilaitoksen käyttökustannuksia varten
     myönnettävä valtionosuus laskettaisiin oppilaitokselle
     valtionosuuden laskentaperusteeksi vahvistetun opetustuntimäärän
     ja opetustuntia kohden määrätyn laskennallisen yksikköhinnan
     tulosta. Pykäläehdotuksen mukaan opetusministeriö vahvistaisi
     valtionosuuden laskennassa käytettävän opetustuntien määrän
     oppilaitoksittain. Koska musiikin ammatilliselle opetukselle ja
     muulle musiikkioppilaitoksissa annettavalle opetukselle
     laskettaisiin mainitun lain 16 §:n mukaan omat yksikköhinnat,
     opetusministeriö vahvistaisi myös opetustuntimäärät erikseen
     ammatillista ja muuta opetusta varten.
       6 §. Pykälästä ehdotetaan laskennalliseen
     valtionosuusjärjestelmään soveltumattomana kumottavaksi 1
     momentin 4 kohta, jonka mukaan musiikkioppilaitokselle on voitu
     myöntää oikeus valtionosuuteen vain, jos oppilaitos täyttää
     momentissa erikseen säädettyjen edellytysten lisäksi lailla ja
     asetuksella säädetyt muut valtionosuuden ehdot.
       8 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana.
     Musiikkioppilaitoksen henkilökunnan täydennyskoulutukseen
     voidaan valtion talousarvioon otettavan määrärahan rajoissa
     myöntää avustusta ilman laissa olevaa valtuutustakin.
       9 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana. Opetus-
     ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain 38 §:ään ehdotetaan
     otettavaksi säännös kokeilutoimintaan myönnettävästä
     avustuksesta, joten siitä ei ole tarpeen säätää erikseen tässä
     laissa. Kokeilua varten myönnettävälle valtionavustukselle
     voidaan asettaa ehtoja ilman laissa olevaa valtuutustakin, joten
     pykälässä oleva ehtojen asettamista koskeva valtuutussäännös
     voidaan kumota.
       10 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Musiikkioppilaitoksen
     perustamiskustannuksiin voitaisiin pykälässä säädetyn
     rakennusavustuksen sijasta myöntää valtionosuutta siten kuin 3
     §:ssä ehdotetaan säädettäväksi.
       11 §. Pykälä on muutettuna siirretty 3 lukuun. Pykälän
     perustelut ovat jäljempänä.
     2 a luku. Oppilaan kotikunnan maksuosuudet ja korvaukset
     ammatillista koulutusta antaville musiikkioppilaitoksille

       Luku (11 a-11 c §) ehdotetaan lain 4 §:n perusteluihin
     viitaten kumottavaksi.
     3 luku. Hallinto

