Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

ASIAKIRJA EV 112/1998 PTJ-versio vp


  ALATUNNISTE

      YLÄTUNNISTE
             EV 112/1998 vp - HE 131/1998 vp

                Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi
 kuntien
               kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta
muuttamises
               ta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
       Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
      n:o 131/1998 vp laiksi kuntien kulttuuritoi
      minnasta annetun lain väliaikaisesta muutta
      misesta annetun lain voimaantulosäännöksen
 muuttamisesta. Eduskunta, jolle sivistysva
 liokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
 6/1998 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:
 PALSTAMÄÄRÄ


                    Laki

      kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta
muuttamisesta annetun lain
      voimaantulosäännöksen muuttamisesta


       Eduskunnan päätöksen mukaisesti
       muutetaan kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta
muuttamisesta 30 päi
      vänä joulukuuta 1992 annetun lain (1681/1992) voimaantulosäännös,
sellaisena kuin se on
      laissa 1011/1997, seuraavasti:


      PALSTAMÄÄRÄ
      2
       Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
      kuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään jou
      lukuuta 1999.
      --- Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
 kuuta 1999.
 PALSTAMÄÄRÄ
      -----

        Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1998      Eduskunnan puolesta
      ------------------
      puhemies

      -----------------
      pääsihteeri