       11 §. Pykälä ehdotetaan uudistettavaksi sisällöltään
     kokonaisuudessaan ja siirrettäväksi hallintoa käsittelevään 3
     lukuun. Pykälässä on säädetty kumottavaksi ehdotetun kuntien ja
     kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain
     soveltamisesta musiikkioppilaitoksiin.
       Uudistetun pykälän mukaan kunnallisten oppilaitosten
     hallinnosta olisi erikseen säädettyjä poikkeuksia lukuun
     ottamatta voimassa, mitä kunnallislaissa säädetään tai sen
     nojalla määrätään. Lisäksi sovellettaisiin kunnan opetustoimen
     hallinnosta annettua lakia. Viimeksi mainitussa laissa
     säädettäisiin kunnan velvollisuudesta asettaa opetustoimen
     hallintoa varten monijäseninen toimielin. Käytännössä tällainen
     toimielin olisi joko lautakunta tai johtokunta. Lisäksi kunnan
     opetustoimen hallinnosta annetussa laissa säädettäisiin
     kaksikielisten kuntien hallinnosta, eri oppilaitosmuotojen
     yhteisestä hallinnosta sekä salassapidosta ja
     tietojensaantioikeudesta.
       12 §. Pykälään on otettu musiikkioppilaitosten johtokuntaa
     koskevat säännökset. Johtokunnasta on aikaisemmin säädetty 13
     §:ssä. Säännöksistä on 11 §:n perusteluihin viitaten pääosin
     poistettu kunnallisten musiikkioppilaitosten johtokuntaa
     koskevat määräykset. Johtokunnan asettaminen kunnalliseen
     oppilaitoksen olisi siten kunnan harkinnassa. Yksityisessä
     musiikkioppilaitoksessa tulisi sen sijaan edelleenkin olla
     johtokunta.
       Kunnallisessa musiikkioppilaitoksessa voi ehdotuksen mukaan
     olla joko kunnallislain mukainen johtokunta tai kokoonpanoltaan
     kunnallislaista poikkeava pykälän 1 momentin mukainen
     johtokunta. Kokoonpanoltaan kunnallislaista poikkeavassa
     johtokunnassa olisi opettajakunnan ja oppilaiden edustus sekä
     voimassa olevasta lainsäädännöstä poiketen myös oppilaitoksen
     muun henkilökunnan edustus. Mainituista henkilöryhmistä valitut
     edustajat olisivat voimassa olevasta lainsäädännöstä poiketen
     johtokunnan täysivaltaisia jäseniä. Tämän vuoksi nämä jäsenet
     tulee valita kunnallislain mukaisessa järjestyksessä, jollei
     jäsenten valinta ehdotetun pykälän nojalla ole siirretty
     kunnavaltuustolta kunnan muun toimielimen tehtäväksi.
     Opiskelijoiden edustajien tulisi olla 15 vuotta täyttäneitä
     nykyisen 18 vuoden sijaan. Ehdotetuilla muutoksilla
     yhdenmukaistetaan eri oppilaitosmuotojen hallintosäännöksiä.
       Yksityisten oppilaitosten johtokunnan kokoonpano olisi
     kokonaisuudessaan ylläpitäjän päätettävissä. Säännökset sallivat
     myös opettajien ja koulun muun henkilökunnan edustajien valinnan
     yksityisen oppilaitoksen johtokuntaan.
       13 §. Pykälään on otettu johtosääntöä koskevat säännökset.
     Johtosäännöstä on aikaisemmin säädetty 12 §:ssä. Pykälässä
     luetellaan johtosäännössä määrättävistä asioista.
     Pykäläehdotuksen mukaan kunnallisissa oppilaitoksissa ei enää
     vaadittaisi oppilaitoskohtaista johtosääntöä, vaan kunta voisi
     sisällyttää johtosääntöihin otettavat määräykset kunnan muihin
     johtosääntöihin. Yksityisen musiikkioppilaitoksen
     opetushallitukselle alistettavasta ohjesäännöstä ehdotetaan
     luovuttavaksi. Myös yksityisen musiikkioppilaitoksen
     toiminnasta annettaisiin tarkempia määräyksiä johtosäännössä,
     jota ei alistettaisi valtion viranomaisen vahvistettavaksi.
       Koska laissa ja asetuksessa ei yksittäisiä poikkeuksia
     lukuunottamatta säädettäisi tehtäviä tietylle hallintoelimelle
     taikka viran- tai toimenhaltijalle, johtosäännössä tulee määrätä
     muun ohella oppilaitoksen hallintoelinten sekä viran- ja
     toimenhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta.
       Kunnallisen oppilaitoksen johtosäännön hyväksyy
     kunnallislain mukaisesti kunnanvaltuusto ja yksityisen
     oppilaitoksen johtosäännön pykälän 2 momentin mukaisesti
     oppilaitoksen johtokunta.
       15 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Valtionosuuteen
     oikeutetun henkilökunnan palkkaamiselle säädetyt rajoitukset
     eivät sovellu uuteen valtionosuusjärjestelmään, koska enää ei
     eroteltaisi valtionosuuteen oikeutettua ja muuta henkilökuntaa.
       17 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Siinä on säädetty yk
     sityisen musiikkioppilaitoksen valtionosuuteen oikeuttavan
     henkilökunnan eläketurvasta. Pykälän mukaan
     musiikkioppilaitoksen valtionosuuteen oikeuttavan henkilökunnan
     oikeudesta eläkkeeseen ja heidän jälkeensä suoritettavasta
     perhe-eläkkeestä on nykyisin voimassa, mitä virka- tai
     työsuhteessa val2tion palveluksessa olevan henkilökunnan osalta
     on säädetty. Pykälässä on myös säädetty oppilaitokselle
     palkkaukseen tulevasta valtionosuudesta vähennettävästä
     eläkekustannusosuudesta. Mainitun henkilökunnan lisäksi
     oppilaitoksissa on jonkin verran henkilökuntaa, jonka
     palkkausmenoihin ei ole myönnetty valtionosuutta. Tämä
     henkilökunta on työsopimussuhteista ja sen eläkeoikeudet
     määräytyvät työeläkelainsäädännön mukaisesti.
       Uudessa valtionosuusjärjestelmässä ei voida erotella
     valtionosuuteen oikeuttavaa ja muuta henkilökuntaa, vaan
     valtionosuus tulisi oppilaitoksen kokonaismenoihin. Näin ollen
     myöskään henkilökunnan eläkeoikeutta ei voitaisi enää määritellä
     mainitun valtionosuuskriteerin pohjalta.
       Pykälän kumoamisen myötä yksityisen musiikkioppilaitoksen
     uusi henkilökunta siirtyisi valtion eläkejärjestelmästä
     työeläkejärjestelmän piiriin. Lain voimaantulosäännöksen 3
     momentin mukaan lain voimaan tullessa yksityisen
     musiikkioppilaitoksen palveluksessa olevan valtionosuuteen
     oikeutetun henkilökunnan eläketurva määräytyisi lain voimaan
     tullessa voimassa olleiden säännösten eli soveltuvin osin
     valtion eläkejärjestelmän mukaisesti. Näin ollen
     työeläkejärjestelmän piiriin tulisivat kaikki sellaiset
     henkilöt, joiden palvelussuhde yksityiseen
     musiikkioppilaitokseen on alkanut 1.1.1993 tai sitä myöhemmin.
       19 §. Pykälästä on poistettu uuteen laskennalliseen valtion
     osuusjärjestelmään soveltumattomana säännös, jonka mukaan
     oppilaitoksen on säilyttääkseen oikeutensa valtionosuuteen
     haettava työohjelman muutosta, jos oppilaitoksessa tapahtuvat
     muutokset koskevat valtionosuuden määrästä tehdyn päätöksen
     perusteita.
       19 b §. Pykälä on uusi. Sen mukaan opiskelijan ammatilliseen
     peruskoulutukseen ottamisen perusteista säädettäisiin
     asetuksella. Näin musiikin ammatillisen koulutuksen
     opiskelijavalintaa koskeva säätelyjärjestelmä
     yhdenmukaistettaisiin muun ammatillisen koulutuksen kanssa.
     Pykälässä säädettäisiin myös velvollisuudesta käsitellä
     opiskelijaksi hakeutuvia valintamenettelyssä yhdenvertaisin
     perustein. Pykälä vastaa ammatillisista oppilaitoksista annetun
     lain ehdotettua 22 §:n 1 momenttia.
       20 §. Pykälästä on poistettu säännös, jonka mukaan
     johtokunta päättää oppilaan määräaikaisesta erottamisesta myös
     kunnallisissa oppilaitoksissa. Kunnallisissa oppilaitoksissa
     päätösvaltaa mainitussa asiassa käyttäisi ehdotuksen mukaan
     kunnan opetustoimen hallinnosta annettavaksi ehdotetun lain 2
     §:ssä tarkoitettu monijäseninen kunnan toimielin. Jos tällaisia
     toimielimiä on kunnassa useampia, johtosäännössä määrätään
     päätösvaltaisesta toimielimestä. Yksityisessä oppilaitoksessa
     erottamisesta päättäisi, kuten nykyisinkin, johtokunta.
     Oikeusturvasyistä ei ole katsottu mahdolliseksi, että oppilaan
     erottamista koskeva päätösvalta voitaisiin antaa viran- tai
     toimenhaltijalle.
       Pykälän 2 momenttiin sisältynyt säännös muutoksenhausta
     oppilaan erottamista koskevaan päätökseen on uudistettuna
     siirretty 21 §:ään.
       21 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi musiikkioppilaitoksen
     muutoksenhakua koskevat säännökset. Opetus- ja kulttuuritoimen
     rahoitusta koskevan lain 45 §:n 2 momentin mukaan
     muutoksenhausta valtionosuutta koskevaan päätökseen olisi
     voimassa, mitä kuntien valtionosuuslaissa säädettäisiin.
     Pykälässä säädettäisiin siten muutoksenhausta niihin päätöksiin,
     jotka annetaan tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen
     perusteella. Tällaisia päätöksiä olisivat lähinnä 20 §:ssä
     tarkoitettu oppilaan erottamista koskeva päätös sekä
     musiikkioppilaitoksen viran- tai toimenhaltijan nimittämistä
     koskeva päätös.
       Kunnallisen oppilaitoksen päätökseen haettaisiin oppilaan
     erottamista lukuun ottamatta muutosta siten kuin kunnallislaissa
     säädetään. Yksityisessä oppilaitoksessa tehtyihin päätöksiin
     haettaisiin muutosta lääninoikeudelta siten kuin muutoksenhausta
     hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Oppilaan
     erottamista koskevaan päätökseen haettaisiin kuitenkin
     poikkeuksellisesti muutosta lääninhallitukselta 14 päivän
     kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin viimeksi
     mainitussa laissa säädetään. Ehdotettu muutoksenhakujärjestelmä
     olisi yhdenmukainen muussa opetustoimessa omaksutun
     muutoksenhakujärjestelmän kanssa.
       Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1993
     alusta lukien. Voimaantulosäännöksen 2 ja 5 momentissa
     ehdotetaan säädettäväksi hallintoa ja muutoksenhakua koskevista
     lain voimaan tuloon liittyvistä ylimenokauden järjestelyistä.
     Voimaantulosäännöksen 3 momentissa säädettäisiin 17 §:n
     perusteluissa selostetusta lain voimaan tullessa yksityisen
     musiikkioppilaitoksen palveluksessa olevan valtionosuuteen
     oikeuttavan henkilökunnan eläketurvan säilyttämisestä ennallaan.
     Voimaantulosäännöksen 4 momentissa säädettäisiin 3 momentissa
     tarkoitetun henkilökunnan osalta suoritettavasta eläkemaksusta,
     siitä perittävästä viivästyskorosta, eläkemaksujen
     pakkoperinnästä sekä mainitun eläketurvan toimeenpanoa varten
     valtiokonttorille toimitettavista tiedoista. Säännökset
     vastaavat nykyisin sovellettavia säännöksiä.
     1.20. Laki kansanopistojen valtionavusta

       2 a ja 14 a §. Pykäliin on tehty uuden rahoitusjärjestelmän
     edellyttämät muutokset. Pykälissä tarkoitettuun opetukseen
     myönnettävää valtionosuutta ja kotikuntakorvausta laskettaessa
     sovellettaisiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan
     lain 8 §:ssä säädettävää nykyistä alhaisempaa asteikkoa.
       Viittaussäännöksen johdosta yksityisen kansanopiston
     kotikuntakorvauksen ja kunnallisen kansanopiston kotikunnan
     maksuosuuden määräytymisen perusteet muuttuisivat samalla
     tavalla.
     1.21. Kirjastolaki

       2 §. Kirjastopalvelujen järjestäminen. Pykälän 1 momenttia
     on muutettu siten, että kunta voisi järjestää yleisen kirjaston
     palveluja myös muulla tavalla kuin ylläpitämällä yleistä
     kirjastoa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Kunta voisi
     siten käyttää kirjastopalveluiden järjestämisessä myös
     ostopalveluja. Kunta voisi ostaa kirjastopalveluja joko toisilta
     kunnilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Käytännössä
     ostopalvelut tulisivat kysymykseen lähinnä tietyillä
     kirjastotoimen osa-alueilla, kuten esimerkiksi
     tietotekniikassa.
       Yksityistä kirjastoa koskeva 17 § ehdotetaan kumottavaksi.
     Tämän vuoksi myös nykyinen 2 §:n 2 momentin säännös, jossa
     viitataan 17 §:ään, ehdotetaan kumottavaksi. Pykälän uudeksi 2
     momentiksi on siirretty nykyiseen 5 §:n 1 momenttiin sisältyvä
     säännös, jonka mukaan kaksikielisessä kunnassa kirjastopalveluja
     järjestettäessä molempien kieliryhmien tarpeet tulee ottaa
     huomioon yhtäläisin perustein.
       3 §. Kunnan kirjastolaitos. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi.
     Kunnan kirjastolaitoksesta oikeudellisena käsitteenä siten
     luovuttaisiin. Kunnat päättäisivät menettelystä, jolla ne
     yhteensovittavat kunnassa sijaitsevien kirjastojen palvelut.
     Samalla luovuttaisiin kuntien velvollisuudesta antaa
     kirjastotointa varten erillinen johtosääntö. Kunnat voisivat
     siten antaa kirjastotointa koskevia määräyksiä muissa
     tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan kunnallisissa
     johtosäännöissä. Kunnat eivät myöskään ehdotuksen mukaan ole
     ilman eri pyyntöä velvollisia toimittamaan kirjastoja koskevia
     johtosäännön määräyksiä lääninhallitukselle tiedoksi.
       4 §. Valtionosuus. Pykälässä säädetään nykyisin
     kirjastolautakunnasta. Pääsääntönä nykyään on, että kunnassa
     tulee olla kirjastolautakunta. Pykäläteksti ehdotetaan
     muutettavaksi kokonaisuudessaan. Kirjastolautakunnasta ei jäisi
     lakiin säännöksiä. Kunta voisi siten kunnallislain säännösten
     mukaisesti päättää, miten kirjastolautakunnalle kuuluneet
     tehtävät hoidetaan kunnassa.
       Muutettavaan 4 §:ään ehdotetaan otettavaksi perussäännökset
     kirjastotoimen rahoituksesta. Kunnalle myönnettäisiin
     valtionosuutta kirjaston perustamishankkeeseen siten kuin
     opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevassa laissa
     säädettäisiin. Perustamishankkeena pidettäisiin opetus- ja
     kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain 26 §:n 1 momentissa
     olevasta pääsäännöstä poiketen myös kirjastoauton ja -veneen
     hankintaa.
       Pykälän 2 momentin mukaan myös käyttökustannusten
     valtionosuudesta olisi voimassa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen
     rahoituksesta annettavassa laissa säädettäisiin. Kirjaston
     käyttökustannusten perusteella myönnettävän valtionosuuden
     edellytyksenä olisi, että kunta järjestää laissa tarkoitettuja
     kirjastopalveluja. Kunta voisi järjestää valtionosuuden saamisen
     edellytyksenä olevat kirjastopalvelut 2 §:n perusteluissa
     selostetulla tavalla myös ostopalveluina. Kirjastopalveluiden
     tulee tällöinkin laadultaan ja laajuudeltaan vastata yleisen
     kirjaston palveluja.
       5 §. Kokoelmat ja niiden käyttöön asettaminen. Pykälä
     ehdotetaan kumottavaksi. Pykälän nykyisen 1 momentin säännöstä
     kokoelmalle asetettavista vaatimuksista ei pidetä enää
     tarpeellisena. Kaksikielisten kuntien palvelujen järjestämistä
     koskeva säännös on siirretty 2 §:n 2 momenttiin. Pykälän 2
     momentissa on säädetty mahdollisuudesta asettaa kirjaston
     kokoelmiin kuuluvaa aineistoa saataville muihinkin paikkoihin.
     Tällaista kuntien palvelujen järjestämistä koskevaa
     yksityiskohtaista ohjausta ei enää pidetä tarpeellisena.
       Pykälän 3 ja 4 momentissa on säädetty mahdollisuudesta
     järjestää kirjaston kotipalvelua ja asiakaskuljetuksia
     kirjastoon. Näillä säännöksillä on menoperusteisessa
     valtionosuusjärjestelmässä turvattu kunnan oikeus saada
     valtionosuutta mainittujen palvelujen järjestämisestä
     aiheutuneisiin kustannuksiin. Uudessa valtionosuusjärjestelmässä
     laskennallinen valtionosuus myönnetään kunnan kirjaston
     kokonaismenoja varten. Näin ollen mainittujen palvelujen
     järjestämistä koskevilla säännöksillä ei enää olisi vaikutusta
     kunnan valtionosuuteen. Kunta voi järjestää näitä palveluja
     ilman mainittuja säännöksiäkin.
       6 §. Kirjaston huoneisto ja aukiolo.
     Valtionosuusjärjestelmän uudistuessa ei huoneiston hyväksyminen
     ole enää tarpeen. Samoin aukiolon sääntelyä ei pidetä
     tarpeellisena.
       7 §. Maksuttomat kirjastopalvelut. Pykälässä ehdotetaan
     laajennettavaksi kunnan mahdollisuutta periä maksuja
     kirjastopalveluista. Muista kuin pykälässä mainituista
     palveluista kunta voisi periä maksuja. Kunta päättäisi sekä
     palvelujen maksullisuudesta että maksujen suuruudesta.
     Palvelujen maksullisuuden myötä kunnat voisivat nykyistä
     helpommin laajentaa tarjoamiaan kirjastopalveluja.
       Pykäläehdotuksen mukaan maksutonta olisi kirjaston omien
     kokoelmien käyttö kirjastossa ja kirjojen lainaus. Säännöksellä
     pyritään turvaamaan perinteisten kirjastopalvelujen pysyminen
     maksuttomana. Mainittu kokoelmien käyttö olisi maksutonta
     käytettävästä hyödykkeestä riippumatta. Maakuntakirjastojen ja
     yleisten kirjastojen keskuskirjaston antamien kaukolainojen
     maksuttomuudesta säädetään 13 ja 14 §:ssä.
       8 §. Henkilökunta. Kirjaston henkilöstön rakennetta ja
     kelpoisuusvaatimuksia säännellään nykyisin varsin
     yksityiskohtaisesti. Nyt sääntelyä ehdotetaan huomattavasti
     kevennettäväksi. Muutetulla pykälän 1 momentilla pyritään
     turvaamaan se, että riittävällä osalla kirjastohenkilökuntaa on
     alan koulutus. Pykälän 2 momentin mukaan kirjaston ammatillisen
     henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksista säädetään tarvittaessa
     asetuksella. Pykälän nykyiseen 2 momenttiin sisältyvä säännös,
     jonka mukaan opetusministeriö on voinut päättää kunnan
     kirjastolaitoksen tarpeellisen henkilökunnan määrän ja
     rakenteiden perusteista, ehdotetaan kumottavaksi.
       9 §. Kirjastolaitoksen johtaja. Pykälä ehdotetaan
     kumottavaksi tarpeettomana. Kunta voisi tältäkin osin itse
     päättää kirjastotoimen hallinnon järjestämisestä.
       10 §. Henkilökunnan kelpoisuusehdot. Pykälä ehdotetaan 8 §:n
     perusteluihin viitaten kumottavaksi. Kirjastonhoitajan virkoja
     koskeva erivapausmenettely ehdotetaan poistettavaksi.
       11 §. Ohjaus ja valvonta. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi.
     Siinä on säädetty opetusministeriön ja lääninhallitusten
     toimivallasta ohjata, valvoa ja tarkastaa kunnan kirjastotointa.
     Muutoksella pyritään korostamaan kuntien itsenäistä päätösvaltaa
     palvelujen järjestämisessä. Tarkoituksena on aikaisempaa enemmän
     painottaa muodollisesta säätelystä vapaata informaatio-ohjausta.
       13 §. Maakuntakirjastot. Pykälän 1 momenttiin on tehty
     kunnan kirjastolaitosta koskevan 3 §:n kumoamisen edellyttämät
     tekniset muutokset.
       Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että
     maakuntakirjastoksi määrätty kunnan kirjasto ei saisi sen
     lisäksi, mitä 7 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi maksuttomista
     kirjastopalveluista, periä maksua yleisille kirjastoille
     antamistaan kaukolainoista. Valtio rahoittaa maakuntakirjastojen
     toimintaa erityisavustuksella ja tukea on tarkoitus jatkaa
     opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain 38 §:n
     nojalla.
       14 §. Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Pykälän 1
     momenttiin on tehty vastaavat muutokset kuin 13 §:n 1
     momenttiin. Pykälän 3 momentissa ehdotetaan 13 §:n perusteluihin
     viitaten säädettäväksi, että yleisten kirjastojen
     keskuskirjastoksi määrätyn kunnan kirjasto ei saisi 7 §:ssä
     säädettyjen maksuttomien kirjastopalvelujen lisäksi periä maksua
     myöskään muille yleisille kirjastoille antamistaan
     kaukolainoista.
       16 §. Kirjastojen ja koulujen yhteistyö. Pykälä ehdotetaan
     kumottavaksi. Yleisten kirjastojen ja koulukirjastojen toiminnan
     yhteensovittaminen jää pykälän kumoamisen myötä
     kokonaisuudessaan kuntien harkintaan.
       17 §. Yksityiset kirjastot. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi.
     Valtionavustukset yksityisille kirjastoille ovat ajan mittaan
     vähentyneet ja ovat menettäneet nyttemmin suurimmaksi osaksi
     merkityksensä. Kunta voisi sen sijaan 2 §:n mukaisesti ostaa
     kirjastopalveluja myös yksityisiltä palvelujen tuottajilta.
       18 §. Pohjoismainen kuntien yhteistyö. Pykälä ehdotetaan
     kumottavaksi, koska siinä tarkoitettua pohjoismaista
     valtakunnanrajat ylittävää kuntien välistä yhteistyötä varten
     voidaan myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta opetus- ja
     kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain 38 §:n nojalla. Näin
     ollen mainittua yhteistyötä varten myönnettävästä avustuksesta
     ei ole tarpeen säätää tässä laissa.
       19 §. Kustannusten jakaminen. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi
     tarpeettomana. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan
     lain 22 §:n mukaan kahden tai useamman kunnan yhteisen kirjaston
     kantokykyluokittainen valtionosuus määräytyy kuntien
     asukasmäärien mukaisessa suhteessa.
       20 §. Poistetun aineiston luovuttaminen. Pykälä ehdotetaan
     kumottavaksi uuteen valtionosuusjärjestelmään soveltumattomana.
       Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden
     1993 alusta. Valitut kirjastolautakunnat jatkaisivat lain
     voimaantulosta riippumatta tehtävissään toimikautensa loppuun.
     1.22. Nuorisotyölaki

       2 §. Pykälän 1 momentin mukaan valtion ja kuntien tehtävänä
     on ensisijaisesti edellytysten luominen nuorisotoiminnalle.
     Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jossa
     säädettäisiin kunnan tehtävistä nuorisotoimen alalla. Kunnan
     tulisi uuden säännöksen mukaan järjestää tarvittaessa
     nuorisotoimintaa sekä huolehtia nuorisopolitiikkaan liittyvistä
     yhteydenpito- ja tiedotustehtävistä. Säännöstä pidetään
     tarpeellisena siksi, että kunnan nuorisolautakuntaa ja samalla
     kunnan tehtäviä määrittelevä 4 §:n 1 momentti ehdotetaan
     kumottavaksi.
     2. luku. Kunnan nuorisotoimen hallinto

       Luku, jossa säädetään nuorisolautakunnasta (4 ja 5 §) sekä
     nuorisotoimen viroista ja niiden kelpoisuusehdoista ehdotetaan
     kumottavaksi. Kunta päättäisi itse nuorisotoimen hallinnon
     järjestämisestä sekä nuorisotoimen viroista ja niiden
     kelpoisuusehdoista.
       7 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnalle
     myönnettäisiin valtionosuutta nuorisotyötä varten siten kuin
     opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevassa laissa
     säädettäisiin.
       8-11 §. Kun valtionosuuden perusteista,
     valtionosuusasteikosta, valtionapuviranomaisesta sekä
     valtionosuuden maksatuksesta säädettäisiin opetus- ja
     kulttuuritoimen rahoitusta koskevassa laissa, pykälät ehdotetaan
     kumottaviksi.
       15 §. Nuorisotoiminnan perustamishankkeisiin voitaisiin
     edelleenkin myöntää valtionavustusta. Pykälässä viitattaisiin
     tältä osin opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevaan
     lakiin. Pykälästä on lisäksi poistettu lainan myöntämistä
     koskevat maininnat.
       16 §. Nuorisotoiminnan perustamishankkeeseen myönnettävän
     valtionavustuksen enimmäismäärää koskeva pykälä ehdotetaan
     kumottavaksi.
       17 §. Koska perustamishankkeisiin ei enää voitaisi myöntää
     lainaa, pykälä ehdotetaan kumottavaksi.
       23 §. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttöä
     koskevaa pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että pykälästä
     poistetaan lainaa koskeva maininta.
       26 §. Pykälä, joka koskee kelpoisuuden säilyttämistä
     nuorisotoimen virkaan, ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana.
     1.23. Liikuntalaki

       3 §. Liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin ei enää
     myönnettäisi lainaa. Pykälää tarkistettaisiin tämän mukaisesti.
       5, 6 ja 7 §. Pykälissä säädetään kunnan liikuntatoimen
     hallinnosta. Koska esityksen mukaan kunta päättäisi itse
     liikuntatoimen hallinnon järjestämisestä kunnallislain
     säännösten mukaisesti, pykälät ehdotetaan kumottaviksi.
       8 §. Pykälän mukaan kunnalle myönnettäisiin valtionosuutta
     liikuntatoimintaa varten siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen
     rahoitusta koskevassa laissa säädettäisiin.
       8 a-10 §. Valtionosuuksia koskevan säännöstön uudistamisen
     vuoksi pykälät ehdotetaan kumottaviksi.
       11 §. Liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin voitaisiin
     edelleenkin myöntää valtionavustusta. Pykälässä viitattaisiin
     tältä osin opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevaan
     lakiin. Pykälästä on lisäksi poistettu lainan myöntämistä
     koskevat maininnat.
       12 §. Pykälästä on poistettu lainan myöntämistä koskevat
     maininnat.
       13 ja 14 §. Liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin
     myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärää ei pidetä
     tarpeellisena laissa erikseen säännellä. Tarpeellisena ei pidetä
     myöskään enää säätää siitä, mitä seikkoja on erityisesti
     otettava huomioon avustusta myönnettäessä (13 § 2 mom).
       15 §. Pykälä, joka koskee lainan takaisinmaksua, ehdotetaan
     kumottavaksi.
       16 §. Muutettavaksi ehdotetun pykälän mukaan
     opetusministeriö voisi antaa tässä luvussa tarkoitettuja
     avustuksia koskevia tarkempia määräyksiä. Siten ministeriö ei
     voisi enää määrätä siitä, mitä on pidettävä hyväksyttävinä
     perustamiskustannuksina.
       23 §. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttöä
     koskevaa pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että pykälästä
     poistetaan lainaa koskeva maininta.
       24 §. Koska opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevassa
     laissa säädettäisiin valtionosuuden ja -avustuksen myöntävästä
     viranomaisesta, ehdotetaan vastaavat maininnat poistettaviksi 2
     ja 3 momenteista. Ehdotuksen mukaan valtioneuvosto päättäisi
     niistä perusteista, joiden mukaan määräytyisi se, missä
     tapauksissa avustuksen myöntämisestä perustamishankkeisiin
     päättäisi opetusministeriö tai lääninhallitus ja missä
     tapauksissa läänin liikuntalautakunta.
       28 §. Pykälä, joka koskee kelpoisuuden säilyttämistä
     liikuntahallinnon virkaan, ehdotetaan kumottavaksi
     tarpeettomana.
       Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1993.
     1.24. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

       Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuntien
     kulttuuritoiminnasta. Tämä laki korvaisi voimassa olevan
     samannimisen lain. Uudessa laissa ei olisi enää säännöksiä
     kulttuuritoiminnan hallinnon järjestämisestä kunnassa.
     Valtionosuutta ja -avustusta koskevat säännökset on kirjoitettu
     uudelleen.
       1 §. Kunnan tehtävä kulttuuritoimen alalla. Pykälän mukaan
     kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää
     kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnan järjestäjänä voi
     olla kunta itse taikka kulttuuritoimintaa harjoittava yhteisö
     tai säätiö. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille
     mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta
     tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Taiteen
     perusopetuksella tarkoitetaan taiteen perusopetuksesta erikseen
     annettavan lain mukaisesti suunnitelmallisesti etenevää,
     vahvistettuja opintosuunnitelmia noudattavaa eri taiteenalojen
     opetusta lähinnä lapsille ja nuorille.
       2 §. Kulttuuritoiminta. Kulttuuritoiminta on määritelty
     samalla tavoin kuin nykyisen lain 1 §:ssä.
       3 §. Valtionosuus ja -avustus. Kunnalle myönnettäisiin 1
     momentin mukaan valtionosuutta kulttuuritoimintaa varten siten
     kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevassa laissa
     säädettäisiin.
       Pykälän 2 momentissa on nykyistä 8 §:ää vastaava säännös
     valtionavustuksen myöntämisestä kunnassa toimiville yhteisöille,
     säätiöille ja laitoksille perustamishanketta varten. Lainaa ei
     enää sellaista hanketta varten voitaisi myöntää.
       4 §. Tarkemmat säännökset. Pykälä sisältäisi tavanomaisen
     asetuksenantovaltuussäännöksen.
       5 §. Voimaantulo. Laki on tarkoitus tulla voimaan vuoden
     1993 alusta. Lailla kumottaisiin kuntien kulttuuritoiminnasta
     annettu laki siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
     1.25. Museolaki

       Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi museolaki. Tämä laki
     korvaisi museoiden valtionosuuksista ja -avustuksista annetun
     lain. Uuden lain säätämistä on pidetty lakiteknisesti
     tarkoituksenmukaisena ratkaisuna siksi, että
     rahoitusjärjestelmän uudistus edellyttäisi huomattavia muutoksia
     nykyisen lain useimpiin säännöksiin.
     1 luku. Valtionosuus

       1 §. Museoille myönnettäisiin valtionosuutta siten kuin
     tässä laissa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
     annettavassa laissa säädettäisiin. Tässä laissa säädettäisiin
     lähinnä niistä edellytyksistä, joilla museoille myönnettäisiin
     valtionosuutta.
       2 §. Valtionosuuden saamisen edellytyksiä on kevennetty.
     Enää ei vaadittaisi nykyiseen lakiin sisältyviä edellytyksiä,
     jotka koskevat museotiloja, museon hoitoa sekä museoesineiden
     säilyttämistä, nähtävänäoloa ja käyttöä.
       3 §. Opetusministeriö hyväksyisi museon valtionosuuteen
     oikeutetuksi. Opetusministeriön nimeämille valtakunnallisille
     erikoismuseoille, maakuntamuseoille ja aluetaidemuseoille
     suoritettaisiin näiden museoiden erityistehtävien vuoksi
     valtionosuus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa
     laissa säädetystä asteikosta poiketen 10 prosenttiyksikköä
     suurempana.
       4 §. Opetusministeriö päättäisi valtion talousarvion
     rajoissa museokohtaisesti valtionosuusperusteena käytettävän
     henkilötyövuosien määrän.
     2 luku. Valtionavustukset

       5 §. Valtionosuuteen oikeutetuille museoille voitaisiin
     myöntää valtion talousarvion rajoissa harkinnanvaraista
     valtionavustusta perustamishankkeisiin. Tarkemmat säännökset
     asiasta sisältyvät opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
     annettavaan lakiin.
     3 luku. Erinäisiä säännöksiä
       6 §. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja
     voitaisiin käyttää museoiden valtionosuuksiin ja -avustuksiin.
       7 §. Valtakunnallisten erikoismuseoiden, maakuntamuseoiden
     ja aluetaidemuseoiden tehtävistä säädettäisiin asetuksella.
       8 §. Pykälä sisältää tavanomaisen asetuksenantovaltuuden.
     4 luku. Voimaantulo

       9 §. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1993 alusta
     samanaikaisesti muiden valtionosuusuudistukseen liittyvien
     lakien kanssa.
     1.26. Teatteri- ja orkesterilaki

       Lain tarkoituksena on järjestää teattereille ja
     orkestereille annettava valtion taloudellinen tuki
     pääasiallisesti lakisääteiselle pohjalle.
     1 luku. Valtionosuus

       1 §. Teattereille ja orkestereille myönnettäisiin
     valtionosuutta käyttökustannuksiin siten kuin tässä laissa ja
     opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettavassa laissa
     säädettäisiin.
       2 §. Valtionosuuden saamisen edellytyksenä olisi, että
     teatterin tai orkesterin omistaisi kunta, kuntainliitto tai
     sellainen yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin
     tehtäviin kuuluu teatteri- tai orkesteritoiminnan harjoittaminen
     tai ylläpitäminen. Lisäksi edellytettäisiin, että teatteri tai
     orkesteri harjoittaisi vakinaista ja ammatillista
     esitystoimintaa.
       3 §. Opetusministeriö päättää lain voimaantullessa teatteri-
     ja orkesterikohtaisesti, mitkä teatterit ja orkesterit tulevat
     lain nojalla saamaan valtionosuutta. Opetusministeriö päättää
     myös, mitkä teatterit ja orkesterit myöhempinä vuosina pääsevät
     valtionosuuden piiriin.
       Valtakunnallisista teattereista lain piiriin tulisivat
     Svenska Teatern i Helsingfors-niminen teatteri ja Tampereen
     Työväen Teatteri. Suomen Kansallisteatterin ja Suomen
     Kansallisoopperan valtion tuen osalta noudatettaisiin, mitä
     niistä on erikseen säädetty arpajaislain (491/65) nojalla
     annetulla asetuksella (725/82) raha-arpa- ja veikkauspelien
     ylijäämän käyttämisestä.
       Lain voimaantullessa valtionosuuden piiriin on tarkoitus
     ottaa 50 teatteria, joista 10 teatteriryhmää, 5 tanssiteatteria
     ja 4 lastenteatteria. Orkestereiden osalta valtionosuuden
     piiriin otettaisiin 23 orkesteria ja muuta yhtyettä.
       4 §. Opetusministeriö päättäisi valtion talousarvion
     rajoissa teatterin ja orkesterin laskennallisesta
     henkilötyövuosien määrästä.
       5 §. Merkitykseltään valtakunnallisiksi katsottaviin
     teattereihin ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa opetus- ja
     kulttuuritoimen rahoituksesta annettavassa laissa säädettyä
     kuntien kantokykyluokitusta. Siten esitetään, että Svenska
     Teatern i Helsingfors-niminen teatteri ja Tampereen Työväen
     Teatteri saisivat sijaintikunnan kantokykyluokasta poikkeavan
     valtionosuuden.
       Lakiehdotuksessa nyt nimettyjen teattereiden lisäksi tulisi
     opetusministeriölle säätää mahdollisuus valtion talousarvion
     rajoissa myöntää teatterin ja orkesterin sijaintikunnan
     kantokykyluokan mukaan määräytyvää valtionosuutta suurempi
     valtionosuus valtakunnallisesti tai alueellisesti
     merkitykselliselle teatterille tai orkesterille silloin, kun
     tähän on erityisiä perusteita. Tällainen peruste voisi olla
     esimerkiksi teatterin toiminnan erityisluonne, kuten
     valtakunnallinen tanssiteatteri-, nukketeatteri- tai lastenteat
     teritoiminta, tai muu valtakunnallisesti merkittävä teatteri-
     tai orkesteritoiminta taikka alueellinen teatteri- tai
     orkesteritoiminta.
     2 luku. Valtionavustukset

       6 §. Teatterit ja orkesterit voisivat saada
     perustamishankkeisiin valtion talousarvion rajoissa
     harkinnanvaraista valtionavustusta. Tarkemmat säännökset asiasta
     sisältyvät opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevaan
     lakiin.
     3 luku. Erinäisiä säännöksiä

       7 §. Pykälä sisältäisi tavanomaisen
     asetuksenantovaltuutuksen.
       8 §. Teattereiden ja orkestereiden toimintaa tuetaan
     nykyisin veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista.
     Säännöksellä mahdollistetaan näiden määrärahojen käyttö myös
     valtionosuutta saaviin teattereihin ja orkestereihin.
     4 luku. Voimaantulo

       9 §. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti muiden
     valtionosuusuudistukseen liittyvien lakien kanssa 1 päivänä
     tammikuuta 1993.
     1.27. Yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslaki

       Tarkoitus on, että maamme teattereissa ja orkestereissa
     voitaisiin valtionosuuslain voimaan tultuakin nykyisessä
     laajuudessa kollektiivisesti sopia palvelussuhteen ehdoista ja
     noudattaa mahdollisimman yhtenäistä ja yhdenmukaista
     työehtosopimuskäytäntöä. Siksi yksityisten valtionapulaitosten
     toimiehtosopimuslain 2 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi
     siten, että lakia ei sovelleta valtionosuutta saaviin
     teattereihin ja orkestereihin.
     2. Tarkemmat säännökset ja määräykset

       Uuden rahoituslain nojalla on tarkoitus antaa asetus, johon
     tulisivat tarkemmat säännökset lain täytäntöönpanosta.
     Asetuksella on tarkoitus säätää lähinnä menettelyä koskevista
     seikoista, kuten tehtävänjaosta ja yhteydenpidosta eri
     viranomaisten kesken. Asetuksella säädettäisiin myös eräiden
     valtionosuuden laskentaperusteiden soveltamisesta. Tämän
     esityksen mukaan kumottavien lakien nojalla annetut asetukset
     kumoutuvat lainsäädännön voimaantullessa. Toimintalakien nojalla
     annettuihin asetuksiin on tehtävä näiden lakien muutoksesta
     johtuvat tarkistukset. Asetusluonnokset eivät ole esityksen
     liitteenä.
     3. Voimaantulo

       Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 1993 alusta.
     Samasta ajankohdasta tulisi voimaan myös kuntien
     valtionosuuslaki. Ennen uuden rahoituslain voimaantuloa
     voitaisiin ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
     toimenpiteisiin. Siirtymävaiheen aikana sovellettaisiin eräissä
     tapauksissa esityksen mukaan kumottavien lakien säännöksiä.
       Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan
     hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: